_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

3/16/2018

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (16 Μαρτίου 2018)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῆς Δ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τήν Παρασκευήν, 16ην Μαρτίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Μύρων κ. Χρυσόστομος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Καθηγούμενος τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου «Φίλοι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου», ὡς καί οἱ ἐκ διαφόρων περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος, τῆς Κύπρου, τῆς Μ. Βρεταννίας, τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς καί ἐξ Ἴμβρου σύνεδροι, καθηγηταί, συγγραφεῖς και μαθηταί, συμμετασχόντες κατ’ αὐτάς εἰς τό ἀπό κοινοῦ ὑπό τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου καί τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἐκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη διοργανωθέν 6ον διεθνές μαθητικόν συνέδριον, ἐπί τοῦ θέματος «Ὁ Κωνσταντινουπολίτης Γιώργος Θεοτοκάς», πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε θερμόν πατρικόν χαιρετισμόν, συγχαρείς ὅλως ἰδιαιτέρως τούς διοργανωτάς διά τήν ἀξιέπαινον πρωτοβουλίαν των, δι’ ἧς παρέχεται ἡ δυνατότης εἰς ἑκατοντάδας μαθητῶν ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς ἵνα ἐπισκέπτωνται κατ’ ἔτος τήν Πόλιν καί τά ἱερά σεβάσματά της, γινόμενοι κοινωνοί τῆς μαρτυρίας καί τοῦ μαρτυρίου τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τῆς Πολίτικης πολιτιστικῆς κληρονομίας καί πνευματικῆς παραδόσεως τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς. Ὁ Πατριάρχης δέν παρέλειψε νά προτρέψῃ τούς νέους ὅπως ἐπιδιώκουν τήν πραγματικήν, ἀγαπητικήν, ἐπικοινωνίαν μετά τοῦ Θεοῦ, τοῦ συνανθρώπου καί συμπάσης τῆς δημιουργίας, μή περιοριζόμενοι μόνον εἰς τόν εἰκονικόν κόσμον τῆς τεχνολογικῆς ἀποκλειστικότητος καί τοῦ ψηφιακοῦ ἀτομοκεντρισμοῦ, ἀλλἀ σπουδάζοντες τήν καθολικήν μόρφωσιν τοῦ ἔσω ἀνθρώπου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας τῆς Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ. 
- Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριον, Ἐπίτροπον τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ραφαήλ Σιδέρην, Ἐκπαιδευτικόν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Θεμιστοκλέα Μουμουλίδην, Βουλευτήν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἐκ Κοζάνης. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Θεοχάρην Γρηγοριάδην, Καθηγητήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Βερολίνου. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Μελίναν Τσιτσᾶ, Ἀν. Διευθύντριαν τοῦ Λυκειακοῦ Τμήματος τοῦ Κολλεγίου Ἀθηνῶν, μετά τῆς Ἐλλογ. κ. Αἰκατερίνης Μητσιάδου, Ἐκπαιδευτικοῦ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Σταματίου Κουλούρη, μαθητοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Σταματίου, Προϊστάμενον τοῦ Γραφείου Τύπου καί Ἐπικοινωνίας τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, προσκαλέσαντα Αὐτόν εἰς τήν διοργανουμένην ἐκδήλωσιν, ἐπί τοῦ θέματος «Ὄψεις τοῦ Κωνσταντινουπολίτικου Ἑλληνισμοῦ στόν σύγχρονο ἑλληνικό καί τουρκικό Τύπο». 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Βασίλειον Μάστορην, Διευθυντήν τοῦ Λυκείου Κύμης Εὐβοίας, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Παρασκευῆς Μπουραντᾶ, Στελέχους τοῦ Ἐπιμελητηρίου Εὐβοίας, ἐκ Χαλκίδος, καί λοιπῶν ἐκπαιδευτικῶν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου μαθητῶν αὐτοῦ. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Σαββίδου, Κτηματομεσίτριαν, ἐκ Καβάλας. 
- Τήν Εὐγεν. Δίδα Θεοδώραν Δελημπάσογλου, Καθηγήτριαν Ἀγγλικῆς Γλώσσης ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μ. τοῦ Γένους Σχολῇ, ἐξαιτησαμένην τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῆς. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τά ὑπό τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει διοργανωθέντα ἐγκαίνια συλλογικῆς ἐκθέσεως ζωγραφικῆς, ὑπό τόν τίτλον «Τά Ὡραῖα τοῦ Πέραν», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Παρασκευήν, 16ην Μαρτίου.

π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΤΣΗΣ - Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΣΕΠΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΝΑΟΥ


Μ. Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Τσέτσης 
Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣH ΤΟΥ ΠΑΝΣΕΠΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΝΑΟΥ 
Εἰσηγητική ὁμιλία στήν Α΄ σύναξη Ἱεροψαλτῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βελγίου



Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΠΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος την ερχομένη Κυριακή Δ' Νηστειών (18-3-2018), θα χοροστατήσει κατά τον τελευταίο Κατανυκτικό Εσπερινό, που θα τελεσθεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελπίδος της Κοινότητος Κοντοσκαλίου. 
Τον Θείο λόγο θα κηρύξει ο Πανοσιολ. αρχιµανδρίτης κ. Λάζαρος Θεοδοσίου.

3/15/2018

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ "ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ" ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ


Στο ιστορικό Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινουπόλεως παρουσιάσθηκε το νέο βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Χριστοδούλου με τίτλο «Εξομολόγηση για παιδιά» των εκδόσεων Α. Οικονόμου. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια ημερίδας που διοργάνωσε το Γραφείο Περιβαλλοντικής Αγωγής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, υπό την Αιγίδα της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου, κ. κ. Βαρθολομαίου, με τίτλο «Η θάλασσα που μας ενώνει». 
Το βιβλίο αρχικά παρουσίασε η κα Δέσποινα Μιχελάκη - υπεύθυνη Γραφείου Περιβαλλοντικής Αγωγής Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης. 
Στη συνέχεια με εισήγησή του ο π. Γεώργιος Χριστοδούλου, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα να προσέρχονται οι άνθρωποι από μικρή ηλικία στο Ιερό Μυστήριο της Εξομολογήσεως, πάντοτε με πνεύμα ελευθερίας. Ο π. Γεώργιος τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού, ξενοφοβίας και ρατσισμού, μειώνονται αισθητά σε σχολεία με παιδιά που εξομολογούνται. 
Την ημερίδα έκλεισε με εισήγησή του η Α.Θ.Π. Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος. 
Τέλος, ο Διευθυντής του Ζωγραφείου Λυκείου κ. Γιάννης Δεμιρτζόγλου, ευχαρίστησε και απέδωσε τιμητικές πλακέτες στους εισηγητές και συντελεστές της Ημερίδος για τη στήριξή τους ιδιαίτερα στα σχολεία της Ομογένειας.


Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕΛΙΤΩΝ, Ο ΓΕΡΩΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΜΕΛΙΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ


Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕΛΙΤΩΝ 
ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 
"Martyrium est semen Christianorum" 
(Tertullian) 
Ὅταν πρὸ καιροῦ καταπιάστηκε ὁ γράφων μὲ τὴν ἔρευνα πάνω σὲ κάποια ἔργα τοῦ διαπρεποῦς ζωγράφου, σκηνοθέτου, καλλιτεχνικοῦ διευθυντοῦ, σκηνογράφου καὶ ἐνδυματολόγου Βασίλη Φωτόπουλου (1934-2007) ποὺ κοσμοῦν χώρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὁ ἅγ. Φιλαδελφείας εἶχε τὴν εὐγένεια καὶ καλωσύνη νὰ τοῦ προσφέρει μερικὲς πολύτιμες καὶ ἴσως μοναδικὲς φωτογραφίες ἐκ τοῦ Ἀρχείου του, ποὺ μόλις τὶς εἶδε ἀνατρίχιασε καὶ δὲν ἡσύχασε μέχρι σήμερα. Διότι ἐξέπεμπαν, κατὰ τὴν γνώμη του, ἕνα χθόνιο καὶ σχεδὸν "δαιμονικὸ" χαρακτῆρα. Παριστοῦν τὸν Ἅγ. Μελίτωνα, τὸν ὁποῖο ὠθεῖ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα στὴν παγωμένη λίμνη τῆς Σεβαστείας καὶ ἔχει πάνω στὸ κάτω μέρος τοῦ καστανοπράσινου ξύλινου πλαισίου του τὴν ἐρυθρὰν ἀναγνωριστικὴ ἐπιγραφή: "ὁ αγιος Μελίτων. εκ τῶν τεσσαράκωντα μαρτυρών.–". Εἶναι ἄνευ ὑπογραφῆς καὶ χρονολογίας.
Βασίλης Φωτόπουλος
Τὸ ἔργο αὐτὸ ἐπρόκειτο νὰ τοποθετηθεῖ στὸ νέο ξύλινο τέμπλο –σήμερα χαμηλὸ– τοῦ Παρεκκλησίου τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Δ’ ἐν Χαλκηδόνι Οἰκουμενικῆς Συνόδου (451), τοῦ Μεγάρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, διὸ καὶ θἆταν μικρῶν διαστάσεων, δῶρον τοῦ καλλιτέχνου πρὸς τὸν Γερο-Μελίτωνα μετὰ τοῦ ὁποίου συνεδέετο. Ἀρχικὰ δὲ βρισκόταν μέσα στὸ Παρεκκλήσιο, ὅμως μετὰ τὴν κοίμηση τοῦ Γέροντα (1989), τοῦτο πιθανῶς ἀπωλέσθη καὶ ἀγνοεῖται μέχρι σήμερον ἡ τύχη του, ὅπως καὶ ἀπὸ ἀκηδία διάφορες ἀφίσες καὶ σκηνικὰ καλλιτεχνῶν τῆς Πόλης. 
Παριστᾶ λοιπὸν τὸ Μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Μελίτωνος καὶ πρόκειται περὶ μιᾶς ὅλως ἰδιορρύθμου συνθέσεως, ὀφειλομένης ἀσφαλῶς καὶ στὸ σκηνογραφικὸ τάλαντο τοῦ καλλιτέχνου. Στὰ ἄνω δύο τρίτα τοῦ πίνακος ὑπάρχει σὲ σχῆμα Ἁγίου Ποτηρίου μόρφωμα χρώματος κυανοῦ, ἡ βάση τοῦ ὁποίου κατευθύνεται "ὀχετικῶς" πρὸς τὸν Μάρτυρα καὶ ἀπολήγει πρὸς τὸ κάτω ἄκρον του σὲ τρεῖς ὀδόντας (τριαδολογικό;) σύμβολο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐνῶ στὸ μέσο της προβάλλει ἐντόνως ὁ χρυσοῦς στέφανος τοῦ Μαρτυρίου. Τὸ φόντο εἶναι βαθὺ καστανοπράσινο. Τὸ τελευταῖο τρίτο καταλαμβάνει ἡ λίμνη, ἡ ὁποία στὸ πάνω μέρος της ἔχει μίαν ἀνοικτοῦ κυανοπράσινου χρώματος καὶ μετ’ ἐλαφρῶν κυμάτων ταινίαν, δηλωτικὴν τοῦ πάγου. Κάτωθεν δὲ αὐτῆς κεῖται "καταποντισμένος" καὶ οἰωνεὶ "τσαλαπατημένος" ὁ Ἅγιος ἀνάσκελα, ὑπὸ μορφὴν σχεδὸν ἑνὸς "καρκινοειδοῦς" ὀρνέου, τοῦ ὁποίου τὰ δάκτυλα τοῦ ἀριστεροῦ ποδὸς ἐξέρχονται τῆς ἐπιφανείας τῆς λίμνης, ἡ ὁποία παρ’ ὅλα ταῦτα παραμένει ἤρεμη ὡς "δεξαμένη (πολύτιμον) προσφοράν". Ὁ Μάρτυς ἐμφανίζεται τρόπον τινὰ ὡς κολυμβῶν ἀνέτως καὶ "χορευτικῶς" μὲ ἀνοικτὲς "χεροῦκλες"καὶ εὐλογοῦσες πλαδαρὲς παλάμες, τ.ἔ. εὐλογεῖ μαρτυρῶν καὶ ὄχι ἐνδυόμενος ἄμφια! Τὸ ὅλον σῶμα του ἔχει ἕνα παλαιστικὸ καὶ πλαδαρὸ χαρακτῆρα, ποὺ ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴ νεανικὴ κεφαλή του, σύμβολο τῆς ἰσχύος ποὺ διέθετε καὶ ὁ μακαριστὸς Γέροντας. Ἡ ἡλιόμορφος κεφαλή του κλίνει ἐλαφρῶς πρὸς τὰ δεξιὰ μετὰ λεπτῆς στεφανοειδοῦς κόμης, λεπτὴ ρῖνα καὶ κλειστοὺς ὀφθαλμούς, ὑπείκοντας εἰς τὸ Μαρτύριον, χωρὶς ὅμως "νὰ τὰ βάζει κάτω" καὶ σὰν –ἀντιστρόφως ἀναγινωσκόμενος– νὰ λέγει: "Ἀλλοίμονο ὅποιος ΄΄ἀνεγκέφαλος΄΄ πέσει στὰ χέρια μου"! Περιβάλλεται δὲ ὑπὸ λεπτοῦ λευκοκυάνου φωτοστεφάνου. Τὸ σῶμα του εἶναι γυμνό, κιτρινωπὸ πρὸς τὰ δεξιὰ καὶ κυανοπράσινο ἀριστερὰ γεμάτο, δίκην χρυσογραφίας, ἀπὸ λεπτὲς παράλληλες μικρὲς γραμμὲς μὲ φῶτα στοὺς ὤμους, τὴν κοιλίαν, τὸ πρόσωπο καὶ ἑκασταχοῦ σκιές, πράγματα ποὺ προσδίδουν ἕνα μυστηριώδη χαρακτῆρα στὴ σύνθεση. Ἄλλωστε τὸ Μαρτύριο δὲν εἶναι ἕνα Μυστήριο; Ἡ ἐνηγκαλιάζουσα αὐτὸ λίμνη εἶναι κι’ αὐτὴ κυανοπράσινη. Ἄρα κυριαρχεῖ μία ἀσκητικὴ μορφολογία καὶ χρωματολογία. 


Ποία ὅμως ἡ εἰκονολογία τοῦ θέματος; Τὸ Πανάγιον καὶ ζωαρχικὸν Πνεῦμα, τὸ "βιαίως", αἰφνιδίως καὶ "ὅπου (ἂν) βούλεται πνεῖ", ὁδηγεῖ ὁρμητικῶς τὸν Ἅγιον εἰς τὸ Μαρτύριον, ὑπαινισσομένης τῆς περὶ τὴν πηδαλουχίαν τῆς Ἐκκλησίας σοφίας, ἑτοιμότητος καὶ διορατικότητος τοῦ Γερο-Μελίτωνος, χρησιμοποιούσης ἀριστοτεχνικῶς καὶ κατὰ περίπτωσιν μεθόδους ἄλλοτε ἠπίας καὶ ἄλλοτε εὐθαρσοῦς καὶ ρηξικελεύθου χαρακτῆρος (Φιλαδελφείας) –ἀποτόκους καὶ τῶν "σκολόπων", τοὺς ὁποίους κατὰ καιροὺς "ἐδοκίμασε", γνωστοῦ ὄντως τοῦ "πάσσαλος πασσάλῳ ἐκκρούεται"– καὶ ἀποβαίνοντος οὕτω σπάνιον ἡγετικὸν ὑπόδειγμα τῆς παλαιᾶς Σχολῆς ἀρχιερέων τοῦ Φαναρίου, διὰ τὰς ἐπερχομένας γενεάς, ἀλλὰ καὶ οἰωνεὶ πρόδρομος τῶν "σοφῶν κεφαλῶν" καὶ τῶν "ἐκκλησιαστικῶν" think tank τῆς σήμερον. 
Ὑποκλινόμεθα Γέροντα εὐγνωμόνως πρὸ τοῦ Σκήνους Σου.

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΘΑ ΧΟΡΟΣΤΑΤΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ Δ' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΝΑΟ


ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, θά χοροστατήσῃ ἐντῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Δ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τήν Παρασκευήν, 16ην Μαρτίου, καί ὥραν 4:30 μ. μ., καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον θά κηρύξῃ ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων, Ἀρχειοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων. 

3/14/2018

ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΜΗΝΥΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΝ 20όν ΑΙΩΝΑ;


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Γρηγόριος Ζ΄ (1923-1924) είναι ο πρώτος Πατριάρχης που σύρθηκε σε κοσμικά Δικαστήρια τον 20ό αιώνα. 
Στη συνέχεια ένα ενδιαφέρον άρθρο του καθηγητή Αριστείδη Πανώτη, Άρχοντος Μ. Ιερομνήμονος της Μ.τ.Χ.Ε.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (14 Μαρτίου 2018)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τήν Τετάρτην, 14ην Μαρτίου. 
 * * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Βαρθολομαῖον Ἀστεριάδην, Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον Ὀρεστιάδος, μετά τοῦ Ἱερολογ. Διακόνου κ. Σεραφείμ Ντόβα, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Παντελεήμονα Γιαννίδην καί τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σπυρίδωνα Ράπτην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Πανουτσοπούλου, Ὑπευθύνου τοῦ Ταξιδιωτικοῦ Γραφείου «Check In Greece», ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Εὐάγγελον Γρηγοριάδην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον Μεσαχώρου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ὅν Οὗτος συνεχάρη διά τήν ἀπόκτησιν τοῦ Πτυχίου Θεολογίας ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, ὡς καί διά τήν συμπλήρωσιν 20ετοῦς εὐδοκίμου ἱερατικῆς διακονίας. 
- Ὡσαύτως, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Σωφρόνιον Συκάκην, Ἐφημέριον τῆς Ἱ. Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ. 
- Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Βασίλειον Ἰωαννίδην, Κληρικόν τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Κορίνας καί τοῦ θυγατρίου αὐτῶν, ὅ ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησεν ἐπί τῷ σαραντισμῷ αὐτοῦ. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Δήμητραν Κούκουραν, Καθηγήτριαν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Σταῦρον Ὡραΐλογλου, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νέστοραν Βαρσάμην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης Καλογιάννη, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ahmet Demet, Διευθυντήν τοῦ ἐν Karaköy Ξενοδοχείου «The Pearl», μετά τῆς Εὐγεν. κ. Zeynep Alphan καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Haluk Acar, Ἀρχιμαγείρου, ἐξ Ἴμβρου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν 3ην συνάντη-σιν τῶν Ἐπιτροπῶν τῶν Κοινοτήτων Περιφερείας Βοσπόρου, τῇ συμμετοχῇ καί τῆς Συμβουλευτικῆς Ὁμάδος διά τήν ὑπό σύστασιν Διαχειριστικήν Ἐπιτροπήν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τῶν βακουφίων τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος, ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τήν Τρίτην, 13ην Μαρτίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησασαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τή ἔναρξιν τοῦ ἀπό κοινοῦ ὑπό τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου καί τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἐκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη διοργανωθέντος διεθνοῦς μαθητικοῦ συνεδρίου, ἐπί τοῦ θέματος «Ὁ Κωνσταντινουπολίτης Γιώργος Θεοτοκάς», ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν «Δημήτριος Φραγκόπουλος», τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 14ης ἰδίου.

ΤΟ ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟ


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χοροστάτησε σήμερα το πρωί, Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018, στην Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων, που τελέστηκε στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. 
Μετά την Θ. Λειτουργία, ο Πατριάρχης τέλεσε Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού Πατριάρχου Ιεροσολύμων Βενεδίκτου, ο οποίος εόρταζε τα ονομαστήριά του αυτή την ημέρα, επί τη μνήμη του Αγίου Βενεδίκτου της Νουρσίας. 
Ο μακαριστός Πατριάρχης Ιεροσολύμων Βενέδικτος (1892 - 1980), είχε γεννηθεί στο χωριό Τσεσνείρο της Προύσης. 



3/13/2018

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης πρός τόν Πάπαν Φραγκῖσκον 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ πέμπτῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐκλογῆς τῆς Α. Α. τοῦ Πάπα Φραγκίσκου εἰς τόν Θρόνον τῆς Πρεσβυτέρας Ρώμης, ἀπέστειλε πρόν τήν Α. Ἁγιότητα θερμόν ἀδελφικόν συγχαρητήριον Μήνυμα, δι’ οὗ ἐξαίρεται τό γεγονός τῆς συμπτώσεως τῶν βασικῶν προσανατολισμῶν τῆς Παπωσύνης Αὐτῆς μετά τῶν πρωτοβουλιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τά μείζονα ζητήματα τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς διαρραγείσης ἑνότητος τοῦ Χριστιανικοῦ κόσμου, τῆς ἀντιμετωπίσεως τῆς μεταναστευτικῆς κρίσεως, τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καί τῆς ἀναχαιτίσεως τοῦ φονταμενταλισμοῦ. 
Ἐν τῷ σεπτῷ Πατριαρχικῷ Μηνύματι ὑπομιμνήσκονται αἱ πραγματοποιηθεῖσαι ἐπαφαί μεταξύ τῶν δύο ἐκκλησιαστικῶν ἡγετῶν κατά μέν τό ἔτος 2014 ἐν Ἱεροσολύμοις, ἐπί τῇ συμπληρώσει 50ετίας ἀπό τῆς ἱστορικῆς συναντήσεως εἰς τούς Ἁγίους Τόπους τῶν Προκατόχων Αὐτῶν ἀοιδίμων Πάπα Παύλου ΣΤ’ καί Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, κατά δέ τό ἔτος 2016 ἐν τῇ νήσῳ Λέσβῳ, πρός ἀφύπνισιν τῆς Διεθνοῦς Κοινότητος ἀναφορικῶς πρός τήν μεταναστευτικήν τραγωδίαν εἰς τό Αἰγαῖον πέλαγος καί τήν εὐρυτέραν περιοχήν. 
* * * 
Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 13ης Μαρτίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονος καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Γερασίμου Φραγκουλάκη, μετέβη εἰς τόν ἐν Harbiye ΡΚαθολικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί παρηκολούθησεν ἐκ τιμητικῆς θέσεως τήν ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Novi κ. Paul Fitzpatrick Russell, Νουντσίου τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ, τελεσθεῖσαν Λειτουργίαν, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ὡς ἄνω ἐπετείου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου Μπίρδα, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, καί τῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν κ.κ. Γερασίμου καί Ἀντωνίου, ἐκ τῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Δοβρᾶ, ἐπιδώσαντα Αὐτῷ τό πόνημά του, ὑπό τόν τίτλον «Δογματικά Σαλπίσματα Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ», ἀφιερωθέν εὐλαβῶς εἰς τήν διαγενομένην εἰκοστήν πέμπτην ἐπέτειον ἀπό τῆς ἀναρρήσεως τοῦ Παναγιωτάτου εἰς τόν πάνσεπτον Οἰκουμενικόν Θρόνον τῆς Κωνσταντινουπόλεως.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἱερολ. Διακόνων κ.κ. Παντελεήμονος Τσαβλίδου, ἐκ τῆς ἀδελφότητος αὐτῆς, καί Πέτρου Dawidziuk, ἐκ Πολωνίας, Μεταπτυχιακοῦ Φοιτητοῦ ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γεράσιμον Φραγκουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας.
- Tόν Ἐξοχ. Πρέσβυν ἐ.τ. κ. Yalım Eralp, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου «Defne Türk – Yunan Dostluğu», μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Atilla Zenciroğlu, Ἰατροῦ, Ἀντιπροέδρου, καί Στυλιανοῦ Μπερμπέρη, Μέλους, ἐκζητήσαντας τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν πρός διοργάνωσιν κατά τό προσεχές θέρος ἐν τῇ νήσῳ Λέρῳ φωτογραφικῆς ἐκθέσεως, μέ θέμα τήν Ἴμβρον. 
- Tόν Ἐλλογ. κ. Engin Akyürek, Καθηγητήν Ἀρχαιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Koç, ἐπιδώσαντα Αὐτῷ τό πόνημά του, ὑπό τόν τίτλον «Alakent Church. A Byzantine Monument at Myra (12th – 13th Centuries)». 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Σταῦρον Ἀνεστίδην, Ὑποδιευθυντήν τοῦ Κέντρου Μικρασιατικῶν Σπουδῶν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Mustafa Taviloğlu, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντα ἀντίτυπα ὑπ’ αὐτοῦ χρηματοδοθεισῶν ἐκδόσεων ἔργων περί τῆς ἀρχιτεκτονικῆς εἰς τήν περιοχήν Μαύρης Θαλάσσης. 
- Τήν Ἐλλογ. Καθηγήτριαν κ. Εὐγγελίαν Ἀχλάδη, Συντονίστριαν Προγραμμάτων ἐκμαθήσεως τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης παρά τῷ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος, ὑποβαλοῦσαν Αὐτῷ τό ὑπ’ αὐτῆς ἐκδοθέν ἡμερολόγιον εἰς τά καραμανλίδικα, ὑπό τόν τίτλον «Seferberlik Hatıraları». 
- Ὅμιλον συζύγων τῶν Ἀξιωματικῶν τῆς Σχολῆς Ἐκπαιδεύσεως Πιλότων τῆς Τουρκικῆς Ἀεροπορίας, ἐντεῦθεν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει «Β’ διάλεξιν κύκλου ὁμιλιῶν», ὑπό τόν τίτλον «Ὁ ἦχος τῆς Πόλης», καθ’ ἥν ἐμπεριστατωμένας εἰσηγήσεις ἐπαρουσίασαν οἱ Ἐλλογ. κ.κ. Ἀλέξανδρος Χαρκιολάκης, Διευθυντής τοῦ Συλλόγου «Οἱ φίλοι τῆς Μουσικῆς», ἐπί τοῦ θέματος «Ἔργα μέ θέμα τήν Κωνσταντινούπολη», καί Hakkı Alper Maral, ἐκ τοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ τοῦ Πολυτεχνείου «Yıldız», ἐπί τοῦ θέματος «Ὁ ἦχος τῆς Κωνσταντινούπολης: Ἐμπορευματοποίηση καί μάρκετινγκ», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Τρίτην, 13ην Μαρτίου.

ΓΕΡΩΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ ΕΠΙ Τῌ ΑΠΟΝΟΜῌ ΟΦΦΙΚΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ κ. ΣΟΦΙΑΝ ΗΛΙΑΔΟΥ


ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ 
ΕΠΙ Τῌ ΑΠΟΝΟΜῌ ΟΦΦΙΚΙΟΥ 
ΕΙΣ ΤΗΝ κ. ΣΟΦΙΑΝ ΗΛΙΑΔΟΥ 
ΕΝ Τῼ ΚΑΘΕΔΡΙΚῼ Ι. ΝΑῼ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
(11. 3. 2018) 
ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 
"Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, 
ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται" 
(Ματθ. 5, 8) 
Ἐντιμοτάτη κ. Ἠλιάδου, 
Ὡς γνωστὸν σήμερον τεράστιον ρόλον διαδραματίζουν τὰ "περίπυστα" ΜΜΕ καὶ δὴ αἱ διαφημίσεις καὶ τὰ show. Πολλοὶ δὲ ἀσχολοῦνται μανιωδῶς μὲ αὐτά, ὡσὰν νὰ μὴν ὑπάρχουν ἕτερα "φλέγοντα" προβλήματα, ποὺ ταλαιπωροῦν τοὺς ἀνθρώπους. Καὶ τοῦτο πρὸς ἰδίαν προβολὴν καὶ ἴδιον συμφέρον. Διοργανώνουν διαλέξεις, συναυλίας, θεατρικὰς παραστάσεις, χορούς, ἐκθέσεις τέχνης, συνέδρια, ἀθλητικοὺς ἀγώνας καὶ ἄλλα πολλά. Ἐκδίδουν δὲ αὐτὰ ὡς περιοδικὰ ἢ φυλλάδια μετὰ στιλπνοῦ καί "ὑπνωτίζοντος" οὐχὶ εὐθηνοῦ χάρτου, γέμοντα ἐγχρώμων φωτογραφιῶν, διότι αὐτά "πωλοῦσιν" σήμερον καὶ οὐχὶ ἡ ἀνάγνωσις κειμένων, διὰ νὰ προβάλλουν τὸ "χαῖνον εὐόσμως ἐμπόρευμά" των.
Ἕτεροι ὅμως σεμνοί πως, ἐργάζονται ἀθορύβως καὶ ἀξιολόγως ἢ οὔ, ἄνευ τῆς καταλλήλου προβολῆς, ἡ ὁποία "ἐν τῶ μέτρῳ" τυγχάνει ἀπαραίτητος εἰς τοὺς διαθέτοντας ἐννοεῖται τὰ πρὸς τοῦτο ἀπαιτούμενα οἰκονομικὰ καὶ ἄλλα μέσα. Ἔχομεν δῆλα δὴ ἐνταῦθα ἓν εἶδος "προβολικῆς φιλαργυρίας". Ἐξ ἑτέρας ὅμως πλευρᾶς οὐχὶ σπανίως προβάλλουν καὶ τὴν ἔλλειψιν πόρων οἰκονομικῶν πρὸς ἐπιτέλεσιν ἔργων, ἐνῶ δι' ἕτερα δῆθεν τῆς ἀρεσκείας των καὶ οὐχὶ μόνον, ἄσκοπα καὶ περιττὰ δαπανῶσιν αὐτοὺς αὐταρχικῷ δικαίῳ ὅλως ἀφειδῶς! 
Ἐντὸς τοῦ πλαισίου τούτου αἱ Κοινότητες τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος ἐκτελοῦν διαχρονικῶς, μετὰ ἢ ἄνευ εἰδικῆς διαγνώμης τῶν ὑπευθύνων πρὸς τοῦτο φορέων, τοῦθ' ὅπερ δὲν τυγχάνει, δόξᾳ τῷ Θεῷ, ἄγνωστον καὶ ἀλλαχοῦ, διάφορα ἔργα, ὅμως ὑστεροῦν τοὐλάχιστον εἰς τὸν τομέα τῆς ἐκδοτικῆς καὶ ἄλλης προβολῆς καὶ διαφημίσεως, οὕτως ὥστε μισητικοὶ καὶ ζηλότυποι "φίλοι" αὐτῆς νὰ μέμφονται αὐτὴν μέ λόγους πικροὺς δι' ἀπραγίαν καὶ νέκρωσιν! 
Συντόμως ὅμως θὰ ἐκδοθεῖ μελέτη τοῦ γράφοντος ὑπὸ τὸν τίτλον: "Ἔργα καὶ ἡμέραι εἰς τὴν Ἱ. Μητρόπολιν Χαλκηδόνος (2004-2017)", ἐκ τῆς ὁποίας τεκμαίρεται τὸ ἔργον Ἐπιτροπῶν μετὰ τῶν ἐσφαλμένως βεβαίως κατὰ καιροὺς ὑλοποιηθέντων. 
Ἀξιότιμος κα Ἠλιάδου, 
Ὑμεῖς προσφέρετε, καὶ ὡς μέλος τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Χαλκηδόνος οὐκ ὀλίγα, κυρίως ὅμως εἰς τὸν τομέα τῆς ἀποτυπώσεως, διαδόσεως καὶ ἄρα "αἰωνιοποιήσεως", ὡς ὁ δεινὸς φίλος καὶ ἐπαγγελματίας Ν. Μαγγίνας, σημαντικῶν στιγμῶν γεγονότων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως διὰ τοῦ πενιχροτάτου δυστυχῶς ἐξοπλισμοῦ Ὑμῶν. Πράττετε δὲ τοῦτο ἐθελοντικῶς –ὅπερ οὐχὶ σύνηθες– ἀθορύβως καὶ μετὰ ταπεινώσεως, τοῦθ' ὅπερ ἐνοχλεῖ φυσικῶς τοὺς θηρευτὰς τῆς προβολῆς, ἐγωπαθείας καὶ τῆς δῆθεν "θυσιαστικῆς προσφορᾶς". "Γίνεστε οὖν οἰκτίρμονες" (Λουκ. 6, 36). 
Διὸ καὶ ἡ Ἱ. Μητρόπολις ἐκτιμῶσα τὴν σεμνότητα, τὸ ἐκκλησιστικὸν φρόνημα καὶ γενικῶς τὸ ἁπλοῦν καὶ ἀπέριττον Ὑμῶν, ἀπεφάσισε νὰ σᾶς ἀπονείμει τὸ Ὀφφίκιον τῆς Ἀρχοντίσσης τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, μετ' ἀποχρώσεώς τινος τοῦ Μαΐστορος, λόγῳ τοῦ οὐχὶ συνήθους εἴδους τῆς εἰκονιστικῆς Σας προσφορᾶς. 
Ἀξία

Η ανοητολαγνεία των μπαχαλάκηδων!


 Του Αρχιμ. Γεράσιμου Φραγκουλάκη
Αννόβερο Γερμανίας
«Η μουσικόφιλη φραγκολαγνεία του αρχιμανδρίτη κ. Φραγκουλάκη». Αυτός είναι ο τίτλος ενός άρθρου, το οποίο υποτίθεται απαντά σε δικό μου άρθρο σχετικό με τη συναυλία της Ενορίας Αγίων Πάντων Μονάχου. 
Τεχνηέντως βεβαίως προσανατολίζει τις υποτιθέμενες απαντήσεις του εκεί που θέλει ο ως συνήθως ανώνυμος αρθρογράφος. Το ιστολόγιο μάλιστα το οποίο φιλοξενεί αυτό το άρθρο θέλει να εμφανίζεται ως σοβαρό, παραδοσιακό και πατερικό γι αυτό και αναφέρει ότι το άρθρο αυτό «μας εστάλη από Δ.Π.» νομίζοντας προφανώς ότι έτσι τηρεί την δεοντολογία που διέπει τις δημόσιες αναρτήσεις οι οποίες αναφέρονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα όπως στην περίπτωση μου! 
Δεν γνωρίζω αν κρύβεται πίσω από τα αρχικά Δ.Π. άνδρας ή γυναίκα, αυτό άλλωστε λίγη σημασία έχει, η ανοησία δεν έχει γένος, και δεν ξέρω επίσης αν πρόκειται για πραγματικά αρχικά. Για μένα το Δ.Π. σημαίνει Δ(ίχως) Π(ρόσωπο) και δεν θα καταπιαστώ με το να απαντήσω στα όσα ανούσια και εν πολλοίς βλακώδη αναφέρει κάποιος ή κάποια ανύπαρκτος ή δειλός ή Δ.Π. 
Θα συνιστούσα δε στο ιστολόγιο το οποίο μας έχει συνηθίσει σε αναρτήσεις Δ.Π. να είναι συγκεκριμένα και αληθινά εκείνα τα οποία γράφει. Η προσπάθεια με τις διάφορες ασυναρτησίες που κατά καιρούς αναρτά, περισσότερο θυμίζει άδειο τενεκέ που σύρεται στο έδαφος και επειδή ακριβώς είναι άδειος κάνει πολύ θόρυβο. Οι ανακρίβειες, τα ψέματα και οι φαντασιώσεις δεν συνιστούν αποτείχιση, αποτυχία ίσως ναι, ούτε βεβαίως μπορούν να χαρακτηρίζονται πατερικά ή παραδοσιακά. Η τακτική του «πες πες κάτι θα μείνει» έχει αποτελέσματα μόνο στους ομονοανοούντες με αυτό. Δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια «λασπονιέρα» που παράγει και πετά λάσπη στο ανεμιστήρα. Μαζί με άλλα αδελφά ή μάλλον «κλωνοποιημένα» ιστολόγια έχουν πάρει εργολαβικά τον πόλεμο εναντίον του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Δημιουργούν διάφορες αιτιάσεις για εντυπωσιασμό, ποτέ όμως δεν αναφέρονται σε εκείνα για τα οποία είναι υπόλογοι και εγκαλούνται. Πολλές φορές το έχω γράψει, ουδέποτε όμως έχουν ασχοληθεί, παρά μόνο αραδιάζουν προς ενίσχυση των αιτιάσεών τους Κανόνες και ρήσεις Πατέρων, άλλοτε αορίστως και άλλοτε παρερμηνεύοντας. 
Δεν μπορείτε αγαπητοί μου, όποιοι, όποιες κι αν είστε να μας βάζετε σε θέση απολογητική, δεν είστε ούτε αρμόδιοι, ούτε άξιοι. Είστε αξιοκατάκριτοι και σφετεριστές της πνευματικής περιουσίας της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας και συνεπώς της Ορθοδοξίας. 
Ας μιλάτε κατά τρόπο μυθικό και απαράδεκτο, για τις συναναστροφές που έχουμε με άλλα δόγματα. Εμείς όπου κι αν βρισκόμαστε θεμελιώνουμε Ορθοδοξία. Εσείς πάτε όπου υπάρχουν Ορθόδοξοι και δημιουργείτε προβλήματα και σκάνδαλα. Σε μας (τους διακονούντες στο Οικουμενικό Πατριαρχείο) δεν θα βρείτε αφορισμένους να περιφέρονται και να διδάσκουν δήθεν, γενόμενοι αποδεκτοί ως ομολογητές και ιεραπόστολοι (καλό και αυτό, εκτός και αν αποτελεί ομολογία, αλλοτρίων διδασκαλιών, γιατί ιεραποστολή στους Ορθοδόξους από Ορθοδόξους, κομμάτι αλλόκοτο φαίνεται!). Ούτε θα μας βρείτε να συλλειτουργούμε πραγματικά με καθηρημένους και ΓΟΧ. 
Δεν σας χαλαλίζουμε, ούτε καν αποδεχόμαστε ότι έχετε υγιές φρόνιμα και ορθή πίστη, «μπαχαλάκηδες» είσαστε!

3/12/2018

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ 
- Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, θά χοροστατήσῃ ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων, τῆς Τετάρτης, 14ης Μαρτίου. 
- Ἀνακοινοῦται, ὅτι, τήν προσεχῆ Δ’ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, 18ην Μαρτίου, τελεσθήσεται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου καί συνιερουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἰκονίου κ. Θεολήπτου καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, καθ᾿ ἥν θά τελεσθῇ καί τό Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν κατά τήν τελευταίαν τριετίαν κοιμηθέντων ἀειμνήστων Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. 
Θά ἐπακολουθήσῃ δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούση τοῦ Θρόνου. 
Κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 17ης ἰδίου, καί ὥραν 4ην μ. μ., θά χοροστατήσῃ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος.

Ο Μ. Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Τσέτσης στις Βρυξέλλες (φωτό)


Εκ της Ι. Μητροπόλεως Βελγίου 
Στις Βρυξέλλες βρέθηκε το τριήμερο 8 με 10 Μαρτίου 2018 ο Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Δρ. Γεώργιος Τσέτσης, κατόπιν προσκλήσεως του Μητροπολίτου Βελγίου και Εξάρχου Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Αθηναγόρου, προκειμένου να κάμει δύο ομιλίες. Μία για το θέμα των μεικτών γάμων και μία άλλη περί της μουσικής παραδόσεως του Πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού στο Φανάρι. 
Η πρώτη διάλεξη, με θέμα «Μεικτοί γάμοι, μείζων ποιμαντική πρόκληση», πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Μαρτίου στα πλαίσια του κύκλου ομιλιών της Μητροπόλεως Βελγίου «Ορθόδοξος Λόγος». Ο π. Γεώργιος ανέπτυξε στην γαλλική γλώσσα το εν λόγω θέμα, αναφερόμενος στην ιερότητα του μυστηρίου του γάμου και στην διά μέσου της ιστορίας αντιμετώπιση από την Εκκλησία του φαινομένου των μεικτών γάμων. Οι περιπτώσεις των μεικτών γάμων, δηλαδή της σύναψης και ιερολογίας του γάμου ενός ορθοδόξου με ένα μη ορθόδοξο χριστιανό, είπε, άρχισαν να εμφανίζονται τον 19ο αιώνα μετά την «έξοδο» μεταναστών από την Ανατολή προς Δυσμάς. Ορθόδοξοι χριστιανοί της ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων που μέχρι τότε ζούσαν στα Ορθόδοξα «οχυρά» της καθ’ημάς Ανατολής, άφησαν τις πατρίδες τους και μετοίκησαν στην Ευρώπη, την Αμερική, την Αυστραλία αναζητώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Έτσι, συνάντησαν τον «άλλο». Με τις μετακινήσεις αυτές ξεκίνησε και η συναναστροφή και διαβίωση Ορθοδόξων με ετερόδοξους χριστιανούς, με συνέπεια την σύναψη μεικτών γάμων. 


Στην συνέχεια ο π. Γεώργιος ανεφέρθη στις Θεολογικές και Κανονικές πτυχές του προβλήματος και υπογράμμισε την ανάγκη αντιμετώπισης του παγιωμένου πλέον φαινομένου των μεικτών γάμων εξ απόψεως ποιμαντικής. Είναι κρίμα, είπε, ότι η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Κρήτης (2016) ενώ μίλησε περί «κωλυμάτων γάμου», παρέλειψε να ασχοληθεί με τις τεράστιες ποιμαντικές και κοινωνικές διαστάσεις των μεικτών γάμων που μας επέβαλε η κοινωνική πραγματικότητα των καιρών μας. Η ενασχόληση με το θέμα αυτό επείγει είπε. Διότι, όσο και αν ένας μεικτός γάμος ξεκινά ως ιδιωτική υπόθεση ενός ζευγαριού, εμπλέκει αναπόφευκτα την Εκκλησία, η ὁποία, παρέχοντας την ευλογία της στους συζύγους κατά την ιερολογία του Μυστηρίου, αναλαμβάνει και κάποια ποιμαντική υποχρέωση απέναντι αυτών. Καταλήγοντας δε, εξέφρασε την ελπίδα ότι μια επόμενη Πανορθόδοξη Σύνοδος θα έπρεπε να αντιμετωπίσει χωρίς δισταγμό, και με συναίσθηση της αναγκαιότητας, το μείζων αυτό πρόβλημα με το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπη η Εκκλησία και μια μεγάλη μερίδα πιστών της. 


Το Σάββατο 10 Μαρτίου, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών και στα πλαίσια της πρώτης σύναξης των ιεροψαλτών της Μητροπόλεως που διακονούν τα αναλόγια των ενοριών του Βελγίου, της Ολλανδίας και του Λουξεμβούργου, ο π. Γεώργιος, παρουσίασε το θέμα: «Πατριαρχική Μουσική Παράδοση». Αφού πρώτα μίλησε διά μακρών περί Εκκλησιαστικής (ή βυζαντινής λεγομένης) μουσικής, περί του πατριαρχικού ύφους, περί του πώς εκτελείται ένα μουσικό μέλος κατά την πατριαρχική τάξη και παράδοση, κατέληξε αναφερόμενος σε προσωπικά του βιώματα κοντά στους μεγάλους Άρχοντες Πρωτοψάλτες Κωνσταντίνο Πρίγγο και Θρασύβουλο Στανίτσα περί τα μέσα της δεκαετίας του 1940. Ο π. Γεώργιος άνοιξε το θησαυροφυλάκιο της πολυετούς πείρας του σχετικά με τον πλούτο της πατριαρχικής μουσικής παράδοσης και έδωσε στους ιεροψάλτες μια γεύση από τον τρόπο του ψάλλειν με το φαναριώτικο αρχοντικό και συνάμα λιτό ύφος. 
Την ομιλία ακολούθησε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από θέματα πρακτικής, κυρίως, φύσεως, ενώ οι περί τους 40 συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ακούσουν ηχογραφημένους ύμνους πού έψαλλαν οι προαναφερθέντες μακαριστοί Πρωτοψάλτες της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.      

Δείτε την σχετική ανάρτηση:

3/11/2018

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ ΣΤΑ ΥΨΩΜΑΘΕΙΑ (ΦΩΤΟ)


Ο Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Επόπτης της Περιφερείας Κοντοσκαλίου, Βλάγκας και Υψωμαθείων, πρόεστη σήμερα, Κυριακή 11 Μαρτίου 2018, της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως στον Ι. Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Υψωμαθείων και χοροστάτησε κατά την Ακολουθία του Κατανυκτικού Εσπερινού. 



Related Posts with Thumbnails