_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

10/20/2014

Ο ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ


ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ 
ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ Τῌ ΕΑΥΤΟΥ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙᾼ, 
ΦΑΝΑΡΙΟΝ, ιη’ Ὀκτωβρίου ,βιδ’ 
Παναγιώτατε καὶ πανσέβαστέ μοι, Πάτερ καὶ Δέσποτα, 
Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, 
Ἱερὲ τῶν Κληρικῶν καὶ μοναχῶν κατάλογε, 
ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, 
«Ἴδιον ἀρχιερέως τὸ προσφέρειν δῶρα τῷ τῶν ὅλων Θεῷ. Τούτου χάριν ὁ Μονογενὴς ἐνανθρωπήσας, καὶ τὴν ἡμετέραν φύσιν ἀναλαβὼν, ταύτην ὑπὲρ ἡμῶν προσενήνοχε»1, λέγει ὁ Κύρου Θεοδώρητος διερμηνεύων τόν μέγα τὸν ἐθνῶν Ἀπόστολον2. Καὶ κατὰ πρῶτον μὲν δῶρα λέγει αὐτὴν τὴν φρικωδεστάτην καὶ ἀναίμακτον ἱερουργίαν ἐν δευτέροις δὲ, πᾶν τί τὸ καθ΄ ἑαυτόν∙ βίον, πολιτείαν, ἔργα, λόγια, καρδίαν, νοῦν, χαρίσματα, τάλαντα, ψυχὴν καὶ ὑπόστασιν. Ταῦτα πάντα, ὡς θυσίαν καὶ ὁλοκάρπωμα ὑπὸ τοῦ ἀρχιερέως προσφέρονται Κυρίῳ τῷ Θεῶ καθ’ ἡμέραν καὶ ἐν τῷ βίῳ ὁλοκλήρῳ. 
Συνέχει μὲ ὁ λόγος καὶ δειλιῶν διαλογίζομαι: «Τί ἀνταποδώσω τῷ Κυρίῳ περὶ πάντων, ὧν ἀνταπέδωκέ μοι;»3∙ τί ἀνταποδώσω τῇ Μεγάλῃ Ἐκκλησίᾳ περὶ πάντων ὧν ἐδωρήσατό μοι; τί ἀνταποδώσω Σοι τῷ Πρώτῳ τῆς Οἰκουμένης Ἱεροθύτῃ καὶ Δεσπότη περὶ πάντων ὧν ἐχαρίσατό μοι; Πτωχός εἰμι ἐγὼ καὶ πένης, καὶ οὐ δυνάμαι κατ’ ἀξίαν προφέρειν δωρήματά τε καὶ ἁγιστείας τῷ τῶν ὅλων Δεσπότῃ. Ἐνδεὴς καὶ ἐξουθενημένος καὶ ἡ ἰσχὺς μου ἐγκατέλειπέ με καὶ οὐ δύναμαι τὸ τῆς Ἀρχιερωσύνης ἔμπονον βαστάζειν. Τετάρακται ἡ καρδία μου, καὶ ἐσαλεύθησαν οἱ πόδες μου καὶ ἔμφοβος ἐγενόμην διὰ τῆς εὐεργεσίας τὸ ὑπερβάλον καὶ τῆς Πατριαρχικῆς Σου καρδίας τὸ εὐσυμπάθητον καὶ ἀγαπητικόν. 
Τί δώσῃ μοι ψαλτήριον τερπνὸν δεκάχορδον καὶ κιθάραν ἡδυμελίφθογγον; Τίς δανείσῃ μοι φωνὴν ἡδύμολπόν τε καὶ λυγηρά; Τίς κατασκευάσῃ σάλπιγγαν χαλκίνην; Τίς προσφέρῃ μοι γλῶτταν εὐδίνητον ὑπὲρ κάλαμον γραμματέως ὀξυγράφου διὰ νὰ παραστήσω τῆς δωρεᾶς τὸ ἀμήχανον, τῆς εὐλογίας τὸ δυσεξαρίθμητον καὶ ἐν ταυτῷ τῆς εὐχαριστίας τὸ ἄπειρον. 
Διπλῆν καὶ πολλαπλῆν αἰσθάνομαι, τὴν ἱερὰν καὶ μοναδικὴν ταύτην ὥραν, τὴν δωρεὰν τοῦ Δεσπότου, ἀλλὰ καὶ τὴν τιμὴν καὶ τὴν εὐεργεσίαν καὶ τὴν εὐθύνην. Κατεστάθην σήμερον, ἀπείρῳ Θεοῦ συγκαταβάσει καὶ Πατριαρχικῇ Σου παρακελεύσει Ἐπίσκοπος τῆς Πρωταρίστου Ἐκκλησίας καὶ τέκνον Σόν, τέκνον Πατρὸς περιφανοῦς, τοῦ ἀγγέλου τῆς κατὰ τὴν Βασιλίδα τῶν Πόλεων Ἐκκλησίας, τοῦ ἀστέρος τοῦ τηλαυγοῦς καὶ ὑπεράλλου, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ κοινοῦ Πατρός πάντων ἡμῶν!!! 
Εὐχαῖς καὶ ἱκεσίαις Σαῖς καὶ τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων ἐπεφοίτησε πρὸ μικροῦ τὸ ἀκτιστοσυμπλαστουργοσύνθρονον καὶ τελεταρχικὸν Πνεῦμα, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας ἐπ’ ἐμὲ τὸν μικρὸν ἐν ἀδελφοῖς πολλοῖς καὶ ἔχρισέ με ἐλαίῳ ἀγαλλιάσεως πνευματικῷ καὶ εἰσήγαγέ με εἰς τὰ ἐνδότερα τοῦ καταπετάσματος, εἰς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων, εἰς τὴν πληρότητα τῶν χαρισμάτων καὶ περικεκάλυψέ με τῇ τῆς ἀρχιερωσύνης χάριτι.


Δυσβάστακτος, ὡς ἄχθος ἀρούρης, ἐπέπεσεν ἐπὶ τῶν ἀσθενικῶν ὥμων μου ὁ γόμος διά τε τὸ τῆς ἀρχιερατικῆς τιμῆς μέγα ὑπούργημα, ὅσον δὲ καὶ διὰ τῆς ὑπὸ τῆς Σῆς Σεπτῆς τῶν Ὀρθοδόξων Κορυφῆς ἀνατεθείσης ἐν Ἀθήναις ἐκπροσωπήσεως καὶ Διευθύνσεως τοῦ ἐκεῖσε Πατριαρχικοῦ Γραφείου. Τὴν βαρυτάτην εὐθύνην τὴν συνέχουσαν τὴν ἐμὴν καρδίαν ἐπιτείνει τὸ γεγονὸς τῆς διαδοχῆς ἐν τῇ Μητροπολιτικῇ Καθέδρα τῆς ἁγιωτάτης Ἐπαρχίας Ἀδριανουπόλεως σειρᾶς εὐμεγέθους καὶ κραταιᾶς Ἀρχιερέων ἀναλωσάντων τὴν ἑαυτῶν ψυχὴν εἰς τὸ γεώργιον τοῦ Κυρίου πρὸς δόξαν Αὐτοῦ καὶ τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας˙ εἰς δὲ, τὸ ἐν Ἀθήναις Γραφεῖον Ἐκπροσωπήσεως τὸν πολυσέβαστον μοι Γέροντα Μητροπολίτην Περγάμου Ἰωάννην, τὸν τὴν Θεολογίας γίγαντα ἐν τοῖς καθ' ἡμᾶς χρόνοις, τὸν ἔμπλεον σοφίας καὶ πείρας, οὐ τῆς τυχούσης ἐν τοῖς θύραθεν καὶ ἰδίᾳ τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς. 
Ἔνδον τοῦ πεφιλημένου καὶ παμποθήτου μοι οἴκου τῶν τοῦ Χριστοῦ πενήτων, ἐν ᾧ τὰ φοβερὰ καὶ θαυμάσια τελεσιουργοῦνται ἐπὶ πλείους αἰῶνας διὰ τὴν ἑνότητα, εὐστάθειαν καὶ εὐζωίαν τῆς Μιᾶς, Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, σύνεγγυς τοῦ ἁγίου Θυσιαστηρίου τοῦ Πανσέπτου καὶ ταπεινομόρφου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, τῆς ποτνίας τῆς Θεομήτορος Παμμακαρίστου εἰκόνος, τῶν χαριτοβρύτων λειψάνων τῶν ἀρχιεπισκόπων Κων/πόλεως Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καὶ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ τῶν σκηνωμάτων τῶν ἀγίων: Εὐφημίας τῆς Πανευφήμου, Θεοφανοῦς τῆς Βασιλίσσης καὶ Σολωμονῆς τῆς Μητρὸς τῶν Μακκαβαίων παίδων, ὑπισχνοῦμαι καὶ καθομολογῶ καὶ ὁμνύω ἐξ ὅλης καρδίας καὶ ἰσχύος καὶ δυνάμεως, τὴν ἕως ἐχάτης μου ἀναπνοῆς καὶ ἰκμάδος ἀφοσίωσιν καὶ ὑπακοὴν εἰς τὴν ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Μεγάλην Ἐκκλησίαν καὶ Σὲ τὸν Αὐτῆς Πρῶτον, τὸν κοινὸν ἡμῶν Δεσπότην καὶ Πατέρα, τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην.
Ἔτι δέ, διαπρυσίῳ καὶ γεγονυῖα τῇ φωνῇ διαβεβαιῶ, διακηρύττω καὶ φθέγγομαι τὴν ἕως τερμάτων καταδάνησιν τῶν πενιχρῶν καὶ ἀνεπαρκῶν δυνάμεων τῆς ἐμῆς οὐδενίας ὑπὲρ τῆς κατευοδόσεως καὶ ὑπερασπίσεως τῶν ἀμεταπτώτων ἱεροκανονικῶν θυσιαστικῶν εὐθυνῶν τῆς Πανιέρου καὶ Πρώτης τῶν Ὀρθοδόξων Καθέδρας. Τῆς Ἀποστολικῆς αὐτῆς βάσεως καὶ κοινῆς Μητρὸς τῶν Ὀρθοδόξων ἐπὶ τῆς ὁποίας τεθεμελιώθησαν αἱ ἀνὰ τὴν Οἰκουμένην Ἐκκλησίαι, καὶ ὄχι μόνον ἐθεμελιώθησαν, ἀλλὰ καὶ ἀπηρτίσθησαν καὶ ἀνετράφησαν καὶ ηὐξήθησαν καὶ δὲν ἐλησμονήθησαν καὶ δὲν ἀπεχωρίσθησαν τῆς μερίμνης, τῆς θυσίας, τοῦ πόθου καὶ τοῦ μόχθου καὶ τῆς ἐξαντλήσεώς Της. 
Ἐξ αὺτῆς τῆς πνευματεμόρφου μερίμνης καὶ τοῦ σταυροαναστασίμου ἄλγους ἀναζωοῦται καὶ ἀνακαινίζεται τὸ πενιχρὸν Φανάριον καὶ ἀναχωνεύει τὰ δυσαχθῆ καὶ ἀναμορφώνει τὰ ἀπερίτεχνα, καὶ καθηδύνει τὰ πικρά, καὶ μεγεθύνει τὰ ὀλίγα, καὶ βαστάζει τὸ βάρος τῆς ἀνὰ τὴν Οἰκουμένην Ἐκκλησιαστικῆς ὁλότητος καὶ ἐπιμερίζει τὸ σύνολον, καὶ συνάγει τὰ διεστῶτα, καὶ περικρατεῖ τὴν ἑνότητα ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς ἀγάπης, καὶ φρυκτωρεῖ τὴν ἁγιότητα, καὶ οὐκ ἀφίσταται τῶν παραδεδομένων, καὶ ἀνανεοῖ τὸ παρελθὸν ἐμφανίζον τὸ μέλλον καὶ τὸ ἐπέκεινα αὔριον διαισθανόμενον τὸ ἀναγκαῖον καὶ προρὸν τὸν ποθούμενον καὶ ἐλπιζόμενον, τὸν πάλιν ἐρχόμενον Κύριον τῆς δόξης τὸν Σωτῆρα ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν. 
Εἰς αὐτὸ τὸ θαῦμα τῆς Ἐκκλησίας, αὐτὴν τὴν ἐπιβεβαίωσιν τῆς ἀληθείας, αὐτὴν τὴν διαρκῆ καὶ ἀένανον αὔραν τοῦ Παναγίου Πνεύματος, τὴν ἐπιπαφλάζουσαν εἰς τὸ σπηλαιώδες καὶ φατνικὸν Φανάριον, τὸ νέον καὶ ἐν ταυτῷ ἀρχέγονον ὑπερῶον τὸ διαγγέλον εἰς τὸν περίγειον κόσμον τὴν Εὐαγγελικὴν σωτηρίαν καὶ συνάγον εἰς τὸ Πρόσωπον τοῦ Προκαθημένου τῆς εὐθύνης καὶ τῆς διακονίας Ποιμένος αὐτοῦ, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῆς Βασιλίδος, τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὅλην τὴν ζωήρητον πίστιν εἰσέρχομαι ὡς ἔσχατος, ἵνα μαθητεύσω, ἵνα ἐμποτισθῶ ἐκ τῶν ναμάτων του, ἵνα μεθύσω ἐκ τοῦ ἀκράτου ποτηρίου του, ἵνα φωτισθῶ ἐκ τοῦ φωτός του, ἵνα ταυτισθῶ μετὰ τῆς πείρας του, ἵνα ἐναρμονισθῶ εἰς τὸ αἰωνίον μελώδημα του, ἵνα μεταδώσω ἐξ αὐτοῦ εἰς τοὺς πὲριξ καὶ ἔγγιστα ὅ,τι ἅγιον, ὅ,τι σωτήριον.


Περισσότερον ἢ ἄλλοτε σήμερον ἔχομεν ἀνάγκην τοῦ ἤθους, τῆς ἀρετῆς, τῶν ἀρχῶν καὶ τῶν πιστευμάτων τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας. Τῆς Μητρὸς καὶ προστάτιδος Ἐκκλησίας ὅλων τῶν ὀρθοδόξων, ἐξαιρέτως δὲ τῶν Ῥωμῃῶν, ὅπως Αὐτὴ νοεῖ καὶ πιστεύει τὴν Ῥωμηοσύνην εἰς ὑπερεθνικὴν διάστασιν καὶ βάσιν, εἰς ἑνοτικὴν προοπτικὴν καὶ ἀρχοντικὴν μεγαλωσύνην. 
Αὐτὴν τὴν ἀποβολὴν τοῦ ἐπαρχιωτισμοῦ καὶ τὴν ἔνδυσιν τῆς Καθολικότητος ἐφρόνει καὶ ἐμαρτύρει διαχρονικῶς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον αὐτὴν καταθέτει καὶ κληροδοτεῖ καὶ σήμερον εἰς πεῖσμα τῶν μικροψύχων, πρὸς καινισμὸν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ εἰς δόξαν τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ.
Κατακλείων τὴν ἀφιλότεχνον ἀναφορὰν μου ἐπιτρεψατέ μου Παναγιώτατε Δέσποτα, ὅπως στρέψω τὸν λόγον εἰς τὴν ἀναθρεψαμένην με ἐν πνεύματι Μονὴν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, τὴν Μονὴν τῆς μετανοίας μου, τὴν περιποιουμένην διὰ τῆς Σῆς περισσῆς στοργῆς, φροντίδος καὶ προστασίας καὶ μνησθῶ ἐν ταυτῷ -μετ' εὐχαριστίας καρδιακῆς καὶ χρεώσεως- τοῦ μακαριστοῦ καὶ ἀοιδίμου Γέροντός μου, Ἀρχιμανδρίτου Δαμασκηνοῦ, τοῦ ἐν ἁγιότητι βίου μεμαρτυρημένου, δι' ὅ,τι ἐπροσέφερε μοι, ἰδιαιτέρως δὲ, διὰ τὴν ὀρθοφροσύνην του εἰς τὸ μυστήριον τῆς Ἐκκλησίας. 
Προσέτι, εὐχαριστῶ ὅλῃ τῇ ἐν Χριστῷ ἡμῶν Μοναχικῇ Ἀδελφότητι διὰ τὴν ἀγάπην καὶ ἀνοχήν της πρὸς ἐμέ. Ἐξαιρέτως δὲ, μνημονεύω τῶν ἀγαπητῶν ἐν Χριστῷ παραδελφῶν μου, τοῦ Γέροντος καὶ Καθηγουμένου Ἀρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου καὶ τοῦ Μητροπολίτου Καμεροὺν Γρηγορίου, οἱ ὁποῖοι ἀπαρτίζουν τὸ ὅλον τῆς ψυχῆς μου. 
Ἐπισυνάπτω συγχρόνως, τὴν ἐκ βαθέων εὐγνωμοσύνην μου εἰς τὸν πρὸ ὀλίγου ἐκδημήσαντα πρὸς Κύριον Μητροπολίτην Μεγάρων καὶ Σαλαμῖνος κυρὸν Βαρθολομαῖον, τὸν σεσοφισμένον καὶ ἄρχοντα τῆς Ἐκκλησίας, τὸν χειροτονήσαντά με καὶ διδάξαντά με τὴν ἀγάπην καὶ τὸ πάθος διὰ τὴν Μεγάλην Ἐκκλησίαν, καὶ τὸ χωρὶς καὶ μακρὰν αὐτῆς ἀνούσιον τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς. 
Μνημονεύω ἐπίσης, τοῦ ἐξ ἀπαλῶν ὀνύχων πνευματικοῦ μου Πατρός, Ἱερομονάχου Κυρίλλου, τοῦ Μπουραζερίτου, τοῦ μορφώσαντός μου τὸν εἰς Χριστὸν καὶ κατὰ Χριστὸν πόθον. 
Στρέφω συνάμα καὶ τὴν εὐχαριστίαν μου πρὸς τοὺς ἀγαπητοὺς μου γονεῖς, τὸν προαπελθόντα πατέρα μου Μιχαὴλ καὶ τὴν παρισταμένην πολυσέβαστον μητέρα μου Παρασκευήν, τὴν μεγάλως κοπιάσασαν δι' ἐμέ, τὸν μακαριστὸν ἀδελφόν μου Γεώργιον καὶ τὴν ἐξαιρέτως ἀγαπῶσαν με ἀδελφήν μου Ἀναστασίαν. 
Καταθέτων δέ, τὰς ὀφειλὰς πρὸς πάντας τοὺς συμμετέχοντας εἰς τὴν χαρὰν ταύτην ἐπαναφέρω τὸν λόγον πρὸς Σὲ καὶ πάλιν Παναγιώτατε, Πάτερ καὶ Δέσποτα καὶ παρακαλῶ, ὅπως εὔχησθε ἐκτενῶς διὰ τὴν κατάστεψιν τῶν κατ' ἐμὲ ὑπὸ τῆς πνοῆς καὶ τῆς χάριτος τοῦ παναγίου Πνεύματος διὰ πρεσβειῶν τῆς Κυρίας Θεοτόκου, τῆς ἁγίας ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, ὥστε νὰ ἀνταποκριθῶ ἔστω καὶ δι' ὀλίγων εἰς τὰς ἐπ' ἐμοὶ ἐλπίδας τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ὑμετέρας Θεοτιμήτου Παναγιότητος.
_______________________________
1. Θεοδωρήτου Ἐπισκόπου Κύρου, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ,PG 82, 736 Α.
2. «πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς εἰς τὸ προσφέρειν δῶρά τε καὶ θυσίας καθίσταται∙ ὅθεν ἀναγκαῖον ἔχειν τι καὶ τοῦτον ὃ προσενέγκῃ», Ἑβρ. η΄, 2.
3. Ψλμ., ριστ’, 3

ΦΩΤΟΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (18-10-2014)


10/19/2014

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ (για το μνημόσυνο της μητρός του Σεβαστείας Δημητρίου)

Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Ταταούλων

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, παρέστη συμπροσευχόμενος κατά τήν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 19ης Ὀκτωβρίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, καθ̉ ἥν ἐτελέσθη τό τεσσαρακονθήμερον Μνημόσυνον τῆς ἀειμνήστου Ζωῆς Κομματᾶ, σεβαστῆς μητρός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Ὅμιλον Ἐπιστημόνων ἐκ Ρουμανίας, συνοδευομένων ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Vlad Sergiu, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς ἐνταῦθα Ρουμανικῆς Παροικίας, οἵτινες ὠργάνωσαν ἐν τῇ Πόλει ἐπιστημονικόν Συμπόσιον ἐπί τῇ 300ῇ ἐπετείῳ τοῦ μαρτυρικοῦ θανάτου τοῦ Πρίγκηπος Ἁγίου Κωνσταντίνου Μπρανκοβεάνου καί τῶν υἱῶν αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Sustantivo Yehayoglou, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Παύλου, ἐξ Ἀργεντινῆς. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων,κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Δημητρίου Κρίς καί Εὔας Ζαμπουρλῆ, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τήν Κυριακήν, 19ην Ὀκτωβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νεκταρίου Τσολίδου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατά τό ὑπό τοῦ «Σχολείου Ψαλτικῆς» διοργανωθέν Μουσικολογικόν Συνέδριον μέ θέμα «1814-2014. 200 χρόνια ἀπό τήν καθιέρωση τῆς νέας μεθόδου», ἐν τῷ Μεγάρῳ Μουσικῆς Ἀθηνῶν, τήν Παρασκευήν, 17ην καί τό Σάββατον, 18ην ἰδίου.

10/18/2014

Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ ΚΑΙ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΑΡΧΗ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως 
κ. Ἀμφιλοχίου. 
Ἐν πανηγυρικῇ ἀτμοσφαίρᾳ καί μετά τῆς δεούσης ἐκκλησιαστικῆς τάξεως, ἐτελέσθη τό Σάββατον, 18ην Ὀκτωβρίου, ἡ χειροτονία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, κατά τήν Πατριαρχικήν καί πολυαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, συνιερουργούντων Αὐτῷ τῶν Ἱεραρχῶν Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Μπάτσκας κ. Εἰρηναίου, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Σερβίας, Ἱεραπύτνης κ. Σητείας κ. Εὐγενίου, Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνοῦ, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καμερούν κ. Γρηγορίου καί Νειλουπόλεως κ. Γενναδίου, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Κρούσεβατς κ. Δαυΐδ καί Ἔγγρας κ. Ἱερώνυμος, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ἡ Εὐγεν. κ. Παρασκευή Χαριτίδου, Πρόξενος ἐν Ἀδριανουπόλει, ὁ Ἐντιμ. Zoran Marković, Γεν. Πρόξενος τῆς Σερβίας ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ. Γρηγόριος Σταμούλης, Δήμαρχος Μεγαρέων, πολυάριθμοι Κληρικοί Μοναχοί, Μοναχαί καί λοιποί προσκυνηταί ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μεγάρων καί Σαλαμῖνος καί ἀλλαχόθεν, Ἄρχοντες ὀφφικιάλιοι, πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος καί ἡ Εὐγεν. κ. Παρασκευή Στεργίου, μήτηρ τοῦ νέου Ἀρχιερέως, μετά τῶν οἰκογενῶν καί συγγενῶν αὐτοῦ. 
Ἀμέσως πρό τῆς τελέσεως τῆς χειροτονίας ἡ Α. Θ. Παναγιότης προσεφώνησε καταλλήλως τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον. 
Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ νεοχειροτονηθείς Ἀρχιερεύς ἀνελθών εἰς τόν Θρόνον, ἐτέλεσε τήν Ἀπόλυσιν καί διένειμεν εἰς τό ἐκκλησίασμα τό ἀντίδωρον δεχθείς τάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια τῶν οἰκείων καί συγγενῶν αὐτοῦ, ὡς καί τοῦ πολυαρίθμου ἐκκλησιάσματος.


Ἐν συνεχείᾳ, ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου καθ̉ ἥν ὡμίλησεν ὁ νέος Ἱεράρχης τοῦ Πανσέπτου Θρόνου, ἐκφράσας τήν βαθεῖαν εὐγνωμοσύνην αὐτοῦ πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην, καί τά μέλη τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου διά τήν ἀνάδειξιν αὐτοῦ εἰς τό Ἀρχιερατικόν ἀξίωμα, ἀλλά καί διά τήν ἀνάθεσιν αὐτῷ τῆς εὐθυνοφόρου θέσεως τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Ἀθήναις, καθώς καί τήν ἐς ἀεί πιστότητα καί ἀνάλωσιν αὐτοῦ εἰς τήν ὑπηρεσίαν τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας.


Ὡμίλησεν ἐπίσης διά βραχέων ὁ Πατριάρχης εὐλογήσας καί συγχαρείς τούς συμπατριώτας τοῦ νεοχειροτονηθέντος καί ἀναφερθείς εἰς τούς ἱστορικούς δεσμούς Μεγάρων καί Κωνσταντινουπόλεως. 
Ἐν τέλει παρετέθη ὑπό τοῦ νέου Μητροπολίτου ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ ἐν Φλωρίοις ἑστιατορίῳ Uludağ, τό ὁποῖον ηὐλόγησεν ἡ Α. Θ. Παναγιότης.


ΟΜΙΛΙΑ 
ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 
Κ. Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΝ 
ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Κ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ 
(18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014) 
Θεοφιλέστατε Ἐψηφισμένε Μητροπολῖτα Ἀδριανουπόλεως, 
«Ὁ νομοθετήσας ἡμῖν βαθμῶν καί ταγμάτων τάξιν» σε ἐκάλεσεν εἰς τόν τρίτον βαθμόν τῆς ἱερωσύνης καί σήμερον, ὁμοῦ μετά τῶν συνιερουργούντων ἀδελφῶν Ἀρχιερέων σέ χειροτονοῦμεν Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως καί σε ὑποδεχόμεθα εἰς τήν χορείαν τῶν Ἱεραρχῶν τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, τοῦθ̉ ὅπερ ἀποτελεῖ διά σε ὑψίστην τιμήν καί προνόμιον -ὡς καί διά πάντας ἡμᾶς-, νά ἀνήκωμεν δηλαδή εἰς τήν πρωτόθρονον ἅμα καί μαρτυρικήν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Μεγάλην Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Εἰς αὐτήν ἀνῆκες ἤδη ὅλῃ ψυχῇ καί διανοίᾳ καί καρδίᾳ καί χείλεσιν ὡς πιστός στρατιώτης αὐτῆς, νῦν δέ καθίστασαι καί ἀξιωματοῦχος της. Ἐγαλουχήθης καί ἠνδρώθης πνευματικῶς παρά Γέροντι σοφῷ καί εὐγενεῖ καί διακριθέντι διά τό ἐκκλησιαστικόν του φρόνημα καί τήν εὐλάβειαν καί ἀφοσίωσιν πρός τήν ποτνίαν Μητέρα Ἐκκλησίαν, τῷ μακαριστῷ, λέγομεν, Μητροπολίτῃ Μεγάρων καί Σαλαμῖνος κυρῷ Βαρθολομαίῳ. Ἀλλ̉ ἀσφαλῶς πολλά ὀφείλεις καί εἰς τόν ἀείμνηστον Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Δαμασκηνόν Κατρακούλην, ὁ ὁποῖος πλείστας ψυχάς ὡδήγησεν εἰς τόν Χριστόν καί τάς ἐστήριξεν εἰς τόν πνευματικόν των ἀγῶνα. Ἄς εἶναι, λοιπόν, αἰωνία ἡ μνήμη αὐτῶν! 
* * * 
Καλεῖσαι τώρα νά διακονήσῃς τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν ἀπό τῆς θέσεως τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως αὐτῆς ἐν Ἀθήναις, «ὀρθοτομῶν τόν λόγον τῆς ἀληθείας εἰς δόξαν τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» καί συνεισφέρων εἰς τήν ἀγαστήν συνεργασίαν Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καί μάλιστα εἰς τάς παρούσας χαλεπάς διά τό Γένος ἡμέρας. Ἡ προσωπική πνευματική σχέσις σου μέ τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον ἀποτελεῖ ἐχέγγυον τῆς ἐπιτυχίας τῆς ἀποστολῆς σου ταύτης, ἡ ὁποία εἶναι καί σπουδαία καί χρήσιμος. Ἀκόμη, διά τήν ἐπιτυχίαν αὐτήν ὑπολογίζομεν εἰς τήν κατάρτισίν σου τήν θεολογικήν καί νομοκανονικήν καί θύραθεν, τῆς ὁποίας δείγματα ἔχεις δώσει πολλά. Θά ζῇς καί εἰς τό ἑξῆς εἰς τήν αἰωνίαν Ἑλλάδα, τήν κοιτίδα τοῦ πολιτισμοῦ, τῆς δημοκρατίας, τῆς φιλοσοφίας, ἀλλά, προτρεπόμεθά σε, κατά τό πνεῦμα καί τήν παράδοσιν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, νά ἀναπνέῃς τόν ἀέρα τῆς οἰκουμένης καί νά ἀγκαλιάζῃς ὅλον τόν κόσμον καί νά μεταδίδῃς εἰς αὐτόν τά μηνύματα εἰρήνης καί συμφιλιώσεως, ἀνοικτῶν ὁριζόντων καί πλατείας καρδίας. Δι̉ ἡμᾶς ἐδῶ εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ὁ ὅρος οἰκουμενικός εἶναι κάτι περισσότερον ἀπό ὄνομα, ἀπό ἱστορικόν τίτλον: εἶναι κοσμοθεωρία καί τρόπος ζωῆς. «Τρόπος νά κοιτάζῃς τόν κόσμον, τό χθές καί τό αὔριον, τούς ἄλλους καί τόν ἑαυτόν σου». 
Τοῦ λόγου ὄντος περί τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου ἡμῶν θά ἦτο παράλειψις ἐάν δέν ἀναφέρωμεν τήν μέχρι τοῦδε διακονίαν ἐν αὐτῷ τοῦ πρώτου Διευθυντοῦ του Ἱερωτάτου ἀδελφοῦ ἁγίου Περγάμου κ. Ἰωάννου, τοῦ σοφοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ, μέ τήν πολυποίκιλον ἐπί σειράν ἐτῶν δραστηριότητα καί προσφοράν, διά τήν ὁποίαν καί τόν ἐτιμήσαμεν μόλις πρό ἡμερῶν, ὁμοφώνῳ συνοδικῇ ἀποφάσει, ἀνυψώσαντες αὐτόν ἐπαξίως εἰς Γέροντα Ἱεράρχην τοῦ Θρόνου. Εἴησαν τά ἔτη αὐτοῦ πολλά καί εὐλογημένα! 
* * * 
Θεοφιλέστατε καί προσφιλέστατε ἀδελφέ, 
Ἡμετέρα Πατριαρχικῇ προτάσει καί προβλήσει, ἐξελέγης καί κατεστάθης Μητροπολίτης Ἀδριανουπόλεως, μιᾶς διακεκριμένης ἐπαρχίας τοῦ πανσέπτου τούτου Θρόνου, ἡ ἐκκλησιαστική ἱστορία τῆς ὁποίας ἀρχίζει ἀπό τόν Δ´ αἰῶνα, ἐποχήν κατά τήν ὁποίαν διέπρεψε καί ὁ οὐράνιος προστάτης σου ἅγιος Ἀμφιλόχιος Ἰκονίου. Ἡ Ἀδριανούπολις, συνδέουσα τήν Κωνσταντινούπολιν μετά τῆς λοιπῆς Εὐρώπης, ἀπέβη τό κέντρον ἐπικοινωνίας μεταξύ Ἀνατολῆς καί Δύσεως καί ἀνεδείχθη πόλις ἐμπορική καί βιομηχανική μέ χαρακτῆρα διεθνῆ καί κέντρον σημασίας στρατιωτικῆς καί πολιτικῆς. Ἐκκλησιαστικῶς ηὐμοίρησε νά διαποιμανθῇ ὑπό ἐπιφανῶν προκατόχων σου, τινές τῶν ὁποίων ἀνυψώθησαν εἰς τόν περίπυστον Οἰκουμενικόν Θρόνον, ἄλλοι δέ ἔτι ὑψηλότερον, εἰς τόν Θρόνον τοῦ μάρτυρος. Ἐνδεικτικῶς ἀναφέρομεν ἐνταῦθα τόν φιλόμουσον πρῴην Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλον Στ´ καί τόν διάδοχόν του εἰς τήν Μητρόπολιν Ἀδριανουπόλεως Δωρόθεον τόν Πρώϊον, τόν ἀπό Σχολαρχῶν τῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, ἕνα ἐκ τῶν ὀκτώ Μητροπολιτῶν τῶν ἀπαγχονισθέντων τήν ἡμέραν τοῦ Πάσχα ὁμοῦ μετά τοῦ Πατριάρχου Γρηγορίου τοῦ Ε´. 
Ὄχι ὀλιγώτεροι ἧσαν καί οἱ λόγιοι τῆς Ἐπαρχίας σου, Θεοφιλέστατε, μέ ἐπιστέγασμα τόν πολύν Κωνσταντῖνον Καραθεοδωρῆν, τόν διδάσκαλον τοῦ Ἄϊνσταϊν. 
Μνημονεύομεν εὐγνωμόνως ὅλους αὐτούς τούς κεκοιμημένους Ἀδριανουπολίτας καί χαιρετίζομεν καί εὐλογοῦμεν τούς ἐπιζῶντας ἐν τῷ προσώπῳ τῶν παρόντων καί συμπροσευχομένων Προέδρου καί Ἀντιπροέδρου τοῦ Φιλεκπαιδευτικοῦ Συλλόγου Ἀδριανουπόλεως ἀπό τήν νέαν Ὀρεστιάδα. 
* * * 
Καί ταῦτα μέν οὕτως, ἀδελφέ Ἀμφιλόχιε, 
Ἀσφαλῶς ἤκουσες καί θά ἀκούσῃς καί πάλιν καί πολλάκις ὅτι ἡ Ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεως ἠμπορεῖ νά λέγεται Μεγάλη Ἐκκλησία ἀλλ̉ εἰς τήν πραγματικότητα εἶναι μικρά, εἶναι ἐξουθενημένη, εἶναι συρρικνωμένη, εἶναι ταπεινωμένη, εἶναι ἀνίσχυρος ἐμπρός εἰς ἄλλας πανισχύρους Ἐκκλησίας αἱ ὁποῖαι καί διαρκῶς τήν ἐπιβουλεύονται καί τήν ὑποσκάπτουν. Σύ, μή φοβοῦ. Διότι ἐδῶ εἶναι ἡ ἀείζωος Κωνσταντινούπολις, εἶναι ἡ Χώρα τῶν Ζώντων, τό καύχημα τῶν ζώντων, θά ἔλεγεν ὁ Φώτης Κόντογλου. Ζοῦμε, αἰῶνες τώρα, μετά πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, τά ὁποῖα εἶναι παρόντα καί περιίπτανται μαζί μέ ἡμᾶς τούς ζῶντας καί περιλειπομένους παντοῦ, εἰς τά τείχη, τούς ναούς, τίς κινστέρνες, τόν ἱππόδρομον, τά ὑδραγωγεῖα, τά παλάτια, τά μοναστήρια. Ζοῦμε ὀλίγοι καί ἀμέτρητοι. Καί μόνοι καί μετά πολλῶν. Ἀλλά πάντως ζοῦμε, «μέσον πυρός ἱστάμενοι καί μή φλεγόμενοι». 
Εἶπε κάποιος ὅτι τό Φανάρι «σ̉ ὁδηγεῖ ἀπό τό σήμερα στό χθές κι̉ ὕστερα στό προχθές. κι̉ ὅλο πιό πίσω». Ἔρχεται ὅμως ὀ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος ὁ Β´ νά διορθώσῃ καί νά προσθέσῃ ὅτι ἡ πόλις αὐτή «δέν εἶναι μόνο παρελθόν, εἶναι καί παρόν καί κυρίως τό μέλλον. Ἡ Κωνσταντινούπολη, χάρη στήν παράδοση πού διασώζει τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ἔχει ὅλες τίς προϋποθέσεις νά δώσει τό ὅραμα σέ ἕναν κόσμο πού καταρρέει». Ἐδῶ «ἠμπορεῖς νά θυμηθῇς, νά ξαναζήσῃς, νά ζήσῃς, νά ἀντλήσῃς καί, τέλος, νά ὑπάρξῃς». Διατί; Διότι ἐν Αὐτῷ ζῶμεν καί κινούμεθα καί ἐσμέν. Ποίῳ; Ἐκείνῳ, ὁ ὁποῖος εἶπεν ὅτι ἦλθεν «ἵνα ζωήν ἔχωμεν καί περισσόν ἔχωμεν». 
Ὄντως, ὅπως θά ἔγραφεν ὁ Παῦλος πρός τούς Κορινθίους, ἐδῶ διάγομεν «ἐν ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις, ἐν πληγαῖς ... διά δόξης καί ἀτιμίας, διά δυσφημίας καί εὐφημίας ... ὡς ἀποθνήσκοντες καί ἰδού ζῶμεν». Πάντοτε ζῶμεν. Καί πάλιν πρός τούς Κορινθίους γράφει ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν τά ἑξῆς: Ὁ Χριστός «εἰ ἐσταυρώθη ἐξ ἀσθενείας, ἀλλά ζῇ ἐκ δυνάμεως Θεοῦ• καί γάρ ἡμεῖς ἀσθενοῦμεν ἐν αὐτῷ, ἀλλά ζησόμεθα σύν αὐτῷ ἐκ δυνάμεως Θεοῦ».
Ἰδού, Θεοφιλέστατε Ἐψηφισμένε, ποίας Ἐκκλησίας καλεῖσαι νά εἶσαι διάκονος καί ἐκπρόσωπος, ἀξιωματικός εἰς τό ἑξῆς ἀλλά καί πάντοτε πιστός καί πρόθυμος στρατιώτης, ἕτοιμος διδόναι λόγον παντί τῷ αἰτοῦντι περί τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος. Αὐτῆς τῆς ἐλπίδος πού μᾶς κρατᾷ ὀρθίους καί πάντοτε μέ ἀγωνιστικόν φρόνημα αἰῶνες τώρα. 
Νά εἶσαι ταπεινός, ἀξιοπρεπής, ἐκφραστής τῆς ἀρχοντικῆς εὐγενείας τῆς πονεμένης Ρωμηοσύνης.
Ἐπιστρέφων ἀπό τό Φανάρι, τό σεπτόν τοῦτο Πρωτᾶτον τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Γένους, εἰς τά Μέγαρα μετάφερε τήν εὐλογίαν του εἰς τούς Μεγαρεῖς, τῶν ὁποίων ἀποικία ὑπῆρξέ ποτε τό Βυζάντιον. Χαιρόμεθα διότι συμπροσεύχεται σήμερον μαζί μας καί ὁ κ. Δήμαρχος τῶν Μεγαρέων μέ πολλούς ἐκ τῶν ἀγαπητῶν δημοτῶν του. 
Σήμερα εἶναι χαρά καί πανήγυρις διά σᾶς καί δι̉ ἡμᾶς. Διά σᾶς, διότι ἐπαξίως τιμᾶται ἕνας ἐκλεκτός συμπολίτης σας, καί δι̉ ἡμᾶς, διότι ἀποκτῶμεν ἕνα νέον Ἱεράρχην, εἰς τήν ἀξίαν, τάς ἱκανότητας καί τήν ἀποστολήν τοῦ ὁποίου πολλάς ἐλπίδας ἐναποθέτομεν. Ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία ἀνακαινίζει ὡς ἀετοῦ τήν νεότητά της πορευομένη ἐν μέσῳ συμπληγάδων καί παγίδων πολλῶν. 
Καί ἰδού ζῇ! Ἀειθαλής, νεᾶνις μέ ἄσπρα μαλλιά, ἀκατάβλητος, ἑδραία καί ἀμετακίνητος εἰς τήν ἀπό αἰώνων ἕδραν της, καυχωμένη διά τά παθήματα καί τόν σταυρόν της καί διατηροῦσα ἀδούλωτον τό φρόνημα τοῦ Γένους. 
Καί τώρα, ἀδελφέ Ἐψηφισμένε Μητροπολῖτα Ἀδριανουπόλεως, εἴσελθε εἰς τά ἅγια τῶν ἁγίων διά νά λάβῃς τό πλήρωμα τῆς χάριτος. Καί εἶτα ἔξελθε διά νά κηρύττῃς, ἀπό ὑψηλοτέρας πλέον σκοπιᾶς, Χριστόν ἐσταυρωμένον καί Ἀναστάντα, Ὧι ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς τούς αἰῶνας. Ἀμήν.

10/17/2014

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΧΟΡΟΣΤΑΤΗΣΕ ΑΠΟΨΕ ΣΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΝΑΟ (Επί τη αυριανή χειροτονία του Εψηφισμένου Αδριανουπόλεως Αμφιλοχίου)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Παρασκευῆς, 17ης Ὀκτωβρίου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μιλήτου κ. Ἀπόστολος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένος Μητροπολίτης Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος καί Κληρικοί καί λαϊκοί προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Μιλήτου κ. Ἀπόστολον καί Καμερούν κ. Γρηγόριον, Ἱεράρχην τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τῶν: α) Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Παναγιώτου Χαρίτογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος, καί τῆς ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, καί β) τοῦ Αἰδεσιμ. Σακελλαρίου κ. Σταύρου Μάρντογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τῆς Κοινότητος Σωσθενίου, καί γ) Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Εὐαγγέλου Γρηγοριάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Εὐγεν. κ. Ὄλγας Ἀλιμπέρτη Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί ταῖς πανηγύρεσι τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῶν κατ̉ αὐτούς Κοινοτήτων. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τῶν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Ἰακώβου Χαβιαροπούλου, Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ταταούλων, καί Ἐλλογιμ. κ. Δημητρίου Ζώτου, Καθηγητοῦ, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, ὑποβαλόντων σέβη καί ἐξαιτησαμένων τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, ὡς καί τῶν μελῶν τῆς ὡς ἄνω Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γρεβενῶν κ. Δαυΐδ, ὑποβαλόντα σέβη ἐπί τῇ ἐκλογῇ καί χειροτονίᾳ αὐτοῦ, ὅν συνεχάρη Οὖτος εὐχηθείς εὐλογημένην ποιμαντορίαν. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον. 
- Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Ἰάκωβον Δελῆν καί κ. Βαρθολομαῖον Ἀδαμόπουλον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νικαίας, κ. Σεραφείμ Στεργίου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας, κ. Φιλάρετον Στρατούρην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θηβῶν καί Λεβαδείας, κ. Ἐπιφάνιον Δημητρίου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ, καί κ. Ἰγνάτιον Μουρτζανόν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Henri Vantieghem, Γεν. Πρόξενον τοῦ Βελγίου ἐν τῇ Πόλει. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Γρηγόριον Στόϊκον, Δήμαρχον Πάτμου, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐστρατίου, καί τῆς Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Κουρσούνη, Δικηγόρου, ἐξ Ἀθηνῶν. Ὁ κ. Δήμαρχος ἐξῃτήσατο τήν σεπτήν εὐλογίαν τοῦ Πατριάρχου ἐπί τῇ ἐπανεκλογῇ αὐτοῦ, Οὗτος δέ ηὐχήθη αὐτῷ εὐδόκιμον θητείαν καί ἀπέστειλε δι̉ αὐτοῦ εἰς τούς δημότας του, κατοίκους τῆς Ἰερᾶς Νήσου Πάτμου, τήν εὐχήν καί τήν στοργήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Περικλῆν Πασχαλίδην, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις Μορφωτικοῦ Συνδέσμου Νήσου Χάλκης «Ὁ Ἅγιος Νικόλαος», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σμαράγδας. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Εὐδοξίαν Γ. Σέρβου, ἐντεῦθεν.

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΚΥΖΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 92 ΧΡΟΝΙΑ ΧΟΡΟΣΤΑΤΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης εἰς Κύζικον 
Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 16ης τ.μ. Ὀκτωβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, μελῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί τοῦ Δημοσιογράφου καί Φωτογραφου Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, μετέβη εἰς Πάνορμον καί ἐκ τῆς ἀποβάθρας αὐτῆς ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Φανερωμένης, εἰς τά ἐρείπια τῆς ὁποίας ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν πρώτην μετά 92 ἔτη, ἤτοι μετά τήν ἀνταλλαγήν τῶν πληθυσμῶν, τήν ἀποφασισθεῖσαν ὑπό τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης. Εἰς τό τέλος ἐτέλεσε Τρισάγιον καί ηὐλόγησε τά κόλυββα ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν Γερόντων Κυζίκου, ὡς καί τῶν κτιτόρων, ἀνακαινιστῶν, εὐεργετῶν, ἡγουμένων, μοναχῶν καί προσκυνητῶν τῆς παλαιφάτου Μονῆς, τῆς ὁποίας ἡ ἐφέστιος εἰκών τῆς Παναγίας φυλάσσεται, ὡς γνωστόν, εἰς τό ἀριστερόν κλίτος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ. Ὁ Πατριάρχης ἐν κατακλεῖδι ἀπηύθυνεν ἐν συγκινήσει ὀλίγους λόγους πρός τούς παραστάντας συνεργάτας Αὐτοῦ μετά τῶν ὁποίων συνεμερίσθη τήν ἱερότητα, τήν ἱστορικότητα καί τήν χαράν τοῦ βιωθέντος γεγονότος τῆς προσφορᾶς τῆς ἀναιμάκτου θυσίας μετά τοσαύτας δεκαετίας ἐγκαταλείψεως καί σιωπῆς τοῦ ἱεροῦ τούτου σκηνώματος τῆς πίστεως καί τοῦ Γένους ἡμῶν.


Σημειωτέον, ὅτι ἡ Θεία Λειτουργία ἐτελέσθη κατόπιν πρόφρονος ἀδείας τῆς Νομαρχίας τοῦ Balıkesir, εἰς τήν ὁποίαν ἀνήκει ἡ περιοχή καί ἡ ὁποία ἔλαβεν ὅλα τά ἀπαραίτητα μέτρα ἀσφαλείας καί διηυκόλυνε τήν λατρευτικήν αὐτήν ἐκδήλωσιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. 
Μετά ταῦτα ἅπαντες κατῆλθον εἰς τήν Ἀρτάκην (Erdek), ἔνθα ἦτό ποτε ἡ ἕδρα τοῦ Μητροπολίτου Κυζίκου, καί ἐκεῖ ὁ Δήμαρχος αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Hüseyin Sarı, Ἀρχιτέκτων, παρέθεσε γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τῆς συνοδείας Αὐτοῦ. 
Ἀκολούθως ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐξεναγήθη εἰς τάς συνεχιζομένας ἀρχαιολογικάς ἀνασκαφάς εἰς τήν ἐν τῇ πλησιοχώρῳ νησίδι Zeytinliada Ἱ. Μονήν τῆς Θεοτόκου καί ἐν συνεχείᾳ ἐπεσκέφθη κατά σειράν τάς κωμοπόλεις Γωνιά, Ρόδα (ὅπου σώζεται ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Δημητρίου) καί Βαθύ, εἰς τάς ὁποίας πρό τῆς ἀνταλλαγῆς τῶν πληθυσμῶν ἤκμαζον εὐκατάστατοι ὁμογενειακαί Κοινότητες. 
Τό ἑσπέρας ὁ Πατριάρχης καί οἱ σύν Αὐτῷ ἐπέστρεψαν εἰς τήν Πόλιν πλήρεις ἱερῶν ἐντυπώσεων καί συγκινήσεων, κυρίως ἕνεκα τῆς εὐλογίας τῆς ὁποίας ἠξιώθησαν ἐν τῇ ἱστορικῇ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ Παναγίας Φανερωμένης, ἐν ᾗ διεξήγετο μεγάλη ἐν κοσμοσυρροῇ πανήγυρις κατά τήν ἡμέραν τῆς Ἀποδόσεως τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ὅτε ἡ Μονή εὑρίσκετο εἰσέτι ἐν λειτουργίᾳ. Σημειωτέον, τέλος, ὅτι εἰς ἀνάμνησιν τῆς πανηγύρεως ἐκείνης κατ᾽ ἔτος τήν 23ην Αὐγούστου τελεῖται πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἔνθα, ὡς ἐλέχθη, ἀποτεθησαύρισται ἡ ἀρχαία εἰκών τῆς Φανερωμένης.

10/16/2014

Γέρων Χαλκηδόνος Αθανάσιος: Περί απίστων και δαιμονισμένων

Stelios Faitakis - street art

ΑΠΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ
ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 
Κατὰ τὴν σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ κάποιος προσῆλθε στὸ Χριστὸ γονυπετὴς καὶ τὸν ἱκέτευε νὰ θεραπεύσει τὸ σεληνιαζόμενο γυιό του ποὺ ἔπεφτε στὴ φωτιὰ καὶ τὸ νερό. Τὸν ἔφερα, εἶπε, στοὺς μαθητάς σου καὶ δὲν μπόρεσαν νὰ τὸν ἰάσουν. Ὁ δὲ Ἰησοῦς μίλησε βαρειά: Γενεὰ ἄπιστη καὶ διεφθαρμένη, εἶπε, ὡς πότε θὰ εὑρίσκομαι μαζί σας, ἕως πότε θὰ σᾶς ἀνέχομαι; Διέταξε δὲ καὶ ἔφεραν τὸ γυιό του, ἐπετίμησε τὸ δαιμόνιον καὶ ἐξῆλθε ἀπ’ αὐτόν, ὅπως καὶ εἰς ἄλλην περίπτωσιν εἰσῆλθε εἰς τὴν ἀγέλη τῶν χοίρων, ἡ ὁποία καὶ κατεκρημνίσθη μετὰ (Λουκ. 8, 32). 
Τότε προσῆλθαν στὸ Χριστὸ οἱ μαθηταί του καὶ τὸν ρώτησαν γιατί δὲν μπόρεσαν αὐτοὶ νὰ τὸν θεραπεύσουν. Ὁ δὲ Κύριος τοὺς ἀπήντησε: Διὰ τὴν ἀπιστία σας. Ἂν εἴχατε πίστη σὰν κόκκο σινάπεως, θὰ μπορούσατε νὰ μετακινήσετε καὶ αὐτὸ τὸ βουνό, διότι τοῦτο τὸ γένος δὲν φεύγει παρὰ μὲ τὴν προσευχὴ καὶ τὴ νηστεία (Ματθ. 17, 14-23). 
Καὶ τώρα ἂς δοῦμε τὰ μηνύματα τῆς περικοπῆς καὶ δή: 
1- Ἐδῶ ἔχουμε τὸ φαινόμενο τῆς θρησκευτικῆς ἀπιστίας, ἡ ὁποία οὐδὲν δύναται, ἐνῶ εἶναι ἀποδεδειγμένον, ὅτι ἄνθρωποι μὲ ἰσχυρὰν πίστη, προσευχὴ καὶ ὑπομονὴ ἠμποροῦν νὰ νικήσουν καὶ θανάσιμες ἀσθένειες, ὅπως τὸν καρκῖνο, διότι ὁ ἄνθρωπος εἶναι μία ψυχοσωματικὴ ὀντότης καὶ ἡ ἀλληλεπίδρασις τῆς ψυχῆς ἐπὶ τοῦ σώματος εἶναι μεγάλη. Ὑπάρχει ὅμως καὶ ἡ ἐπιστημονικὴ ἀπιστία. Ἔτσι, ἂς φαντασθοῦμε τὸ Χριστό, τὸν θεράποντα πάσης νόσου καὶ πάσης μαλακίας, καὶ δὴ δωρεάν, ὡς καθηγητὴ τῆς ἰατρικῆς, τοὺς δὲ μαθητάς του ὡς βοηθούς. Καὶ ἂς στραφοῦμε στοὺς σύγχρονους συνεχιστὰς τοὺ Ἱπποκράτους καὶ τὰ "ἀνδραγαθήματα" οὐκ ὀλίγων ἐξ αὐτῶν. Ἐπεμβάσεις πλημμελεῖς καὶ ἄσχετα φάρμακα. Καὶ πάντα ταῦτα συχνὰ ἐξ ὀλιγωρίας, λόγῳ οἰκονομικῶν, κερδῶν τῆς φαρμακοβιομηχανίας τῆς ὁποίας ὁρισμένα φάρμακα κρατοῦνται μυστικά, ἐνῶ λανσάρονται τὰ ἀκριβὰ καὶ πολλάκις ἔχουν συντηρητικά, καὶ οὕτως οἱ ἄνθρωποί μας χάνονται, τὰ δὲ "λάθη" τῶν ἰατρῶν καλύπτει τὸ χῶμα. Βεβαίως ὑπάρχουν εὐτυχῶς καὶ ἀνθρωπιστὲς ἰατροὶ καὶ "χωρὶς σύνορα" τοιαῦτοι.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅμως πλευρὰ πολλοὶ ζοῦν περισσότερο, προκαλοῦντες τὴν μῆνιν τῶν κοινωνικῶν ἀσφαλίσεων ποὺ διαρκῶς πρέπει νὰ πληρώνουν καὶ θέτουν ἰδίως εἰς τὴν Ἀμερικὴν πλείστους ὅσους ὅρους διὰ νὰ τὰς ἐξοφλήσεις των πρὸς τοὺς ἀσφαλισμένους. Ἔνεκα τούτου "δὲν πρέπει νὰ κάμει κανεὶς τὸ σφάλμα νὰ ζεῖ πολλὰ χρόνια" (E. Kästner). 
Πρὸς τούτους ἔχομεν καὶ τὴν νέαν μέθοδον ἀποδεκατισμοῦ τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς μὲ τὴν διάδοσιν τῶν τεχνητῶν ἐπιδημικῶν νόσων καὶ τῶν ἰῶν. 
2- Τὸ δεύτερο μήνυμα εἶναι οἱ δαιμονιζόμενοι. Ὡς γνωστὸν ὅλες οἱ ἀσθένειες ἔχουν διάφορα αἴτια: κληρονομικά, καταχρήσεις, τροφές, κλιματολογικὲς ἀλλαγές, τοὺς νόμους τῆς φυσικῆς φθορᾶς κ.ἄ. Πολλὰ ἀπ’ αὐτὰ τὰ γνωρίζουμε ἐνῶ ἄλλα ὄχι ἢ τμηματικά. Ἡ διαγνωστικὴ ἔχει προχωρήσει ἀφάνταστα, ὄχι ὅμως καὶ ἡ θεραπευτική. 
Ἔτσι ὑπάρχουν οἱ δαιμονιζόμενοι παθολογικῶς, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἐκ τῆς καθημερινῆς ζωῆς, ἄλλοι δῆθεν τρελλοὶ καὶ αὐτοὶ ποὺ δὲν λένε τὴν ἀλήθεια. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ μεγάλος Χατζῆς τραγουδοῦσε αὐτοὺς ποὺ κλαῖνε στὰ γεννητούρια καὶ γελᾶνε στὶς κηδεῖες. 
Ὅμως τί σημαίνει εὐρύτερα ὁ δαιμονισμένος; Συχνὰ ἀκοῦμε γιὰ μιὰ γυναῖκα νὰ λένε, ὅτι εἶναι δαιμονισμένη, θεότρελη, ἀλλοπρόσαλλη, πονηρή, ὕπουλη καὶ ἄλλα πολλά. Δαιμονισμένος εἶναι ἐκεῖνος ποὺ μπῆκε μέσα του ὁ Σατανᾶς, ὁ διαρκῶς ἐνιστάμενος, ὁ ἀντιρρησίας, ἐκεῖνος ποὺ λέγει "ὄχι" σὲ ὅλα, ἐκεῖνος ποὺ ἡδονίζεται ἀπὸ τὴ δυστυχία τῶν ἄλλων, ἀπὸ τὴν βεβήλωση καὶ καταστροφὴ τῶν μνημείων τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῶν πάντων, ἐκεῖνος ποὺ λέγει π.χ. ὅτι δὲν περιπατεῖ ἀλλ’ "ὑπερίπταται", ὅτι ἔχει ἐπικοινωνία μὲ τὴν Θεοτόκο! καὶ ἄλλα πολλά. Πῶς ἄλλωστε ἠμποροῦν νὰ ἐξηγηθοῦν καὶ ὅλα τὰ φρικτὰ σύγχρονα ἐγκλήματα τοῦ πολέμου τῆς Μέσης Ἀνατολῆς; Ἂς μὴ ξεχνᾶμε, ὅτι ὁ Μισόκαλος εἶναι μιὰ ὀντολογικὴ πραγματικότητα, ἡ ὁποία συνεχῶς ἀντιστρατεύεται τὸ καλό. 
Μακρυὰ λοιπὸν ἀπ’ αὐτοὺς ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἀπομόνωση ποὺ ὁδηγεῖ στὴν κατάθλιψη, τὸν θάνατο καὶ συχνὰ στὴν αὐτοκτονία, ἀλλὰ πίστη ἐμπιστοσύνη στὸ Θεὸ καὶ τὶς ἐντολές του, καρτερία καὶ ὑπομονή. Ἀμὴν 
________________________________________________ 
1- Λόγος ἐκφωνηθεὶς κατὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν ἱ. ναὸν Θ. Μεταμορφώσεως Κραθίου (17.8.2014)

10/15/2014

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (15-10-2014)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἀπέστειλε συγχαρητήριον Μήνυμα πρός τόν νέον παρά τῷ Βατικανῷ Πρέσβυν τῆς Τουρκίας Ἐξοχ. κ. Mehmet Paçacı, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ὅστις εἰς τό ἀπαντητικόν γράμμα του ἐκφράζει τήν πρόθεσίν του νά ἐργασθῇ καί ἀπό τῆς νέας θέσεώς του διά τήν διατήρησιν καί βίωσιν τῶν ὑψίστων ἠθικῶν ἀξιῶν μεταξύ τῶν ἐθνῶν διαφορετικῆς θρησκευτικῆς καί πολιτισμικῆς προελεύσεως. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, προσκληθείς ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Eberhard Pohl, Πρέσβεως τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, συνοδευόμενος δέ ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Του παρουσίας τήν ἔναρξιν τοῦ Συνεδρίου «12 Tarabya» καί τήν ἐν συνεχείᾳ δεξίωσιν, ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Γερμανίας, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 15ης τ.μ. . 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σεβαστείας κ. Δημήτριον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Βαλλιανᾶτον, Πρόεδρον τῆς Κεφαλληνιακῆς Ἀδελφότητος Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Μπαρμπούνην, Ἀστυνομικόν, ἐκ Πατρῶν, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Χ. Χειράκην, ἐκ τῶν ὑπαλλήλων τῆς Ἱ. Μονῆς Βαλουκλῆ. 
- Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου «Γυναῖκες δίχως σύνορα», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Εὐσταθίας Πεϊτσίνη, Προέδρου. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Marco Scarpa, Francesco Coracci καί Ertü Özgerli, ὑπαλλήλους ἐν τῷ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείῳ τῆς Ἰταλίας. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Ὄλγαν Γκιόκα, Ἐπίκουρον Καθηγήτριαν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Βοσπόρου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Mehmet Asman, Τραπεζικόν, ἐντεῦθεν. Ὅμιλον Ἐκπαιδευτικῶν ἐκ Δανίας. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Παυλίναν Σ. Βαρναλίδου, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Λεάνδρου, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Rafael Mendivil, Πρέσβεως τῆς Ἱσπανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τῇ ἐν Βαθυρρύακι Προξενικῇ κατοικίᾳ, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 15ης Ὀκτωβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀποστόλου Πορίδου, Ἀρχιτέκτονος, κατά τήν ὑπό τοῦ Δικηγορικοῦ Γραφείου «Köksal» καί τῆς Ἑταιρίας «Allianz» διοργανωθεῖσαν συζήτησιν ἐπί τοῦ θέματος τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, ἐν τῷ ἐν Πέρα ξενοδοχείῳ «The Marmara», τήν Τρίτην, 14ην ἰδίου.

10/14/2014

ΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


To προσεχές Σάββατο, 18 Οκτωβρίου, θα τελεσθεί στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου και συλλειτουργούντων  Αρχιερέων από την Κωνσταντινούπολη και το εξωτερικό, κατά την οποία θα τελεσθεί η εις Επίσκοπον χειροτονία του Θεοφιλεστάτου Εψηφισμένου Μητροπολίτου Αδριανουπόλεως κ. Αμφιλοχίου.
Σύμφωνα με σχετικό δελτίο του Οικουμενικού Πατριαρχείου:
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπαν. 
- Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Διοκλείας κ. Κάλλιστον, ἐκ Μ. Βρεταννίας. 
- Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Aram Ateşyan, Γεν. Ἐπίτροπον τοῦ ἐν τῇ Πόλει Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου, μετά τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Krikor Damatyan καί Πρεσβυτέρου κ. Sirvan Marazyan. 
- Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχην κ. Βενιαμίν, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Shai Cohen, νέον Γεν. Πρόξενον τοῦ Ἰσραήλ ἐνταῦθα. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Jeanne Knights, Θεολόγον, ἐκ Μ. Βρεταννίας. 
- Τούς Ἐλλογ. Λυκειάρχην καί Καθηγητάς τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς εἰς οὕς ἐπεδαψίλευσε τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους. 
- Τούς Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Στεφανόπουλον καί κ. Κωνσταντῖνον Κυρατζόπουλον, ἐκ μέρους τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς Χαλκηδόνος. 
- Ὅμιλον μαθητῶν τοῦ Γυμνασίου - Λυκείου Τσοτυλίου Κοζάνης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Νικολάου Κατσώνη, Διευθυντοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Διονύσιον Πασχάλην, Πρόεδρον τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Κοινωφελοῦς Ἱδρύματος «Μέγας Ἀλέξανδρος». 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Παπαθανασίου, Θεολόγον, ἐξ Ἰωαννίνων. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Ζυμπιρικάκην, Στέλεχος τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Μαστρογιαννόπουλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰωάννας Κανελλοπούλου, ἐκ Πατρῶν, καί τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ναλμπάντην, Γυμναστήν, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. Şinasi Karabay, κ. Aydın Gözüpek καί κ. Ali Yüksel καί τάς Εὐγεν. κυρίας Serap Tuncer καί Ayten Yüksel Kargül, ἐντεῦθεν, στελέχη τῆς Τραπέζης «Garanti».

Ο ΚΥΔΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ


Στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου Λάρνακας, στην Κύπρο, λειτούργησε και κήρυξε την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2014 ο Μητροπολίτης Κυδωνιών Αθηναγόρας, ο οποίος μετέφερε τις ευλογίες του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. 
Ο κ. Αθηναγόρας επισκέφθηκε την Κύπρο για την συνεδρίαση της Συνοδικής Επιτροπής Θείας Λατρείας. Στην Επιτροπή, της οποίας πρόεδρος είναι ο Μόρφου Νεόφυτος, ο Μητροπολίτης Κυδωνιών, σεπτή εντολή του Οικουμενικού Πατριάρχη, διαδέχθηκε τον Μέγα πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμενικού Θρόνου, π. Γεώργιο Τσέτση. 
Α. ΒΙΚΕΤΟΣ

10/13/2014

Ολοκληρώθηκε το 3ο Διεθνές Συνέδριο του Πατριαρχικού Δικτύου για την Ποιμαντική Διακονία στον χώρο της Υγείας


Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου του «Πατριαρχικού Δικτύου για την Ποιμαντική Διακονία στον χώρο της Υγείας», με θεματικό άξονα «Το τραύμα».
Την Πέμπτη 9/10/2014, στις πρωινές εργασίες του συνεδρίου, πρώτος εισηγητής ήταν ο διδάκτορας Θεολογίας και αρχισυντάκτης του περιοδικού Σύναξη Αθ. Παπαθανασίου, με θέμα: «Το τραύμα και το μαρτύριο: Μια ταλάντευση μεταξύ μιζέριας και μαρτυρίας».
Σύμφωνα με την εισήγηση του κ. Παπαθανασίου, ο μάρτυρας έχει διπλό τραύμα: το τραύμα που προκαλείται από τη σωματική του κακοποίηση, και το «υπέροχο τραύμα της αγάπης», την οποία –και για την οποία– μαρτυρεί.
Ακολούθησε η εισήγηση του πρωτοπρ. Λάμπρου Καμπερίδη, καθηγητή Θεολογίας και Σύγχρονης Ελληνικής Φιλολογίας, ο οποίος υπηρετεί ως εφημέριος στην Ι.Μ. Τορόντο. Η εισήγηση, που είχε τον εύγλωττο τίτλο: «”Λίαν προσφιλής η καίουσα πληγή“ – οι πληγωμένοι ήρωες του Παπαδιαμάντη», ανίχνευσε τα τραύματα και τις πληγές στους παπαδιαμαντικούς ήρωες και ανέδειξε ομοιότητες και διαφορές τους με τα τραύματα και τις πληγές του ανθρώπου των ημερών μας.
Ο ομότιμος καθ. Φιλοσοφίας του Παντείου Πανεπιστημίου Χρήστος Γιανναράς εξέτασε στη δική του εισήγηση, με τίτλο: «Τραύμα: το σημάδι της ανεκπλήρωτης σχέσης», την εμπειρία και τη φύση του τραύματος στις ανθρώπινες σχέσεις, ενώ ο παιδοψυχίατρος και ψυχοθεραπευτής Αλέξιος Λάππας, στην εισήγησή του με τίτλο: «Η λανθασμένη θρησκευτική αγωγή, που τραυματίζει: παιδιά και οικογένειες στο βωμό μιας πίστης», κατέδειξε τις τραυματικές συνέπειες που μπορεί να έχει η λανθασμένη θρησκευτική αγωγή.


Η απογευματινή συνεδρία επικεντρώθηκε στο πολύ ενδιαφέρον θέμα: «Ο τραυματισμένος έφηβος – Περιγραφές από εκπροσώπους από όλη την οικουμένη», το οποίο αναπτύχθηκε από τους: πρωτοπρ. Γεώργιο Λιάγκα, ψυχίατρο παιδιών και εφήβων (Αυστραλία), αρχιμ. Χρύσανθο Παπαποστόλου (Ελλάδα), αρχιμ. Χρυσόστομο Τύμπα, διδάκτορα Ψυχαναλυτικών Σπουδών (Μεγ. Βρετανία) και Φίλιππο Μαμαλάκη, αναπληρωτή καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Τιμίου Σταυρού Βοστώνης (ΗΠΑ).
Στη συνέχεια, οι σύνεδροι μετέβησαν στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Ευαγγελιστρίας Ρόδου, όπου εψάλη «Παρακλητικός Κανών προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον υπέρ πάντων των εν ασθενείαις κατακειμένων και των διακονούντων αυτοίς». Η 2η ημέρα έκλεισε με ελεύθερη βραδιά των συνέδρων στην παλαιά πόλη της Ρόδου.


Η πρώτη συνεδρία του Σαββάτου 11/10/2014 είχε ως γενικό τίτλο: «Τα τραύματα από μια εθνική καταστροφή».
Τα ειδικότερα θέματα που αναπτύχθηκαν κάτω από τον γενικό αυτό τίτλο ήταν τα εξής: «Το τραύμα του πολέμου», από τον πρωτοπρ. Bassam Nassif, αναπλ. καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του αγ. Ιωάννου του Δαμασκηνού, του Πανεπιστημίου Balamand Λιβάνου· «Το τραύμα από μια τρομοκρατική επίθεση», από τον πρωτοπρ. της Ι.Μ. Ατλάντας (ΗΠΑ) Ευάγγελο Παπαθανασίου, ειδικό κληρικό πυροσβεστών και αστυνομικών, με εκπαίδευση στην αντιμετώπιση καταστροφικών φαινομένων και καταστάσεων· «Το τραύμα απώλειας της γενέτειρας γης και η αντιμετώπισή του μέχρι και τις επόμενες γενιές», από τη βαλκανιολόγο Χριστίνα Γιαννακάκη.
Ο πρωτοπρ. B. Nassif αναφέρθηκε παραστατικά στην προσπάθεια διαχείρισης των ανοιχτών πληγών που αφήνει ένας πόλεμος, επικεντρώνοντας στην περίπτωση των βομβαρδισμών του Λιβάνου.
Εξίσου παραστατική ήταν και η εισήγηση του πρωτοπρ. Ευ. Παπαθανασίου, ενώ ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση υπήρξε κατά την περιγραφή των προσπαθειών για παροχή πρώτων βοηθειών στα θύματα της κατάρρευσης των Δίδυμων Πύργων της Ν. Υόρκης τον Σεπτέμβριο του 2001.
Η ομιλία της κ. Γιαννακάκη εστίασε στην περίπτωση των Μικρασιατών και των Ποντίων, και στην προσπάθειά τους αφενός να ενταχθούν με ομαλό τρόπο στην ελλαδική πραγματικότητα, μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών το πρώτο τέταρτο του 20ού αιώνα, και αφετέρου να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη της ζωής στις εστίες που άφησαν πίσω.


Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι εισηγήσεις της δεύτερης συνεδρίας, που αναπτύχθηκαν από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλο, με θέμα «Τα τραύματα του κληρικού», και από τον αναπληρωτή καθηγητή Χειρουργικής, Γεώργιο Παπαγεωργίου με θέμα: «Τα τραύματα του θεραπευτή». 
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλος αναφέρθηκε με ενάργεια και αφοπλιστική ειλικρίνεια στα ποικίλα τραύματα του κληρικού, που μπορεί να προκύπτουν από διάφορους λόγους (ανεπάρκεια, απογοήτευση, διάψευση προσδοκιών, επιπόλαιη απόφαση για προσέλευση στις τάξεις του ιερού κλήρου, έλλειψη συνεννόησης, οικογενειακά βάρη για τους εγγάμους, σε συνδυασμό με τις ευθύνες της ενορίας, κ.ά.). 
Ο κ. Παπαγεωργίου, κινούμενος σε ανάλογο πλαίσιο, ανέλυσε τα τραύματα του θεραπευτή (απαιτήσεις –υπερβολικές ή μη– των ασθενών, κοινωνική και οικονομική υποβάθμιση σε σχέση με το παρελθόν, δυσκολία στην οργάνωση της προσωπικής ζωής λόγω των ιατρικών καθηκόντων, κίνδυνος εξάντλησης –“burnout”– από την ένταση της άσκησης του λειτουργήματός του, κ.ά.).
Ακολούθησε ανοικτή συζήτηση για θέματα που θίχτηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου, η οποία χαρακτηρίστηκε από ζωντάνια και εποικοδομητικό πνεύμα μεταξύ των συνέδρων.
Το απόγευμα, οι σύνεδροι μετέβησαν στο χωριό Ασκληπιείο της Ρόδου, όπου συμμετείχαν στην ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού. Ακολούθησαν τα εγκαίνια του Πνευματικού Κέντρου του χωριού, που συνοδεύτηκαν από πολύωρο γλέντι με παραδοσιακούς χορούς και τοπικά εδέσματα.
Την τελευταία ημέρα του Συνεδρίου, Κυριακή 12 Οκτωβρίου, οι σύνεδροι μετείχαν στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, που τελέστηκε με ιδιαίτερη λαμπρότητα στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Ευαγγελιστρίας της Ρόδου.


Ακολούθησε η τελευταία συνεδρία, στην οποία συνοψίστηκαν τα πορίσματα – συμπεράσματα του Συνεδρίου. 
Διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι τα Συνέδρια του «Πατριαρχικού Δικτύου» χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο και χαίρουν γενικής εκτιμήσεως στον ορθόδοξο κόσμο παγκοσμίως, καθώς παρέχουν πολύτιμο εξοπλισμό στον ποιμένα που θέλει να επιτελέσει με υπευθυνότητα τη διακονία του στον χώρο της Υγείας, και τον εφοδιάζουν με διεπιστημονικό υλικό που φέρει τη σφραγίδα διακεκριμένων στον τομέα τους επιστημόνων. Ακόμη, επιβεβαιώθηκε για μία ακόμη φορά ότι τα Συνέδρια αυτά δίνουν την ευκαιρία σε ορθόδοξους κληρικούς από όλο τον κόσμο να βρίσκονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στον ίδιο χώρο, συντονίζοντας και οργανώνοντας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ενέργειές τους στην άσκηση της ποιμαντικής διακονίας τους στον χώρο της Υγείας, ενθαρρύνοντας και προωθώντας, παράλληλα, την αλληλοβοήθεια που απαιτείται για να φέρουν εις πέρας το δύσκολο έργο τους. 
Οι σύνεδροι, αναχωρώντας για τις πατρίδες τους, ανανέωσαν συν Θεώ το ραντεβού τους για το επόμενο (4ο) Συνέδριο, δεσμεύοντας τους υπευθύνους του Πατριαρχικού Δικτύου στην οργάνωσή του, με τις ευλογίες πάντοτε του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ο οποίος στηρίζει ασμένως από την αρχή του (2008) το επιτυχημένο αυτό εγχείρημα.


ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (11-12 Οκτωβρίου 2014)

Ο Πατριάρχης δέχεται στην Αίθουσα του Θρόνου όμιλο προσκυνητών από την Αθήνα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 11ης Ὀκτωβρίου, καί παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος αὐτοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 12ης ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κερκύρας καί Παξῶν κ. Νεκταρίου. Μετά τήν Ἀπόλυσιν ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης διά βραχέων εὐχαριστήσας τόν χοροστατήσαντα Ἱεράρχην καί καλωσορίσας τούς προσκυνητάς, εἷτα δέ ἀπηυθύνθη ἀγγλιστί πρός τόν ἐκκλησιασθέντα ὅμιλον κυριῶν - μελῶν τοῦ «The Women´s International Club». Ἀπήντησεν ἐν συνεχείᾳ ὁ Σεβ. ἅγιος Κερκύρας. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κερκύρας καί Παξῶν κ. Νεκτάριον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰουστίνου Κωνσταντᾶ, Πρωτοσυγκέλλου, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Θεμιστοκλέους Μουρτζανοῦ, Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου, καί Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Αὐγερινοῦ, συνεργασθείς μετά τῆς Α. Σεβασμιότητος ἐπί τοῦ προγράμματος τῆς ἐπισήμου Αὐτοῦ ἐπισκέψεως κατά τόν προσεχῆ Δεκέμβριον εἰς τήν ἐπαρχίαν αὐτῆς. 
- Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριον, Ἐπίτροπον τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, προσκαλέσαντα Αὐτόν ἵνα χοροστατήσῃ ἐν τῷ ἐν Φαναρίῳ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἐκ τῶν ἐν τῇ Πόλει Μετοχίων τοῦ Παναγίου Τάφου, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου. 
- Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Χρυσόστομον Χρυσόπουλον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, καί κ. Χερουβείμ Μεστούσην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Περιστερίου, μεθ̉ ὁμίλου προσκυνητῶν. 


- Τούς Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμον κ. Ἰωάννην Κοῦκον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Ἐλισάβετ, καί Πρεσβύτερον κ. Βασίλειον Λεοντιάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ξάνθης. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Μίσθιον, Ἄρχοντα Χαρτουλάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Φωτεινῆς, ἐκ Καναδᾶ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Πρόδρομον Ζαχαριάδην, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου, ἐκ Βομβάης. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Μαρίαν Παντελάρα, Καθηγήτριαν, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Ἄκντεμιρ, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντα ἐπί τῆς ἀποπερατώσεως τῶν πανεπιστημιακῶν σπουδῶν καί τῆς ἐνάρξεως τῆς στρατιωτικῆς αὐτοῦ θητείας. 
* * * 
Ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Βενιαμίν τοῦ Διακόνου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τήν Ἱ. Πατριαρχικήν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί προσηυχήθη πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου Βενιαμίν, τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 12ης τ.μ. .

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη Σηλυβρία της Ανατολικής Θράκης


Κείμενο - φωτ. Νίκου Μαγγίνα
Την ιστορική και παραθαλάσσια πόλη της θρακικής γης, την Σηλυβρία, επισκέφθηκε την Παρασκευή ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Κατά την εκεί παρουσία του συναντήθηκε με τον Δήμαρχο της πόλης Özcan Işıklar, στην έδρα του. 
Ο Δήμαρχος εξέφρασε τη χαρά και την ικανοποίηση του για την πολύ σημαντική, όπως τη χαρακτήρισε, επίσκεψη του Πατριάρχου Βαρθολομαίου και εξήρε τον σπουδαίο ιστορικό άλλα και θρησκευτικό χαρακτήρα που διαθέτει η πόλη της Σηλυβρίας στις συνειδήσεις του Γένους των Ρωμηών. Το γεγονός αυτό ενισχύεται πάρα πολύ από το ότι η πόλη αυτή αποτελεί τη γενέτειρα του μεγάλου Αγίου της Ορθοδοξίας και της Ρωμηοσύνης, του Αγίου Νεκταρίου Κεφαλά (Μητροπολίτου πρ. Πενταπόλεως του Θαυματουργού) σημείωσε εμφαντικά ο Δήμαρχος. 
Ο Πατριάρχης από την πλευρά του ευχαρίστησε τον Άρχοντα της Σηλυβρίας για τη συμβολή του στην προσεχή τέλεση της Θείας Λειτουργίας ανήμερα της εορτής του ευκλεούς τέκνου της Σηλυβρίας του Αγίου Νεκταρίου (Κυριακή, 9 Νοέμβριου 2014) από τον νέο οικείο Ποιμενάρχη Μητροπολίτη Μάξιμο άλλα και για το γενικότερο ενδιαφέρον και τη θετική στάση του στην παρουσία της Ορθοδοξίας στην περιοχή. 
Μιλώντας μάλιστα σχετικά προς το πρόσωπο του Αγίου Νεκταρίου ο Πατριάρχης τόνισε πως πρόκειται για ένα αγιασμένο πρόσωπο εγνωσμένης αγάπης, βαθείας ειρήνης και μεγάλης ταπείνωσης χαρίσματα τα οποία καλλιεργούσε και έτρεφε απέναντι σε κάθε άνθρωπο η δε Σηλυβρία θα πρέπει να αισθάνεται υπερήφανη που διαθέτει έναν τέτοιο ευλογημένο βλαστό. 
Μετά το Δημαρχείο της πόλης ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και η συνοδεία του μετέβησαν στο χωριό Κερμένη (Değirmenköy) της όμορου εκκλησιαστικής επαρχίας Τυρολόης και Σερεντίου, της οποίας σημερινός Μητροπολίτης είναι ο πολιός και λόγιος Ιεράρχης Παντελεήμων (Ροδόπουλος). Στο χωριό αυτό ο Οικουμενικός Πατριάρχης πραγματοποίησε προσκύνημα μνήμης στον ερειπιώδη Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής. Εκεί έψαλε το Απολυτίκιο της, το «Χριστός Ανέστη» άλλα και το "Αιωνία η μνήμη" για την ανάπαυση των αοιδίμων Κτητόρων, των πάλαι ποτέ Κληρικών και ενοριτών άλλα και του Μακαριστού Μητροπολίτου Διδυμοτείχου και Ορεστιάδος Νικηφόρου με τον οποίον στον Ναό αυτό είχε συναντηθεί τον Οκτώβριο του 2003 οπότε και ο εκλιπών Ιεράρχης, γνωστός για την βαθεία και ειλικρινή αγάπη που έτρεφε διαχρονικά για τον Θρόνο και τη Βασιλεύουσα, είχε επισκεφθεί το χωριό αυτό με προσκυνητές από την επαρχία του ώστε να λάβουν την ευλογία του Πατριάρχου Βαρθολομαίου ο οποίος χοροστατούσε στη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε εκείνην την ήμερα στον Ναό αυτό. 
Στη συνέχεια ο Οικουμενικός Πατριάρχης, νωρίς το μεσημέρι, επέστρεψε στην Καθέδρα του, στο Φανάρι της Πόλης.
Απογευματινή Κωνσταντινουπόλεως, 13-10-2014

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ


Ο αντιπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας, είχε την ευκαιρία να παρέμβει κατά τις συζητήσεις της Συνόδου των επισκόπων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. 
Με την ιδιότητα του «αδελφικού εκπροσώπου» είχε τέσσερα λεπτά της ώρας στη διάθεσή του για να εκφράσει τη θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας στον τομέα της ποιμαντικής της οικογένειας. Ο Μητροπολίτης Αθηναγόρας είπε, μεταξύ άλλων: 
«Αγιώτατε, 
Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές, 
Είναι τιμή να εκπροσωπώ την Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα, τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο με την ευκαιρία της Συνόδου σας που είναι αφιερωμένη στην οικογένεια. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος μου ζήτησε να σας απευθύνω χαιρετισμό εξ ονόματός Του. 
Σας ευχαριστώ που μου δίδετε την ευκαιρία να παρέμβω κατά τις συζητήσεις σας και να παρουσιάσω ορισμένες σκέψεις βγαλμένες από την παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
Η Εκκλησία μας θέλει πάντοτε να αποτελεί μια βοήθεια σ’ αυτούς που υποφέρουν. Είναι ασφαλώς μία τέτοια περίπτωση όταν ο γάμος παύει να είναι πραγματικός εξ αιτίας της «ανθρώπινης αδυναμίας». Αυτό χορηγείται ως μία ποιμαντική προσέγγιση, ως «οικονομία» έναντι της ανθρώπινης αδυναμίας και του φθαρτού κόσμου μέσα στον οποίον ζούμε. Όμως ο δεύτερος γάμος θεωρείται πάντοτε ως μία απόκλιση εν σχέσει με το «ιδεώδες ενός μοναδικού γάμου», συχνά δε ως μία καινούργια ευκαιρία για να «διορθωθεί ένα λάθος». 
Ήδη, στην πρώτη Εκκλησία, ο Μέγας Βασίλειος βεβαίωνε ότι στην περίπτωση που ένας σύζυγος έχει απατηθεί από τη σύζυγό του είναι «συγχωρητέο» εάν συνάψει άλλον γάμο. 


Εχθές ήδη ακούσαμε την έννοια της «οικονομίας» μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι η ευέλικτη εφαρμογή των κανονικών και εκκλησιαστικών οδηγιών κατά τη διαποίμανση και κατά τη ζωή της Εκκλησίας. Η εφαρμογή της οικονομίας πραγματοποιείται μόνον από τον επίσκοπο και δεν ισχύει παρά μόνον για συγκεκριμένες περιπτώσεις, δίχως όμως να δημιουργεί κανένα προηγούμενο. 
Πρώτα απ’όλα, κάθε ιδιαίτερη περίπτωση πρέπει να τυγχάνει μιάς ποιμαντικής παρακολούθησης που θα έχει σκοπό να συμφιλιώσει το ζεύγος. Εάν πραγματικά δεν είναι αυτό δυνατόν, μπορεί να υπάρξει σκέψη για ένα δεύτερο γάμο. Εξ άλλου, η ορθόδοξη παράδοση αφήνει τη δυνατότητα να μπορεί ο κάθε πιστός να επιλέγει ελεύθερα τον πνευματικό του πατέρα. Πρόκειται για ένα πρόσωπο που είναι έμπειρο στην πνευματική ζωή και που καλείται να διδάξει τον τρόπο ζωής του χριστιανού. 
Από την άλλη πλευρά, είναι σίγουρο πως δεν θα πρέπει κανείς να είναι ούτε πολύ ηθικολόγος ούτε παραπάνω απ’ ότι πρέπει αυστηρός έναντι των νέων ανθρώπων, διότι διαφορετικά διατρέχει τον κίνδυνο να μη γίνεται εισακουστός. (...) Σε αυτό το σημείο ο ρόλος του ιερέως είναι πολύ σημαντικός ως προς το να παρουσιάσει ποιο είναι το νόημα της αγάπης και του γάμου. Στην περίπτωση που το ζεύγος δεν έχει αποφασίσει ακόμη να συνάψει γάμο, μπορούμε καλύτερα να τους εξηγήσουμε – δίχως διάθεση κριτικής – ότι στερούν τον εαυτό τους από μία χάρη αλλά όταν έρθει η στιγμή έχουν τη δυνατότητα να την δεχθούν. 
Αναφορικά με τη Θεία Κοινωνία, επιθυμώ να σας μεταφέρω ένα γραπτό του Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ – ενός Αγίου που είναι αγαπητός σε ανατολή και δύση – στο οποίο λέει: «... πόσο, κατά τη διάρκεια όλης της ζωής του, κατέφευγε στην κοινωνία των Τιμίων Δώρων ως την αναγκαία συνάντηση με τον Χριστό. Παρακινούσε άλλωστε πάντοτε τους πιστούς να καταφεύγουν συχνά στην Θεία Ευχαριστία και συμβούλευε τους ιερείς να την παρέχουν πρόθυμα, διότι –πρόσθετε- η χάρη που μας δίνει είναι τόσο μεγάλη που κάθε άνθρωπος, ακόμη κι ο πιο μεγάλος αμαρτωλός, εάν πλησιάσει τον Χριστό με ταπεινό φρόνημα και συντετριμμένος για τα αμαρτήματά του, καθαρίζεται και ανακαινίζεται ολοκληρωτικά». 

Ο Μητροπολίτης είπε ακόμη πως δεν μπορεί να κάνουμε ηθικολογία στον τομέα της ερωτικής ζωής μεταξύ των συζύγων, διότι αυτό είναι κάτι που αφορά τους ίδιους και είναι ευλογημένο από το Θεό. 
Επίσης υπερασπίστηκε την άποψη ότι πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα της επαναφοράς του θεσμού των εγγάμων ιερέων, όντας ο ίδιος γιος ιερέως και έχοντας έναν αδερφό και έναν γαμβρό που είναι έγγαμοι ιερείς!

10/10/2014

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΣΗΛΥΒΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 10ης Ὀκτωβρίου, μετέβη εἰς Σηλυβρίαν καί ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς τόν Δήμαρχον αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Özcan Işıklar, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ. Ἐν συνεχείᾳ, ἐπεσκέφθη προσκυνηματικῶς τόν ἐν ἐρειπιώδει καταστάσει εὑρισκόμενον Ἱ. Ναόν τῆς Ὁσίας Παρασκευῆς τῆς Ἐπιβατηνῆς ἐν Değirmenköy (Κερμένι). 
Τό ἑσπέρας, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς παρουσίας Αὐτοῦ τήν ἐν τῷ Ἰταλικῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ ἐντάξει εἰς τό ἁγιολόγιον τῆς ΡΚαθολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Πάπα Ἰωάννου ΚΓ΄, καθ̉ ἥν ὡμίλησε μέ θέμα «Οἰκουμενικαί σχέσεις τοῦ Σεβ. Angelo Roncalli κατά τήν περίοδον τῆς παρουσίας αὐτοῦ εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν».
Related Posts with Thumbnails