_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

4/29/2016

Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Παρασκευή ἐν τοῖς Πατριαρχείοις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Μ. Παρασκευῆς, 29ης Ἀπριλίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀποκαθηλώσεως, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Σηλυβρίας κ. Μαξίμου καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου καί τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πρωτοσυγκελλεύων Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέργης κ. Εὐάγγελος καί ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει. 
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Παναγιώτατος διένειμε κατά τό ἔθος τά ἄνθη εἰς τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς. 
Τό ἑσπέρας, συγχοροστατούντων τῷ Πατριάρχῃ τῶν ὡς ἄνω ἁγ. Ἀρχιερέων, προέστη Οὗτος, τῆς Ἱ. Ἀκολουθίας τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου, ἐν κατανυκτικῇ ἀτμοσφαίρᾳ καί ἐν μέσῳ πλήθους προσκυνητῶν ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐξ Ἑλλάδος. 
Ἐκκλησιάσθησαν ἐπίσης ὁ ὡς ἄνω Διπλωμάτης καί ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Μιχαήλ Χρηστίδης, Γεν. Γραμματεύς τοῦ ἐνταῦθα Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Παρευξεινίων Χωρῶν. 
* * * 
Τήν μεσημβρίαν τῆς Μ. Παρασκευῆς, ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἔψαλε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀμέσου προκατόχου Αὐτοῦ, ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, εἶτα δέ ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ «Surp Pirgiç» ἀπό μακροῦ νοσηλευόμενον Πατριάρχην τῶν ἐν Τουρκίᾳ Ἀρμενίων Μακ. κ. Μεσρόπ Β´.

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ (ΦΩΤΟ)


φωτογραφίες: Θεολογική Σχολή Χάλκης
Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Παρασκευῇ, τὰ ἅγια καὶ σωτήρια καὶ φρικτὰ Πάθη τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπιτελοῦμεν, τοὺς ἐμπτυσμούς, τὰ ῥαπίσματα, τὰ κολαφίσματα, τὰς ὕβρεις, τοὺς γέλωτας, τὴν πορφυρᾶν χλαίναν, τὸν κάλαμον, τὸν σπόγγον, τὸ ὄξος, τοὺς ἥλους, τὴν λόγχην, καὶ πρὸ πάντων, τὸν σταυρόν, καὶ τὸν θάνατον, ἃ δι’ ἡμᾶς ἑκὼν κατεδέξατο, ἔτι δὲ καὶ τὴν τοῦ εὐγνώμονος Λῃστοῦ, τοῦ συσταυρωθέντος αὐτῷ, σωτήριον ἐν τῷ Σταυρῷ ὁμολογίαν.
Η Ακολουθία των Παθών τελέστηκε στην Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίας Τριάδος Χάλκης, όπου και η Θεολογική Σχολή, χοροστατούντος του Ηγουμένου, Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ελπιδοφόρου. 


4/28/2016

ΤΑ ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ (ΦΩΤΟ)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῶν Ἁγίων Παθῶν τοῦ Κυρίου, τό ἑσπέρας τῆς Μ. Πέμπτης, 28ης Ἀπριλίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου καί τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος.

φωτογραφίες: Γ. Γιγουρτσής

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
Τόν Ἐντιμ. κ. Μίλτωνα Νικολαΐδην, Σύμβουλον Πρεσβείας Α´ἐν τῇ ἐν Παρισίοις Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χριστίνης Παπακωνσταντίνου καί τῶν θυγατέρων των Ζωῆς καί Ἀλίκης. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δήμου Beyoğlu διάλεξιν τοῦ Ἐξοχ. κ. Numan Kurtulmuş, Ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας καί Ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Pera Palace», τήν Μ. Τετάρτην, 27ην Ἀπριλίου.

4/27/2016

ΠΑΣΧΑ 2016 ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ - Πλήρες πρόγραμμα


Δημοσιεύουμε στη συνέχεια έναν εντυπωσιακό κατάλογο με το πρόγραμμα των Ακολουθιών του Πάσχα 2016 στις Εκκλησιές της Πόλης, που εντοπίσαμε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Υποστήριξης Ρωμαίϊκων Κοινοτικών Ιδρυμάτων (Rumvader).

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (Μ. Τετάρτη, 27 Απριλίου 2016)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, τήν πρωΐαν τῆς Μ. Τετάρτης, 27ης Ἀπριλίου, καί τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος αὐτοῦ, κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου. 
* * * 
 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, ἐκ Γενεύης. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Ἀναγνωστόπουλον, ἐκ Μ. Βρεταννίας. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Λάζαρον Θεοδοσίου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Ταταούλων, τόν Μουσικολ. κ. Γεώργιον Μπακόπουλον, Ἄρχοντα Β´ Δομέστικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Μαρινάκην, Παραδομέστικον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, Γεώργιον Μπενλίσοϊ, Γραμματέα, καί Γεώργιον Νάνην, Λογιστήν τῶν Πατριαρχείων, καί Γεώργιον Ἀγγελετόπουλον, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις των. -
-Τήν Εὐγεν. κυρίαν Ἀργυρώ Παπούλια, νέαν Γεν. Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννην Δεμιρτζόγλου, Ἄρχοντα Μ. Ρεφερενδάριον, Λυκειάρχην τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀσπασίας Χασιώτου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Κεσίλογλου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας, τῆς θυγατρός των Εὐγεν. δίδος Μαρίας, καί τῆς πενθερᾶς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης Φραντζελατζίογλου, ἐξ Ἀθηνῶν.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ (26 Απριλίου 2016)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων τήν πρωΐαν τῆς Μ. Τρίτης, 26ης τ.μ., καί τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου. 
* * * 
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν Ἀρχιρραββῖνον τῶν ἐνταῦθα Ἑβραίων Σοφολ. κ. İshak Haleva καί διερμήνευσεν αὐτῷ τάς Σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τῷ Πάσχα τῶν Ἑβραίων. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Προκόπιον Βροντάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν κ. Θεωνᾶν, ἐκ Καρεῶν Ἁγίου Ὄρους. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Angel Angelov, Γεν. Πρόξενον τῆς Βουλγαρίας ἐν τῇ Πόλει. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Κάτσικαν, Δημοσιογράφον-Ἱεροψάλτην, ἐκ Καΐρου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Καρανικόλαν, μέλος τῆς Δημοτικῆς Ἀστυνομίας Ἴμβρου. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. Süleyman Kaya καί κ. Murat Numanoğlu, ἐκ Σμύρνης. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Παναγιώτην Ρακτιβάν, Φυσικόν, καί Χρῆστον Χαρίσην, Χημικόν Μηχανικόν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Μαραβελάκην, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Garbıs Çapkan καί Paris Dülgeryan, ἐκ τοῦ ἐνταῦθα πολιτιστικοῦ Ὁμίλου «Maral Dans Grubu».

4/26/2016

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΒΙΕΝΝΗ (23 - 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἡ βραχεῖα Πατριαρχική ἐπίσκεψις εἰς Βιέννην 

Ἅμα τῇ ἀφίξει Αὐτοῦ εἰς Βιέννην τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος μετέβη εἰς τά Ἀνάκτορα καί ἐπεσκέφθη τόν Πρόεδρον τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Αὐστρίας Ἐξοχ. κ. Heinz Fischer, ἐκφράσαντα τήν ἐπιθυμίαν νά συναντηθῇ μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος. Σημειωτέον ὅτι οἱ δύο ἄνδρες συνδέονται διά φιλίας καί ἔχουν συναντηθῇ πολλάκις κατά τό δωδεκαετές διάστημα τῆς προεδρικῆς θητείας τῆς Α. Ἐξοχότητος. 
Ἐν συνεχείᾳ ὁ Πατριάρχης μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ μετέβησαν εἰς τήν ἕδραν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, προσεκύνησαν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος καί ἐπεθεώρησαν τά ἐν τῷ ὑπογείῳ αὐτοῦ γινόμενα ἔργα διαμορφώσεως νέας αἰθούσης συγκεντρώσεων καί τελετῶν, εἶτα δέ ἐπεσκέφθησαν τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἔνθα οἱ διάφοροι ἐπιστήμονες καί καλλιτέχναι παρουσίασαν ἀπό τῆς ἑαυτοῦ πλευρᾶς ἕκαστος τά συντελεσθέντα ἐν τῷ Ναῷ ἀνακαινιστικά καί ἐξωραϊστικά ἔργα. Ὁ Πατριάρχης ἀπαντῶν ηὐχαρίστησε καί συνεχάρη αὐτούς, μάλιστα δέ τόν ἐμπνευστήν τοῦ ἔργου καί ἐξασφαλίσαντα τήν δαπάνην αὐτοῦ οἰκεῖον Ποιμενάρχην. Ἡ ἡμέρα ἔκλεισε διά δείπνου παρατεθέντος ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Sacher» πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου, Ὅστις καί ἀπήντησεν εἰς τήν πρόποσιν τοῦ ἀμφιτρύονος Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας. 


Τήν Κυριακήν τῶν Βαΐων ἐτελέσθη ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας Τριάδος ἡ Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου καί Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου. Εἰς τό τέλος ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Μ. Ρεφερενδαρίου τόν ἐν Salzburg Ἐπιχειρηματίαν Ἐντιμολ. κ. Ἀλέξανδρον Πάππαν, Εὐεργέτην τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Αὐστρίας, καί ὡμίλησεν ἑλληνιστί καί γερμανιστί πρός τό ὑπερπληρῶσαν τόν Ναόν ἐκκλησίασμα, παρόντων καί πολλῶν ἐπισήμων προσκεκλημένων, εἶτα δέ ἅπαντες μετέβησαν εἰς τόν παρακείμενον ἀνακαινισθέντα Ναόν, τοῦ ὁποίου ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε τά θυρανοίξια καί διένειμε τά Βαΐα εἰς τούς πιστούς, ἐνῶ οἱ συλλειτουργοί Αὐτοῦ διένειμαν τό ἀντίδωρον καί ἀναμνηστικά εἰκονίδια τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἰς εὐλογίαν. 
Ἐπηκολούθησεν ἑόρτιον γεῦμα ἐν τῷ ἑστιατορίῳ «Τό Ἑλληνικόν» καί ἐν συνεχείᾳ ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου, χοροστατοῦντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, Ὅστις μετά τήν ὁμιλίαν καί τήν ἀπόλυσιν μετέβη εἰς τό ἀεροδρόμιον καί ἀνεχώρησε διά τήν Πόλιν προπεμφθείς τιμητικῶς. 


Αναλυτικότερα η Πατριαρχική επίσκεψη στην Βιέννη είχε ως εξής: 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐπεσκέφθη την Ἱεράν Μητρόπολιν Αὐστρίας κατά τό διήμερον 23 καί 24 Ἀπριλίου 2016, ἀνταποκριθείς εἰς σχετικήν πρόσκλησιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου, διά τήν τελετήν τῶν Θυρανοιξίων τοῦ Ἱστορικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Βιέννης, ἀνακαινισθέντος ἐκ βάθρων. 
Tήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην ὑπεδέχθησαν εἰς τόν Ἀερολιμένα τῆς Βιέννης ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, ὁ ἐπιτετραμμένος τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας κ. Νικόλαος Σαπουντζῆς καί ὁ Πρέσβυς τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ἐν Αὐστρίᾳ, ἐξοχ. κ. Μάριος Ἰωαννίδης. 
Τό Σάββατον, 23ην Ἀπριλίου, ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης συνηντήθη ἐν τῷ Προεδρικῷ Μεγάρῳ, μετά τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τῆς Αὐστρίας, ἐξοχ. κ. Dr. Heinz Fischer καί ἐν συνεχείᾳ ἐπεσκέφθη τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας, ξεναγηθείς εἰς τήν ἀνακαινισθεῖσαν αἴθουσαν ἐκδηλώσεων τοῦἹεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος. 
Ἀκολούθως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὀ Πατριάρχης ἐξεναγήθη εἰς τόν ἀνακαινισθέντα ἐκ βάθρων Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Βιέννης, ἔνθα, ἐνημερωθείς λεπτομερῶς ὑπό τῶν συνεργείων τῆς ἀνακαινίσεως, ἐπέδωκεν αὐτοῖς εὐχαριστήριον πιττάκιον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας, ἐκφράσας τήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τήν ὑποδειγματικήν ἐργασίαν καί τό ἄριστον ἀποτέλεσμα. Τό ἑσπέρας παρετέθη δεῖπνον πρός τιμήν τῆς Α.Θ. Παναγιότητος. 
Τήν 24ην Ἀπριλίου, Κυριακήν τῶν Βαίων, ἡ Α.Θ. Παναγιότης προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Ἁγίας Τριάδος Βιέννης, συλλειτουργούντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου καί Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου. 
Πρό τοῦ πέρατος τῆς Θείας Λειτουργίας ἡ Α. Θ.Παναγιότης ἐτέλεσε τήν χειροθεσίαν εἰς Ἄρχοντα Μ. Ρεφερενδάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τοῦ ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Pappas, ἐπιχειρηματίου καί ἐτίμησε διά τῆς Ἀνωτάτης Τιμητικῆς Διακρίσεως, ἤτοι τοῦ Χρυσοῦ Σταυροῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας, τήν αὐταδέλφην αὐτοῦ, κ. Αἰκατερῖνα Pappas, Γενικήν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος εἰς Salzburg, διά τήν πολύτιμον βοήθειαν καί ἀρωγήν αὐτῶν εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Αὐστρίας καί τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον. 
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἡ Α.Θ.Π. καί ἅπαντες οἱ παριστάμενοι μετέβησαν ἐν πομπῇ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Βιέννης, ἔνθα ἐτελέσθη ὁ Ἁγιασμός τῶν Θυρανοιξίων, ἀποκαλυφθείσης τῆς ἀναμνηστικῆς πλακός καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, διετύπωσε τάς εὐγνώμονας αὐτοῦ εὐχαριστίας πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα καί τήν συνοδείαν Αὐτῆς, τούς ἐκπροσώπους τῆς Ρ/Καθολικῆς Ἐκκλησίας, τούς Ἄρχοντας καί ἐπισήμους προσκεκλημένους ὡς καί εἰς πάντας τούς παρισταμένους καί ποικίλως συνεργήσαντας εἰς τό ἔργον τῆς ἀνακαινίσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου. 
Εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν καί τά Θυρανοίξια παρέστησαν ἐκ τῆς Ρ/Καθολικῆς Ἐκκλησίας ὁ Καρδινάλιος Kurt Koch, Πρόεδρος τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου διά τήν Προώθησιν τῆς Ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Dr. Peter Stephan Zurbriggen, ὁ Ἐπίσκοπος Aegidius Zifkovic, ὁ Ἐπίσκοπος Franz Scharl, Βοηθός Ἐπίσκοπος τοῦ Καρδιναλίου τῆς Βιέννης, ὁ Dr. Johann Marte, Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος “Pro Oriente” καί ἐκπρόσωποι Πολιτειακῶν καί Διπλωματικῶν Ἀρχῶν, ὡς καί ἄλλων Φορέων καί Συλλόγων. 


Κατά τήν μεσημβρίαν παρετέθη ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας ἐπίσημον ἄριστον πρός τιμήν τῆς Α.Θ. Παναγιότητος εἰς τό ἑστιατόριον «Ἑλληνικόν». 
Τό ἑσπέρας ἡ Α.Θ.Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν εἰς τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου Βιέννης, ἔνθα, ἐκφράσας τήν εὐαρέσκειαν ταῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τά τελεσθέντα ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Αὐστρίας, εὐλογήσας πατρικῶς πάντας, ἀνεχώρησεν διά τόν Ἀερολιμένα Βιέννης, πρός ἐπιστροφήν εἰς Κωνσταντινούπολιν.


4/25/2016

ΤΟ ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΜΑΡΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ὡς προανηγγέλθη, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψεν ἐκ Βιέννης εἰς τήν Πόλιν τό μεσονύκτιον τῆς Κυριακῆς, 24ης πρός τήν 25ην τ. μ., καί σήμερον, Μ. Δευτέραν ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
-Τήν προσφάτως μεταβᾶσαν εἰς Ἅγιον Ὄρος Πατριαρχικήν Ἐξαρχίαν, ἥτις ἐνημέρωσεν Αὐτόν ἐπί τῆς ἀποστολῆς της εἰς τόν Ἱερόν Τόπον. 
-Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, ἐξ Ἐσθονίας. 
-Τόν Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἐσφιγμένου Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον μετά τῶν συνοδῶν αὐτοῦ. 
-Τόν Ἐλλογ. κ. Θεόδωρον Γιάγκου, Καθηγητήν ἐν τῷ Τμήματι Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
-Τήν Εὐγεν. κ. Ναταλίαν Παπαμήτρου, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτῆς, ἐντεῦθεν. 
-Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Μεταξάκην καί τήν Εὐγεν. δίδα Διονυσίαν Βαλαμάτσα, ἐκ Σητείας. 
Ἐξ ἄλλου, τήν μεσημβρίαν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τό κοιμητήριον τῆς Κοινότητος Κουσκουντζουκίου, ἔνθα, συμπροσευχομένου τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, ἔψαλε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μάρκου Ἀποστολίδου (Marko Paşa), ἐκ τῶν ἱδρυτῶν καί πρώτου Προέδρου τοῦ Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου (Kızılay), παρουσίᾳ ἐκπροσώπων αὐτῆς, τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, τοῦ Λυκειάρχου καί μαθητῶν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου κ. ἄ. Ὁ Πατριάρχης πρό τοῦ Τρισαγίου προέβη εἰς δηλώσεις πρός τούς προσελθόντας ἐκπροσώπους τῶν Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως.


Τό ἑσπέρας ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐχοροστάτησε κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου διοργανωθεῖσαν πασχαλινήν ἑορταγοράν, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτοῦ, τό Σάββατον, 23ην Ἀπριλίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χρυσάνθου Δημητριάδου, κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Παραπληγικῶν Τουρκίας (Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği) μουσικήν ἐκδήλωσιν ἐν τοῖς πλαισίοις τοῦ 10ου Διεθνοῦς Φεστιβάλ ὑπέρ τῶν παίδων (Gülen Çocuk Şenliği») ἐν τῷ ἐν Yeşilköy ξενοδοχείῳ «WOW», τήν Παρασκευήν, 22αν ἰδίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Τάκου, κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, κατά τό παρατεθέν ὑπό τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς Ἁγίου Νικολάου Χάλκης ἐν πλῷ γεῦμα, τήν Κυριακήν τῶν Βαΐων, 24ην Ἀπριλίου.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ 
ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ 
ΕΝ Τῼ ΠΑΝΣΕΠΤῼ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚῼ ΝΑῼ 2016

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΛΓΙΟΥ (ΦΩΤΟ)


Με μεγαλοπρέπεια εορτάσθηκε η Κυριακή των Βαΐων στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Βρυξελλών, την Κυριακή 24 Απριλίου 2016. 
Στο Αρχιερατικό Συλλείτουργο προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας συλλειτουργούντωντου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Όουλου κ. Ηλία (Εκκλησία της Φιλλανδίας) και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Τρωάδος κ. Πέτρου. 
Μαζί με τους αρχιερείς συλλειτούργησαν ο Αιδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου κ. Σταύρος Τριανταφύλλου, ο Αιδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου κ. Ευάγγελος Ψάλλας, ο Αιδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. HeikkiHuttunen, ο Ιερολογιώτατος Αρχιδιάκονος κ. Αθανάσιος Τοπαρλάκης και ο Ιερολογιώτ. Διάκονος κ. Φιλάδελφος Καφαλής. 
Στο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου αναφέρθηκε στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, η οποία αρχίζει με την είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα και την πορεία προς το Πάθος και την Ανάσταση. 
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, μετά την ευλογία των βαΐων, ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Όουλου κ. Ηλία για την συμμετοχή του στη Θεία Λειτουργία, τον Βοηθό Επίσκοπο της Μητροπόλεως κ. Πέτρο, καθώς και όλους τους πιστούς. Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Όουλου ευχαρίστησε και αυτός με τη σειρά του τον Μητροπολίτη Βελγίου για την τιμητική του πρόσκληση.
Εκ της Ι. Μητροπόλεως Βελγίου


4/24/2016

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΣΤΟ ΝΙΧΩΡΙ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ (ΦΩΤΟ)


Στον Ι. Ναό της Παναγίας της Κουμαριώτισσας στο Νιχώρι του Βοσπόρου, λειτούργησε σήμερα Κυριακή των Βαϊων, ο Μητροπολίτης Κυδωνιών Αθηναγόρας, συλλειτουργούντος του Αρχιμανδρίτου Αγαθαγγέλου, ιερατικώς προϊσταμένου της Κοινότητος Νεοχωρίου και Βιβλιοφύλακος των Πατριαρχείων.
Παρών στην Θ. Λειτουργία και ο πρόεδρος της Κοινότητας Λάκης Βίγκας, άρχων Μ. Χαρτοφύλαξ της Μ.τ.Χ.Ε. 
Ακολούθησε δεξίωση στην Κοινοτική Αίθουσα. 


Related Posts with Thumbnails