7/02/2018

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 27ης Ἰουνίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας, τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, δεξίωσιν, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Hilton, ἐπί τῇ ὀριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐντεῦθεν. 
*** 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων πανευφήμων καί Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς, τήν Παρακευήν, 29ην Ἰουνίου. 
*** 
Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων ἐνδόξων καί πανευφήμων Δώδεκα Ἀποστόλων, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τό Σάββατον, 30ήν Ἰουνίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκῆρυξ κ. Πανάρετος. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος καί Ἀρχιεπίσκοπος Σινᾶ, Φαράν καί Ραϊθώ κ. Δαμιανός, οἱ Πανιερ. Μητροπολίτης Ἱεραπόλεως κ. Ἀντώνιος καί Ἀρχιεπίσκοπος Παμφίλου κ. Δανιήλ, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀριανζοῦ κ. Βαρθολομαῖος, καί πλεῖστοι πιστοί ἐντεῦθεν. 
Ἐν τῷ τέλει ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ταταούλων, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Σινᾶ, Φαράν καί Ραϊθώ κ. Δαμιανός, ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Ἱεραπόλεως κ. Ἀντώνιος καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις παρουσίασεν εἰς τό ἐκκλησίασμα τούς προσφιλεῖς ἐπισκέπτας Αὐτοῦ. 
Κατά τήν ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ ΕΡ.Θ.Ο. παρατεθεῖσαν δεξίωσιν ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνος Σανταλτζίδης, Ἄρχων Ἔξαρχος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἡ Εὐγεν. κ. Ἑλένη Νιώτη, ἐκ μέρους τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος αὐτῆς, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Χρῆστος Δαφνοπατίδης, Πρόεδρος τοῦ ΕΡ.Θ.Ο. 
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τό Ἱ. Ἁγίασμα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Βεβεκίου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος εἰς τούς Ἁγίους ἐνδόξους καί πανευφήμους Δώδεκα Ἀποστόλους, ἐπί τῇ Συνάξει αὐτῶν. Ἐν συνεχείᾳ ἐπεσκέφθη τήν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Κοινοτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους ἔκθεσιν ζωγραφικῆς. 
* ** 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 1ης Ἰουλίου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ καί συνιερουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος καί Μύρων κ. Χρυσοστόμου, καθ᾿ ἥν ἐτελέσθη τό τεσσαρακονθήμερον Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Πέργης κυροῦ Εὐαγγέλου. 
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Συνάδων κ. Διονύσιος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, Ἀρχιεπίσκοπος Σινᾶ, Φαράν καί Ραϊθώ κ. Δαμιανός, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀριανζοῦ κ. Βαρθολομαῖος, οἱ συγγενεῖς τοῦ κεκοιμημένου Ἀρχιερέως καί πιστοί ἐντεῦθεν. 
Ἐπηκολούθησεν ἐπιμνημόσυνος δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, καθ᾿ ἥν ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης, ἐξάρας τήν προσωπικότητα, τά χαρίσματα καί τήν μακράν ἐν τῇ Μητρί Ἐκκλησίᾳ προσφοράν τοῦ ἀειμνήστου Ἱεράρχου. 
*** 
Ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, ἐπί κεφαλῆς ἐπισήμου Ἀντιπροσωπείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, εἰς ἥν συμμετέσχον ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητος καί ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Ἀλέξανδρος Κούτσης, ἐξεπροσώπησαν αὐτό κατά τήν Θρονικήν ἑορτήν τῆς Ἐκκλησίας Ρώμης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Πανευφήμων καί Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου. 
*** 
Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τούς Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον καί Ἀρχιεπίσκοπον Σινᾶ, Φαράν καί Ραϊθώ κ. Δαμιανόν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Παϊσίου Μπουρούδη, ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Θεοβαδίστου Ὄρους Σινᾶ, καί τῆς Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Σπυροπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τούς Πανιερ. Μητροπολίτην Ἱεραπόλεως κ. Ἀντώνιον καί Ἀρχιεπίσκοπον Παμφίλου κ. Δανιήλ, διακονοῦντας τάς ὑπό τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον Οὐκρανικάς παροικίας ἐν Ἀμερικῇ. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀριανζοῦ κ. Βαρθολομαῖον, ἐκ Γερμανίας. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γεώργιον Λαδουκάκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀνδρέαν Βύραν, Δήμαρχον Λάρνακας, Πρόεδρον Ἑνώσεως Δήμων Κύπρου, καί Μάριον Κούκλην, Ἀντιπρόεδρον, Ἐλλογιμ. κ. κ. Ἠλίαν Σκορδῆν καί Ἀντώνιον Τρόκκον, Καθηγητάς, καί τήν Ἐλλογ. κ. Εἰρήνην Χατζηκυριάκου, Ἐκπαιδευτικόν, ἐκ Κύπρου. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀδαμάντιον Κομβόπουλον, Καθηγητήν, Πρόεδρον τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζωγραφείου Λυκείου, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τῶν αὐταδέλφων Ἐντιμ. κ. κ. Κωνσταντίνου Πουσκιούλογλου, Ταμίου τοῦ ὡς ἄνω Συνδέσμου, καί Μιχαήλ Πουσκιούλογλου, Γραμματέως αὐτοῦ, ὑποβαλόντας σέβη ἐπί ταῖς διενεργηθείσαις προσφάτως ἐκλογαῖς νέου Δ. Σ. ἐν τῷ Συνδέσμῳ. 
- Τήν Ἐλλογιμ. κ. Μαρίαν Παντελάρα, Καθηγήτριαν, Πρόεδρον τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζαππείου Λυκείου, μετά τῆς Ἐλλογ. δίδος Ἄννης Ψαροπούλου, Καθηγητρίας, Ἀντιπροέδρου αὐτοῦ, ὁμοίως πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐλογίας κατόπιν τῶν γενομένων ἐκλογῶν αὐτῶν.
- Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννην Γιουρτσῆν, Καθηγητήν, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐλλογιμ. κ. Σάββαν Παναγιωτίδην, Καθηγητήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γιολάντας καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἄρεως, ἐντεῦθεν. 
- Τήν Εὐγεν. δίδα Ἥβην Σακκουλίδου, ἐντεῦθεν. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Σιμιτσίογλου, ἐντεῦθεν. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Πέτρον Σαμαντζῆν, ἐντεῦθεν, Παῦλον Παντελάραν, Πέτρον Μπαζγκάρλο, καί Ἀπόστολον Πορίδην, Γραμματεῖς τῶν Πατριαρχείων, Πέτρον Κοκκινάκην, Κλητῆρα, Πέτρον Κίλε καί Ἀπόστολον Σπανίδην, Ὑπαλλήλους αὐτῶν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Πρόδρομον Πουσκιούλογλου, ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Χαλκίδος. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Χρυσούλαν Τσίντσoφ, ἐκ Καμπέρρας Αὐστραλίας. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἄγγελον Καρκαλέμην καί Δημήτριον Τσουκάρην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ, Εὐγεν. κ. Εἰρήνης, ἐξ Ἴμβρου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Γρηγοριάδην, φοιτητήν Θεολογίας ἐν τῇ ἐν Βοστώνῃ Θεολογικῇ Σχολῇ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. 
- Tόν Ἐντιμ. κ. Fatih Metin, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Damla Tormu, ἐντεῦθεν. 
*** 
Ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κορέας κ. Ἀμβροσίου, κατά τάς ἐκδηλώσεις τῶν ΚΔ´ Παυλείων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας, πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Πρωτοκορυφαίου Ἀποστόλου Παύλου, ἱδρυτοῦ τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Συμεών Σολταρίδου καί Μαρίας Δήμου, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Εὐαγγελιστρίας Προπόδων Ταταούλων, τό Σάββατον, 30ήν Ἰουνίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Παναρέτου, κατά: 
α) τήν τελεσθεῖσαν, τήν Παρασκευήν, 29ην Ἰουνίου, ἑορτήν τῶν Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, Θείαν Λειτουργίαν καί τό ἐν συνεχείᾳ Μνημόσυνον, ἐν τῷ ἐν Σισλῇ φερωνύμῳ Ἱ. Κοιμητηριακῷ Παρεκκλησίῳ ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Παύλου Στεφάνοβικ-Σκυλίτση, Μ. Εὐεργέτου τοῦ Γένους, καί 
β) τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου Βασιλείου καί Κορίνας Ἰωαννίδου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τό Σάββατον, 30ήν Ἰουνίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἐκλιπόντος μεγαλοεπιχειρηματίου Şarık Tara, ἐκ τοῦ ἐν Βεβεκίῳ Τεμένους Hümâyun-u Âbad, αὐθημερόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου