_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

7/19/2018

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018)

Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi/Χρήστος Μπόνης


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Eἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σωσίπατρον Στεφανούδην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρυσόστομον Τσίρην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας, ὑποβαλόντα Αὐτῷ τήν διδακτορικήν αὐτοῦ διατριβήν, ὑπό τόν τίτλον «Ἡ ἐπίδραση τῶν Ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων (1923 - 2000) στήν ἐκκλησιαστική πολιτική τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ἀπό τήν ἵδρυση τοῦ σύγχρονου Τουρκικοῦ Κράτους ὥς τά τέλη τοῦ 20οῦ αἰώνα». 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Varlaam Almajanu, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Ἰωσήφ τοῦ Νέου, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βανάτου τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ Τιμισοάρας. 
- Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Ἐλευθέριον Ἀλοῦκον, ἀδελφόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, καί τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Νικόδημον Σαϊδάμ, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κων/πόλεως, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ὀλέγκ Γρηγοριάδην, μετά τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Ἀρκαδίου Ντουνταρώβ καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Χριστοφόρου Σαββίδου, Ἐλ. Ἐπαγγελματίου, καί Διονυσίου Ἀβραμίδου, Νομικοῦ, ἐκ Ροστώφ Ρωσσίας. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Δημήτριον Καμμένον, Βουλευτήν Β’ Πειραιῶς, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαχρήστου, Ἐπιχειρηματίου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Peter Mallat, Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Sonja, ἐξ Αὐστρίας. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Θεόδωρον Ἀλεξόπουλον, Καθηγητήν ἐν τῇ Ἐκκλησιαστικῇ Ἀκαδημίᾳ Βιέννης, μετά τῶν αὐταδέλφων Ἐντιμ. κ.κ. Φιλήμονος καί Λέοντος Πατίτσα, Ἐπιχειρηματιῶν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Γιόφογλου, Ἐπιχειρηματίαν καί Κοινοτικόν Παράγοντα, ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Ζουμπουλίαν Σπυροπούλου, Καθηγήτριαν Μουσικῆς, ἐξ Αἰγίου, μετά τῶν Εὐγεν. δίδων Πολυξένης Βαγενᾶ καί Ἀδριανῆς – Δεσποίνης Παναγιωτοπούλου, Φοιτητριῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Χασάπην, φοιτητήν Θεολογίας ἐν Θεσσαλονίκῃ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Serdar Ulaş, Ἀστυνόμον, μετά τῶν τέκνων αὐτοῦ Görkem καί Sude, ἐκ Çanakkale.

7/18/2018

Η ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΙΣΙΔΙΑΣ


Πατριαρχική ἐπίσκεψις εἰς τήν Ἱ.Μ. Πισιδίας 
Τήν Παρασκευήν, 13ην τ.μ., ἡ Α.Θ.Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Κορέας κ. Ἀμβροσίου καί Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς διά τήν Ἱ. Μητρόπολιν Πισιδίας, προσκληθείς εὐγενῶς ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου κ. Σωτηρίου, ἵνα εὐλογήσῃ τούς ἑορτασμούς τῆς Συνάξεως πάντων τῶν ἐν Πισιδίᾳ Ἁγίων. 
Ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Σπάρτης Μ. Ἀσίας (İsparta) τόν ὑψηλόν Ἐπισκέπτην ὑπεδέξατο ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης. Ἀκολούθως ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς τό Νησίον τοῦ Eğirdir, ἔνθα τήν ἑπομένην, Σάββατον, 14ην τ.μ., ἐπεσκέφθη προσκυνηματικῶς τόν Ναόν τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου καί Ἁγίων Θεοδώρων (σημερινόν πολιτιστικόν Κέντρον τοῦ Δήμου), ὅπου ἔψαλε τά ἀπολυτίκια τῶν Ἁγίων καί προσηυχήθη ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Κτητόρων, ὡς καί τῶν κατά καιρούς κληρικῶν καί ἐνοριτῶν αὐτοῦ. Τόν Πατριάρχην προσεφώνησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πισιδίας κ. Σωτήριος καί ὁ Δήμαρχος τοῦ Eğirdir Ἐντιμ. κ. Ömer Şengöl. Ὁ Παναγιώτατος, κατά τήν ἀντιφώνησίν Του, ἐξῇρε τήν πνευματικήν σημασίαν τοιούτων ἐπισκέψεων, ἐξέφρασε τάς εὐχαριστίας Του πρός τόν κ. Δήμαρχον διά τήν ἐγκαρδιότητα τῆς ὑποδοχῆς καί τά ἀνακαινιστικά ἔργα ἐν τῷ Ναῷ καί ηὐλόγησε τούς πολυπληθείς προσκυνητάς, οἱ ὁποῖοι προσῆλθον ἐξ Ἀτταλείας, Ἀλανύας, Ἴμβρου, Κορέας καί Ἑλλάδος καί ἄλλων χωρῶν. Ἠκολούθησε γεῦμα πλησίον τοῦ Ναοῦ, κατά τό ὁποῖον ὅμιλοι ἐξ Ἑλλάδος καί Κορέας ἐπαρουσίασαν παραδοσιακόν μουσικόν πρόγραμμα. 
Ἐν συνεχείᾳ ἡ Α.Θ.Παναγιότης καί οἱ σύν Αὐτῷ ἐπεσκέφθησαν τήν ἀρχαίαν Ἀντιόχειαν τῆς Πισιδίας (Yalvaç), πρώτην ἕδραν τῆς Μητροπόλεως, τήν μεγάλως εὐεργετηθεῖσαν ὑπό τοῦ κηρύγματος τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου. Ἐκεῖ ἐξεναγήθησαν εἰς τούς ἀρχαιολογικούς χώρους, ἐν οἷς καί ἐρείπια εὑρεθέντων προσφάτως ναῶν, ὑπό τοῦ ὑπευθύνου ἀρχαιολόγου Ἐλλογ. κ. Mehmet Özhanlı, Καθηγητοῦ τοῦ ἐν Σπάρτῃ Πανεπιστημίου "Süleyman Demirel". Ἐξ Ἀντιοχείας τῆς Πισιδίας ὁ Πατριάρχης ἡμῶν μετέβη περί λύχνων ἁφάς εἰς Ἀττάλειαν ὅπου καί ηὐλόγησε τό πρός τιμήν τῶν συνεργατῶν τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου παρατεθέν δεῖπνον. 
Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, 15ης τ.μ., ὁ Πατριάρχης παρέστη συμπροσευχόμενος κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Ἀλυπίου τῆς Κοινότητος Ἀτταλείας, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κορέας κ. Ἀμβροσίου, ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν 630 Πατέρων τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ΄Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί τῇ Συνάξει πάντων τῶν ἐν Πισιδίᾳ διαλαμψάντων Ἁγίων. Εἰς τό τέλος, τόν Παναγιώτατον προσεφώνησεν ἑορτίως ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης, ἀντιφωνῶν δέ Οὖτος ἀνεφέρθη εἰς τό πρός πάντας ἀδιακρίτως πνεῦμα εἰλικρινοῦς ἀγάπης τῶν εἰς Χριστόν βαπτισθέντων καί εἰς τό ἐπιτελούμενον ἐν ἐπαρχίαις τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἀνατολῆς πνευματικόν ἔργον, συνεχάρη δέ ἀδελφικῶς τόν ἐπί δεκαετίαν ἤδη ὀτρηρῶς ἐργαζόμενον ποιμαντικῶς ἐν τῇ κατ΄αὐτόν ἐπαρχίᾳ Σεβ. Μητροπολίτην Πισιδίας κ. Σωτήριον, ὡς καί τούς παρά τό πλευρόν αὐτοῦ διακονοῦντας κληρικούς καί λαϊκους. Κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀνδίδων κ. Χριστοφόρος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Τιμόθεος, Ἡγούμενος τῆς ἐν Ὠρωπῷ Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου, καί ἄλλοι κληρικοί, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ὁ Ἐξοχ. Βουλευτής Χίου κ. Ἀνδρέας Μιχαηλίδης μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Μυγδάλη, Συμβούλου τῆς Γραμματείας τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως Ὀρθοδοξίας, ὡς καί πλῆθος προσκυνητῶν, πρός οὕς ἐπεδαψίλευσε τήν Πατριαρχικήν Αὐτοῦ εὐλογίαν καί διένειμεν ἱερά ἐνθύμια. Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν ἐτέλεσε τά ἐγκαίνια τοῦ προσφάτως ἀποκτηθέντος νέου ἐπισκοπείου ἐν Ἀτταλείᾳ καί ηὐλόγησε τό παρατεθέν πρός τιμήν Αὐτοῦ ἑόρτιον ἄριστον. Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπέστρεψεν εἰς Κωνσταντινούπολιν. 
Ἔληξεν οὕτω, χάριτι Θεοῦ, μία ἀκόμη ἱεραποδημία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς ἐπαρχίαν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Κατ΄αὐτήν Οὖτος ἔσχε τήν εὐκαιρίαν τῆς ἐκ τοῦ σύνεγγυς πνευματικῆς ἐνισχύσεως τοῦ διαβιοῦντος ἐκεῖ ποιμνίου τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἀλλά καί τοῦ ποιμαντικοῦ ἐν αὐτῇ ἔργου, ἐπιστρέψας εἰς τά ἴδια ἐν δοξολογίᾳ τοῦ ζῶντος Θεοῦ καί ἀναμονῇ ἑπομένου Πατριαρχικοῦ προσκυνήματος εἰς τήν εὐλογημένην γῆν τῆς Ἀνατολῆς.

«ΙΜΒΡΟΣ – ΜΝΗΜΗ» ΣΤΗ ΛΕΡΟ (ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)

7/17/2018

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ


ΙΕΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ 
ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΡΩΤΗΣ 
ΠΑΙΔΟΠΟΛΙΣ 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται, ὅτι ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, θά χοροστατήσῃ ἐν τῇ Ἱερᾷ ἡμῶν Μονῇ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς ἐφετεινῆς περιόδου λειτουργίας τῆς Παιδοπόλεως καί τῆς Στέγης ἐργαζομένων Νεανίδων, τό Σάββατον, 21ην Ἰουλίου. 

Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΔΙΡΝΕΚΑΠΟΥ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΠΥΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (ΕΔΙΡΝΕΚΑΠΟΥ) 
Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν φιλακολούθων Χριστιανῶν, ὅτι τήν Παρασκευήν, 20ήν Ἰουλίου, καί ὥραν 09:00, εἰς τόν καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Ναόν θά τελεσθῇ πανηγυρική Θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Ἠλιού τοῦ Θεσβίτου. 
Θα ἐπακολουθήσῃ δεξίωσις. 
Ἀφ’ ἑσπέρας, Πέμπτην, 19ην ἰδίου, καί ὥραν 19:00, θά τελεσθῇ ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς μετ’ ἀρτοκλασίας, ὑπέρ ὑγείας τοῦ Προέδρου τῆς Κοινότητος ἡμῶν Ἐντιμ. κ. Ἠλιού Γιόφογλου καί τῶν οἰκείων αὐτοῦ. 

7/16/2018

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΕΣ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΝΑΟ


ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ 
ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΙ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ KAI ΔΙΑΚΟΝΟΥ 
Ἀνακοινοῦται, ὅτι τήν Κυριακήν, 22αν Ἰουλίου, τελεῖται ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, συλλειτουργούντων δ᾽ Αὐτῷ ἁγίων Ἀρχιερέων ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, καθ’ ἥν τελεσθήσεται ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Ἑλβετίας κ. Μαξίμου. 
Κατ᾿ αὐτήν, ὁ Παναγιώτατος θά τελέσῃ καί τήν εἰς διάκονον χειροτονίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Χασάπη, Φοιτητοῦ Θεολογίας, ἐκ Ναυπλίου, μέλλοντος νά διακονήσῃ ἐν τοῖς Πατριαρχείοις. 

Ο ΣΜΥΡΝΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΛΑΡΙΣΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟ


"Λαρίσης Ἰγνάτιος: ὁ ἐκκωφαντικῶς σιωπήσας, 
ἀγλώττως δέ εἰς τάς καρδίας τοῦ λαοῦ ὁμιλήσας"
ὑπό Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης Βαρθολομαίου 
Μέ συγκίνησιν μεγάλην παρηκολούθησα ἐκ τοῦ μακρόθεν, ἀπό τοῦ χώρου τῆς διακονίας μου, ἔνθα ἔταξε τήν ἐλαχιστότητά μου ὁ Κύριος, τήν πορείαν τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου Ἰγνατίου ἐπί τῆς μακαρίας ὁδοῦ, τῆς ἀγούσης, τούς καθαρούς τῇ καρδίᾳ, εἰς τήν αἰωνίαν ζωήν.
Βαθύτατα συγκλονισμένος ἀπό τήν προσευχητικήν παρουσίαν τοῦ ποιμνίου του, καί ὄχι μόνον, παρά τήν μακαρίαν ταύτην ὁδόν, ἀναφωνῶ "τοιοῦτος ἔπρεπε τοῖς ἐκγόνοις τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου Ἀρχιερεύς• ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος, κεχωρισμένος ἀπό τῶν ἁμαρτωλῶν καί ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόμενος". Ἡ ἐξόδιος αὕτη συναγωγή τοῦ λαοῦ ἀποτελεῖ ἐξαγγελίαν τοῦ ἐπαίνου τῆς Ἐκκλησίας διά τό ἔργον καί τήν μαρτυρίαν τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἰγνατίου Λάππα, ὁ ὁποῖος ἐδίδαξε μέ τήν ἐκκωφαντικήν σιωπήν καί τήν εὔγλωττον σιγήν τῆς ζωῆς του, ἀποστομώσας πάντας τούς πολεμήσαντας αὐτόν καί τοιουτοτρόπως διδάξας εἰς ὅλους τήν δύναμιν τῆς ἀγάπης καί τῆς ὑπομονῆς. Ἀληθῶς, Ἰγνάτιος, ὁ Λάππας, προσέφερεν ἑαυτόν ἐνώπιον τοῦ Ἱεροῦ Θυσιαστηρίου, ἀλλά καί τοῦ καθ' ἡμέραν θυσιαστηρίου τῆς ἐμπράκτου διακονίας τοῦ ἐμπιστευθέντος εἰς αὐτόν ποιμνίου, "ἀμνόν ἄμωμον, ἐναντίον τοῦ κείροντος αὐτόν ἄφωνον, μή ἀνοίγοντα τό στόμα αὐτοῦ".
Εἰς μίαν ἐποχήν ἀκατασχέτου φλυαρίας, ἄνευ ἔργων πολυλογίας καί ἀνουσίου προβολῆς ἡ ἄγλωττος μαρτυρία τοῦ μακαριστοῦ Ἰγνατίου, ἡ ὁποία ἔσταξεν ὡς θεραπευτικόν βάλσαμον ἐπί τάς χαινούσας πληγάς τῆς λαχούσης αὐτῷ Ἐπαρχίας, ἀποτελεῖ παράδειγμα πρός μίμησιν δι' ὅλους ἡμᾶς, καθώς ἄγγιξε τάς ψυχάς τοῦ λαοῦ καί ἐνέπνευσε πολλούς, ὁδηγήσασα εἰς τήν σώζουσαν αὐτοκριτικήν καί τήν μετάνοιαν.
Ἰγνάτιος ἠκολούθησε τό ὑπόδειγμα τοῦ Κυρίου μας καί ἥπλωσε τάς παλάμας του ἐπί τοῦ σταυροῦ τῆς διακονίας, τόν ὁποῖον ἐπέθηκεν εἰς τούς ὥμους του ἡ Ἐκκλησία, καί ἥνωσε τά τό πρίν διεστῶτα καί συνήγαγε τά ἐσκορπισμένα νεοσσία εἰς τήν ἀσφαλῆ φωλεάν αὐτῆς. Τήν ἡμέραν τῆς ἐνθρονίσεώς του ὁ Μητροπολιτικός Ναός τῆς Λαρίσης μετετράπη εἰς θέατρον ἀσεβῶν ἀντιμαχιῶν• τήν ἡμέραν τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας του ὁ ἴδιος Μητροπολιτικός Ναός ἐστέγαζεν ἡνωμένην τήν λογικήν ποίμνην τῆς Λαρίσης, σιωπῶσαν ἐν προσευχῇ ἡ ὁποία, προπέμπουσα αὐτόν εἰς τάς αἰωνίας μονάς, ἐδοξολόγει τόν Θεόν ὅτι κατά τάς ἡμέρας ταύτας τῆς γενικῆς ἀποστασίας ἀναδεικνύονται ἄνδρες πνευματικοί, δυνάμενοι ἐπαξίως βαστάσαι τόν Σταυρόν τοῦ Κυρίου.
Αὐτό καί μόνον τό ἐπίτευγμα, καί ἐάν ἀπουσίαζον τά ἄλλα πολλά, καθιστᾷ κατά πάντα ἐπιτυχῆ τήν μακροχρόνιον ἀρχιερατείαν αὐτοῦ εἰς Λάρισαν, ὡς ἄλλωστε μαρτυρεῖ ἡ συνείδησις καί ἡ περί αὐτοῦ κρίσις τοῦ λαοῦ, τοῦ ὁποίου τό κριτήριον εἶναι ἀδιάψευστον καί ἀδέκαστον. Αὐτός ἄλλωστε ὁ λαός ἔσπευσε, παρά τάς δυσχερεῖς λόγῳ καύσωνος συνθήκας, νά ἀσπασθῇ διά τελευταίαν φοράν τήν χεῖρα τοῦ Ποιμενάρχου του, ἀποτίων τοιουτοτρόπως ἐλάχιστον φόρον τιμῆς δι' ὅσας εὐλογίας αὕτη τῷ ἐπεδαψίλευσε ἐπί 24 ἔτη. Ἡ ἰαχή "ἄξιος" κατά τήν πάνδημον ἐξόδιον ἐκφοράν του συνίστα τήν ἐπιβεβαίωσιν τῆς εἰς τό διηνεκές ἐνθρονίσεως αὐτοῦ εἰς τούς ἀχειροποιήτους ναούς τῶν πιστευθέντων εἰς αὐτόν εἰκόνων τοῦ Θεοῦ καί συγχρόνως λιτάνευσιν τοῦ ἤθους του πρός μίμησιν τῶν ἐπιγενομένων. Ἡμεῖς, οἱ λοιποί, ἁπλῶς προσευχόμεθα ὑπέρ ἀναπαύσεως αὐτοῦ, μετά τῆς βεβαίας ἐλπίδος ὅτι Ἰγνάτιος "ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θρόνου τῆς μεγαλωσύνης ἐν τοῖς οὐρανοῖς, τῶν Ἁγίων λειτουργός καί τῆς σκηνῆς τῆς ἀληθινῆς ἥν ἔπηξεν ὁ Κύριος".
Ἀναπαύου ἐν εἰρήνη ἀείμνηστε Ἱεράρχα, ὑπό τήν σκιάν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῆς Λαρίσης, τοῦ ὁποίου τό Σύνθρονον ἐκόσμησες ἐπί τέταρτον σχεδὀν αἰῶνος, καί λειτούργει ἀεννάως εἰς τό ἐπουράνιον θυσιαστήριον, μνημονεύων καί ἡμῶν τῶν περιλειπομένων, τῶν ἀναμενόντων τήν συνάντησιν μετά σοῦ καί πάντων τῶν ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι κοιμηθέντων, ὅταν καί ἡμεῖς -γένοιτο- ἁρπαγησόμεθα εἰς ὑπάντησιν τοῦ Κυρίου.
Ἰγνατίου, ἀρχιθύτου τῆς τῶν Λαρισαίων ὁλκάδος, εἴη ἡ μνήμη ἀγήρως καί ἄληστος!

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Eἰδήσεις 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ 
Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 15ης Ἰουλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψε μετά τῆς συνοδείας Του, δι᾽ἀεροσκάφους τῶν Τουρκικῶν Ἀερογραμμῶν, ἐξ Ἀτταλείας, ἔνθα ηὐλόγησεν ἐκ τοῦ σύνεγγυς τό ἐκεῖ ἐπιτελούμενον ποιμαντικόν ἔργον ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πισιδίας. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Βασίλειον Κολοκυθᾶν, Θεολόγον - Ἀρχιτέκτονα, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ, μετά τῆς Ἐλλογ. κ. Ἐλευθερίας Τσακανίκα, Ἐπ. Καθηγητρίας τῆς Σχολῆς Ἀρχιτεκτόνων – Μηχανικῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Τιμολέοντος Κουιμτζόγλου, Ὑποψηφίου Διδάκτορος αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Tόν Ἐντιμ. κ. Eng. Hamdan Alyammahi καί τήν Εὐγεν. κ. Dana Almarzooqi, Ἀξιωματούχους τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν τῶν Ἡνωμένων Ἀραβικῶν Ἐμιράτων, προσκομίσαντας Αὐτῷ ἐπίσημον πρόσκλησιν τῆς Α. Μ. τοῦ Σεΐχη, πρός συμμετοχήν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς Διεθνές Διαθρησκειακόν Συνέδριον κατά τόν προσεχῆ Νοέμβριον εἰς Abu Dhabi. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Μαρίαν Χαραλαμπίδου, Φιλόλογον, ἐκ Θεσσαλονίκης, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου νεανίδων αἱ ὁποῖαι θά διακονήσουν εἰς τήν Παιδόπολιν Πρώτης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μανωλάτον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Καλλιόπης καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Αἰκατερίνης, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Tόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Χατζῆν, Φοιτητήν τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, κατά τήν ἐν τῷ ἐν Μεσαχώρῳ θερέτρῳ «Feriye Sarayı» δοθεῖσαν γαμήλιον δεξίωσιν τοῦ ζεύγους Mikail Özgüneş καί Yasemin Oral, τήν Παρασκευήν, 13ην Ἰουλίου. 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παϊσίου, κατά τάς ἐν Λέρῳ διοργανωθείσας ὑπό τοῦ Ἑλληνοτουρκικοῦ Σωματείου «Δάφνη» πολιτιστικάς ἐκδηλώσεις, τό Σάββατον, 14ην ἰδίου.

7/15/2018

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΤΤΑΛΕΙΑ (ΦΩΤΟ)


Σήμερα, Κυριακή 15 Ιουλίου 2018, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος παρέστη συμπροσευχόμενος κατά την Θεία Λειτουργία, που τέλεσε ο Σεβ. Μητροπολίτης Κορέας Αμβρόσιος, στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου & Αγίου Αλυπίου Αττάλειας, με αφορμή την εορτή των εν Πισιδία και Ατταλεία Αγίων. 
Στο τέλος της Θ. Λειτουργίας προσεφώνησε τον Πατριάρχη ο οικείος ποιμενάρχης, Σεβ. Μητροπολίτης Πισιδίας Σωτήριος και αντιφώνησε καταλλήλως ο Πατριάρχης. 
Στη συνέχεια ο Οικουμενικός Πατριάρχης τέλεσε τον Αγιασμό των Εγκαινίων του Επισκοπείου Αττάλειας.  
Ακολούθησε δεξίωση και γεύμα με εορταστικό πρόγραμμα. 


7/14/2018

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΙΣΙΔΙΑΣ (ΦΩΤΟ)


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος περιοδεύει στην Μητρόπολη Πισιδίας και σήμερα επισκέφθηκε μαζί με προσκυνητές τον Ι. Ναό του Αγίου Στεφάνου στην περιοχή του Εγιρντίρ, απ' όπου και τα φωτογραφικά στιγμιότυπα των τουρκικών ΜΜΕ που παραθέτουμε εδώ. 
Τον Πατριάρχη συνοδεύουν: ο οικείος ποιμενάρχης, Μητροπολίτης Πισιδίας Σωτήριος, ο Μητροπολίτης Κορέας Αμβρόσιος, ο Υπογραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Πανοσιολ. Διάκονος Γρηγόριος και άλλοι κληρικοί καθώς και προσκυνητές από την Ελλάδα και την Κορέα. 
Ο Τούρκος Δήμαρχος της περιοχής υποδέχθηκε με θερμούς λόγους τον Πατριάρχη και την συνοδεία του και έκανε λόγο για την φιλική συνύπαρξη όλων των ανθρώπων στην περιοχή της ευθύνης του. 
Ο Πατριάρχης αναχώρησε, στη συνέχεια, για την Αττάλεια. 


Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΑΛΕΙΑ - ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΥ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στον Ι. Ναό Αποστόλου Παύλου και Αγίου Αλυπίου Αττάλειας - φωτ. Αρχείου

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος βρίσκεται από χθες (13-7-2018) στην ευρύτερη περιοχή της Αττάλειας της Μικράς Ασίας. 
Αύριο, Κυριακή 15 Ιουλίου, ο Πατριάρχης θα παραστή συμπροσευχόμενος κατά την Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου & Αγίου Αλυπίου Αττάλειας, προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Κορέας Αμβροσίου, με αφορμή την εορτή των εν Πισιδία και Ατταλεία Αγίων. 
Θα ακολουθήσουν τα Εγκαίνια του Επισκοπείου Αττάλειας από τον Οικουμενικό Πατριάρχη. 
Στη συνέχεια προβλέπεται δεξίωση και γεύμα με εορταστικό πρόγραμμα.
Τις εορταστικές εκδηλώσεις επιμελείται ο Σεβ. Μητροπολίτης Πισιδίας κ. Σωτήριος. 

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΪΣΙΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ


Του Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου 
Φέτος (2018) συμπληρώθηκαν 43 χρόνια από την ανάρρηση στον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο της Αυστραλίας του Σεβ. Στυλιανού (Χαρκιανάκη). Το Οικουμενικό Πατριαρχείο εξέλεξε τον μέχρι τότε τιτουλάριο Μητροπολίτη Μιλητουπόλεως, Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας. 
Δύο χρόνια μετά την ανάληψη της πηδαλιουχίας του σκάφους της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας της Αυστραλίας, δηλ. το 1977, ο Σεβ. Στυλιανός προσκάλεσε στην Αυστραλία τον Γέροντα Παΐσιο, τον προσφάτως ανακηρυχθέντα Άγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας από την Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 
Ο Γέροντας ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Αρχιεπισκόπου και συνοδευόμενος από τον π. Βασίλειο Γοντικάκη, ηγούμενο τότε της Μονής Σταυρονικήτα του Αγίου Όρους, επισκέφθηκε την Αυστραλία για να στηρίξει πνευματικά τους ομογενείς. Είναι αξιοσημείωτο ότι το πέρασμα του Γέροντος Παϊσίου από την Αυστραλία υπήρξε αθόρυβο, γιατί δεν ήταν τότε γνωστός στους πολλούς. Ήταν όμως γνωστός στον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας Στυλιανό, ο οποίος έσπευσε να τον προσκαλέσει στην Αυστραλία, δύο μόλις χρόνια μετά από την εκλογή του. Ο Αρχιεπίσκοπος, μάλιστα, συχνά επισκεπτόταν τον Γέροντα στο Άγιον Όρος και συζητούσε μαζί του διάφορα πνευματικά θέματα. 
Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας είχε διαγνώσει πολύ νωρίς την βαθιά πνευματικότητα του Γέροντος Παϊσίου, η οποία δεν έχει καμία σχέση με όσα του «καταμαρτυρούν» οι σύγχρονοι οπαδοί του. Και ο άγιος Παΐσιος σεβόταν τον Αρχιεπίσκοπο Στυλιανό, διατηρούσε πνευματική σχέση μαζί του γι’ αυτό και ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση για επίσκεψη στην μακρινή ήπειρο. 
Ο Γέρων Παΐσιος, μάλιστα, είχε εκφράσει το ενδιαφέρον του να παραμείνει στην πέμπτη ήπειρο, σε μοναστήρι που είχε προτείνει ο ίδιος ν' ανεγερθεί μεταξύ Σίδνεϋ και Καμπέρας, όπως αποκαλύπτει (μεταξύ άλλων) σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Ελληνικό Πρόγραμμα της Ραδιοφωνίας SBS ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Στυλιανός. Είναι γεγονός ότι μετά την προτροπή του Γέροντος Παϊσίου για ίδρυση Μονών στην Αυστραλία, ο Αρχιεπίσκοπος προχώρησε στην ανάπτυξη του μοναχισμού. 
Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Στυλιανός σημειώνει τα εξής: "Όποιος είχε την αγαθή τύχη να συναντήσει ένα άγιο – όχι σαν οπτασία, αλλά σαν άνθρωπο απλό και καθημερινό – δεν μπορεί να πιστέψει ότι υπάρχει «φυσικότερο» χαρακτηριστικό για τον άνθρωπο από την αγιότητα. Και ένα παρήγορο μήνυμα θέλει να το πει κανείς σ’ όλους τους ανθρώπους». Αυτή την «αγαθή τύχη» είχα και εγώ με το να συναντήσω όντως, μεταξύ των άλλων αγίων Γερόντων, και το Γέροντα Παΐσιο. Άνθρωπο απλό, αληθινό, χωρίς επιτηδεύσεις και ψευδοταπεινώσεις, με ένθεο ζήλο σαν νέος, με αγάπη και ενδιαφέρον για το κάθε πρόσωπο. Μας αποκάλυπτε ένα κόσμο που αγνοούσαμε αλλά ποθούσαμε. Ένα κόσμο που δεν γνωρίσαμε στα Κατηχητικά και στα Πανεπιστήμια. Στην αρχή διερωτάσαι αν είναι αληθινός, μετά τον ερευνάς και μετά αφήνεσαι. Γιατί ο κόσμος της αγιότητας είναι φυσικός, ανθρώπινος, ωραίος. Είναι ο κόσμος για τον οποίο πλαστήκαμε και για τον οποίο πορευόμαστε."
Όταν πλησίαζε η ημέρα που θα έφευγαν, ο Γέροντας Παΐσιος και ο π. Βασίλειος Γοντικάκης, ο Αρχιεπίσκοπος κάλεσε στην Αρχιεπισκοπή τους ιερείς και τις κοινοτικές αρχές, για να τους αποχαιρετίσουν. Αφού τους ευχαρίστησε και είπε και ο ηγούμενος λίγα λόγια, κάλεσε τον Γέροντα Παΐσιο να πει και αυτός κάτι, αλλά εκείνος δεν απάντησε· έκανε μόνο μία ελαφρά υπόκλιση, φέρνοντας το δεξί του χέρι στο στήθος. Ύστερα από λίγο ο Αρχιεπίσκοπος επανέλαβε την παράκληση του, αλλά και ο Γέροντας επανέλαβε την ίδια κίνηση και έμεινε σιωπηλός, σκυμμένος, οπότε ο Αρχιεπίσκοπος είπε: «Βλέπετε, οι αγιορείτες πατέρες μιλούν με την σιωπή τους».
Παραθέτουμε στη συνέχεια την σχετική, από καρδιάς, συνέντευξη του Αρχιεπισκόπου, στην οποία αναφέρεται και στον νέο, επίσης, άγιο της Εκκλησίας μας Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη. 

7/13/2018

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Eἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ἀγκύρας κ. Ἱερεμίαν καί Ἀνέων κ. Μακάριον, οὕς καί συνεχάρη ἐπί τῇ προσφάτῳ ἐκλογῇ αὐτῶν εἰς τάς Ἐπαρχίας ταύτας. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μεθόδιον Βερνιδάκην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, κατά τό διοργανωθέν ὑπό τοῦ ὁμωνύμου Δήμου 57ον Φεστιβάλ Γιαουρτιοῦ («57 Yoğurt Festivali»), ἐν ταῖς ἐγκαταστάσεσιν αὐτοῦ, τήν Πέμπτην, 12ην Ἰουλίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Charles Fries, Πρέσβεως τῆς Γαλλίας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Bertrand Buchwalter, Γεν. Προξένου ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ «Palais de France», αὐθημερόν. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Nathalie Marti, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλβετίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Swissôtel The Bosphorus», τήν Τετάρτην, 11ην ἰδίου.

ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Petro Poroshenko στο Φανάρι 

7/12/2018

Ο ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΙΜΙΟ ΓΙΑ ΤΟ "ΠΑΡΑΣΙΤΟ ΤΗΣ ΑΣΤΟΡΙΑΣ"


Το «παράσιτο της Αστόριας» που ακούει στο όνομα Παναγιώτης Τελεβάντος, απηύθυνε «ανοιχτή επιστολή στον θεοφιλέστατο Ευκαρπίας κ. Ιερόθεο», Ηγούμενο της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Αστόριας, ζητώντας «την ματαίωση της απαράδεκτης ενέργειας» του Οικουμενικού Πατριάρχου να ορίσει ως εκπρόσωπό Του κατά την επικείμενη πανήγυρη της Μονής, τον Σεβ. Μητροπολίτη Σικάγου κ. Ναθαναήλ. 
Κατά το «παράσιτο της Αστόριας», αν ο Ευκαρπίας Ιερόθεος δεν υποδείξει στον Πατριάρχη να μη στέλνει στην Μονή «κληρικούς του φυράματος» του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Σικάγου Ναθαναήλ, τότε ένας δρόμος του μένει: «Να καταγγείλετε δημόσια τον Πατριάρχη για την αντιχριστιανική στάση του.» 
Κατόπιν αυτών το βάρος πέφτει στους ώμους του Ευκαρπίας Ιεροθέου. Θα πρέπει να ζητήσει από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου πάραυτα τον αφορισμό ή έστω μιας μορφής ακοινωνησίας για το «παράσιτο της Αστόριας». Οι λόγοι είναι πολλοί και γνωστοί. Και άμεσα αποδείξιμοι. 
Ο Ευκαρπίας Ιερόθεος πρέπει να κάνει το χρέος του απέναντι στην Μητέρα Εκκλησία. 
Ας ελπίσουμε ότι δεν θα το αμελήσει. 
Αρκετά τον έχει εκθέσει ο εν λόγω… 
Π.Α.Α.
Related Posts with Thumbnails