_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

7/23/2018

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΣΤΟ ΜΠΑΡΙ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ (6-7 Ιουλίου 2018)


ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΙΣ ΜΠΑΡΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΔΗΜΙΑΣ 
Τὸ ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 6ης Ἰουλίου τ.ἔ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικὸς ἡμῶν Πατριάρχης, κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἀποδεχθεὶς εὐγενῆ πρόσκλησιν τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου πρὸς συνάντησιν ἐν Μπάρι Ἰταλίας, ἐπὶ τῷ σκοπῷ τοῦ συντονισμοῦ τῶν ἐνεργειῶν Προκαθημένων διαφόρων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν πρὸς διάσωσιν τῶν ἐν Μέσῃ Ἀνατολῇ σκληρῶς δοκιμαζομένων χριστιανῶν ἀδελφῶν καὶ διατήρησιν τῶν ἐκεὶ ἀρχαίων χριστιανικῶν κοινοτήτων, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς ἐκ τῆς Πόλεως, συνοδευόμενος ὑπὸ τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου, ἐκπροσώπου τῆς Α. Θ. Μακαριότητος τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου εἰς τὴν συνάντησιν τοῦ Μπάρι, καὶ τοῦ ἐκ τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Βοσπορίου Μαγκαφᾶ. 
Κατὰ τὴν εἰς τὸν ἀερολιμένα τοῦ Μπάρι ἄφιξιν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ὑπεδέξατο Αὐτὴν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰταλίας καὶ Μελίτης κ. Γεννάδιος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, προστεθεὶς εἰς τὴν Πατριαρχικὴν συνοδείαν, ὡς καὶ ὁ Ὑπογραμματεὺς τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου Προωθήσεως τῆς Ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν Πανοσιολ. π. Ἀνδρέας Palmieri. Ἡ Α. Θ. Παναγιότης μετὰ τῶν συνοδῶν Αὐτῆς κατέλυσεν εἰς τὸ ξενοδοχεῖον Grande Albergo delle Nazioni. 
Τὸ πρωὶ τοῦ Σαββάτου, 7ης Ἰουλίου ἐ.ἔ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης μετὰ τῆς τιμίας Αὐτῆς συνοδείας μετέβη εἰς τὸν ἱστορικὸν Καθεδρικὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὅπου καὶ προϋπηντήθη ὑπὸ τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου. Ἐν συνεχείᾳ ἅπαντες οἱ συγκεντρωθέντες Προκαθήμενοι κατῆλθον εἰς τὴν ἐντυπωσιακὴν κρύπτην τοῦ Ναοῦ, ἔνθα ἀπὸ αἰώνων φιλοξενοῦνται τὰ ἱερὰ λείψανα τοῦ Ἁγίου Νικολάου, Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, ἅτινα καὶ προσεκύνησαν μετὰ συγκινήσεως ἅπαντες, τοῦ Ἁγιωτάτου Πάπα ἁψαμένου καὶ λαμπάδα ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου τῆς κρύπτης. Μετὰ ταῦτα ἀνῆλθον ἅπαντες καὶ πάλιν εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ναόν, ὅπως ἐν συνεχείᾳ μεταβῶσιν εἰς τὴν παραθαλάσσιον ζώνην τῆς πόλεως τοῦ Μπάρι, ὅπου ἐπὶ εἰδικῶς πρὸς τοῦτο κατεσκευασμένης ἐξέδρας οἱ Προκαθήμενοι τῶν Ἐκκλησιῶν, Ὀρθόδοξοι καὶ ΡΚαθολικοί, ἀνέγνωσαν εἰς ἐπήκοον χιλιάδων πιστῶν χωρία ἐκ τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὡς καὶ εὐχὰς εἰς τὴν ἰδίαν αὐτοῦ γλῶσσαν ἕκαστος, ἀναφερόμενα εἰς τὴν ἀξίαν τῆς εἰρηνικῆς συμβιώσεως τῶν ἀνθρώπων, τῆς καταλλαγῆς καὶ τῆς μεταξὺ πάντων ἀγάπης. Ἀκολούθως οἱ Προκαθήμενοι, ἐπευφημούμενοι ὑπὸ τοῦ πλήθους, ἐπέστρεψαν εἰς τὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὅπου ἔσχον μακρὰν σύσκεψιν καὶ ἀνταλλαγὴν ἀπόψεων ἐπὶ τῆς δραματικῆς ἐν Μέσῃ Ἀνατολῇ καταστάσεως διά τε τοὺς μεμονωμένους χριστιανοὺς καὶ διὰ τὰς ἀρχαίας αὐτῶν χριστιανικὰς κοινότητας, καταφανοῦς γενομένης πλέον τῆς προσπαθείας ἐκφοβισμοῦ καὶ ἐκριζώσεώς των ἐκ τῶν πατρογονικῶν αὐτῶν ἑστιῶν καὶ κοιτίδων τοῦ Χριστιανισμοῦ. 
Μετὰ τὸ πέρας τῆς συσκέψεως οἱ Προκαθήμενοι ἐξῆλθον εἰς τὸν προαύλιον χῶρον τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ, ὅπου ἀνεμένοντο ὑπὸ χιλιάδων λαοῦ, ἔνθα ὁ Ἁγιώτατος Πάπας ἐξεφώνησεν ἐπίκαιρον συγκινητικὸν λόγον, τονίσας ἰδιαιτέρως ὅτι "Μέση Ἀνατολὴ ἄνευ τῶν Χριστιανῶν δὲν δύναται νὰ ὑφίσταται", προτρέπων δὲ καὶ τοὺς παρισταμένους ὅπως υἱοθετήσουν ἐν ταῖς καθημεριναῖς των συναναστροφαῖς τὸν εἰρηνοποιὸν χαιρετισμόν "Εἰρήνη ἐπὶ σέ"! - "Su di te sia pace"! Ἅπαντες δὲ οἱ Προκαθήμενοι ἀπελευθέρωσαν συμβολικῶς λευκὰς περιστερὰς εἰς τοὺς οὐρανοὺς τῆς ἰταλικῆς πόλεως ‒ γεφύρας μεταξὺ Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως. 
Ἡ συνάντησις ἐπερατώθη τὸ ἀπόγευμα μετὰ τὴν παράθεσιν γεύματος πρὸς πάντας τοὺς Προκαθημένους καὶ τὰς συνοδείας αὐτῶν εἰς τὴν ἕδραν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ὑπὸ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Μπάρι Σεβ. κ. Francesco Cacucci. 
Τὴν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 8ης Ἰουλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀναχωρήσας ἐκ Μπάρι ἐπέστρεψεν εἰς τὴν Πόλιν.

7/22/2018

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΕΟΧΕΙΡΟΤΟΝΗΘΕΝΤΑ ΔΙΑΚΟΝΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ

Φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας / Οικουμενικό Πατριαρχείο

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ 
ΤΩι ΙΕΡΟΛΟΓΙΩΤΑΤΩι ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΩι ΔΙΑΚΟΝΩι 
κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΩι ΧΑΣΑΠΗι 
ΕΠΙ ΤΗι ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑι ΑΥΤΟΥ 
(Φανάρι, 22.07.2018) 
Ἱερολογιώτατε Διάκονε Καλλίνικε, 
Ἡ σημερινὴ ἡμέρα εἶναι μεγάλη καὶ μοναδικὴ ὄχι μόνον διὰ τὸν ἐπαξίως προαχθέντα εἰς ἀρχιερέα Μητροπολίτην Ἑλβετίας κ. Μάξιμον, ἀλλὰ καὶ διὰ σὲ ποὺ ἀφήνεις τὰ ἐγκόσμια καὶ εἰσέρχεσαι εἰς τὰς τάξεις τοῦ ἱεροῦ κλήρου. Μάλιστα, χειροτονεῖσαι διάκονος τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καὶ ἔρχεσαι νὰ ἐγκαταβιώσῃς εἰς τὸ Μέγα τοῦτο Μοναστήρι τῆς Ὀρθοδοξίας, τὸ εὑρισκόμενον μεταξὺ οὐρανοῦ καὶ γῆς καὶ ἐναγκαλιζόμενον, μὲ τὴν στοργήν, τήν προσευχὴν καὶ τὴν διακονίαν του, ὅλην τὴν οἰκουμένην. 
Σὲ συγχαίρομεν διὰ τὴν ἀπόφασιν τῆς ἀφιερώσεώς σου εἰς τὸν Χριστὸν καὶ τὴν Ἐκκλησίαν Του, καὶ μάλιστα εἰς τὴν νεαρὰν ἡλικίαν εἰς τὴν ὁποίαν εὑρίσκεσαι, ἀλλὰ συγχαίρομεν καὶ τοὺς καλοὺς γονεῖς σου, οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν τὴν συγκατάθεσίν των διὰ νὰ στρατευθῇς εἰς τὴν διακονίαν τοῦ οὐρανίου Βασιλέως, καί, ἀκόμη, καὶ τὸν ἀδελφὸν ἅγιον Ἄρτης, ὁ ὁποῖος σὲ γνωρίζει παιδιόθεν καὶ μὲ τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα ἐτιμήθης σήμερον. 
Ἕξ Οἰκουμενικοὶ Πατριάρχαι ἔφερον τὸ ὄνομα τοῦτο, τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν ἦσαν ἄνδρες «λόγῳ βίῳ τε καλῶς ἐμπρέποντες», ὡς ὁ Καλλίνικος ὁ Α΄, ἄλλοι δέ «μετεῖχον τῆς θύραθεν καὶ τῆς ἔσω παιδείας», ὡς ὁ Καλλίνικος ὁ Δ΄. 
Οὗτοι πάντες διηκόνησαν τὸν Θρόνον τοῦτον τὸν πάνσεπτον μὲ ὅσα τάλαντα τοὺς ἔδωσεν ὁ Θεός, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ προκάτοχοι τῆς ἡμετέρας Μετριότητος, πλεῖστοι δὲ ἐξ αὐτῶν εἰς καιροὺς λίαν χαλεποὺς καὶ δυσχειμέρους διὰ τὴν Πίστιν καὶ τὸ Γένος. Τοὺς μακαρίζομεν, τοὺς εὐγνωμονοῦμεν καὶ ζητοῦμεν τὴν προσευχήν των ἀπὸ τοὺς οὐρανίους θαλάμους δι' ἡμᾶς καὶ τὰ καθ' ἡμᾶς. 
Ἀλλὰ καὶ πλειὰς Ἱεραρχῶν τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας ἔφερον τὸ συμβολικὸν καὶ εὔηχον ὄνομα τοῦ Καλλινίκου, μερικοὶ δὲ ἀπὸ αὐτούς, ὡς ἤδη ἐλέχθη, ἀνῆλθον καὶ εἰς τὸν Οἰκουμενικὸν Θρόνον, ὡς Καλλίνικος ὁ Β΄ ὁ Ἀκαρνὰν ἀπὸ Προύσης, Καλλίνικος ὁ Ε΄ ἀπὸ Νικαίας καὶ Καλλίνικος ὁ Στ΄ ἀπὸ Ἀδριανουπόλεως. 
Τὸν παρελθόντα αἰῶνα διέπρεψεν ὁ Καισαρείας Καλλίνικος ὁ Δελικάνης ὡς κανονολόγος καὶ ἱστοριοδίφης καὶ ἔβαλεν ἀνεξίτηλον τὴν σφραγίδα του εἰς τὴν ζωήν, τὴν ἱστορίαν καὶ τὰ Γράμματα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Μνημειῶδες καὶ χρησιμώτατον παραμένει τὸ τρίτομον ἔργον του ὑπὸ τὸν τίτλον «Τὰ ἐν τοῖς Κώδιξι τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἀρχειοφυλακίου σῳζόμενα ἐπίσημα ἐκκλησιαστικὰ ἔγγραφα», τὰ ἀφορῶντα εἰς τὰς σχέσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρὸς τὰ Πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα, τὰς νεωτέρας Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος. 
Αὐτοὶ οἱ τόμοι νὰ εἶναι τὸ ἐντρύφημά σου, π. Καλλίνικε, διότι εἶναι πραγματικὸν χρυσορυχεῖον. Θὰ μανθάνῃς, θὰ διδάσκεσαι, θὰ καταρτίζεσαι καὶ θὰ γίνεσαι διαρκῶς καὶ χρησιμώτερος εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, εἰς τὴν ὁποίαν ἐντάσσεσαι ἀπὸ τῆς σήμερον καὶ ἡ ὁποία οὐχὶ σπανίως βάλλεται καὶ συκοφαντεῖται ἀδίκως μὲ χονδροειδῆ ψεύδη λόγῳ διαφόρων σκοπιμοτήτων καὶ ἐπιδιώξεων ἀντιθέων, αἱ ὁποῖαι σήμερον ἀντικατέστησαν τὰ ἄλλοτε «ἄθεα». Καὶ βεβαίως γνωρίζομεν ὅτι κανένα ψεῦδος δὲν προλαμβάνει νὰ γηράσῃ («οὐδὲν ἕρπει ψεῦδος εἰς γῆρας χρόνου»), ὅπως ἔλεγεν ὁ Σοφοκλῆς, ἀλλὰ κάποιαν στιγμὴν ἀποκαλύπτεται καὶ ἐκθέτει τὸν ψευδολόγον, ἡμεῖς ὅμως, μελετῶντες καὶ ἐργαζόμενοι, ἐργαζόμενοι καὶ μελετῶντες «ἐν ἑσπέρᾳ καὶ πρωῒ καὶ μεσημβρίᾳ καὶ ἐν παντὶ καιρῷ», πρέπει νὰ εἴμεθα «ἕτοιμοι ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τῷ αἰτοῦντι ἡμᾶς λόγον περὶ τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος». 
Εἰς αὐτὸ τὸ περιβάλλον τοῦ κοινοβίου τοῦ Φαναρίου, ἀγαπητὲ Καλλίνικε, θὰ συμβιώνῃς μὲ τοὺς πρὸ σοῦ ἀδελφούς σου ὡσὰν μία οἰκογένεια. Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος σᾶς ὑπενθυμίζει: «νεώτεροι, ὑποτάγητε πρεσβυτέροις, πάντες δὲ ἀλλήλοις ὑποτασσόμενοι τὴν ταπεινοφροσύνην ἐγκομβώσασθε˙ ὅτι ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν» (Α΄ Πετρ. 5, 5). Καὶ ἀκόμη: Νὰ εἶσθε «φιλόξενοι εἰς ἀλλήλους ἄνευ γογγυσμῶν˙ ἕκαστος καθὼς ἔλαβε χάρισμα, εἰς ἑαυτοὺς αὐτὸ διακονοῦντες ὡς καλοὶ οἰκονόμοι ποικίλης χάριτος Θεοῦ... εἴ τις διακονεῖ, ὡς ἐξ ἰσχύος ἧς χορηγεῖ ὁ Θεός˙ ἵνα ἐν πᾶσι δοξάζηται ὁ Θεὸς διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἐστιν ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰῶνων˙ ἀμήν» (Α΄ Πετρ. 4, 9-11). 
Αὐτὰ λέγει ὁ κορυφαῖος Πέτρος εἰς τὴν Πατριαρχικὴν Αὐλὴν σήμερον, ὅτε προστίθεται εἰς αὐτὴν ἕνα νέον εὔελπι στέλεχος. 
Καὶ ἡμεῖς, ὁ Πατὴρ καὶ Πατριάρχης καὶ Ἡγούμενός σας, κατακλείομεν τὴν πρὸς σέ, ἀγαπητὲ Διάκονε, προσφώνησιν ἐκφράζοντες μετὰ τοῦ προφήτου τὴν εὐχὴν καὶ τὴν προσδοκίαν ὅτι «οὐκ ὀφθήσῃ ἐνώπιόν μου κενός». Ἄξιος!
Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΜΑΞΙΜΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (ΦΩΤΟ)φωτό: Yani Kayakoparan
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Ἑλβετίας κ. Μαξίμου 
Ἐν χαρμοσύνῳ ἀτμοσφαίρᾳ καί ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, τήν Κυριακήν, 22αν Ἰουλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, καθ̉ ἥν ἐτέλεσε τήν εἰς Ἀρχιερέα χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Ἑλβετίας κ. Μαξίμου, Πρωτοσυγκέλλου μέχρι τοῦδε τῆς Ἱερᾶς ταύτης Ἐπαρχίας τοῦ Θρόνου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, Ἄρτης κ. Καλλινίκου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, Σηλυβρίας κ. Μαξίμου καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου.
Κατ’ αὐτήν, ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε καί τήν εἰς διάκονον χειροτονίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Χασάπη, φοιτητοῦ θεολογίας, μετονομάσας αὐτόν εἰς Καλλίνικον. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος, Κληρικοί ἐκ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Ἀργολίδος, Ἑλβετίας καί Βελγίου, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, συγγενεῖς τῶν νέων Ἱεράρχου καί διακόνου καί προσκυνηταί ἐξ Ἀργολίδος καί Ἑλβετίας. 
Πρό τῆς Χειροτονίας προσεφώνησε τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον ὁ Παναγιώτατος ἐξάρας τήν ἀφωσιωμένην καί καρποφόρον διακονίαν αὐτοῦ ἀπό διαφόρων θέσεων ἐν τῇ Ἐπαρχίᾳ ταύτῃ τοῦ Θρόνου. 


Ὁ Πατριάρχης, ἀπευθυνόμενος διά νουθετηρίων καί παραινετικῶν λόγων πρός τόν νεοχειροτονηθέντα Μητροπολίτην, ὑπεγράμμισεν ὅλως ἰδιαιτέρως τό γεγονός ὅτι οὗτος καθίσταται Ἱεράρχης τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία εἶναι κληρονόμος τιμιωτάτων παραδόσεων καί φρουρός τῆς πνευματικῆς παρακαταθήκης τοῦ Γένους, ἐξ ἑτέρου δέ ἐτόνισεν ὅτι ἡ ἀρχιερατική διακονία τοῦ τελευταίου, εἰς ὅλας τάς ἐκφάνσεις της μέ ἕδραν τήν Γενεύην, τήν πόλιν τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν, ἄλλων διεθνῶν Ὀργανισμῶν, τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως, τῶν εἰρηνευτικῶν πρωτοβουλιῶν καί τοῦ Διεθνοῦς Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, ὀφείλει νά συμβάλλῃ εἰς τήν μεταλαμπάδευσιν τῶν ἰδανικῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου εἰς τήν πολυπολιτισμικήν καί θρησκευτικῶς ἀποχρωματισμένην Εὐρωπαϊκήν Ἤπειρον, μέσῳ ἀφ’ ἑνός μέν τῆς περαιτέρω ἐνισχύσεως τῆς λειτουργίας τοῦ ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Ὀρδοδόξου Κέντρου, οὗ τήν Προϊσταμενίαν ἀναλαμβάνει ὁ νεοχειροτονηθείς, οὕτως ὥστε τοῦτο νά καταστῇ δυναμικός τόπος διαλόγου, συνεδρίων, οἰκουμενικῶν συναντήσεων καί ἄλλων ἐκδηλώσεων εἰς τήν ὑπηρεσίαν τῆς ἑνότητος, τῆς προβολῆς τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ὀρθοδόξου πολιτισμοῦ κατά τήν ἐκπλήρωσιν τοῦ διορθοδόξου, διαχριστιανικοῦ, διαθρησκειακοῦ, εἰρηνευτικοῦ καί διαλογικοῦ ρόλου του, ἀφ’ ἑτέρου δέ τῆς ἐπιστηρίξεως τοῦ ἔργου τοῦ παρά τῶ Ὀρθοδόξῳ Κέντρῳ λειτουργοῦντος ἀπό εἰκοσαετίας καί πλέον Ἰνστιτούτου Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας, τοῦ ἀξιολόγου αὐτοῦ ἐπιστημονικοῦ φυτωρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς Γηραιᾶς Ἠπείρου, πρός πληρεστέραν καί σφαιρικωτέραν κατάρτισιν τῶν φοιτητῶν του, προερχομένων ἐξ ἁπασῶν τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. 


Ἀκολούθως, ἀντεφώνησε καταλλήλως ὁ χειροτονούμενος Ἀρχιερεύς, ἐκφράσας τά διακατέχοντα αὐτόν αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καί σεβασμοῦ πρός τό σεπτόν πρόσωπον τοῦ Πατριάρχου καί τῶν Σεβασμιωτάτων μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καθώς καί συγκινήσεως καί συνοχῆς διά τήν νέαν ὑψηλήν θέσιν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀφ᾽ ἧς καλεῖται νά συνεχίσῃ τήν διακονίαν του εἰς Ἑλβετίαν, μή παραλείψας νά ἀναφερθῇ εἰς τούς βιωματικούς δεσμούς του μετά τοῦ Φαναρίου καί νά μνημονεύσῃ μετ’ εὐλαβείας τοῦ ὀνόματος τοῦ γέροντος αὐτοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως, τοῦ ἀπό Ἑλβετίας, κυροῦ Δαμασκηνοῦ Παπανδρέου, πρώτου Ποιμενάρχου τῆς Ἐπαρχίας ταύτης, ὅστις ἐχειροτόνησε τόν νέον Ἀρχιερέα μετονομάσας αὐτόν εἰς Μάξιμον, πρός τιμήν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Σάρδεων κυροῦ Μαξίμου, διαπρεποῦς Ἱεράρχου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. 
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ νεοχειροτονηθείς Μητροπολίτης ἀνελθών εἰς τόν Θρόνον, ἐτέλεσε τήν Ἀπόλυσιν καί διένειμεν εἰς τό ἐκκλησίασμα τό ἀντίδωρον, δεχθείς τάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια τῶν συγγενῶν καί φίλων αὐτοῦ, ὡς καί τῶν προσελθόντων πολυαρίθμων πιστῶν. 


Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, ὁ Παναγιώτατος ἀπευθυνθείς διά πατρικῶν λόγων καί πρός τόν νεοχειροτονηθέντα διάκονον, ηὐχήθη αὐτῷ πιστήν καί εὔορκον διακονίαν εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, τονίσας ὅτι ἐπέλεξε τό ὄνομα Καλλίνικος πρός τιμήν τῶν ἕξ φερωνύμων προκατόχων Αὐτοῦ, ἀλλά καί πλειάδος ὁμωνύμων Ἱεραρχῶν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ὡς ὁ Καισαρείας Καλλίνικος ὁ Δεληκάνης, διαπρεπής κανονολόγος καί ἱστοριοδίφης, οὗτινος τό τρίτομον ἔργον, ὑπό τόν τίτλον «Τά ἐν τοῖς Κώδιξι τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἀρχειοφυλακίου σωζόμενα ἐπίσημα ἐκκλησιαστικά ἔγγραφα», παραμένει ἕως σήμερον μνημειῶδες. Κατακλείσας, ὁ Πατριάρχης συνεχάρη πατρικῶς καί τούς γονεῖς αὐτοῦ διά τήν συγκατάθεσίν των πρός ἀφιέρωσιν ἑνός ἐκ τῶν τέκνων των εἰς τήν διακονίαν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς. 
Τέλος, ὁ νεοχειροτονηθείς διάκονος Καλλίνικος ἐξέφρασε διά καταλλήλου προσλαλιᾶς τά αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καί υἱϊκῆς ἀφοσιώσεως πρός τόν Παναγιώτατον καί ἐξεζήτησε τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί τῇ εἰσόδῳ του εἰς τόν κληρικόν στῖβον. 
Ἀκολούθως, παρετέθη ὑπό τοῦ νέου Μητροπολίτου ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ ἐν Gümüşsuyu Ξενοδοχείῳ «SVK», τό ὁποῖον ηὐλόγησεν ἡ Α. Θ. Παναγιότης. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τούς ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀργολίδος Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρους κ.κ. Σπυρίδωνα Σταυρόπουλον, μετά τῆς Εὐλαβ. Πρεσβυτέρας αὐτοῦ κ. Αἰκατερίνης, καί Ἀπόστολον Χασάπην, μετά τῆς Εὐλαβ. Πρεσβυτέρας αὐτοῦ κ. Παναγούλας, Φιλολόγου, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Φιλοθέης, Ἰδ. Ὑπαλλήλου, Σπυρίδωνος, Μαρίας καί Νεκταρίου, οἰκείους τοῦ νεοχειροτονηθέντος διακόνου Καλλινίκου, ἐξ Ἄργους. 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἰωάννην Χασκαρλῆν, Καθηγητήν Μουσικῆς, Μάριον Καραχάλιον καί Βασίλειον Καραπάνον, Μουσικούς, ἐξ Ἄργους.

Οικουμενικός Πατριάρχης: Αν παραμείνουμε αδρανείς θα είμαστε αναπολόγητοι


Η ανθρωπότητα οφείλει να κινηθεί άμεσα ενάντια στις συγκρούσεις και την κοινωνική αδικία, είπε απευθυνόμενος σε παιδιά της Ομογένειας κατά την έναρξη των θερινών παιδικών Κατασκηνώσεων του Πατριαρχείου, στη Νήσο Πρώτη των Πριγκηποννήσων 

Την σημασία προφύλαξης της παιδικής ηλικίας και αθωότητας από τις αρνητικές πτυχές της χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών και μορφών επικοινωνίας, κυρίως της ηλεκτρονικής, υπογράμμισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στην ομιλία που πραγματοποίησε ευλογώντας, το Σάββατο, 21 Ιουλίου, την έναρξη των θερινών παιδικών κατασκηνώσεων του Πατριαρχείου, οι οποίες στεγάζονται στις εγκαταστάσεις της Ι. Μονής Θείας Μεταμορφώσεως στη Νήσο Πρώτη των Πριγκηποννήσων. Απευθυνόμενος στα μικρά παιδιά της Ρωμηωσύνης, που συμμετέχουν στην παρούσα κατασκηνωτική περίοδο, ο Πατριάρχης αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κάποια άλλα παιδιά, εκείνα που ζουν σε εμπόλεμες περιοχές, που βιώνουν τον ξεριζωμό και την προσφυγιά, που είναι θύματα των στερήσεων, της πείνας και της κοινωνικής αδικίας. Όπως είπε, η ανθρωπότητα οφείλει να κινηθεί άμεσα και με αποτελεσματικότητα εναντίον αυτών των καταστάσεων. Διαφορετικά, εάν υπάρξει εφησυχασμός και παραμείνουμε αδρανείς, θα είμαστε αναπολόγητοι.
«Η Ορθόδοξος Εκκλησία, πιστή εις τον Κύριόν της, πάντοτε εδείκνυε μέγα ενδιαφέρον διά την προστασίαν και την κατά Χριστόν οικοδομήν των παιδιών. Ούτω, το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, ανεκήρυξε το 2017 «έτος προστασίας της ιερότητος της παιδικής ηλικίας», ενώπιον των συγχρόνων απειλών κατά της ακεραιότητός της. Μία μεγάλη απειλή συνδέεται με το αδιαμφισβήτητον γεγονός ότι αι σύγχρονοι εξελίξεις εις τον χώρον της τεχνολογίας και της επικοινωνίας και η καταλυτική παρουσία της τηλεοράσεως και του διαδικτύου (internet) εις την ζωήν μας, οδηγούν εις την συρρίκνωσιν της παιδικής ηλικίας, εις την εξαφάνισιν της παιδικής αθωότητος, εις την πρώιμον και πρόωρον συμμετοχήν των παιδιών εις τον κόσμον, την ζωήν και τα προβλήματα των ενηλίκων. Εξ άλλου, η τηλεόρασις και το διαδίκτυον αποδυναμώνουν την θέσιν των γονέων εις την οικογένειαν, και την επιρροήν των επί των παιδιών των, αφού τα ηλεκτρονικά αυτά μέσα επικοινωνίας λειτουργούν ως κυρία πηγή αξιών», επεσήμανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και συνέχισε: «Μία άλλη εξέλιξις, η οποία απειλεί και αλλοιώνει την ταυτότητα της παιδικής ηλικίας σήμερα, είναι η παντοκρατορία της οικονομίας και των οικονομικών κριτηρίων, η οποία μετατρέπει τα παιδιά εις «αγοράς», ως επίσης και ο διάχυτος ευδαιμονισμός, ο οποίος παράγει καταναλωτάς και ανθρώπους υποτεταγμένους εις την λογικήν των ακορέστων αναγκών. Βλέπομεν συνεχώς εις τας οθόνας μας τας εικόνας των παιδιών από εμπολέμους περιοχάς, τα παιδιά - μετανάστας και πρόσφυγας, τα παιδιά - θύματα της πείνης, των αφορήτων στερήσεων και της κοινωνικής αδικίας. Η ανθρωπότης οφείλει να κινηθή με μεγαλυτέραν ευθύνην, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα εναντίον αυτής της απαραδέκτου καταστάσεως. Και αι Εκκλησίαι πρέπει να αναπτύξουν ιδιαιτέραν ποιμαντικήν μέριμναν προς αυτήν την κατεύθυνσιν. Είμεθα αναπολόγητοι, εάν εφησυχάζωμεν και παραμένωμεν αδρανείς». 
Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, αναφερόμενος στις ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δράσεις που έχουν προετοιμάσει για τα παιδιά οι υπεύθυνοι της κατασκήνωσης, τόνισε: «Παιδεία είναι η προσπάθεια, ο αγών της προηγουμένης γενεάς, ώστε η νέα γενεά να αποκτήση τα εφόδια και την ικανότητα να μετέχη εις ο,τι οι ενήλικες θεωρούν αγαθόν, ωραίον, ηθικόν, αξιόλογον, εις ο,τι προάγει την ζωήν και την ελευθερίαν. Η αληθινή παιδεία δεν αναφέρεται εις ο,τι είναι ο άνθρωπος, αλλά εις αυτό, το οποίον οφείλει να είναι. Οι υπεύθυνοι της Κατασκηνώσεως θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε ότι η παιδεία δεν μας διδάσκει απλώς να αποκτώμεν ο,τι επιθυμούμεν, αλλά να επιθυμούμε το δέον, αυτό που πρέπει, αυτό που απελευθερώνει τον άνθρωπον από τας ψευδαισθήσεις και τον προσανατολίζει εις την Αλήθειαν. Θα ακούσετε, αγαπητά παιδιά, περί του ορθοδόξου πολιτισμού μας, και θα πληροφορηθήτε διά τα θαυμαστά και υπέροχα, τα οποία αυτός επέτυχε και εκπροσωπεί. Πρέπει να είσθε υπερήφανοι, επειδή είσθε κληρονόμοι της πλέον φωτεινής εκκλησιαστικής και θρησκευτικής παραδόσεως εις την ιστορίαν της ανθρωπότητος».
Ολοκληρώνοντας, συνεχάρη και ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν με κάθε τρόπο για την οργάνωση και λειτουργία των θερινών Κατασκηνώσεων. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εξέφρασε προς την Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως και τον ποιμενάρχη της κ. Βαρνάβα, για τη συνεχή στήριξη της προσπάθειας αυτής, καθώς και προς την ομάδα των εθελοντριών από την ίδια Μητρόπολη, οι οποίες, υπό την καθοδήγηση της φιλολόγου κυρίας Μαρίας Χαραλαμπίδου, βρίσκονται στο πλευρό των μικρών βλαστών της Ρωμηοσύνης. Την ευαρέσκειά του εξέφρασε, επίσης, και προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Παιδουπόλεως και Εργαζομένης Νεάνιδος, ενώ στο νέο Διευθυντή των Κατασκηνώσεων, Καθηγητή του Ζωγραφείου Λυκείου, κ. Αδαμάντιο Κομβόπουλο, ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο έργο του.


Νωρίτερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης χοροστάτησε κατά τη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στο Ναϊδριο της Ι.Μονής και ακολούθως τέλεσε το καθιερωμένο Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών του Μ.Ευεργέτου του Γένους Συμεών Σινιόσογλου, ο οποίος αναπαύεται στον αυλόγυρο του Μοναστηριού. Αμέσως μετά πραγματοποίησε τον Αγιασμό για την έναρξη της νέας κατασκηνωτικής περιόδου.
Εκκλησιάστηκαν ο Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων Δημήτριος, η Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη κυρία Δανάη Βασιλάκη και πιστοί από την Πόλη και τα Πριγκηπόννησα. Κατά την εορταστική εκδήλωση που ακολούθησε τα παιδιά της Κατασκήνωσης τραγούδησαν και χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς, ενώ τον Παναγιώτατο προσφώνησαν η κυρία Μαρία Αποστολίδου, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Παιδοπόλεως, και ο νέος Διευθυντής των Κατασκηνώσεων. Η εορταστική εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή βραβείων και αναμνηστικών δώρων από τον Οικουμενικό Πατριάρχη σε παιδιά αλλά και σε όλους όσοι συνέβαλαν για την επιτυχή οργάνωση και λειτουργία των θερινών παιδικών κατασκηνώσεων του Πατριαρχείου.
Από το Γραφείο Τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
Φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 21ην Ἰουλίου, διεπεραιώθη ἐκ Πόλεως εἰς τήν νῆσον Πρώτην καί ἐχοροστάτησε κατά τήν ἐν τῷ Ναϋδρίῳ τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς ἐφετεινῆς περιόδου λειτουργίας τῆς ἐν αὐτῇ στεγαζομένης Παιδοπόλεως καί Στέγης ἐργαζομένων Νεανίδων.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Μονῆς ἀναπαυομένου Μ. Εὐεργέτου τοῦ Γένους Συμεών Σινιόσογλου καί ἐν συνεχείᾳ τόν Ἁγιασμόν ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς λειτουργίας τῆς Κατασκηνώσεως.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως, τῶν Νήσων καί Ἑλβετίας.
Κατά τήν διοργανωθεῖσαν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν, οἱ νέοι τῆς Παιδοπόλεως ἐξετέλεσαν ψυχαγωγικόν πρόγραμμα καί ὡμίλησαν ἡ Εὐγεν. κ. Μαρία Ἀποστολίδου, Πρόεδρος τοῦ Δ. Σ. τῆς Παιδοπόλεως, ὁ νέος Διευθυντής τῶν Κατασκηνώσεων Ἐλλογ. κ. Ἀδαμάντιος Κομβόπουλος, Καθηγητής τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, εὐχαριστήσας ἰδιαιτέρως τόν ἐπί μίαν εἰκοσαετίαν προκάτοχόν του Ἐντιμ. κ. Σταῦρον Ραφαηλίδην, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, καί ὁ Παναγιώτατος, Ὅστις ηὐλόγησε τούς νέους κατασκηνωτάς καί τούς διακονοῦντας ἐν αὐτῇ, συγχαρείς τούς ἐκ διαφόρων θέσεων καί καθ’ οἱονδήποτε τρόπον συμβάλλοντας εἰς τήν εὔρυθμον λειτουργίαν τῆς Παιδοπόλεως δι’ ἕν εἰσέτι ἔτος. 
Ὁ Πατριάρχης ἀνεφέρθη ἐπίσης εἰς τήν μέριμναν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας διά τήν προστασίαν καί τήν κατά Χριστόν οἰκοδομήν τῶν παιδιῶν, ὑπομνήσας ὅτι τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἀνεκήρυξε τό 2017 ‘‘ἔτος προστασίας τῆς ἱερότητος τῆς παιδικῆς ἡλικίας’’, ἐνώπιον τῶν συγχρόνων ἀπειλῶν κατά τῆς ἀκεραιότητός της, ἐνῷ δέν παρέλειψε νά ἀναφερθῇ εἰς τάς σχετικάς περί τῆς νεολαίας ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, κατά τάς ὁποίας οἱ ὀρθόδοξοι νέοι ὀφείλουν «νά συνειδητοποιήσουν ὅτι εἶναι φορεῖς τῆς μακραίωνος καί εὐλογημένης παραδόσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ταυτοχρόνως δέ καί οἱ συνεχισταί αὐτῆς, οἱ ὁποῖοι θά διαφυλάσσουν θαρραλέως καί θά καλλιεργοῦν μέ δυναμισμόν τάς αἰωνίους ἀξίας τῆς Ὀρθοδοξίας διά νά δίδουν τήν ζείδωρον χριστιανικήν μαρτυρίαν». 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἄρτης κ. Καλλίνικον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Ψυχογιοῦ, ὁδηγοῦ αὐτοῦ. 
- Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, Μόνιμον Ἀντιπρόσωπον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρά τῷ Παγκοσμίῳ Συμβουλίῳ Ἐκκλησιῶν, ἐκ Γενεύης. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον Μητροπολίτην Ἑλβετίας κ. Μάξιμον, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παναγούλας Πόθου, τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Σταύρου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Παναγιώτου, ἐξ Ἄργους. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, ἐξ Ἐσθονίας. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἰωάννην Σαββάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἀθανάσιον Τοπαρλάκην, μετά τοῦ Ἱερολ. Ἁρχιδιακόνου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βελγίου κ. Φιλαδέλφου Καφαλῆ, ἐκ Βρυξελλῶν. 
- Τούς Ἐντιμολ. κ.κ. Ἐπαμεινώνδαν Πανταζόπουλον, Ἄρχοντα Ἀσηκρήτην, ἐξ Ἑλβετίας, καί Γρηγόριον Χατζηελευθεριάδην, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Παλάγκαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χρυσούλας καί τῶν τέκνων αὐτῶν Στεφάνου, Κωνσταντίνου καί Ἀλεξάνδρου, μαθητῶν, ἐκ St. Gallen Ἑλβετίας. 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Γεώργιον Γκοῦσεβ, Σύμβουλον τοῦ Ὑπουργείου Ὑποδομῶν τῆς Οὐκρανικῆς Κυβερνήσεως, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ὅλγας, ἐκ Κιέβου, καί Ἀνδρέαν Γορντίεβ, Κυβερνήτην Χερσῶνος, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Ἀλεξάνδρου Κρουτσινιένκο καί Δημητρίου Μπουτρί, Ἀναπληρωτῶν αὐτοῦ, καί Σοντιάρ Μαμέντωβ, Συμβούλου αὐτοῦ, ἐκ Χερσῶνος. 
- Τόν Μουσικολ. κ. Πέτρον Παπαεμμανουήλ, Καθηγητήν Βυζαντινῆς Μουσικῆς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Οὐρανίας, Ἐπιχειρηματίου, καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Βασιλείου, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Πανάγον Μπεζανᾶν, Γεώργιον Κακαβέλην, Μάριον Τσάτσαν, Παναγιώτην Σελίμον, Φοιτητάς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, καί Νικόλαον Ἀμανατίδην, Φοιτητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Τυβίγγης.

7/21/2018

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΕ ΤΗΝ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΟΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗΝ ΝΗΣΟ ΠΡΩΤΗ (ΒΙΝΤΕΟ)

Πατριαρχική χοροστασία στο ναϋδριο της Ι. Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
φωτ. Αρχείου


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σήμερα Σάββατο 21 Ιουλίου 2018 ευλόγησε την έναρξη των θερινών παιδικών κατασκηνώσεων του Πατριαρχείου στη Νήσο Πρώτη των Πριγκηποννήσων.
Ο Πατριάρχης χοροστάτησε στην Θ. Λειτουργία που τελέστηκε στον Ι. Ναό της Θείας Μεταμορφώσεως και στη συνέχεια τέλεσε τον καθιερωμένο Αγιασμό. 

ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΣΤΟ ΣΚΟΥΤΑΡΙ (ΦΩΤΟ)

Βορειοδυτικὴ ἄποψις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιοὺ Χρυσουπόλεως (Σκουτάρεως).
Λίαν πρωΐ, άνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Προφήτου, ἡ εἴσοδος μὲ τὸν ξύλινο Νάρθηκα.
Νοτιοδυτικὴ ἄποψις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιοὺ Χρυσουπόλεως (Σκουτάρεως).
Λίαν πρωΐ, άνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Προφήτου,
μὲ τὴν εἴσοδο καὶ τὸν ξύλινο Νάρθηκα, μὲ φόντο τὸ Καμπαναριό.
Ἱερὸς Ναὸς Προφήτου Ἠλιοὺ Χρυσουπόλεως (Σκουτάρεως).
Κυρία εἴσοδος ἀπὸ τὸν δρόμο, λίαν πρωΐ, άνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Προφήτου.
Ἡ ἀρχοντιὰ τῆς Πόλεως σὲ ὅλο της τὸ μεγαλεῖο!!!
Ἡ ἀγαπητή μας κ. Ἀναστασία Οὐζούνογλου 96 ἐτῶν,
μητέρα τοῦ Προέδρου τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος
τοῦ Προφήτου Ἠλιοὺ Χρυσουπόλεως (Σκουτάρεως) κ. Ἰωάννου Οὐζούνογλου, 
καθήμενη μὲ τὰ κεριά της ἔμπροσθεν τοῦ ἐπιτροπικοῦ γραφείου στὸν Νάρθηκα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ,
περιμένει λίαν πρωῒ ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Προφήτου, τὸν ἱερέα νὰ βάλει τό ''Εὐλογητός''.
Ἡ Ρωμηοσύνη ζεῖ, στήκει καὶ κρατεῖ τὶς παραδόσεις!
Ἡ εἰκόνα τοῦ Προφήτου Ἠλιοὺ στὸν Νάρθηκα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἀνθοστολισμένη.
Ἡ εἰκόνα τοῦ Προφήτου Ἠλιοὺ στὸν Νάρθηκα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἀνθοστολισμένη.
Τὰ πρῶτα τέσσερα κεριὰ τῆς ἡμέρας, ἄναψαν ὑπὲρ ὑγείας λίαν ἀγαπητῶν συγγενικῶν
καὶ φιλικῶν προσώπων. Ὁ Προφήτης Ἠλίας νὰ μεσιτεύει πρὸς τὸν Κύριο.
Ἡ εἰκόνα τοῦ Προφήτου Ἠλιοὺ στὸ προσκυνητάρι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἀνθοστολισμένη.
Ἡ εἰκόνα τοῦ Προφήτου Ἠλιοὺ στὸ ἀριστερὸ κλῖτος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, δίπλα στὸ προσκυνητάρι,
ἀνθοστολισμένη. Τὸ πρῶτο κερὶ τῆς ἠμέρας ἤδη ἀνάβει ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν 
ἀγαπητῶν συγγενικῶν καὶ φιλικῶν προσώπων.
Ἡ μεγάλη εἰκόνα τῆς Παναγίας Σουμελᾶ στὸ δεξιὸ κλῖτος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ πρὸ τῆς νοτίου
θύρας καὶ τῆς κλίμακος ποὺ ὁδηγεῖ στὸν Γυναικωνίτη.
Ἄποψις τοῦ Τέμπλου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ Χρυσουπόλεως (Σκουτάρεως),
μὲ τὴν ἀνθοστολισμένη εἰκόνα τοῦ ἑορτάζοντος Προφήτου Ἠλιοὺ σὲ πρῶτο πλάνο.
Ἄποψις τοῦ ἄρτι ἀνακαινισθέντος Ιεροῦ Ἁγιάσματος τοῦ Προφήτου Ἠλιού, στὸν βόρειο περίβολο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
Ἐσωτερικὴ ἄποψις τοῦ ἄρτι ἀνακαινισθέντος Ιεροῦ Ἁγιάσματος τοῦ Προφήτου Ἠλιού,
στὸν βόρειο περίβολο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Τραβώντας τήν ''μουσειακή'' ἀντλία στὸ βάθος,
τὸ νερὸ τοῦ Ἁγιάσματος τρέχει ἀπὸ τὶς τρεῖς βρύσες στὰ ἀριστερά!
Ἄποψις ἀπὸ τὸν βόρειο περίβολο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Προφήτου Ἠλιού, μὲ παλαιοὺς τάφους
Κληρικῶν, Εὐργετῶν, Ἐπιτρόπων καὶ ἐνοριτῶν τῆς Κοινότητος τοῦ Προφήτου Ἠλιοὺ
Χρυσουπόλεως (Σκουτάρεως).

7/20/2018

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ Μ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΦΩΤΟ)


φωτογραφίες: Ηλίας Κουλουρίδης 
Σήμερα, Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018, στον Κοιμητηριακό Ι. Ναό του Αγίου Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου στο Μέγα Ρεύμα, επί τη εορτή του Προφήτου Ηλιού, τελέστηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιών κ. Αθηναγόρου.


7/19/2018

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑ ΡΕΥΜΑ (ΦΩΤΟ)

φωτογραφίες: Ηλίας Κουλουρίδης 
Απόψε, Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018, πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός στον Κοιμητηριακό Ι. Ναό του Αγίου Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου στο Μέγα Ρεύμα, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιών κ. Αθηναγόρου.


Related Posts with Thumbnails