_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

1/26/2015

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΕ ΓΕΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ


Κατόπιν εὐγενοῦς προσκλήσεως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 26ης τ.μ. Ἰανουαρίου, παρεκάθησεν, ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ Βοσπόρου θερέτρῳ Sait Halim Paşa, εἰς γεῦμα παρατεθέν ὑπό τοῦ Γενικοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ C.H.P. Ἐξοχ. κ. Kemal Kılıçdaroğlu πρός τιμήν τῶν ἐπί κεφαλῆς τῶν ἐνταῦθα Θρησκευτικῶν Μειονοτήτων. 
Ἡ συνεστίασις διεξήχθη ἐντός λίαν φιλικῆς ἀτμοσφαίρας, ἅπαντες δέ οἱ μετασχόντες ἐξέθεσαν εἰς τόν ἀρχηγόν τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως τά προβλήματα καί τάς ἐπιθυμίας τῶν ὑπ᾿ αὐτούς Κοινοτήτων. 
Πλεῖστοι ἐκπρόσωποι τῶν ΜΜΕ ἐκάλυψαν τήν προσέλευσιν καί τήν ἀποχώρησιν τῶν προσκληθέντων εἰς τήν ὡς ἄνω συνεστίασιν. 
Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 26ῃ Ἰανουαρίου 2015 
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου


1/25/2015

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΧΟΡΟΣΤΑΤΗΣΕ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΝΑΟ ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ (ΦΩΤΟ)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ἀρχιεπισκόπου ΚΠόλεως, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 24ης Ἰανουαρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 25ης ἰδίου.
Μετά τήν ἀπόλυσιν ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ἐξάρχου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Σανταλτζίδην, Πρόεδρον τῆς Κοινότητος Ἁγίων Ἀποστόλων Φερίκιοϊ-Ἐπιχειρηματίαν, ὅστις ἀπήντησεν εἰς τήν προσφώνησιν τοῦ Παναγιωτάτου εὐχαριστήσας εὐγνωμόνως διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν. 
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, Διδάσκαλοι τῶν Ὁμογενειακῶν Σχολείων, Κοινοτικοί παράγοντες καί συγγενεῖς καί φίλοι τοῦ τιμηθέντος.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ταρτού κ. Ἠλίαν, ἐκ τῆς Αὐτονόμου Ἐκκλησίας Ἐσθονίας, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Βλαδιμήρου Michalshi καί τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Sviadoslav Gorobtšur.
- Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Λαμπίδη, ἐκ μέρους τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτῶν μετά μελῶν αὐτοῦ. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Naciye Koçak, ἐντεῦθεν, μετά τῆς μητρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Servet καί τῆς θυγατρός αὐτῆς Serena Katharina. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Χαρτοματσίδην, Γεν. Διευθυντήν τοῦ Ὀργανισμοῦ Τουρισμοῦ Δυτικῆς Μακεδονίας, ἐκ Κοζάνης, καί κ. Enis Tulça, Ὑφηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Galatasaray. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Σιμιτσίογλου, ὑποβαλόντα σέβη ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις του, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐντεῦθεν. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Σεμίραμιν Κ. Καρνέζου, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐξ Ἀμερικῆς.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Πούλαδον, ἐξ Ἀθηνῶν. 
-  Τόν Ἐντιμ. κ. Περικλῆν Καρδαμπίκην μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χρυσάνθης, καί τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Σοφιανόπουλον, ἐκ Πατρῶν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς, 25ης τ.μ., μετέβη μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, εἰς τό Μητροπολιτικόν Μέγαρον Χαλκηδόνος καί ηὐχήθη ἀδελφικῶς τῷ Σεβ. Μητροπολίτῃ Γέροντι Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίῳ, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.


ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Η ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΥΜΕΝΕΙΑΣ ΚΥΡΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ


Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Βελγίου καὶ Ἐξαρχία Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου φέρει εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν αὐτῆς ὅτι μετὰ τὴν ἐκδημίαν πρὸς Κύριον τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Εὐμενείας κυροῦ Μαξίμου θὰ τελεσθοῦν τὰ ἀκόλουθα: 
Τὴν Τρίτην 27ην Ἰανουαρίου 2015 
Ἀπὸ τῆς 7ης ὥρας βραδυνῆς καὶ καθ´ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς νυκτὸς ἡ σορὸς τοῦ ἀειμνήστου Έπισκόπου Εὐμενείας κυροῦ Μαξίμου θὰ τεθῆ πρὸς προσκύνησιν εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Βρυξελλῶν, avenue de Stalingrad 34 – 1000 Bruxelles. 
Τὴν Τετάρτην 28ην Ἰανουαρίου 2015 θὰ τελεσθοῦν αἱ Ἀκολουθίαι: 
9.00 Ὄρθρος 
10.00 Θεία Λειτουργία 
11.00 Ἐξόδιος Ἀκολουθία 
Εἰς τὴν Ἐξόδιον Ἀκολουθίαν θὰ ὑπάρχῃ Ἐκπρόσωπος τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. 
Τὴν Παρασκευὴν 30ὴν Ἰανουαρίου 2015 
Ταφὴ τοῦ μακαριστοῦ Θεοφιλεστάτου Εὐμενείας κυροῦ Μαξίμου εἰς τὴν γενέτειράν του Στυλίδα.

1/24/2015

Ο ΙΤΑΛΙΑΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ FANO ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ (ΦΩΤΟ)


ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ: Ο Άγιος Αντώνιος ο Μέγας, ο Καθηγητής της ερήμου, δεν είναι εναντίον της προόδου και δεν απορρίπτει αυτήν. «Η εξέτασις, με προσευχήν, η οποία εμπνέει υπευθυνότητα και ωριμότητα, του νέου πνεύματος, της προόδου, εξελίξεως, αλλά και ανατάσεως του ανθρώπου προς τα άνω, όταν συνδυάζεται με ό,τι “ἐκ Θεοῦ ἐστί” είναι το μονον αποδεκτόν και ευάρεστον τω Θεώ» κηρύττει ο Μέγας Αντώνιος. 
Η παλαίφατος και περίλαμπρος πόλις Fano (Φανός), ένα από τα τελευταία Βυζαντινά Κάστρα της Αδριατικής, το οποίον επολέμησαν αγρίως οι πειραταί, από δύο ετών ανάβει εις αυτήν, μετά από 11 περίπου αιώνας, το «Φως της Αναστάσεως», το οποίον είναι το «φως της Ορθοδοξίας», το «φως του Χριστού. Την Αρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν, με την ευκαιρία της πανηγύρεως της εκκλησίας του Φάνο, παρηκολούθησαν πλείστοι όσοι νέοι, φοιτηταί και μαθηταί, καθώς και γυναίκες και άνδρες, οι οποίοι εκοινώνησαν των Αχράντων Μυστηρίων, ηυχαρίστησαν τω Σωτήρι ημών Χριστώ και εδοξολόγησαν Αυτόν. Η παρουσία του εντιμ. Δημάρχου της πόλεως Φάνο κ. Massimo Seri, του Έλληνος Προξένου κ. Δημητρίου Μπεληγιάννη, του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας κ. Γεωργίου Σολωμού, καθηγητών και διδασκάλων, Οργανισμών και Αδελφοτήτων, καταδεικνύουν το κύρος της Ορθοδόξου Μητροπόλεως Ιταλίας και Μελίτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου και εις τα μέρη της Αδριατικής. Ετελέσθη κατ’ αυτήν Μνημόσυνον υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως πάντων των θυμάτων του πλοίου Norman Atlantic. Ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Βίκτωρ Κιλότσης με τον εφημέριον της πόλεως Πέζαρο π. Γεώργιον Μπαταλούταν, διηκόνησαν κατά τήν Αρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν. Πολλές δεκάδες Ορθοδόξων προσήλθον και προσεκήνυσαν την θαυματουργόν εικόνα του Αγίου Αντωνίου. 
Ο Άγιος Αντώνιος, ο μετά τον Πρόδρομον «Άγγελος της Ερήμου», εις όν είναι αφιερωμένη η εκκλησία μας εις το άλλοτε Βυζαντινόν Κάστρον του Φάνο, απολιόρκητον και ασκλάβωτον επί αιώνας, εσκορπούσε τα νάματα της Ορθοδοξίας και τα φώτα του βυζαντινού πολιτισμού. Η πόλις ευρίσκει και πάλιν μετά από 11 αιώνας την Ορθόδοξον αίγλην της, με την αναγέννησιν της Ορθοδοξίας, της οποίας η θετική και τετιμημένη παρουσία της και εις τα μέρη του Veneto λάμπει, φωτίζει και σώζει, χάρις εις την ιεραποστολικήν δράσιν της Ορθοδόξου Μητροπόλεως, η οποία ήρχισε το έργον της αναγεννήσεως, το συνεχίζει με ζήλον και ευπρέπειαν, όχι μόνον μεταξύ των Ορθοδόξων μεταναστών, οι οποίοι έχουν φοβερά προβλήματα, αλλά και μεταξύ αυτών οι οποίοι ήλλαξαν δια διαφόρους λόγους την εκκλησιαστικήν αυτών υπόστασιν. Η Ορθοδοξία εν Ιταλία, η οποία, χάρις εις την Ορθόδοξον Μητρόπολιν του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ανεγνωρίσθη υπό του Ιταλικού Κράτους, έχει τα ίδια δικαιώματα με την Ρωμαιοκαθολικήν Εκκλησίαν, η οποία συνεργάζεται, με κατανόησιν, σεβασμόν και ευγενή διαθεσιμότητα με την Ορθόδοξον Μητρόπολιν.
Η πόλις του Φάνο, η οποία είναι το προπύργιον της εμπορικής πόλεως της Αγκώνα, έδωσεν εις την Μητρόπολιν την ευτυχή ευκαιρίαν ώστε η Ορθόδοξος Μητρόπολις να πλησιάση την σπουδαίαν αυτήν εμπορικήν και βιομηχανικήν πόλιν της Αγκώνος, να κάμη διάλογον ο Μητροπολίτης μας κ. Γεννάδιος μετά του Ρωμαιοκαθολικού Αρχιεπισκόπου κ. Menicheli, ο οποίος κατ’ αυτάς ανυψώθη εις Καρδινάλιον. Επέτυχε την ίδρυσιν ενορίας και, τη βοηθεία του Θεού, ελπίζει να αναστηλώση την εκκλησίαν την οποίαν εδώρησε τη Ιερά Μητροπόλει ο νέος Καρδινάλιος της πόλεως Αγκώνα, η οποία θα αφιερωθή προς τιμήν της Αγίας Άννης. 
Eις την Ιταλίαν, ένθα υπάρχει εκκλησιαστική ειρήνη και σεβασμός αμοιβαίος, αλλά και διάθεσις αγαθή και συνεργασία ανθρώπινη και χριστιανική, η Ορθόδοξος Μητρόπολις του Οικουμενικού Πατριαρχείου αναπτύσσει ένα έργον θαυματουργικόν, ευπρόσδεκτον τω Θεώ, παρά την έλλειψιν περιουσίας και ενοικίων, όμως έχει την ευλογίαν του Θεού και την προστασίαν της Παναγίας μας και προχωρεί, σύμφωνα με το πνεύμα και τα ιδεώδη της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, προς τα πρόσσω, προοδεύει και καρποφορεί διά τό καλόν και το ευγενές συμφέρον των Ορθοδόξων αδελφών μας.

1/23/2015

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ (ΦΩΤΟ)

φωτορεπορτάζ: Απόστολος Ντόβας
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας Μάξιμος το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, χοροστάτησε στον Μ. Εσπερινό στον Ι. Ναό Αγίου Δημητρίου της Κοινότητος Ταταούλων. 
Μετά το πέρας του Εσπερινού, ακολούθησε Προσευχή για την ενότητα των χριστιανών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων άλλων χριστιανικών δογμάτων, με αφορμή την φετινή Εβδομάδα Συμπροσευχών για την Χριστιανική Ενότητα (18-25 Ιανουαρίου 2015). 
Ο Μητροπολίτης Σηλυβρίας Μάξιμος μίλησε προς τους συγκεντρωμένους χριστιανούς τουρκιστί και αγγλιστί.
Διαβάστε την ομιλία του Σεβασμιωτάτου εδώ

Related Posts with Thumbnails