_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

7/17/2018

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ


ΙΕΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ 
ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΡΩΤΗΣ 
ΠΑΙΔΟΠΟΛΙΣ 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται, ὅτι ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, θά χοροστατήσῃ ἐν τῇ Ἱερᾷ ἡμῶν Μονῇ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς ἐφετεινῆς περιόδου λειτουργίας τῆς Παιδοπόλεως καί τῆς Στέγης ἐργαζομένων Νεανίδων, τό Σάββατον, 21ην Ἰουλίου. 

Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΔΙΡΝΕΚΑΠΟΥ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΠΥΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (ΕΔΙΡΝΕΚΑΠΟΥ) 
Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν φιλακολούθων Χριστιανῶν, ὅτι τήν Παρασκευήν, 20ήν Ἰουλίου, καί ὥραν 09:00, εἰς τόν καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Ναόν θά τελεσθῇ πανηγυρική Θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Ἠλιού τοῦ Θεσβίτου. 
Θα ἐπακολουθήσῃ δεξίωσις. 
Ἀφ’ ἑσπέρας, Πέμπτην, 19ην ἰδίου, καί ὥραν 19:00, θά τελεσθῇ ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς μετ’ ἀρτοκλασίας, ὑπέρ ὑγείας τοῦ Προέδρου τῆς Κοινότητος ἡμῶν Ἐντιμ. κ. Ἠλιού Γιόφογλου καί τῶν οἰκείων αὐτοῦ. 

7/16/2018

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΕΣ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΝΑΟ


ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ 
ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΙ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ KAI ΔΙΑΚΟΝΟΥ 
Ἀνακοινοῦται, ὅτι τήν Κυριακήν, 22αν Ἰουλίου, τελεῖται ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, συλλειτουργούντων δ᾽ Αὐτῷ ἁγίων Ἀρχιερέων ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, καθ’ ἥν τελεσθήσεται ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Ἑλβετίας κ. Μαξίμου. 
Κατ᾿ αὐτήν, ὁ Παναγιώτατος θά τελέσῃ καί τήν εἰς διάκονον χειροτονίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Χασάπη, Φοιτητοῦ Θεολογίας, ἐκ Ναυπλίου, μέλλοντος νά διακονήσῃ ἐν τοῖς Πατριαρχείοις. 

Ο ΣΜΥΡΝΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΛΑΡΙΣΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟ


"Λαρίσης Ἰγνάτιος: ὁ ἐκκωφαντικῶς σιωπήσας, 
ἀγλώττως δέ εἰς τάς καρδίας τοῦ λαοῦ ὁμιλήσας"
ὑπό Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης Βαρθολομαίου 
Μέ συγκίνησιν μεγάλην παρηκολούθησα ἐκ τοῦ μακρόθεν, ἀπό τοῦ χώρου τῆς διακονίας μου, ἔνθα ἔταξε τήν ἐλαχιστότητά μου ὁ Κύριος, τήν πορείαν τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου Ἰγνατίου ἐπί τῆς μακαρίας ὁδοῦ, τῆς ἀγούσης, τούς καθαρούς τῇ καρδίᾳ, εἰς τήν αἰωνίαν ζωήν.
Βαθύτατα συγκλονισμένος ἀπό τήν προσευχητικήν παρουσίαν τοῦ ποιμνίου του, καί ὄχι μόνον, παρά τήν μακαρίαν ταύτην ὁδόν, ἀναφωνῶ "τοιοῦτος ἔπρεπε τοῖς ἐκγόνοις τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου Ἀρχιερεύς• ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος, κεχωρισμένος ἀπό τῶν ἁμαρτωλῶν καί ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόμενος". Ἡ ἐξόδιος αὕτη συναγωγή τοῦ λαοῦ ἀποτελεῖ ἐξαγγελίαν τοῦ ἐπαίνου τῆς Ἐκκλησίας διά τό ἔργον καί τήν μαρτυρίαν τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἰγνατίου Λάππα, ὁ ὁποῖος ἐδίδαξε μέ τήν ἐκκωφαντικήν σιωπήν καί τήν εὔγλωττον σιγήν τῆς ζωῆς του, ἀποστομώσας πάντας τούς πολεμήσαντας αὐτόν καί τοιουτοτρόπως διδάξας εἰς ὅλους τήν δύναμιν τῆς ἀγάπης καί τῆς ὑπομονῆς. Ἀληθῶς, Ἰγνάτιος, ὁ Λάππας, προσέφερεν ἑαυτόν ἐνώπιον τοῦ Ἱεροῦ Θυσιαστηρίου, ἀλλά καί τοῦ καθ' ἡμέραν θυσιαστηρίου τῆς ἐμπράκτου διακονίας τοῦ ἐμπιστευθέντος εἰς αὐτόν ποιμνίου, "ἀμνόν ἄμωμον, ἐναντίον τοῦ κείροντος αὐτόν ἄφωνον, μή ἀνοίγοντα τό στόμα αὐτοῦ".
Εἰς μίαν ἐποχήν ἀκατασχέτου φλυαρίας, ἄνευ ἔργων πολυλογίας καί ἀνουσίου προβολῆς ἡ ἄγλωττος μαρτυρία τοῦ μακαριστοῦ Ἰγνατίου, ἡ ὁποία ἔσταξεν ὡς θεραπευτικόν βάλσαμον ἐπί τάς χαινούσας πληγάς τῆς λαχούσης αὐτῷ Ἐπαρχίας, ἀποτελεῖ παράδειγμα πρός μίμησιν δι' ὅλους ἡμᾶς, καθώς ἄγγιξε τάς ψυχάς τοῦ λαοῦ καί ἐνέπνευσε πολλούς, ὁδηγήσασα εἰς τήν σώζουσαν αὐτοκριτικήν καί τήν μετάνοιαν.
Ἰγνάτιος ἠκολούθησε τό ὑπόδειγμα τοῦ Κυρίου μας καί ἥπλωσε τάς παλάμας του ἐπί τοῦ σταυροῦ τῆς διακονίας, τόν ὁποῖον ἐπέθηκεν εἰς τούς ὥμους του ἡ Ἐκκλησία, καί ἥνωσε τά τό πρίν διεστῶτα καί συνήγαγε τά ἐσκορπισμένα νεοσσία εἰς τήν ἀσφαλῆ φωλεάν αὐτῆς. Τήν ἡμέραν τῆς ἐνθρονίσεώς του ὁ Μητροπολιτικός Ναός τῆς Λαρίσης μετετράπη εἰς θέατρον ἀσεβῶν ἀντιμαχιῶν• τήν ἡμέραν τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας του ὁ ἴδιος Μητροπολιτικός Ναός ἐστέγαζεν ἡνωμένην τήν λογικήν ποίμνην τῆς Λαρίσης, σιωπῶσαν ἐν προσευχῇ ἡ ὁποία, προπέμπουσα αὐτόν εἰς τάς αἰωνίας μονάς, ἐδοξολόγει τόν Θεόν ὅτι κατά τάς ἡμέρας ταύτας τῆς γενικῆς ἀποστασίας ἀναδεικνύονται ἄνδρες πνευματικοί, δυνάμενοι ἐπαξίως βαστάσαι τόν Σταυρόν τοῦ Κυρίου.
Αὐτό καί μόνον τό ἐπίτευγμα, καί ἐάν ἀπουσίαζον τά ἄλλα πολλά, καθιστᾷ κατά πάντα ἐπιτυχῆ τήν μακροχρόνιον ἀρχιερατείαν αὐτοῦ εἰς Λάρισαν, ὡς ἄλλωστε μαρτυρεῖ ἡ συνείδησις καί ἡ περί αὐτοῦ κρίσις τοῦ λαοῦ, τοῦ ὁποίου τό κριτήριον εἶναι ἀδιάψευστον καί ἀδέκαστον. Αὐτός ἄλλωστε ὁ λαός ἔσπευσε, παρά τάς δυσχερεῖς λόγῳ καύσωνος συνθήκας, νά ἀσπασθῇ διά τελευταίαν φοράν τήν χεῖρα τοῦ Ποιμενάρχου του, ἀποτίων τοιουτοτρόπως ἐλάχιστον φόρον τιμῆς δι' ὅσας εὐλογίας αὕτη τῷ ἐπεδαψίλευσε ἐπί 24 ἔτη. Ἡ ἰαχή "ἄξιος" κατά τήν πάνδημον ἐξόδιον ἐκφοράν του συνίστα τήν ἐπιβεβαίωσιν τῆς εἰς τό διηνεκές ἐνθρονίσεως αὐτοῦ εἰς τούς ἀχειροποιήτους ναούς τῶν πιστευθέντων εἰς αὐτόν εἰκόνων τοῦ Θεοῦ καί συγχρόνως λιτάνευσιν τοῦ ἤθους του πρός μίμησιν τῶν ἐπιγενομένων. Ἡμεῖς, οἱ λοιποί, ἁπλῶς προσευχόμεθα ὑπέρ ἀναπαύσεως αὐτοῦ, μετά τῆς βεβαίας ἐλπίδος ὅτι Ἰγνάτιος "ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θρόνου τῆς μεγαλωσύνης ἐν τοῖς οὐρανοῖς, τῶν Ἁγίων λειτουργός καί τῆς σκηνῆς τῆς ἀληθινῆς ἥν ἔπηξεν ὁ Κύριος".
Ἀναπαύου ἐν εἰρήνη ἀείμνηστε Ἱεράρχα, ὑπό τήν σκιάν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῆς Λαρίσης, τοῦ ὁποίου τό Σύνθρονον ἐκόσμησες ἐπί τέταρτον σχεδὀν αἰῶνος, καί λειτούργει ἀεννάως εἰς τό ἐπουράνιον θυσιαστήριον, μνημονεύων καί ἡμῶν τῶν περιλειπομένων, τῶν ἀναμενόντων τήν συνάντησιν μετά σοῦ καί πάντων τῶν ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι κοιμηθέντων, ὅταν καί ἡμεῖς -γένοιτο- ἁρπαγησόμεθα εἰς ὑπάντησιν τοῦ Κυρίου.
Ἰγνατίου, ἀρχιθύτου τῆς τῶν Λαρισαίων ὁλκάδος, εἴη ἡ μνήμη ἀγήρως καί ἄληστος!

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Eἰδήσεις 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ 
Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 15ης Ἰουλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψε μετά τῆς συνοδείας Του, δι᾽ἀεροσκάφους τῶν Τουρκικῶν Ἀερογραμμῶν, ἐξ Ἀτταλείας, ἔνθα ηὐλόγησεν ἐκ τοῦ σύνεγγυς τό ἐκεῖ ἐπιτελούμενον ποιμαντικόν ἔργον ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πισιδίας. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Βασίλειον Κολοκυθᾶν, Θεολόγον - Ἀρχιτέκτονα, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ, μετά τῆς Ἐλλογ. κ. Ἐλευθερίας Τσακανίκα, Ἐπ. Καθηγητρίας τῆς Σχολῆς Ἀρχιτεκτόνων – Μηχανικῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Τιμολέοντος Κουιμτζόγλου, Ὑποψηφίου Διδάκτορος αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Tόν Ἐντιμ. κ. Eng. Hamdan Alyammahi καί τήν Εὐγεν. κ. Dana Almarzooqi, Ἀξιωματούχους τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν τῶν Ἡνωμένων Ἀραβικῶν Ἐμιράτων, προσκομίσαντας Αὐτῷ ἐπίσημον πρόσκλησιν τῆς Α. Μ. τοῦ Σεΐχη, πρός συμμετοχήν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς Διεθνές Διαθρησκειακόν Συνέδριον κατά τόν προσεχῆ Νοέμβριον εἰς Abu Dhabi. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Μαρίαν Χαραλαμπίδου, Φιλόλογον, ἐκ Θεσσαλονίκης, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου νεανίδων αἱ ὁποῖαι θά διακονήσουν εἰς τήν Παιδόπολιν Πρώτης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μανωλάτον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Καλλιόπης καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Αἰκατερίνης, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Tόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Χατζῆν, Φοιτητήν τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, κατά τήν ἐν τῷ ἐν Μεσαχώρῳ θερέτρῳ «Feriye Sarayı» δοθεῖσαν γαμήλιον δεξίωσιν τοῦ ζεύγους Mikail Özgüneş καί Yasemin Oral, τήν Παρασκευήν, 13ην Ἰουλίου. 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παϊσίου, κατά τάς ἐν Λέρῳ διοργανωθείσας ὑπό τοῦ Ἑλληνοτουρκικοῦ Σωματείου «Δάφνη» πολιτιστικάς ἐκδηλώσεις, τό Σάββατον, 14ην ἰδίου.

7/15/2018

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΤΤΑΛΕΙΑ (ΦΩΤΟ)


Σήμερα, Κυριακή 15 Ιουλίου 2018, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος παρέστη συμπροσευχόμενος κατά την Θεία Λειτουργία, που τέλεσε ο Σεβ. Μητροπολίτης Κορέας Αμβρόσιος, στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου & Αγίου Αλυπίου Αττάλειας, με αφορμή την εορτή των εν Πισιδία και Ατταλεία Αγίων. 
Στο τέλος της Θ. Λειτουργίας προσεφώνησε τον Πατριάρχη ο οικείος ποιμενάρχης, Σεβ. Μητροπολίτης Πισιδίας Σωτήριος και αντιφώνησε καταλλήλως ο Πατριάρχης. 
Στη συνέχεια ο Οικουμενικός Πατριάρχης τέλεσε τον Αγιασμό των Εγκαινίων του Επισκοπείου Αττάλειας.  
Ακολούθησε δεξίωση και γεύμα με εορταστικό πρόγραμμα. 


7/14/2018

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΙΣΙΔΙΑΣ (ΦΩΤΟ)


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος περιοδεύει στην Μητρόπολη Πισιδίας και σήμερα επισκέφθηκε μαζί με προσκυνητές τον Ι. Ναό του Αγίου Στεφάνου στην περιοχή του Εγιρντίρ, απ' όπου και τα φωτογραφικά στιγμιότυπα των τουρκικών ΜΜΕ που παραθέτουμε εδώ. 
Τον Πατριάρχη συνοδεύουν: ο οικείος ποιμενάρχης, Μητροπολίτης Πισιδίας Σωτήριος, ο Μητροπολίτης Κορέας Αμβρόσιος, ο Υπογραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Πανοσιολ. Διάκονος Γρηγόριος και άλλοι κληρικοί καθώς και προσκυνητές από την Ελλάδα και την Κορέα. 
Ο Τούρκος Δήμαρχος της περιοχής υποδέχθηκε με θερμούς λόγους τον Πατριάρχη και την συνοδεία του και έκανε λόγο για την φιλική συνύπαρξη όλων των ανθρώπων στην περιοχή της ευθύνης του. 
Ο Πατριάρχης αναχώρησε, στη συνέχεια, για την Αττάλεια. 


Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΑΛΕΙΑ - ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΥ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στον Ι. Ναό Αποστόλου Παύλου και Αγίου Αλυπίου Αττάλειας - φωτ. Αρχείου

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος βρίσκεται από χθες (13-7-2018) στην ευρύτερη περιοχή της Αττάλειας της Μικράς Ασίας. 
Αύριο, Κυριακή 15 Ιουλίου, ο Πατριάρχης θα παραστή συμπροσευχόμενος κατά την Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου & Αγίου Αλυπίου Αττάλειας, προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Κορέας Αμβροσίου, με αφορμή την εορτή των εν Πισιδία και Ατταλεία Αγίων. 
Θα ακολουθήσουν τα Εγκαίνια του Επισκοπείου Αττάλειας από τον Οικουμενικό Πατριάρχη. 
Στη συνέχεια προβλέπεται δεξίωση και γεύμα με εορταστικό πρόγραμμα.
Τις εορταστικές εκδηλώσεις επιμελείται ο Σεβ. Μητροπολίτης Πισιδίας κ. Σωτήριος. 

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΪΣΙΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ


Του Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου 
Φέτος (2018) συμπληρώθηκαν 43 χρόνια από την ανάρρηση στον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο της Αυστραλίας του Σεβ. Στυλιανού (Χαρκιανάκη). Το Οικουμενικό Πατριαρχείο εξέλεξε τον μέχρι τότε τιτουλάριο Μητροπολίτη Μιλητουπόλεως, Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας. 
Δύο χρόνια μετά την ανάληψη της πηδαλιουχίας του σκάφους της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας της Αυστραλίας, δηλ. το 1977, ο Σεβ. Στυλιανός προσκάλεσε στην Αυστραλία τον Γέροντα Παΐσιο, τον προσφάτως ανακηρυχθέντα Άγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας από την Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 
Ο Γέροντας ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Αρχιεπισκόπου και συνοδευόμενος από τον π. Βασίλειο Γοντικάκη, ηγούμενο τότε της Μονής Σταυρονικήτα του Αγίου Όρους, επισκέφθηκε την Αυστραλία για να στηρίξει πνευματικά τους ομογενείς. Είναι αξιοσημείωτο ότι το πέρασμα του Γέροντος Παϊσίου από την Αυστραλία υπήρξε αθόρυβο, γιατί δεν ήταν τότε γνωστός στους πολλούς. Ήταν όμως γνωστός στον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας Στυλιανό, ο οποίος έσπευσε να τον προσκαλέσει στην Αυστραλία, δύο μόλις χρόνια μετά από την εκλογή του. Ο Αρχιεπίσκοπος, μάλιστα, συχνά επισκεπτόταν τον Γέροντα στο Άγιον Όρος και συζητούσε μαζί του διάφορα πνευματικά θέματα. 
Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας είχε διαγνώσει πολύ νωρίς την βαθιά πνευματικότητα του Γέροντος Παϊσίου, η οποία δεν έχει καμία σχέση με όσα του «καταμαρτυρούν» οι σύγχρονοι οπαδοί του. Και ο άγιος Παΐσιος σεβόταν τον Αρχιεπίσκοπο Στυλιανό, διατηρούσε πνευματική σχέση μαζί του γι’ αυτό και ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση για επίσκεψη στην μακρινή ήπειρο. 
Ο Γέρων Παΐσιος, μάλιστα, είχε εκφράσει το ενδιαφέρον του να παραμείνει στην πέμπτη ήπειρο, σε μοναστήρι που είχε προτείνει ο ίδιος ν' ανεγερθεί μεταξύ Σίδνεϋ και Καμπέρας, όπως αποκαλύπτει (μεταξύ άλλων) σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Ελληνικό Πρόγραμμα της Ραδιοφωνίας SBS ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Στυλιανός. Είναι γεγονός ότι μετά την προτροπή του Γέροντος Παϊσίου για ίδρυση Μονών στην Αυστραλία, ο Αρχιεπίσκοπος προχώρησε στην ανάπτυξη του μοναχισμού. 
Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Στυλιανός σημειώνει τα εξής: "Όποιος είχε την αγαθή τύχη να συναντήσει ένα άγιο – όχι σαν οπτασία, αλλά σαν άνθρωπο απλό και καθημερινό – δεν μπορεί να πιστέψει ότι υπάρχει «φυσικότερο» χαρακτηριστικό για τον άνθρωπο από την αγιότητα. Και ένα παρήγορο μήνυμα θέλει να το πει κανείς σ’ όλους τους ανθρώπους». Αυτή την «αγαθή τύχη» είχα και εγώ με το να συναντήσω όντως, μεταξύ των άλλων αγίων Γερόντων, και το Γέροντα Παΐσιο. Άνθρωπο απλό, αληθινό, χωρίς επιτηδεύσεις και ψευδοταπεινώσεις, με ένθεο ζήλο σαν νέος, με αγάπη και ενδιαφέρον για το κάθε πρόσωπο. Μας αποκάλυπτε ένα κόσμο που αγνοούσαμε αλλά ποθούσαμε. Ένα κόσμο που δεν γνωρίσαμε στα Κατηχητικά και στα Πανεπιστήμια. Στην αρχή διερωτάσαι αν είναι αληθινός, μετά τον ερευνάς και μετά αφήνεσαι. Γιατί ο κόσμος της αγιότητας είναι φυσικός, ανθρώπινος, ωραίος. Είναι ο κόσμος για τον οποίο πλαστήκαμε και για τον οποίο πορευόμαστε."
Όταν πλησίαζε η ημέρα που θα έφευγαν, ο Γέροντας Παΐσιος και ο π. Βασίλειος Γοντικάκης, ο Αρχιεπίσκοπος κάλεσε στην Αρχιεπισκοπή τους ιερείς και τις κοινοτικές αρχές, για να τους αποχαιρετίσουν. Αφού τους ευχαρίστησε και είπε και ο ηγούμενος λίγα λόγια, κάλεσε τον Γέροντα Παΐσιο να πει και αυτός κάτι, αλλά εκείνος δεν απάντησε· έκανε μόνο μία ελαφρά υπόκλιση, φέρνοντας το δεξί του χέρι στο στήθος. Ύστερα από λίγο ο Αρχιεπίσκοπος επανέλαβε την παράκληση του, αλλά και ο Γέροντας επανέλαβε την ίδια κίνηση και έμεινε σιωπηλός, σκυμμένος, οπότε ο Αρχιεπίσκοπος είπε: «Βλέπετε, οι αγιορείτες πατέρες μιλούν με την σιωπή τους».
Παραθέτουμε στη συνέχεια την σχετική, από καρδιάς, συνέντευξη του Αρχιεπισκόπου, στην οποία αναφέρεται και στον νέο, επίσης, άγιο της Εκκλησίας μας Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη. 

7/13/2018

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Eἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ἀγκύρας κ. Ἱερεμίαν καί Ἀνέων κ. Μακάριον, οὕς καί συνεχάρη ἐπί τῇ προσφάτῳ ἐκλογῇ αὐτῶν εἰς τάς Ἐπαρχίας ταύτας. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μεθόδιον Βερνιδάκην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, κατά τό διοργανωθέν ὑπό τοῦ ὁμωνύμου Δήμου 57ον Φεστιβάλ Γιαουρτιοῦ («57 Yoğurt Festivali»), ἐν ταῖς ἐγκαταστάσεσιν αὐτοῦ, τήν Πέμπτην, 12ην Ἰουλίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Charles Fries, Πρέσβεως τῆς Γαλλίας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Bertrand Buchwalter, Γεν. Προξένου ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ «Palais de France», αὐθημερόν. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Nathalie Marti, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλβετίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Swissôtel The Bosphorus», τήν Τετάρτην, 11ην ἰδίου.

ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Petro Poroshenko στο Φανάρι 

7/12/2018

Ο ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΙΜΙΟ ΓΙΑ ΤΟ "ΠΑΡΑΣΙΤΟ ΤΗΣ ΑΣΤΟΡΙΑΣ"


Το «παράσιτο της Αστόριας» που ακούει στο όνομα Παναγιώτης Τελεβάντος, απηύθυνε «ανοιχτή επιστολή στον θεοφιλέστατο Ευκαρπίας κ. Ιερόθεο», Ηγούμενο της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Αστόριας, ζητώντας «την ματαίωση της απαράδεκτης ενέργειας» του Οικουμενικού Πατριάρχου να ορίσει ως εκπρόσωπό Του κατά την επικείμενη πανήγυρη της Μονής, τον Σεβ. Μητροπολίτη Σικάγου κ. Ναθαναήλ. 
Κατά το «παράσιτο της Αστόριας», αν ο Ευκαρπίας Ιερόθεος δεν υποδείξει στον Πατριάρχη να μη στέλνει στην Μονή «κληρικούς του φυράματος» του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Σικάγου Ναθαναήλ, τότε ένας δρόμος του μένει: «Να καταγγείλετε δημόσια τον Πατριάρχη για την αντιχριστιανική στάση του.» 
Κατόπιν αυτών το βάρος πέφτει στους ώμους του Ευκαρπίας Ιεροθέου. Θα πρέπει να ζητήσει από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου πάραυτα τον αφορισμό ή έστω μιας μορφής ακοινωνησίας για το «παράσιτο της Αστόριας». Οι λόγοι είναι πολλοί και γνωστοί. Και άμεσα αποδείξιμοι. 
Ο Ευκαρπίας Ιερόθεος πρέπει να κάνει το χρέος του απέναντι στην Μητέρα Εκκλησία. 
Ας ελπίσουμε ότι δεν θα το αμελήσει. 
Αρκετά τον έχει εκθέσει ο εν λόγω… 
Π.Α.Α.

7/11/2018

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ (11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου 
Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρωνος      
Ἐν χαρμοσύνῳ ἀτμοσφαίρᾳ καί ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, τήν Τετάρτην, 11ην Ἰουλίου, ἑορτήν τῆς Ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καί πανευφήμου Εὐφημίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, καθ̉ ἥν ἐτέλεσε τήν εἰς Ἀρχιερέα χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρωνος, Ἱεροκήρυκος μέχρι τοῦδε τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου καί Μητροπολιτῶν Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Ρόδου κ. Κυρίλλου, Γάνου καί Χώρας κ. Ἀμφιλοχίου, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου, Κορέας κ. Ἀμβροσίου, Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐου καί Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Γέρων Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, Βρυούλων κ. Παντελεήμων, Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Καρθαγένης κ. Μελέτιος καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ὁ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένος Μητροπολίτης Ἑλβετίας κ. Μάξιμος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Λεύκης κ. Εὐμένιος, Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος καί Σουμπέρκ κ. Ἠσαΐας, ἐκ Τσεχίας, Κληρικοί ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης καί ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, συγγενεῖς τοῦ νέου Ἱεράρχου καί προσκυνηταί ἐκ Κρήτης καί ἐκ Κύπρου, ὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Πρό τῆς Χειροτονίας προσεφώνησε τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον ὁ Παναγιώτατος ἐξάρας τήν ἀφωσιωμένην καί καρποφόρον διακονίαν αὐτοῦ ἀπό διαφόρων θέσεων ἐν τῇ λεβεντογέννᾳ καί ἀριστοτόκῳ Κρήτῃ, ἀναφερθείς δέ καί εἰς τήν ἱεραποστολικήν Ἐπαρχίαν τοῦ Θρόνου ἥν καλεῖται νά ποιμάνῃ ἀπό τῆς σήμερον ὁ νέος Ἀρχιερεύς εἰς διαδοχήν τοῦ ἐθελουσίως πρό μηνῶν παραιτηθέντος Σεβ. Μητροπολίτου Γάνου καί Χώρας, πλέον, κ. Ἀμφιλοχίου, μετά ἀπό τήν συμπλήρωσιν δωδεκαετοῦς καρποφόρου καί θυσιαστικῆς ἀρχιερατικῆς διακονίας εἰς αὐτήν. 
Ὁ Πατριάρχης, ἀπευθυνόμενος διά νουθετηρίων καί παραινετικῶν λόγων πρός τόν νεοχειροτονηθέντα Μητροπολίτην, ὑπεγράμμισεν ὅλως ἰδιαιτέρως τό γεγονός ὅτι οὗτος καθίσταται πλέον Ἱεράρχης τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία εἶναι κληρονόμος τιμιωτάτων παραδόσεων καί φρουρός τῆς πνευματικῆς παρακαταθήκης τοῦ Γένους, ἐξ ἑτέρου δέ ἐτόνισεν ὅτι ἡ ἀρχιερατική διακονία τοῦ τελευταίου, εἰς ὅλας τάς ἐκφάνσεις της, ὀφείλει νά συμβάλλῃ εἰς τήν μεταλαμπάδευσιν τῆς ἱεραποστολικῆς δράσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἀνηκούσης, κατά τήν σχετικήν διακήρυξιν τῆς ἐν Κρήτῃ Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, εἰς τόν πυρῆνα τῆς ταυτότητος τῆς Ἐκκλησίας. Ἰδιαιτέρως διά τῆς ἱεραποστολικῆς δράσεως τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως ὅλοι οἱ λαοί ἀπό τήν κεντρικήν Εὐρώπην μέχρι καί τήν Κασπίαν θάλασσαν καί ἀπό τή Βαλκανικήν μέχρι τήν Βαλτικήν θάλασσαν, ἐγνώρισαν τήν χριστιανικήν πίστιν καί ἐβίωσαν τήν ἐμπειρίαν τῆς πίστεως μέ τήν πνευματικήν τροφήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, χωρίς βεβαίως νά θυσιάσουν τά χαρακτηριστικά στοιχεῖα τῶν ἐθνικῶν τους παραδόσεων. 
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ νεοχειροτονηθείς Μητροπολίτης ἀνελθών εἰς τόν Θρόνον, ἐτέλεσε τήν Ἀπόλυσιν καί διένειμεν εἰς τό ἐκκλησίασμα τό ἀντίδωρον, δεχθείς τάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια τῶν συγγενῶν καί φίλων αὐτοῦ, ὡς καί τῶν προσελθόντων πολυαρίθμων πιστῶν. Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, ἀντεφώνησεν ὁ χειροτονούμενος, ἐκφράσας τά διακατέχοντα αὐτόν αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καί σεβασμοῦ πρός τό σεπτόν πρόσωπον τοῦ Πατριάρχου καί τῶν Σεβασμιωτάτων μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καθώς καί συγκινήσεως καί συνοχῆς διά τήν νέαν ὑψηλήν θέσιν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀφ᾽ ἧς καλεῖται νά συνεχίσῃ τήν διακονίαν του εἰς τήν ἀπομεμακρυσμένην Ἤπειρον τῆς Ὠκεανίας, μή παραλείψας νά ἀναφερθῇ εἰς τούς βιωματικούς δεσμούς του μετά τῆς γεραρᾶς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγκαράθου, ἧς διετέλεσεν ἀδελφός. Ἀκολούθως, παρετέθη ὑπό τοῦ νέου Μητροπολίτου ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ ἐν Θεραπείοις Ἑστιατορίῳ «Garaj», τό ὁποῖον ηὐλόγησεν ἡ Α. Θ. Παναγιότης. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐαν, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Κύπρου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου κληρικῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν ἐκ τῆς κατ’ αὐτόν Ἐπαρχίας. 
- Τόν ἐψηφισμένον Μητροπολίτην Ἑλβετίας κ. Μάξιμον, ὑποβαλόντα εὐγνώμονας εὐχαριστίας καί υἱϊκά σέβη ἐπί τῇ ἐκλογῇ αὐτοῦ εἰς τήν Ἐπαρχίαν ταύτην τοῦ Θρόνου, ὅν συνεχάρη ὁ Πατριάρχης εὐχηθείς αὐτῷ ἀφνειᾶ ποιμαντορίαν. 
- Τόν Πανοσιολ. Διάκονον κ. Παΐσιον, Διευθυντήν τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστη-ρίοις αὐτοῦ. 
- Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Παρασκευήν, Ἡγουμένην τῆς Ἱ. Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Αἰτωλοακαρνανίας, μετά τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς Φανουρίας καί Ἁγνῆς.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Eἰδήσεις 
Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 10ης Ἰουλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, διαπεραιωθείς ὁμοῦ μετά τῶν συνοδικῶν ἁγίων Ἀρχιερέων εἰς τήν νῆσον Χάλκην, πρό τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἐνεκαινίασε κατά τά ἐκκλησιαστικά θέσμια τό πρότριτα ἀνακαινισθέν Συνοδικόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος, συγχαρείς τόν Ἡγούμενον αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτην Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρον διά τήν ἐπιδεικνυομένην ὑπ’ αὐτοῦ μέριμναν διά τόν ἐξωραϊσμόν τοῦ ἱεροῦ τούτου παλλαδίου τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Διονυσίου Σκρηβάνου, Τραπεζικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Σαμουήλ Ἐφέ, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς Κοινότητος Πικριδίου, τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου Sergio Vlad, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς ἐνταῦθα Ρουμανικῆς Παροικίας, καί τῆς Εὐγεν. κ. Ραφαέλας Κιουτσούκνιλ, Ἐπιτρόπου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ. 
- Τόν Σεβ. Συνοδικόν Μητροπολίτην Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Φιλοθέου Tomczewski. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καρθαγένης κ. Μελέτιον, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Παντελεήμονος Τσαβλίδου, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Σουμπέρκ κ. Ἠσαΐαν, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Τσεχίας καί Σλοβακίας. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀμβρόσιον Μπιτζιάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πρόχορον Ἀναστασιάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας.
- Τόν Ἐξοχ. κ. Δημήτριον Ἀβραμόπουλον, Ἐπίτροπον Μεταναστεύσεως, Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων καί Ἰθαγενείας παρά τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει, συνοδευόμενον ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Σοφίας Ἀστεριάδου, Ἀν. Διευθυντρίας τοῦ Γραφείου αὐτοῦ. 
- Τούς Ἐλλογ. Καθηγητάς κ.κ. Ἰωάννην Καλαβρουζιώτην, ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀνοικτοῦ Πανεπιστημίου, καί Orhan Yenigün, ἐκ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Βοσπόρου. 
- Τούς Ἐλλογ. κ.κ. Γεώργιον Φίλιαν, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, καί Ἰωάννην Φλῶρον, Ἐκδότην τῆς Μεγάλης Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἐγκυκλοπαιδείας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου, κατά τούς ἐν τῇ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾷ Μονῇ Βατοπαιδίου πραγματοποιηθέντας ἑορτασμούς, ἐπί τῇ πεντακοσιοστῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐκ μέρους τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἀποστολῆς εἰς Ρωσσίαν, πρός πνευματικόν ἐπιστηριγμόν, τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Μαξίμου, τοῦ ἐπικληθέντος «Γραικοῦ», τήν Τετάρτην, 4ην Ἰουλίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Νήφωνος, κατά τάς διοργανωθείσας ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Etem Postacıoğlu, Δικηγόρου, ἐκδηλώσεις, πρός τιμήν τοῦ Διεθνοῦς Ἐκπαιδευτικοῦ Ἱδρύματος «UNESCO International University for Intercultural Leadership», ἐν τῷ ἐν Μεσαχώρῳ θερέτρῳ «Naile Sultan», τήν Δευτέραν, 9ην ἰδίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ὀργανισμοῦ «Kültürel Mirası Koruma Derneği» ἔκθεσιν βιβλίου, ἐν τῇ ἐν Beyoğlu Συναγωγῇ «Abudara», τήν Τρίτην, 10ην τ.μ..

Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ κ. ΜΥΡΩΝΟΣ (ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ)


Τελέσθηκε σήμερα, Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018, στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, η χειροτονία του νέου Μητροπολίτου Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρωνος. 
Της Θείας Λειτουργίας προέστη ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. 
Συλλειτούργησαν ιεράρχες του Θρόνου. 


Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο από το Γραφείο Τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου:
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε το πρωί της Τετάρτης, 11 Ιουλίου, ημέρα κατά την οποία η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Ευφημίας, της οποίας το ιερό λείψανο βρίσκεται στον Πατριαρχικό Ναό, η εις Επίσκοπον χειροτονία του εψηφισμένου Μητροπολίτη Νέας Ζηλανδίας Μύρωνα, στο Φανάρι.
Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, συμπαραστατούμενος από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ειρηναίο και τους Μητροπολίτες Προικοννήσου Ιωσήφ, Ρόδου Κύριλλο, Γάνου και Χώρας Αμφιλόχιο, Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιο, Ταμασού και Ορεινής Ησαΐα, Κορέας Αμβρόσιο και Πέτρας και Χερρονήσου Γεράσιμο.
Πριν την χειροτονία, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, απηύθυνε προς τον εψηφισμένο Μητροπολίτη Νέας Ζηλανδίας πατρικούς λόγους οικοδομής και νουθεσιών για τη νέα αποστολή διακονίας που του ανέθεσε η Μητέρα Εκκλησία. 
«Καθίστασαι αρχιερεύς της Πρωτοθρόνου Εκκλησίας της Ορθοδοξίας, της ευλογηθείσης υπό του πανδώρου Θεού να είναι κληρονόμος και φύλαξ της αμωμήτου παραδόσεως της πίστεως, της αγάπης και της ελπίδος, και να μαρτυρή ευόρκως εν τω κόσμω, λόγω και έργω, Ιησούν Χριστόν εσταυρωμένον και αναστάντα, εν ακλονήτω προσδοκία της δευτέρας και ενδόξου Αυτού Παρουσίας. Υψίστη η τιμή και μέγιστον το χρέος διά σε! Εις την Μητρόπολιν Νέας Ζηλανδίας, διαδέχεσαι τον νυν Μητροπολίτην Γάνου και Χώρας κ. Αμφιλόχιον, ο οποίος εποίμανεν ευκλεώς επί δωδεκαετίαν όλην τον εκεί λαόν του Θεού, αναδειχθείς ένθερμος και ένζηλος ιεραπόστολος και κήρυξ του Ευαγγελίου του Χριστού εις την περιοχήν της Ωκεανίας, ως και ενωρίτερον εις άλλα μήκη και πλάτη της γης. Καλείσαι να συνεχίσης με τον αυτόν ζήλον το θεάρεστον έργον του προκατόχου σου, να μεταφέρης και σύ «ρήματα ζωής αιωνίου» (Ιωάν. στ’, 68) εις τα πέρατα της οικουμένης, ως επίσκοπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, από την ιεραποστολικήν δράσιν του οποίου, ως ορθώς εγράφη, «όλοι οι λαοί, από την κεντρική Ευρώπη μέχρι και την Κασπία θάλασσα και από τη Βαλκανική μέχρι την Βαλτική θάλασσα, γνώρισαν την χριστιανική πίστη και βίωσαν την εμπειρία της πίστεως με την πνευματική τροφή της Μητρός Εκκλησίας, χωρίς βέβαια να θυσιάσουν τα χαρακτηριστικά στοιχεία των εθνικών τους παραδόσεων».
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, υπογράμμισε ότι στη σύγχρονη εποχή του εαυτοκεντρισμού και της αδιαφορίας για τον πλησίον οι διάκονοι του Χριστού οφείλουν να υπηρετούν τον Θεό και τον συνάνθρωπο με αυταπάρνηση και αυτοθυσία. 
«Οι σύγχρονοι καιροί απαιτούν πολλά, πάμπολλα, από τους διακόνους του Χριστού και της Εκκλησίας Του. Το πανδαιμόνιον του ευδαιμονισμού, αι Σειρήνες του εαυτοκεντρισμού και της αδιαφορίας διά τον πλησίον, ο ορυμαγδός από την κατάρρευσιν των παραδόσεων και των αξιών, αι πολύβουοι μηχαναί του τεχνολογικού πολιτισμού, αι ιαχαί των κερδοσκόπων εις την παγκόσμιον αγοράν, αι εκρήξεις του φονταμενταλισμού, αλλά και οι στεναγμοί των αναριθμήτων πεινώντων και περιφρονημένων, καθιστούν δύσκολον να φθάση το ευάγγελον μήνυμα της εν Χριστώ σωτηρίας εις τα ώτα και τας καρδίας των ανθρώπων. Γεγονυία τη φωνή οφείλομεν ημείς πάντες να ονομάζωμεν το μόνον όνομα υπό τον ουρανόν «εν ω δεί σωθήναι ημάς», το «υπέρ παν όνομα» του Σωτήρος Χριστού. Οφείλομεν να μαρτυρώμεν την αλήθειαν της αδιασπάστου ενότητος της αγάπης προς τον Θεόν και της αγάπης προς τον πλησίον, με αυταπάρνησιν και αυτοθυσίαν, με ταπείνωσιν και διάκρισιν, με ευαισθησίαν προς τον ανθρώπινον πόνον, με αγάπην προς πάντας, ανυστάκτως, εμπεδοφρόνως, απροσωπολήπτως. Ορθώς τονίζει ο αδελφός άγιος Περγάμου, ότι τα αδιέξοδα, ενώπιον των οποίων ευρίσκεται ο σύγχρονος άνθρωπος, «αποτελούν την πρόκληση και το πλαίσιο, που προσφέρει ο σύγχρονος κόσμος στην Ορθοδοξία, για να κάνη ζωντανή την παράδοση, που παρέλαβεν η γενεά μας από τους πατέρες της». Αυτό είναι το πνεύμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίον καλείσαι, Θεοφιλέστατε, να ενσαρκώνης και να εκφράζης εις όλην σου την μαρτυρίαν, πάντοτε αποβλέπων εις την δόξαν του Σωτήρος του κόσμου Χριστού και εις την «οικοδομήν»του Σώματος Αυτού. Είναι το πνεύμα της αμετακινήτου πιστότητος εις την παράδοσιν και συγχρόνως της ανοικτοσύνης προς τον κόσμον και την ιστορίαν, η διακονία του «ουκ εκ του κόσμου» και του «εν τω κόσμω» προορισμού του ανθρώπου».
Ολοκληρώνοντας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης επεσήμανε προς τον εψηφισμένο Μητροπολίτη Νέας Ζηλανδίας: 
«Το μυστήριον της «ευχαριστιακής πραγματώσεως της Εκκλησίας» καλείσαι από της σήμερον να διακονής ως επίσκοπος και μητροπολίτης εις την Επαρχίαν σου. Εφιστώμεν την προσοχήν σου εις το γεγονός ότι η ευχαριστιακή και εσχατολογική ταυτότης της Εκκλησίας απειλείται σήμερον όχι μόνον από την εκκοσμίκευσιν, αλλά και από τάσεις εσωστρεφείας και ακοσμικής πνευματικότητος εντός του εκκλησιαστικού σώματος. Η ημετέρα Μετριότης και οι τιμήσαντές σε διά της τιμίας ψήφου αυτών αδελφοί Συνοδικοί Αρχιερείς γνωρίζομεν ότι θέτομεν βαρύ φορτίον εις στιβαρούς ώμους. Είσαι σαρξ εκ της σαρκός της λεβεντογέννας και αριστοτόκου Κρήτης. Η μέχρι σήμερον πορεία σου, υπόδειγμα αφοσιώσεως εις την Εκκλησίαν του Χριστού και εις την Μονήν της μετανοίας σου, η λιπαρά και πολυδιάστατος μόρφωσις και παιδεία σου, ο δυναμισμός και το φιλόθεον και φιλάνθρωπον ήθος σου, εγγυώνται καρποφόρον ποιμαντορίαν. Σε αναμένει με ανοικτάς αγκάλας το ευλογημένον ποίμνιόν σου. Σε συνοδεύουν αι ευχαί του Πατριάρχου σου, των συνεπιοκόπων σου, του λοιπού καθ᾿ ημάς ιερού κλήρου, του πιστού λαού του Θεού, του συνευχομένου ενταύθα και εκ του μακρόθεν».
Εκκλησιάστηκαν Ιεράρχες και κληρικοί του Θρόνου, ο Πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη, Άρχοντες Οφφικιάλιοι της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, συγγενείς του νέου Μητροπολίτου, και πλήθος πιστών από την Πόλη, την Κύπρο, την Κρήτη και άλλες περιοχές της Ελλάδος και από το εξωτερικό.
Αμέσως μετά, στην κατάμεστη Αίθουσα του Θρόνου, στον Πατριαρχικό Οίκο, πραγματοποιήθηκε η αντιφώνηση του νέου Μητροπολίτη, ο οποίος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες του προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, και τους Μητροπολίτες που συγκροτούν την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, για την εκλογή του στη νησιωτική αυτή Επαρχία του Θρόνου. «Σας βεβαιώ ότι διά βίου τα βήματά μου θα είναι επί τα ίχνη των αγίων Σας ποδών. Η καρδία μου θα είναι συντονισμένη στους ρυθμούς της ιδικής Σας αγαπώσης καρδίας. Το ους μου θα είναι τεταμένον ευήκοον πάντοτε, αναμένον τας σεπτάς εντολάς και οδηγίας Σας. Η προσευχή μου θα Σας συνοδεύη θερμή, καθώς και τους αξίους συγκυρηναίους Σας αγίους αρχιερείς του Θρόνου και όλα τα εκλεκτά και αγαπητά μου μέλη της Πατριαρχικής Αυλής» Ακολούθως, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, σε σύντομο χαιρετισμό του, εξέφρασε την χαρά του για την εκλογή του Μητροπολίτη Νέας Ζηλανδίας και την ευαρέσκειά του προς την εν Κρήτη Εκκλησία που έδωσε ένα τέτοιο στέλεχος, με ξεχωριστό ήθος, μόρφωση και πνευματικότητα για να διακονήσει τη Μητέρα Εκκλησία ως Ιεράρχης αυτής.

Related Posts with Thumbnails