9/23/2018

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (23 Σεπτεμβρίου 2018)

Ο Πατριάρχης με τον Ιερατικώς Προϊστάμενον της Κοινότητος Μεσαχώρου, π. Ευάγγελο,
τον οποίο χειροθέτησε στο οφφίκιο του Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Φωκᾶ Μεσαχώρου, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 23ης Σεπτεμβρίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Ἀλέξανδρος Κούτσης. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηνα-γόρας, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, ὁ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐν τῇ Πόλει, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Maksym Vdovychenko, Προξένου, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Γαϊτάνης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θηβῶν καί Λεβαδείας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀλεξίου Σαμαρτζῆ, καί πιστοί ἐντεῦθεν, ἐξ Ἑλβετίας, ἐξ Αὐστραλίας, ἐκ Τσεχίας, ἐκ Μ. Βρεταννίας καί ἐξ Ἀθηνῶν. 
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Παναγιώτατος ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου τόν Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Εὐάγγελον Γρηγοριάδην, Θεολόγον, τονίσας ὅτι ἡ προσγενομένη τῷ νεοχειροθετηθέντι τιμή ἀντανακλᾶ καί πρός ἅπαντας τούς Κληρικούς, τούς διακονοῦντας ἐν τῇ εὐρυτέρᾳ περιοχῇ, ἐνῷ ἐξῇρε τήν ἀφωσιωμένην καί εὐσυνείδητον διακονίαν τοῦ π. Εὐαγγέλου εἰς τό γεώργιον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐπαινέσας αὐτόν διά τήν δημιουργίαν ὑποδειγματικῆς χριστιανικῆς οἰκογενείας καί διά τήν ἐπιτυχῆ ὁλοκλήρωσιν τῶν θεολογικῶν αὐτοῦ σπουδῶν. 
Ἀκολούθως, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ νεοχειροθετηθείς π. Εὐάγγελος Γρηγοριάδης, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιος Δολτσινιάδης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης, ὁ Ὁποῖος, ἀφοῦ συνεχάρη τόν ἅγιον Μυριοφύτου καί τά περί τόν κ. Πρόεδρον ἔντιμα μέλη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς διά τό ἐπιτελούμενον ἐν τῇ Κοινότητι ἀνακαινιστικόν καί ποιμαντικόν ἔργον, μέ πρόσφατον παράδειγμα τήν ὁλοκλήρωσιν τῶν ἐξωραϊστικῶν ἐργασιῶν ἐν τῷ Κοιμητηριακῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου Μεσαχώρου, ἀνεφέρθη εἰς τήν σημασίαν τῶν προσκυνηματικῶν Πατριαρχικῶν Ἱεραποδημιῶν εἰς τήν ἁγιοτόκον περιοχήν τῆς Μαύρης Θαλάσσης, μέ ἑπόμενον προορισμόν Του τάς περιοχάς δυτικῶς τῆς Τραπεζοῦντος, ἐν αἷς καί ἡ Ἐπισκοπή Σινώπης, ἔνθα διηκόνησεν ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Φωκᾶς. 
Τέλος, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀπευθυνόμενος πρός τόν κ. Γενικόν Πρόξενον τῆς Οὐκρανίας, εἶπεν ὅτι ἡ Χώρα του συντόμως καί δικαιωματικῶς θά λάβῃ τό καθεστώς τῆς αὐτοκεφαλίας, παρά τάς ὑπαρχούσας ἀντιδράσεις, μή παραλείψας νά τονίσῃ μετ’ ἐμφάσεως τό ἀποκλειστικόν καί ἀπαράγραπτον δικαίωμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν χορήγησιν τῆς αὐτοκεφαλίας, ὡς τοῦτο ἐφηρμόσθη ὑπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως εἰς ἁπάσας τάς νεωτέρας Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας καί μέχρι τῆς νεωτέρας Ἐκκλησίας Τσεχίας καί Σλοβακίας. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ἰορδάνην Κρικέλην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, μετά τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Πολυξένης, τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίνας Ἀναστασοπούλου, ἐκ Μελβούρνης, καί τῆς ἀνεψιᾶς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Εἰρήνης Ἀγγελάκη, Νηπιαγωγοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Jan William Drnek, Φωτογράφον, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Jan, Διευθυντοῦ Κινηματογράφου, Václav Cilek, Γεωλόγον, καί Jan Zákostrlecky, Ἀρχιτέκτονα, καί τήν Εὐγεν. κ. Tereza Knanerova, ἐκ Τσεχίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου