_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

7/20/2014

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ (16-20 Ιουλίου 2014)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
  
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐτέλεσεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου Προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου Δημητρίου ἐπί τῇ συμπληρώσει 42 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐκλογῆς καί ἐνθρονίσεως αὐτοῦ ὡς Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 20ῆς Ἰουλίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος διένειμε τό ἀντίδωρον εἰς τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τούς νεοχειροτονηθέντας Σεβ. Μητροπολίτας Ἰωαννίνων κ. Μάξιμον καί Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτωνα, εὐχηθείς αὐτοῖς εὐλογημένην παρά Θεοῦ ποιμαντορίαν. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Προδρόμου Ἀναστασιάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς Κοινότητος Πικριδίου, τοῦ Ἐντιμ. κ. Σταύρου Βασιλειάδου, Προέδρου καί τῆς Εὐγεν. κ. Ρ. Κιουτσουκνίλ, μέλους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ.
- Τούς Ὁσιωτ. Εὐδόκιμον Ἱερομόναχον καί Βαρνάβαν Μοναχόν, Βατοπαιδινούς.
- Τάς Ὁσιωτ. Μοναχάς Ὀλυμπιάδα καί Φεβρωνίαν, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Προφήτου Ἠλιού Σερρῶν, ἐπί τῇ λήξει τῆς διακονίας αὐτῶν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί τῇ ἐπιστροφῇ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῆς μετανοίας αὐτῶν.
- Τόν Ἐλλογ. Δρα. κ. Παντελεήμονα Heinz Gstrein, ἐξ Αὐστρίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κυριακῆς Σουρμελῆ, τῆς ἐγγονῆς αὐτῶν Εὐγεν. δίδος Ρωσσάνας Μαρίας καί τῆς Εὐγεν. δίδος Jouidi Meixner.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Χρῆστον Πεστεμαλτσίογλου, Ἐκπαιδευτικόν, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντα υἱϊκάς εὐχαριστίας ἐπί τῇ ἐκφρασθείσῃ αὐτῷ Πατριαρχικῇ συμπαθείᾳ ἐπί τῷ θανάτῳ τῆς ἀειμνήστου μητρός αὐτοῦ Βέρας, διδασκαλίσσης.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Harry A. Radliffe , Δημοσιογράφον, ἐξ Η.Π.Α. .
- Τόν Ἐντιμ. κ. Robert Moynihan, Πρόεδρον τοῦ ἐν Η.Π.Α. Ἱδρύματος Urbi et Orbi, μεθ’ὁμίλου μελῶν αὐτοῦ.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Κότσαλην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ξανθῆς Μόρφη, μεθ’ὁμίλου συγγενῶν καί φίλων αὐτῶν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τῇ βαπτίσει τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἀριστοτέλους.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Nafiz Karadere καί τήν Εὐγεν. κ. Serap Tuncer, Στελέχη τῆς Τραπέζης Garanti.
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἠλίαν Γιόφογλου, Ἐπιχειρηματίαν, καί Πέτρον Κ. Ἀρσλόνογλου, Ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Σεραφείμ Τσιουγκρῆν, Πρόεδρον τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Ἐθελοντῶν Πυροσβεστῶν, μετά τῶν Εὐγενεστάτων κυριῶν Ἑλένης Στουρουλάκη καί Μαρίας Λίστα, ἐξ Ἀθηνῶν. -Τάς Εὐγενεστάτας κυρίας Στυλιανήν Ν. Σώζου καί Ἀργυρώ Μακρυγιάννη, ἐξ Ἴμβρου.
* * *
Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, κατά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν τῇ ἐν Ataköy ἕδρᾳ τοῦ Συλλόγου παραπληγικῶν Τουρκίας (Türkiye Omurilik Felçileri Derneği) δεῖπνον (iftar), τήν Παρασκευήν 18ην Ἰουλίου.
Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σουηδίας κ. Κλεόπα καί τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Καθηγουμένου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ἐσφιγμένου, καί Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Νήφωνος Τσιμαλῆ, κατά τούς ἐν τῇ ἐν Ρωσσίᾳ Λαύρᾳ τοῦ Ἁγίου Σεργίου Radonez διοργανωθέντας ἑορτασμούς, ἐπί τῇ συμπληρώσει 700 ἐτῶν ἀπό τῆς γεννήσεως τοῦ Ἁγίου, μεταξύ 17ης καί 18ης τρ.μ..

Ο Μητροπολίτης Σουηδίας Κλεόπας, επικεφαλής της Αντιπροσωπείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου
προσφωνεί τον Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
- Τό παρτεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Aziz Babuşcu, Προέδρου τοῦ Κόμματος AKP τοῦ Νομοῦ τῆς Πόλεως, δεῖπνον (iftar), τῇ παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Τουρκίας κ. Recep Tayyip Erdoğan, ἐν τῷ ἐν Yenikapı Πάρκῳ, τήν Παρασκευήν, 18ην Ἰουλίου.
- Τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ A9 δεῖπνον (iftar), ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Çırağan, αὐθημερόν.
- Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Mitri Azaroğlu καί Emma Maria Intiba, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 19ην Ἰουλίου.
- Τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ahmet Lütfi Akar, Γεν. Προέδρου τῆς Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου, δεῖπνον (iftar), ἐν τῷ ἐν Κανδυλλί δασυλλίῳ Cemile Sultan Korusu, αὐθημερόν τό ἑσπέρας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails