_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

6/22/2018

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: ΙΜΑΤΙΟΝ ΑΝΗΡ – ΤΟ ΡΑΣΟ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΠΑΠΑ


ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 

"Cur teges corporem demissa veste?" 
Ὡς γνωστόν, τὸ θρησκευτικὸν ἔνδυμα ἰδίως εἰς τὰ ἀντίθεα καὶ ἄθεα καθεστῶτα, ἐρεθίζει, ἐντυπωσιάζον πως. Πλουσία δὲ εἶναι καὶ ἡ περὶ αὐτὸ βιβλιογραφία. Ἐπιδρᾶ ἀναχρονιστικῶς, ἀλλὰ εἶναι καὶ τῆς "μοδός", αὐτῆς τῆς παραπλανητικῆς καὶ σκανδαλώδους δυνάμεως. Τὰ θρησκευτικὰ σύμβολα ἐπὶ τῶν ἁλύσεων τοῦ λαιμοῦ, τῶν T-shirt καὶ τῶν λοιπῶν άξεσουάρ, οὐχὶ σπανίως ἐξευτελιστικά μὲ θρησκευτικὰς παραστάσεις ὅπως τοῦ Ἰησοῦ, εἰκονογραφικῶν συνθέσεων ἀλλὰ καὶ ἄλλων, ὡς π.χ. τῆς Mona Lisa -ἀκόμη καὶ εἰς προσόψια- ὠθοῦν εἰς στοχασμοὺς καθὼς οἱ μεγαλόσταυροι μὲ ὑάλινους ψευδόλιθους τῶν λογοτραγουδιστῶν (Rapper), τοὺς ὁποίους δὲν προσέχει σχεδὸν οὐδείς. Ἄγνωστος δὲ ὁ σκοπὸς αὐτῶν: τὸ εἶδος τῆς μουσικῆς, θρησκευτική τις χροιά, ὁ διάκοσμος ἢ ἅπαντα;
Ἡ θρησκευτικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ ἀμφίεσις, ὅπως καὶ γενικὀτερον τὸ ἔνδυμα, δὲν ὑφίσταται ἀφ΄ ἑαυτῆς ἀλλὰ καθίσταται ὡς τοιαύτη καὶ ἔχει σχέσιν μὲ τὴν ταυτότητα τοῦ προσώπου. Ὑπόκειται εἰς κανόνας, διακοσμεῖ ἀλλὰ καὶ ὑπομνηματίζει. Χαρακτηρίζει τὸ φύλον -καίτοι σήμερον κυριαρχεῖ καὶ τὸ unisex!-, τὴν ἡλικίαν, τὴν ὁμάδα τοῦ φέροντος καὶ τὴν κοινωνικήν του θέσιν, ἐξωτερικεύει τὸν ἔσω ἄνθρωπον ἀλλὰ δυστυχῶς ἐνίοτε παραπλανεῖ καὶ ὑποκρύπτει! (M. Rouff). Ὑπενθυμίζει εἰς τὸν φορέα τόν "ρόλον" καὶ τὸ ὑπούργημά του, καὶ τὸν διακρίνει ἀπὸ τοὺς ἄλλους. Τί καὶ ἄν, τοὐλάχιστον παλαιότερον, οἱ ἱερεῖς ἐχαρακτηρίσθησαν καὶ ὡς "ζωνταναὶ ἀρχαιότητες" (Bastholm), φέροντες τὰ πολύτιμα ἀλλὰ καὶ βαρύτατα "παπλώματα". Σήμερον ὅμως ἄλλαξεν τὸ κλῖμα καὶ ἡ θέρμανσις τῶν ναῶν. Βοηθεῖ εἰς τὴν ἐπικοινωνίαν, διότι οὕτως ἠμποροῦν νὰ μορφωθοῦν θρησκευτικαὶ διαφοραὶ καὶ ταυτότητες.
Ὁ ρόλος τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀμφιέσεως καθορίζεται ἐκ διατάξεων τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ κυρίως τῶν ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων ὡς πρὸς τὸν ἀριθμόν, τὸ σχῆμα, τὸ χρῶμα, τὸν συμβολισμὸν κλπ. Ἐνίοτε ὑπόκειται εἰς συλλογικὰς ἠθικὰς ἀρχάς, ὡς ἡ ἐμφάνισις τοῦ ἁπλοῦ, καλυπτικοῦ, ἀλλὰ καὶ τοῦ συρμικοῦ ἐνδύματος (modest dress) τῶν ἐλευθέρων ἐκκλησιῶν.
Κατά τινας, ἡ ἀμφίεσις τῶν μοναζουσῶν προκαλεῖ δῆθεν "σεξουαλικά" αἰσθήματα! καὶ συνδέεται μὲ μακρὰν παράδοσιν τοῦ ἐρωτισμοῦ των, αἱ ὁποῖαι φέρουσαι αὐτὴν παραπέμπουν εἰς τὴν θρησκείαν (Hopflinger).
Πολλάκις ὅμως αὕτη ὑπερακοντίζει τὸν φορέα. Οὕτω π.χ. ἡ γνωστὴ καὶ μὴ ἐξαιρετέα μανδήλα ἀβρααμικῶν θρησκειῶν ἑρμηνεύεται σήμερον ποικίλως θρησκευτικῶς, παραδοσιακῶς, πολιτικῶς, συρμικῶς, ὡς σημεῖον κατὰ τῆς σεξουαλικότητος τοῦ θήλεος σώματος ὑπὸ τῶν ΜΜΕ, ἢ τέλος τῆς χειραφετήσεως τῆς γυναικὸς καὶ τῆς κρατικῆς ἰσχύος. Εἶναι δὲ χαρακτηριστικόν, ὅτι ἡ προσωπικὴ ὄψις τῶν φορέων αὐτῆς, συχνάκις δὲν καλύπτει τὸ τῆς ἐξωτερικῆς θεάσεως. Κατὰ δὲ τὴν J. Grigo ὁ φέρων θρησκευτικὴν ἐνδυμασίαν δὲν σημαίνει ὅτι οὗτος τυγχάνει συντηρητικὸς ἢ ἰδιαιτέρως "εὐσεβής", καίτοι καὶ τοῦτο δὲν ἰσχύει πάντοτε.
Κατὰ τὰς ἡμέρας μας παρατηρεῖται ποία τις ἐπιστροφή, πάντως προσωπική, πρὸς τὴν ἐπαναμφίεσιν, ἐνῶ τελευταίως ἐπεκράτουν οἱ κραβατοφόροι καὶ ἀσκεπεῖς ἱερεῖς ἀντὶ τῶν ρεπουμπλικοφόρων (πρβλ. τὸν ἀείμνηστον Ἡρακλείας Φώτιον καὶ τὰ vison "σαρίκια" τῶν νεωτέρων) κατὰ τὸν Μ. Βρεττανίας Μεθόδιον, ἀκόμη καὶ γιὰ τὰ πηλίκια τῶν φοιτητῶν τῆς Χαλκίτιδος Σχολῆς. Ἄλλωστε μέχρι τοῦ ὀψίμου 19. αἰῶνος ἦτο θρησκευτικὴ ἀνάγκη οἱ ὕπανδροι νὰ φοροῦν καλύμματα κεφαλῆς. Κατὰ τὸν Μεσαίωνα καὶ τὴν Ἀναγέννησιν ταῦτα ἦσαν πέπλα, μανδῆλαι καὶ σκουφία, ἀργότερον δὲ τὰ πολλάκις extravagant καπέλλα. Μόνον δὲ οἱ ἄγαμοι ἐκυκλοφόρουν γυμνῆ τῇ κεφαλῇ ἐκτὸς τῆς οἰκίας καὶ οὐχὶ εἰς ὅλους τοὺς τόπους. Ἄρα ἡ κάλυψις τῆς κεφαλῆς ὑπάρχει ἐρριζωμένη καὶ εἰς τὸν Χριστιανισμόν, ὅπως σήμερον εἰς τοὺς ναοὺς ἐν ταῖς σλαυϊαῖς χώραις. Ἀλλὰ ὑπῆρχον καὶ ἕτεραι μορφαί "θρησκευτικῆς" ἀμφιέσεως, ἄγνωστοι εἰς ἡμᾶς σήμερον. Οὕτω κατὰ τὸ τέλος τοῦ 19. αἰῶνος εἰς ἡμᾶς αἱ χῆραι ἔδει διὰ τὸ πένθος τοῦ συζύγου των νὰ μελανοφοροῦν, τοὐλάχιστον ἐπὶ δύο καὶ ἥμισυ ἔτη! ἐνῶ σήμερον, ἰδίως εἰς τὰ νεκροταφεῖα μετὰ μόλις ἕξη μῆνας συνάπτονται νέα εἰδύλλια!
Ἡ ἐπιστροφὴ αὕτη τῆς ἀμφιέσεως ἔχει ποικίλα αἴτια καὶ δή: 1- Τὴν σήμερον σημαντικὴν καθισταμένην σωματολατρείαν, συνεπαγομένην αὐτομάτως τὸν ρόλον τῆς ἐνδυμασίας ὡς μέσου ἐπικοινωνίας. 2- Τὴν λῆψιν κεντρικῆς θέσεως ἀμέσως ἀναγνωριζομένων συμβόλων εἰς ἕνα κόσμον περίπλοκον καὶ πολύπλευρον, τοῦθ' ὅπερ καθιστᾶ δυνατὴν τὴν μετάδοσιν καὶ στήριξιν τῶν ταυτοτήτων. 3- Τὴν διὰ τῆς θρησκευτικῆς ἀμφιέσεως δυνατότητα συνδέσεως μίας διαμαρτυρίας κατὰ τοῦ ἐπιφανειακῶς ἐκλαμβανομένου καταναλωτικοῦ πολιτισμοῦ, μὲ τὴν ὁποίαν εὐτυχῶς μαρτυρεῖται, ὅτι ὑφίστανται καὶ σημαντικότεραι ἀξίαι. 4- Τὸ ὅτι τὰ νέα ΜΜΕ, ἰδίως δὲ τὸ Internet, συντελοῦν εἰς τὴν ταχεῖαν καὶ ἁπλῆν πληροφόρησιν ἐπὶ τῶν ἐνδυμασιολογικῶν συμβάσεων. Ἡ μανδήλα π.χ. δὲν εἶναι παρὰ μία ἐξωτερικὴ ἀπόδοσις, μορφουμένη διὰ τῶν πραγματιῶν αὐτῶν. Διὸ καὶ αἱ συζητήσεις ἐπὶ τῆς θρησκευτικῆς ἀμφιέσεως δηλοῦσιν περισσότερα ἀπὸ τὰ ἀναμενόμενα ἐκ μιᾶς θρησκείας, παρὰ ἐκ τῶν συγκεκριμένων φορέων αὐτῆς1.
Ἐνδύεσθε τοίνυν τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ. 
____________________________________________________
 1- A. K. Höpflinger, Tragen Sie heute Gucci oder Christentum, Publik-Forum, ἀρ. 3 (2017) 7-9. T. Papas, Studien zur Geschichte der Messgewänder im byzantinischen Ritus, Μόναχον 1965, 18-72.

Συνεδριάσεις της Συντακτικής Επιτροπής του Επίσημου Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ Ορθοδόξου Εκκλησίας και Αγγλικανικής Κοινωνίας στην Χάλκη


Στην Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης πραγματοποιήθηκαν οι συνεδριάσεις της Συντακτικής Επιτροπής του Επίσημου Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Αγγλικανικής Κοινωνίας, στις 20 και 21 Ιουνίου 2018. 
Η Επιτροπή ασχολήθηκε με δύο κείμενα, τα οποία πρόκειται να εξετάσει, να διορθώσει και να εγκρίνει η ολομέλεια του εν λόγω Διαλόγου, τον ερχόμενο Οκτώβριο στην Κύπρο. 
Το πρώτο κείμενο είχε σχέση με την οικολογία, τα προβλήματα και τις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα για το περιβάλλον και την προστασία του. Οι δύο πλευρές εξέτασαν ενδελεχώς ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο και το περιβάλλον, ώστε να μπορέσουν να εκφράσουν από κοινού συγκλίνουσες θεολογικές θέσεις και απόψεις σχετικά με την οικολογική κρίση. 
Το δεύτερο κείμενο αφορούσε τον τρόπο εξόδου του ανθρώπου από τη ζωή και την ευθανασία. 
Στα πλαίσια των συζητήσεων διατυπώθηκαν προβληματισμού και ενδιαφέρουσες απόψεις πάνω στο φλέγον αυτό θέμα της βιοηθικής, ένα θέμα ευαίσθητο, το οποίο άπτεται της ποιμαντικής μέριμνας τόσο για τους Ορθοδόξους, όσο και για τους Αγγλικανούς. 


Στα πλαίσια των εργασιών της συντακτικής επιτροπής, τα μέλη των δύο πλευρών έγιναν δεκτά από την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείο στο Φανάρι, το μεσημέρι της 21ης Ιουνίου. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αφού καλωσόρισε τους συμμετέχοντες στην συντακτική επιτροπή, εξέφρασε την ευαρέσκειά του για την πρόοδο του θεολογικού διαλόγου μεταξύ Ορθοδόξων και Αγγλικανών, και ευχήθηκε καλή επιτυχία στις εργασίες της ολομέλειας τον Οκτώβριο του 2018 στην Κύπρο. Στη συνέχεια, μετά την ανταλλαγή δώρων και ενθυμίων, τα μέλη της Επιτροπής παρακάθησαν στην Πατριαρχική Τράπεζα και αναχώρησαν από το Φανάρι για να επισκεφτούν την Αγία Σοφία και το ιστορικό κέντρο της Πόλης. 
Την αντιπροσωπεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας απετέλεσαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Αθηναγόρας, ορθόδοξος συμπρόεδρος, συνοδευόμενος από τον Αρχιδιάκονό του π. Φιλάδελφο Καφαλή, οι Πρωτ. Δρ. Γεώργιος Δράγας και Χρήστος Χρηστάκης, ορθόδοξος συν-γραμματέας της εν λόγω Επιτροπής, και ο Καθηγητής Φιλοσοφίας της Θεολογικής Σχολής του Βελιγραδίου κ. BogdanLubardic. 
Την αντιπροσωπεία της Αγγλικανικής Κοινωνίας απετέλεσαν ο Αρχιεπίσκοπος κ. RichardClarke, προκαθήμενος της Αγγλικανικής Εκκλησίας της Ιρλανδίας,ο Επίσκοπος MichaelLewis, οι CanonsAlisonJoyceκαι JohnGibaut, Αγγλικανός συν-γραμματέας, και NeilVigers.6/21/2018

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (20-21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 
Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 20ῆς Ἰουνίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετά τῶν συνοδῶν Αὐτοῦ, ἐπέστρεψεν ἐκ τοῦ ταξιδίου Αὐτοῦ εἰς Ἑλβετίαν καί Γαλλίαν. 
Τήν Α. Θ. Παναγιότητα ὑπεδέχθησαν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὁ ἐκτελέσας χρέη Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου κατά τήν ἀπουσίαν Αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος καί ὁ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Ἀνδρέας.
* * *
Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰκονίου κ. Θεόληπτον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βελγίου κ. Ἀθηναγόραν, Ὀρθόδοξον Συμπρόεδρον τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἐπισήμου Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας, καί τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Richard Clarke, προκαθήμενον τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἰρλανδίας, Ἀγγλικανόν Συμπρόεδρον τῆς ὡς ἄνω Ἐπιτροπῆς, συνοδευομένους ὑπό τῶν Θεοφιλ. Ἀγγλικανῶν Ἐπισκόπων κ. Nigel Stock καί κ. Michael Lewis, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρων κ. Χρήστου Χριστάκη, Ὀρθοδόξου συγγραμματέως τῆς ὡς ἄνω Ἐπιτροπῆς, καί κ. Γεωργίου Δράγα, Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Δρ. Will Adam καί τοῦ Ἐλλογιμ. Δρος Μπόγδαν Λουμπάντοβιτς.


- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γρεβενῶν κ. Δαυΐδ, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Θεοχάρους Γουλάση καί Ἀλεξίου Ἀγγελίδου, ἐπιχειρηματιῶν, καί Λουκᾶ Δημητριάδου, συνταξιούχου ἀστυνομικοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης.
- Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Εὐάγγελον Σέκερην, Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐγεν. δίδος Αἰκατερίνης, λαβούσης τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ἀποφοιτήσει αὐτῆς ἐκ τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Σάββαν Τσιλένην, Ἀρχιτέκτονα, ἐξ Ἀθηνῶν, εὐχαριστήσαντα διά τήν Πατριαρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῇ κοιμήσει τῆς μητρός αὐτοῦ ἀειμνήστου Μαρίας.
- Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἀναστάσιον Βαβοῦσκον, Δικηγόρον, ἐκ Θεσσαλονίκης.
* * *
Ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά:
α) τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Μαρίας Τσιλένη, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, τήν Τετάρτην, 20ήν Ἰουνίου, καί
β) τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Federica Ferrari Bravo, Γεν. Προξένου τῆς Ἰταλίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἡμέρας τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Προξενικῷ Μεγάρῳ αὐτῆς, αὐθημερόν.
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Καισαρίου Χρόνη, κατά τήν ἔναρξιν τοῦ Β´Διεθνοῦς Συνεδρίου διά τά Ψηφιακά Μέσα καί τήν Ὀρθόδοξον Ποιμαντικήν «Ὕδωρ Ζῶν», ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἀκαδημίᾳ Κρήτης, τήν Δευτέραν, 18ην Ἰουνίου.

Η ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ, Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΩΝΑΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ


Του Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου

Είναι γνωστό πως ο Αριστοτέλης Ωνάσης και η Μαρία Κάλλας γνωρίστηκαν το 1957, σε μια δεξίωση που διοργάνωσε η διάσημη κοσμικογράφος της εποχής, Έλσα Μάξγουελ. 
Ο Σμυρνιός μεγιστάνας έβαλε αμέσως στο στόχαστρο την Ελληνίδα ντίβα της όπερας, αλλά το ειδύλλιο μεταξύ τους αναπτύχθηκε δύο χρόνια μετά, όταν ο Ωνάσης προσκάλεσε την Κάλλας και τον σύζυγό της, Μενεγκίνι, σε κρουαζιέρα, με την πολυτελή θαλαμηγό του, την περίφημη «Χριστίνα». Ο ερωτισμός ανάμεσά τους ήταν πλέον ορατός. Τόσο, που όταν κατά τη διάρκεια μιας στάσης στην Κωνσταντινούπολη ανέβηκε στη θαλαμηγό ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας, ευλόγησε την Κάλλας και τον Ωνάση, νομίζοντας ότι είναι σύζυγοι. Όταν αποκαλύφθηκε η αλήθεια, επικράτησε αμηχανία. Όλοι είχαν καταλάβει ότι η ευλογία του Πατριάρχη ήταν προφητική... 
Γράφει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Λυμπερόπουλος, βιογράφος του Ωνάση: 
"Όταν η θαλαμηγός άραξε στη Βασιλίδα των πόλεων, όλοι ήσαν μια ευχάριστη και αξιοπρεπής παρέα, με τους φωτογράφους να στρέφουν τα φλας πάνω στον θρυλικό πατέρα της νίκης και να αγνοούν τους υπόλοιπους, ακόμη και την ντίβα της όπερας. Οι τουρκικές εφημερίδες εκείνης της εποχής γράφουν πως όταν οι προσκεκλημένοι του Ωνάση στη θαλαμηγό του, επισκεφθήκανε το ιστορικό ανάκτορο Τοπ Καπί, η Μαρία Κόλλας συγκινήθηκε. Και σε μια στιγμή άρχισε να τραγουδάει μια άρια από την «Αρπαγή από το Σεράι». Αυτό έγινε όταν ο διευθυντής του μουσείου ξεναγούσε τους διάσημους επισκέπτες στις μεγαλοπρεπείς αίθουσες του χαρεμιού. Ο Άρης τής έδωσε το μαντήλι του να σκουπίσει τα μάτια της. 


Η σειρά του μεγαλοεφοπλιστή να συγκινηθεί κι΄αυτός, ήρθε όταν επισκεφθήκανε τον Πατριάρχη Αθηναγόρα στο παλιό κτίριο του Οικουμενικού μεγάρου, όπου στεγάζεται η Κεφαλή της Ορθοδοξίας. Του ασπάστηκε το χέρι συγκινημένος. Δοκίμασαν όλοι γλυκό του κουταλιού, εκτός από τον Ωνάση που ήπιε καφέ. Ο Έλληνας κροίσος θέλησε να δώσει μια επιταγή, λέγοντας: «Για την ανακαίνιση των Πατριαρχείων, Παναγιώτατε...», αλλά η πανύψηλη βιβλική κολόνα κούνησε το κεφάλι: «Οι Τούρκοι δε μας επιτρέπουν παρά μικρές επιδιορθώσεις, όσες αρκούν για να μην καταρρεύσει το κτίριο». «Τότε για τους πτωχούς σας, Παναγιώτατε», είπε ο Αριστοτέλης που παιδί τον φώναζαν Αρίστο και τώρα η σκέψη του γύριζε πίσω στα σχολικά του χρόνια, σε μια 25η Μαρτίου, που ο πατέρας του τού μιλούσε για την εθνική παλιγγενεσία.
Όταν προσκάλεσε τον Πατριάρχη στη «Χριστίνα» για δείπνο, παρακάλεσε τους κυρίους να ντυθούν σοβαρά και τις κυρίες σεμνά. Δεν ήταν θρησκόληπτος ο Ωνάσης, σαν άλλους πλούσιους Έλληνες, όπως τους αδελφούς Σκούρα και Πάππας, που φιλούσαν στη σειρά τις εικόνες και σταυροκοπιόντουσαν συνεχώς. Έτρεφε όμως βαθιά μέσα του πίστη για όσα τον είχε διδάξει η γιαγιά του Γεσθημανή. Και ο Πατριάρχης ήταν το μπροστοκρίαρο ενός ελληνορθόδοξου ποιμνίου."
Στην βιογραφία του Ωνάση από τον Φρανσουά Φορεστιέ (δημοσιογράφος στο Nouvel Observateur, μυθιστοριογράφος και βιογράφος), διαβάζουμε για την επίσκεψη Κάλλας και Ωνάση στο Φανάρι:
«…Ραντεβού σε δύο ώρες για την επίσκεψη στον Πατριάρχη Αθηναγόρα. Η Μαρία, πολύ θρήσκα, επιδοκιμάζει. Προσεύχεται καθημερινά και είναι πεπεισμένη πως ό,τι συμβαίνει είναι θέλημα Θεού. Ο αιώνιος Πατέρας, σκέφτεται, έχει το βλέμμα Του πάνω της και εισακούει τις επιθυμίες της.
Έτσι, καρδιοχτυπώντας, μπαίνει στον περίβολο του Πατριαρχείου, ένα τεράστιο αυστηρό οίκημα όπου κεριά φωτίζουν τις ιερές εικόνες και πολύχρωμα ξύλινα αγάλματα μοιάζουν να πρεσβεύουν υπέρ ημών, των φτωχών αμαρτωλών. Με επιβλητική γενειάδα, τυλιγμένος σ’ ένα φαιλόνιο διάστικτο με πολύτιμους λίθους και φορώντας τη μίτρα του, ο Αθηναγόρας προχωρά.
Ο Μενεγκίνι, που δέχτηκε να πάει μαζί τους, είναι κάπως σαστισμένος από τη μεγαλοπρέπεια του προσώπου, από την ησυχία του χώρου. Ο πατριάρχης απλώνει τα χέρια, αφού εμπιστεύεται την ποιμαντορική του ράβδο σ’ έναν διάκονο. Ζητάει από την Κάλλας να προχωρήσει κι ύστερα από τον Ωνάση να κάνει το ίδιο. Γονατίζουν. Ο Αθηναγόρας ζητά από τον Παντοδύναμο να ευλογήσει τον «διασημότερο ναυτικό της σύγχρονης εποχής» και τη «μεγαλύτερη καλλιτέχνιδα του αιώνα». Ακουμπάει τις παλάμες του στα δύο κεφάλια και επικαλείται τον αιώνιο Πατέρα. Η Μαρία Κάλλας είναι συγκλονισμένη.


Το γεύμα, πάνω στο πλοίο [στην θαλαμηγό του Ωνάση «Χριστίνα»], είναι χαρούμενο. Ο πατριάρχης, ντυμένος στα μαύρα, συνοδεύεται από τους ιεράρχες του. Ο Τσόρτσιλ, καλοσυνάτος, δέχεται γαλήνια άλλη μία ευλογία που θα του χρησιμεύσει στο πολύ κοντινό ταξίδι του στο υπερπέραν. Όταν ο Αθηναγόρας φιλάει τον ηλικιωμένο άντρα, εκείνος χάνεται μέσα στην πλούσια γενειάδα του κληρικού. Περνούν στο τραπέζι. Το κρασί ρέει άφθονο, τα ανέκδοτα πέφτουν βροχή, οι πιατέλες πηγαινοέρχονται ασταμάτητα. Η Άρτεμις, η αδελφή του Αριστοτέλη, ζαλισμένη από το ποτό, απομακρύνεται διακριτικά. Ύστερα, ο Αθηναγόρας φεύγει, σουρουπώνει. Αφού φιλάει το πατριαρχικό δαχτυλίδι, ο Ωνάσης προστάζει …γλέντι!»
Είναι προφανές ότι κάποιες λεπτομέρειες που παραθέτει ο Φορεστιέ δεν είναι ακριβείς (π.χ. δεν υπάρχει «πατριαρχικό δαχτυλίδι»), αλλά ο συγγραφέας δίνει ένα κλίμα που επιβεβαιώνεται από τις συναφείς μαρτυρίες.


ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΤΟ 1964
Τον Ιανουάριο του 1964, συναντήθηκαν - όπως είναι γνωστό - οι δύο ηγέτες της Ρωμαιοκαθολικής και της Ορθόδοξης Εκκλησίας, δηλαδή ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας και ο τότε Πάπας Παύλος ο ΣΤ', στα Ιεροσόλυμα. 
Πρόκειται για την συνάντηση που άλλαξε τις σχέσεις των δύο Εκκλησιών προς την κατεύθυνση της προσέγγισης, με στόχο την ενότητα. 
Να πως περιγράφει τις λεπτομέρειες του γεγονότος ο Χρήστος Φακίνος:
"Αμέσως ο Ωνάσης (που είχε την περίφημη "Ολυμπιακή") έθεσε στη διάθεση του Πατριάρχη ένα αεροσκάφος DC6B (το πιο εξελιγμένο που είχε ο Ο.Α.) για τις μετακινήσεις του. Ταυτοχρόνως έδωσε εντολή όπως στο αεροσκάφος αυτό διαμορφωθεί ειδικός χώρος για τον Πατριάρχη δημιουργώντας ένα μικρό παρεκκλήσι μέσα στην καμπίνα επιβατών. Πονοκέφαλος για την Τεχνική Διεύθυνση διότι ναι μεν οι τεχνικοί ήταν άριστοι, αλλά δεν είχαν σχέση με τέτοιου είδους κατασκευές. Τελικά τα κατάφεραν. Επίσης, οι οδηγίες ανέφεραν ότι το πλήρωμα θα ήταν μόνο άντρες (χωρίς Ιπτάμενες Συνοδούς) και ότι όλη η συνοδεία θα είχε service Α' θέσεως. Η συνοδεία ήταν περίπου 50 άτομα (επίσκοποι, αρχιμανδρίτες κλπ). Το service και τα εδέσματα ήταν τα ανάλογα. Ο Μακαριστός Πατριάρχης αρκέσθηκε σε ένα τσάι και βουτήματα. Το αεροπλάνο απογειώθηκε από την Αθήνα με μια ομάδα ιερωμένων και πήγε στην Κωνσταντινούπολη όπου επιβιβάσθηκε ο μακαριστός Πατριάρχης με τους υπόλοιπους της συνοδείας του. Η μορφή του ήταν μια άγια μορφή, ψηλός, αδύνατος, με μακριά άσπρη γενειάδα με ένα ζεστό πατρικό βλέμμα που σε καθήλωνε από σεβασμό. Μπαίνοντας στο αεροπλάνο μας ευλόγησε πριν πάει στη θέση του, όπου συγκινήθηκε βλέποντας το μικρό παρεκκλήσι. 
Μόλις μπήκαμε στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας είδαμε δεξιά και αριστερά από δύο πολεμικά αεροπλάνα. Στην αρχή ανησυχήσαμε έως ότου ο Κυβερνήτης μας ενημέρωσε ότι ήταν τιμητική συνοδεία. Φθάνοντας στο Αμμάν έγινε στον Μακαριστό Πατριάρχη υποδοχή αρχηγού κράτους, και τον υποδέχθηκε ο Βασιλιάς της Ιορδανίας Χουσεΐν. Αφού αποβιβάσαμε τον Πατριάρχη και τη συνοδεία του επιστρέψαμε στην Αθήνα. 
Στις 14 Ιανουαρίου 1964 το ίδιο αεροπλάνο με το ίδιο πλήρωμα πήγαμε στο Αμμάν για την επιστροφή του Πατριάρχη και της συνοδείας του. Στο αεροδρόμιο τον αποχαιρέτησε ο Βασιλιάς Χουσεΐν όπου και του χάρισε ένα χρυσόδετο Κοράνι. Στην Κωνσταντινούπολη αποβιβάσαμε τον Πατριάρχη με μέρος της συνοδείας και εν συνεχεία με τους υπόλοιπους φτάσαμε αργά το βράδυ στην Αθήνα. Στο αεροσκάφος αυτό τοποθετήθηκε αναμνηστική πλακέτα που αναφερόταν σ' αυτό το ταξίδι. Μετά από μερικές ημέρες μας εστάλη απ' το Οικουμενικό Πατριαρχείο ευχαριστήρια επιστολή με την οποίαν μας ενημέρωναν, ότι "ο Παναγιότατος εις ένδειξη ευχαριστιών για τις υπηρεσίες που του προσέφερε το πλήρωμα απονέμει σ' όλους τον σταυρόν της χιλιετηρίδας του Αγίου Όρους, χρυσό στον Κυβερνήτη, αργυρό στο υπόλοιπο πλήρωμα."Δεξιά στην φωτογραφία:  Ο Παύλος Ιωαννίδης, στενός φίλος του Ωνάση, στο αεροσκάφος που μετέφερε στις 26 Οκτωβρίου 1967 τον Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα Α΄ στην Ρώμη. 
Ο Ωνάσης διέθεσε αεροσκάφος και γι' αυτήν την Πατριαρχική επίσκεψη στη Ρώμη, βάζοντας μάλιστα την επιγραφή: "Παύλος ΣΤ' - Αθηναγόρας Α' / ΕΙΡΗΝΟΠΟΙΟΙ". 


ΜΝΗΜΗ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ ΙΑΚΩΒΟΥ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΑΛΟΥΚΛΗ


ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΒΑΛΟΥΚΛΗ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΟΣΜΑ ΚΑΙ ΔΑΜΙΑΝΟΥ 
ΕΠΙΜΝΗΝΟΣΥΝΟΣ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Το Σάββατον, 23ην τρ. µηνός Ιουνίου, εν τω Ι. Ναϊδρίω των Αγίων Αναργύρων του ηµετέρου Γηροκοµείου Βαλουκλή, τελείται επιµνηµόσυνος Αρχιερατική Θ. Λειτουργία, υπέρ µακαρίας µνήµης του αειµνήστου Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κυρού Ιακώβου, προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δηµητρίου. 
Θα επακολουθήση γεύµα τοις Γηροκοµουµένοις, παρατιθέµενον εις µνήµην του µακαριστού Ιεράρχου, υπό των κοινοτήτων Πριγκήπου, Χάλκης, Αντιγόνης και Πρώτης της Θεοσώστου Επαρχίας Πριγκηποννήσων. 
Ώρα ενάρξεως 9.00.

6/20/2018

Ανεπίσημες συζητήσεις μεταξύ Οικουμενικού Πατριαρχείου και Αγγλικανικής Κοινωνίας στην Χάλκη


Στην Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης έλαβαν χώρα οι ανεπίσημες συζητήσεις μεταξύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Αγγλικανικής Κοινωνίας, την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018. 
Την αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου αποτελούν: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Αθηναγόρας, Ορθόδοξος συμπρόεδρος της Επιτροπής του Επίσημου Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Αγγλικανικής Κοινωνίας, ο Πανιερώτατος Αρχιεπίσκοπος Τελμησού κ. Ιώβ και ο Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Χριστάκης, Ορθόδοξος συν-γραμματέας της εν λόγω επιτροπής. 
Η Αγγλική Κοινωνία εκπροσωπείται από τον Αγγλικανό συμπρόεδρο, Αρχιεπίσκοπο κ. Richard Clarke, προκαθήμενο της Αγγλικανικής Εκκλησίας της Ιρλανδίας, τους Επισκόπους Nigel Stock και Michael Lewis και τον Canon Δρ. Will Adam. 
Οι ανεπίσημες συνομιλίες ξεκίνησαν το πρωί της Τρίτης, στο Συνοδικό της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και ολοκληρώθηκαν νωρίς το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Οι δύο αντιπροσωπείες ασχολήθηκαν με τα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας τόσο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όσο και της Αγγλικανικής Κοινωνίας, καθώς και άλλα τρέχοντα ζητήματα, θεολογικού και κοινωνικού περιεχομένου, κοινού ενδιαφέροντος. 


Ο Μητροπολίτης Βελγίου καλωσόρισε, εξ ονόματος του Οικουμενικού Πατριάρχου, τους εκπροσώπους της Αγγλικανικής Κοινωνίας στην Κωνσταντινούπολη, στην ιστορική έδρα της Πρωτόθρονης Ορθοδόξου Εκκλησίας, αλλά και στην Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, η οποία αποτελούσε και συνεχίζει αποτελεί το σημείο αναφοράς της ανάπτυξης και της εκκόλαψης του υγιούς διευρυμένου πνεύματος της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως και των στελεχών της. 
Ο Αγγλικανός συμπρόεδρος ευχαρίστησε τόσο τον Οικουμενικό Πατριάρχη, όσο και τον εκπρόσωπό του Μητροπολίτη Αθηναγόρα για την υποδοχή και την φιλοξενία των διαβουλεύσεων σε έναν τόπο ιστορικό, την Θεολογική Σχολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία καίτοι παραμένει κλειστή, συνεχίζει να προωθεί τον διάλογο για την σύσφιξη των σχέσεων σε διορθόδοξο και διαχριστιανικό επίπεδο.
Εκ της Ι. Μητροπόλεως Βελγίου


6/19/2018

Ολοκληρώθηκε η Κληρικολαϊκή Συνέλευση της Αυτονόμου Εκκλησίας της Εσθονίας


Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα, 19 Ιουνίου 2018, η ετήσια γενική Κληρικολαϊκή Συνέλευση της Αυτονόμου Εκκλησίας της Εσθονίας, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Ταλλίνης. 
Οι εργασίες της Συνελεύσεως ξεκίνησαν με τη Θεία Λειτουργία στην οποία χοροστάτησε ο Προκαθήμενος της Εσθονικής Εκκλησίας Μητροπολίτης κ. Στέφανος, ενώ συμπροσευχόμενοι ήταν οι Θεοφιλ. Επίσκοποι Τάρτου κ. Ηλίας, Πάρνου και Σάαρε κ. Αλέξανδρος και Χριστουπόλεως κ. Μακάριος, Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής. 
Των εργασιών της Κληρικολαϊκής Συνελεύσεως προήδρευσε ο Μητροπολίτης Στέφανος, ενώ μετείχαν οι Επίσκοποι της Ιεράς Συνόδου, οι κληρικοί της Εκκλησίας της Εσθονίας, η Γερόντισσα Θεοφίλη της Σκήτης του Αγίου Ιωάννου και οι λαϊκοί αντιπρόσωποι των ενοριών της Εσθονικής επικράτειας. 
Κατά την έναρξη των εργασιών αναγνώστηκε το σεπτό Πατριαρχικό Μήνυμα της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ο οποίος επευλόγησε την Κληρικολαϊκή Συνέλευση τονίζοντας τη σημασία της ιστορικής επετείου της συμπληρώσεως εκατό ετών από της συστάσεως του πρώτου Εσθονικού Κράτους (1918 – 2018). Συγκεκριμένα, ο Πρώτος της Ορθοδοξίας, σημείωσε στο βαθυστόχαστο μήνυμά του ότι «Η ιστορική επέτειος της εφετεινής συμπληρώσεως εκατόν ετών από της συστάσεως του πρώτου Εσθονικού Κράτους ασφαλώς και απετέλεσε σημαντικώτατον σταθμόν ουχί μόνον διά την πορείαν και διαμόρφωσιν της Εσθονικής Δημοκρατίας και της εν ελευθερία διαβιώσεως του ευγενούς και ευσεβούς Εσθονικού λαού, αλλά και δια την της τοπικής Εκκλησίας τοιαύτην, της ευλογηθείσης υπό του αγαθοδότου Θεού ίνα ευρίσκηται υπό την κανονικήν σκέπην και προστασίαν της Μητρός Κωνσταντινουπολίτιδος Εκκλησίας». Στο χαιρετισμό του, τέλος, ο Παναγιώτατος προέτρεψε τα μέλη της Κληρικολαϊκής συνελεύσεως να μην απομακρύνονται από το σώμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Συγκεκριμένα τόνισε ότι«Όλοι οι Ορθόδοξοι ανήκομεν εις εν σώμα, έχον ως κεφαλήν τον Χριστόν. Παρά τας τοπικάς παραδόσεις εκάστου έθνους, διακηρύττομεν την αυτήν πίστιν, την αυτήν Ορθοδοξίαν, ακολουθούμεν την αυτήν Ιεράν Παράδοσιν, τους αυτούς Ιερούς Κανόνας, τελούμεν δε την αυτήν Θείαν Λειτουργίαν, το μέγιστον Μυστήριον της μεταδόσεως του Σώματος και του Αίματος του Χριστού. Οιαδήτις παρέκκλησις εξ αυτών δημιουργεί προβλήματα, αλλοιώνει το Ορθόδοξον φρόνημα και, δυστυχώς, απομακρύνει τον κλήρον και τον λαόν από της αληθείας και της γνησιότητος της Μιάς, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας». 


Στη συνέχεια ομίλησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας κ. Στέφανος, ο οποίος αναφέρθηκε στη σχέση της Εκκλησίας της Εσθονίας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τονίζοντας ότι το Πατριαρχείο, παρότι δεν ευρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνιστά ένα διεθνή και παγκοσμίως αναγνωρισμένο Οργανισμό, ο οποίος, πέρα από την πνευματική και εκκλησιαστική του υπόσταση, έχει όρια και αρμοδιότητες υπερεθνικές. Αναφέρθηκε, επίσης, στην ποιμαντική και διοικητική διακονία της Εκκλησίας και ερμήνευσε θεολογικά ότι ο εγωισμός και η προσωπική απομόνωση προκαλούν τεράστια ζημιά στην Εκκλησία. Γι’ αυτό, όπως είπε, «θα πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι», ενώ διεμήνυσε προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν τίθεται θέμα διαδοχής Προκαθημένου διότι αυτό είναι κάτι που θα το κρίνει μόνο ο Θεός και όχι οι ανθρώπινες διεργασίες. 
Παράλληλα, κατέθεσε τις καλές διαθέσεις που έχει για οποιαδήποτε επικοινωνία προκύψει με τον νέο Μητροπολίτη εν Ταλλίνη του Πατριαρχείου Μόσχας κ. Ευγένιο πλην όμως διευκρίνισε ότι ο διάλογος θα πρέπει να ξεκινήσει από τη συμφωνία της Ζυρίχης η οποία δυστυχώς, ενώ υπεγράφη και από τις δύο πλευρές, δεν τηρήθηκε μονομερώς από την πλευρά του Πατριαρχείου Μόσχας. 
Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνελεύσεως πραγματοποιήθηκε μια αναδρομή των σημαντικών εκκλησιαστικών σταθμών και πεπραγμένων του περασμένου έτους από τον Θεοφ. Επίσκοπο Τάρτου κ. Ηλία, εγκρίθηκε ο οικονομικός προϋπολογισμός και απολογισμός, υπήρξε ενημέρωση από το ελεγκτικό οικονομικό συμβούλιο,ανακοινώθηκε η πορεία της θεολογικής εκπαιδεύσεως, ενώ παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες του Συνδέσμου Νεολαίας της Εκκλησίας και διευθετήθηκαν άλλα πρακτικά και διοικητικά θέματα της ημερησίας διατάξεως. 


Το κλίμα της Συνελεύσεως ήταν απολύτως ενωτικό καθώς όλες οι αποφάσεις ελήφθησαν σχεδόν ομοφώνως. Η συνέλευση ολοκληρώθηκε με τις ευχαριστίες του Προκαθημένου της Εσθονικής Εκκλησίας κ. Στεφάνου προς την Ιεραρχία, τον κλήρο και το λαό για τη συμμετοχή τους στην φετινή Κληρικολαϊκή Συνέλευση της Εκκλησίας. Ο Σεβασμιώτατος φανερά συγκινημένος ευχήθηκε σε όλους δύναμη και υγεία για να στηρίζουν ο καθένας από τη δική του διακονία την Εκκλησία της Εσθονίας και την μαρτυρία της στο σύγχρονο κόσμο.


ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ Ο «ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΟΣ» ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΗΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 1500 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΣΤΟ ΜΠΑΡΙ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Φραγκίσκος θα συναντηθούν το Σάββατο 7 Ιουλίου 2018 στο Μπάρι της Ιταλίας, με αφορμή μια προσευχή Καθολικών και Ορθοδόξων που θα πραγματοποιηθεί εκεί, για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. 
Θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι Ορθοδόξων Εκκλησιών καθώς και εκπρόσωποι των Χριστιανών της Μέσης Ανατολής. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πάπας στο συγχαρητήριο μήνυμα που απέστειλε στον Οικουμενικό Πατριάρχη για τα ονομαστήριά Του, αναφέρθηκε στη συνάντηση αυτή ως εξής: 
"...ἀναμένω μετά χαρᾶς νά συναντήσω ἐκ νέου τήν Ὑμετέραν Παναγιότητα συντόμως ἐν Μπάρι, ἐπί τῷ τέλει ὅπως ἀνασκοπήσωμεν τήν ἐν Μέσῃ Ἀνατολῇ δραματικήν κατάστασιν, εἰς ἥν εὑρίσκονται πλεῖστοι ὅσοι ἀδελφοί καί ἀδελφαί ἡμῶν ἐν τῇ πίστει, καί ὅπως προσευχηθῶμεν πρός τόν Θεόν, ὁμοῦ μετά τῶν λοιπῶν Προκαθημένων τῶν Ἐκκλησιῶν, ὑπέρ τῆς εἰρήνης καί τῆς εὐσταθείας εἰς τήν περιοχήν."
Σύμφωνα με σχετικό ιταλικό δημοσίευμα:
Una visita lampo, quella del S. Padre a Bari il prossimo 7 luglio, il cui programma, reso noto oggi dalla sala stampa vaticana, non prevede neppure la celebrazione della S. Messa nel capoluogo pugliese. Una visita di stampo ecumenico per chiedere insieme, cattolici e ortodossi, la pace in Medio Oriente.
Il Papa viaggerà in elicottero: partenza alle 7 dal Vaticano e arrivo a Bari dopo 75 minuti. Ad accogliere Francesco ci saranno l'arcivescovo mons. Francesco Cacucci, il presidente della Regione Michele Emiliano, il prefetto Marilisa Magno e il sindaco di Bari Antonio Decaro. L'appuntamento con i Patriarchi è direttamente nella basilica di San Nicola, che il Pontefice raggiungerà in auto. Il Papa entrerà per ultimo e saluterà la comunità domenicana. Uno dei momenti più significativi della giornata sarà la venerazione delle reliquie di San Nicola con l'accensione della "lampada uniflamma". Collocata accanto al tabernacolo, è a forma di caravella e indica l’unica fede cattolica ed ortodossa, alimentata da due tradizioni, quella orientale e quella occidentale. Accesa da Pio XI, fu donata nel 1936 dalla romana Associazione di S. Nicola alla Basilica. Il gesto ecumenico del prossimo 7 luglio ha un precedente importante: quello che compirono nel febbraio 1984 San Giovanni Paolo II e il metropolita di Mira, Crisostomo Konstantinidis. 
Successivamente il Papa e i Patriarchi raggiungeranno insieme in autobus la "Rotonda" sul lungomare di Bari dove dalle 9.30 alle 10.30 è in programma l'incontro di preghiera. Poi il ritorno a S. Nicola per un dialogo a porte chiuse di due ore. Il pranzo si terrà alle 13.30 nell'Arcivescovado e alle 15.30 i Patriarchi si congederanno. Poi il saluto del Papa alle autorità e il rientro, sempre in elicottero, in Vaticano.
Da parte ortodossa appare sicura la presenza del Patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I. Non ci sarà invece (forse proprio per questo...) il Patriarca russo Kirill: resterà deluso quindi chi aveva sperato in una replica dell'incontro di Cuba (che lo stesso Patriarcato di Mosca considerava "campo neutro", contrariamente a Bari). A San Nicola il rappresentante russo sarà comunque il metropolita Hilarion, "ministro degli esteri" e numero due della Chiesa ortodossa di Mosca.

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ BOSSEY (ΦΩΤΟ)


70th anniversary festivities continue at the Ecumenical Institute Bossey. 
A special honour for Bossey students to meet His All-Holiness the Ecumenical Patriarch Bartholomew (17-6-2018).
Πηγή: World Council of Churches


6/18/2018

ΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ - ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ (ΦΩΤΟ)


Η Παρασκευή 15η Ιουνίου 2018 εορτή του Αγίου Αυγουστίνου ήταν μια ξεχωριστή ημέρα για την Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας. Γιόρταζε τα σεπτά ονομαστήριά του ο Ποιμενάρχης μας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γερμανίας και Έξαρχος Κεντρώας Ευρώπης κ. Αυγουστίνος. 
Το πρωί τελέσθηκε Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίας Τριάδος Βόννης στην οποία χοροστάτησε ο εορτάζων Μητροπολίτης συμπαραστατούμενος από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αριανζού κ. Βαρθολομαίο κληρικούς της Μητροπόλεώς μας και άλλους από την Ελλάδα αλλά και από άλλες εκκλησιαστικές δικαιοδοσίες στη Γερμανία και με τη συμμετοχή πυκνού εκκλησιάσματος αποτελουμένου από λαϊκούς και κληρικούς μεταξύ των οποίων και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λεύκης κ. Ευμένιος. 
Κατά την Θεία Λειτουργία τελέσθηκε η εις πρεσβύτερον χειροτονία του διακόνου π. Αργυρίου Χατούπη. Ο π. Αργύριος έγγαμος, με τη σύζυγό του να είναι Καθηγήτρια Πανεπιστημίου είναι νομικός, εν ενεργεία δικηγόρος και διακονεί την Μητρόπολή μας ως άμισθος κληρικός. 
Τον εορτάζοντα Μητροπολίτη προσφώνησε ο Πρωτοσύγκελλος της Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου π. Αμβρόσιος Κουτσουρίδης, ο οποίος με υπέροχο τρόπο αναφέρθηκε στην αξία του Επισκοπικού υπουργήματος και εξέφρασε τις ευχές κλήρου και λαού. 
Ο Σεβασμιώτατος στο τέλος εμφανώς συγκινημένος αναφέρθηκε στον προστάτη του Άγιο Αυγουστίνο και απηύθυνε πατρικές συμβουλές στο νέο πρεσβύτερο, ο οποίος όπως χαρακτηριστικά είπε: "προσήλθε, όχι ως ο νομικός ο πειράζων τον Ιησούν, αλλά ο διακονών αυτόν και την Εκκλησία του" με ζήλο και πίστη, όπως έκανε μέχρι τώρα με την συμπαράσταση της συζύγου του και των μικρών παιδιών τους. 
Μετά τη Θεία Λειτουργία ο κόσμος παρέμεινε στην αυλή και στους χώρους του Μητροπολιτικού Κέντρου όπου προσφέρθηκαν διάφορα κεράσματα και φαγητά προετοιμασμένα με φροντίδα της ενορίας στη Βόννη και την επιμέλεια του ιερατικώς προϊσταμένου του Μητροπολιτικού Ναού Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου π. Σωκράτη Νταλλή. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας πηγαινοερχόταν κόσμος προκειμένου να ευχηθεί στον εορτάζοντα Μητροπολίτη. 
Το απόγευμα χορωδίες παιδιών και ενηλίκων με το δάσκαλό τους κ. Αθανάσιο Δεσπότη, πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού τραγούδησαν με τη συνοδεία μουσικών οργάνων διάφορα παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια. Η προσέλευση του κόσμου συνεχίστηκε μέχρι το βράδυ. Άνθρωποι όλων των ηλικιών έλληνες, γερμανοί και άλλοι από ολόκληρη τη Γερμανία προσερχόντουσαν για να ευχηθούν στον Μητροπολίτη, όπως άλλωστε συμβαίνει κάθε χρόνο αυτή τη μέρα.
Αρχιμ. Γεράσιμος Φραγκουλάκης


Related Posts with Thumbnails