_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

6/22/2017

ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (5-8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
 Βραχύ χρονικόν 
Ὡς γνωστόν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος μεταξύ 5-8 τ.μ. Ἰουνίου, ἐπεσκέφθη τάς Ἀθήνας, κατωτέρω δέ παρατίθεται σύντομος περιγραφή τῶν ὅσων ἐγένοντο κατά τήν ἐν Ἑλλάδι παραμονήν Αὐτοῦ. 
Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 5ης Ἰουνίου, ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τήν τράπεζαν ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Ἐντιμολ. κ. Ἀχιλλέως Κωνσταντακοπούλου, τῇ συμμετοχῇ τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου καί ἄλλων ἐκλεκτῶν προσωπικοτήτων. 
Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου καί Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ἐπεσκέφθη τήν Α. Μακαριότητα ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτῆς, ἐντός κλίματος ἐγκαρδιότητος καί ἀδελφικῆς ἀγάπης. 
Ἐν συνεχείᾳ ἐδέχθη ἀλληλοδιαδόχως ἐν τῷ καταλύματι Αὐτοῦ ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Χίλτον, τόν ἐν Ἀθήναις Πρέσβυν τῶν Η.Π.Α. Ἐξοχ. κ. Geoffrey R. Pyatt, τόν Πρόεδρον τῆς «Νέας Δημοκρατίας» Ἐξοχ. κ. Κυριᾶκον Μητσοτάκην, τόν ὁποῖον συνελυπήθη καί ἐκ τοῦ σύνεγγυς ἐπί τῇ προσφάτῳ ἀπωλείᾳ τοῦ πατρός αὐτοῦ καί μεγάλης πολιτικῆς προσωπικότητος τῆς Ἑλλάδος μ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, καί ὅμιλον Ὁμογενῶν ἐκ Σικάγου, εἰς τούς ὁποίους ἐξέφρασε τήν συμπάθειάν Του διά τήν κοίμησιν τοῦ Ποιμενάρχου αὐτῶν ἀειμνήστου Μητροπολίτου κυροῦ Ἰακώβου. 
Ἐνωρίς τό ἀπόγευμα παρηκολούθησε τήν ὁμιλίαν τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν ἐργασιῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Διασκέψεως Κορυφῆς τῆς Ὀργανώσεως «Concordia», ἐνώπιον τῆς ὁποίας ὡμίλησε κατόπιν προσκλήσεως καί ὁ ἴδιος τήν ἑπομένην μέ θέμα τό προσφυγικόν πρόβλημα, μεθ᾽ ὅ, ὁμοῦ μετά τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου, μετέβη εἰς Βοιωτίαν καί παραστάς ὡμίλησεν εἰς τήν κεντρικήν ἐκδήλωσιν «Καθαρός Ἀσωπός», ἐν τῷ κλειστῷ Γηπέδῳ καλαθοσφαιρίσεως Σχηματαρίου, πραγματοποιηθεῖσαν ἐντός τῶν πλαισίων τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Παγκοσμίου Ἡμέρας Περιβάλλοντος. Σημειωτέον, ὅτι ὁ Πατριάρχης μετέσχεν εἰς τήν ὡς ἄνω ἐκδήλωσιν κατόπιν εὐγενοῦς προσκλήσεως τοῦ Περιφερειάρχου Στερεᾶς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Κωνσταντίνου Μπακογιάννη, ἐλθόντος ἐπί τούτῳ εἰς Φανάριον. 
Μετά τήν ἐπιστροφήν εἰς Ἀθήνας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης παρέστη εἰς τήν ἐν τῷ Προεδρικῷ Μεγάρῳ παρατεθεῖσαν δεξίωσιν ὑπό τῆς Α. Ε. τοῦ Προέδρου κ. Προκοπίου Παυλοπούλου πρός τιμήν τῶν συνέδρων τῆς Concordia. 
Ἀκολούθως συνηντήθη ἐν τῷ ξενοδοχείῳ King George μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. J. Biden, τ. Ἀντιπροέδρου τῶν Η.Π.Α., μεθ᾽οὗ παρεκάθησεν ἐν συνεχείᾳ εἰς δεῖπνον παρατεθέν ὑπό τοῦ Ὁμίλου «Libra Group». 


Τήν Τετάρτην, 7ην Ἰουνίου, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης παρηκολούθησε τήν ἐνώπιον τῆς Συνόδου Κορυφῆς ὁμιλίαν τοῦ Ἀντιπροέδρου Biden μέ θέμα τό μέλλον τῆς Εὐρώπης, εἶτα δέ μετέβη εἰς τό ξενοδοχεῖον «Μεγάλη Βρεταννία», ἔνθα συνηντήθη μετά τῶν Α. Μεγαλειοτήτων τοῦ Βασιλέως Κωνσταντίνου καί τῆς Βασιλίσσης Ἄννης-Μαρίας, συνοδευομένων ὑπό τῆς Α. Ὑ. τοῦ Πρίγκηπος Νικολάου μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ. 
Μετά τήν συνάντησιν καί συνομιλίαν ταύτην ἡ Α. Θ. Παναγιότης παρεκάθησεν ἐν τῷ αὐτῷ ξενοδοχείῳ εἰς ἐπίσημον γεῦμα παρατεθέν πρός τιμήν Αὐτῆς ὑπό τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, συνεδριαζούσης τάς ἡμέρας ἐκείνας ἐν Ἀθήναις. Μεταξύ τοῦ Πατριάρχου καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἀντηλλάγησαν θερμαί προπόσεις. Εἰς τό γεῦμα παρεκάθησαν καί ὁ Ὑπουργός Παιδείας, Ἐρεύνης καί Θρησκευμάτων Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Γαβρόγλου καί ὁ Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης. 
Τό ἀπόγευμα ὁ Πατριάρχης παρηκολούθησεν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Χίλτον τήν καταληκτήριον συνεδρίαν τῆς Διασκέψεως τῆς Concordia, κατά τήν ὁποίαν ὡμίλησεν ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Ἀλέξης Τσίπρας. 
Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 8ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν δι᾽ἀεροσκάφους τεθέντος εἰς τήν διάθεσιν Αὐτῆς ὑπό τῶν ὀργανωτῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Διασκέψεως.

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ 2017


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Τό Πατριαρχικόν προσκύνημα εἰς τήν Καππαδοκίαν 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐπραγματοποίησε τό καθιερωμένον ἐτήσιον προσκύνημα εἰς τήν ἁγιοτόκον Καππαδοκίαν, μεταξύ 17-19 τ. μ. Ἰουνίου, εἰς τό ὁποῖον συμμετέσχον κατόπιν προσκλήσεώς Του, ἡ Α. Θ. Μ. ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεόφιλος Γ´, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος, ἐκ Κύπρου, καί οἱ Σεβ. ΡΚαθολικοί Ἀρχιεπίσκοποι Lecce κ. Domenico Umberto D'Ambrosio καί Bari κ. Francesco Cacucci μετά τοῦ Πανοσιολ. κ. Andrea Palmieri. 
Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 17ης τ.μ., ἅμα τῇ ἀφίξει Του εἰς Καισάρειαν, ὁ Πατριάρχης μετά τῶν ὡς ἄνω προσεκύνησεν εἰς τούς ἐν Göreme Ἱ. Ναούς Ἁγίου Βασιλείου, Ἁγίας Αἰκατερίνης, «σκοτεινήν Ἐκκλησίαν» (Karanlık Kilise) καί Tokalı Kilise. Τό ἀπόγευμα, ἐχοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινόν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Ἀραβησσοῦ (Gülşehir), καθ᾿ ὅν καί ὡμίλησεν ἑλληνιστί καί τουρκιστί. Ἐκκλησιάσθησαν οἱ ὡς ἄνω ὑψηλοί ἐπισκέπται, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, ἐπικεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Πόλεως, οἱ Ἐξοχ. κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, πρῴην Ὑπουργός, Βουλευτής Ν.Δ. Νομοῦ Λαρίσης, κ. Παναγιώτης Σκουρολιάκος, Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Νομοῦ Ἀττικῆς, ἐκπροσωπῶν τήν Βουλήν τῶν Ἑλλήνων, Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Κων/πόλει, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ, ὁ Ἐντιμ. κ. Θεοφάνης Ἰσακίδης, Πρόεδρος τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων, καί προσκυνηταί ἐξ Ἀθηνῶν καί ἀλλαχόθεν. 
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Παναγιώτατος ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς τόν Δήμαρχον Gülşehir Ἐντιμ. κ. Vahdi Arısoy, εἰς τόν ὁποῖον ἐπαρουσίασε τόν Μακ. Πατριάρχην Ἱεροσολύμων καί τούς λοιπούς ἐπισκέπτας καί τόν ηὐχαρίστησε διά τάς διευκολύνσεις καί τήν προσοχήν πρός τούς ἐπισκεπτομένους τόν Δῆμον του χριστιανούς Ὀρθοδόξους. 


Τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 18ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν ἐκκλησιάσθη κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Σινασσοῦ Θείαν Λειτουργίαν, προεξάρχοντος τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεοφίλου Γ´, καί συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί Μητροπολίτου Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου κ. Βασιλείου. Συμπροσηυχήθησαν ἅπαντες οἱ κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς προτεραίας ἐκκλησιασθέντες. Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὡμίλησεν ἑλληνιστί καλωσορίσας τόν Μακαριώτατον εἰς τήν γῆν τῆς Καππαδοκίας καί ἐν συνεχείᾳ τουρκιστί ἀπευθυνόμενος πρός τούς τοπικούς ἄρχοντας, εἰς τούς ὁποίους καί ηὐχήθη ἐπί τῇ ἐπί θύραις ἑορτῇ τοῦ Ραμαζανίου. Εἰς τήν προσφώνησιν τοῦ Παναγιωτάτου ἀπήντησεν ἡ Α. Θ. Μακαριότης. Ἀκολούθως, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν πάντων τῶν ἐν Καππαδοκίᾳ ἀναπαυομένων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν τε εἰρηνικῶς κοιμηθέντων καί τῶν μαρτυρικῶς τελειωθέντων, καί ἐν συνεχείᾳ ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας τόν Ἐντιμολ. κ. Θεόδωρον Γιάγκου, Καθηγητήν Κανονικοῦ Δικαίου ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἀνταλλαγέντων τῶν εἰθισμένων λόγων. Ἐπίσης, χαιρετισμούς ἀπηύθυναν οἱ Ἐξοχ. Βουλευταί κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος καί κ. Παναγιώτης Σκουρολιάκος καί ἡ Εὐγεν. κ. Βασιλική Παπαδοπούλου, Γεν. Γραμματεύς τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων. 


Τήν μεσημβρίαν οἱ δύο Προκαθήμενοι μετά τῶν συνοδειῶν των παρεκάθησαν εἰς τό εὐγενῶς παρατεθέν γεῦμα ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Ἐντιμολ. κ. Γρηγορίου Χατζηελευθεριάδου, Ἄρχοντος Ἀκτουαρίου, καταγομένου ἐκ Σινασσοῦ. Τό ἀπόγευμα ἐπεσκέφθησαν τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίου Νικολάου, τόν προσφάτως ὑποστάντα σοβαράς ἐκ κατολισθήσεως ζημίας Ἱ. Ναόν Ἁγίου Βασιλείου καί τόν Ἱ. Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Εὐμορφοχωρίου (Cemil). 
Τήν Δευτέραν, 19ην τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπεσκέφθη μετά τῶν ὑψηλῶν ἐπισκεπτῶν ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ τόν Νομάρχην Νεαπόλεως (Nevşehir) Ἐξοχ. κ. İlhami Aktaş, εἰς τόν ὁποῖον ἐξέφρασε τάς εὐχαριστίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τάς παρεχομένας ὑπό τῶν ὑπηρεσιῶν τῆς κατ᾿ αὐτόν Νομαρχίας ἐξυπηρετήσεις κατά τά κατ᾿ ἔτος προσκυνήματα Αὐτοῦ. Ἠκολούθησε προσκυνηματική ἐπίσκεψις εἰς τούς Ἱ. Ναούς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Νεαπόλεως καί Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Κερμίρας, γενεθλίου χωρίου τοῦ Ἠλία Καζάν, ὡς καί ἐπίσκεψις εἰς τήν νεωστί ἀνακαλυφθεῖσαν ὑπόγειον πόλιν παρά τήν Νεάπολιν. 
Τό ἑσπέρας, οἱ δύο Πατριάρχαι καί οἱ συνοδοί Αὐτῶν ἐπέστρεψαν ἀεροπορικῶς ἐκ Καισαρείας εἰς τήν Πόλιν, ὑπαντηθέντες εἰς τό ἀεροδρόμιον ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος. Μετά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀποχαιρετιστήριον δεῖπνον καί περί τό μεσονύκτιον, ἡ Α. Θ. Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Τέλ Ἀβίβ, προπεμφθείς ἐκ μέρους τοῦ Παναγιωτάτου ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου.


6/21/2017

Ο όρος "Εκκλησίες" στην κοινή δήλωση Πάπα και Πατριάρχη Μόσχας στην Κούβα


Ο όρος "Εκκλησίες" στην κοινή δήλωση Πάπα και Πατριάρχη Μόσχας στην Κούβα 
και η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος
[Το άρθρο είναι παλαιότερο και αναδημοσιεύεται με αφορμή και την επίσκεψη 
του Πατριάρχου των Κοπτών Θεοδώρου Β' στην Μόσχα]
Του Ιωάννη Λότσιου,
Δρος Θεολογίας
Η ιστορική συνάντηση Πάπα και Πατριάρχου Μόσχας δεν είναι απλό γεγονός αλλά θεμελιακό σημείο αναφοράς για την περαιτέρω πορεία των σχέσεων τους. Ο σχολιασμός για την πρώτη αυτή συνάντηση επικεντρώθηκε στην ερμηνεία της εκκλησιαστικής πολιτικής του Βατικανού και του Πατριαρχείου της Ρωσίας. 
Τα θέματα της Ουκρανίας, της Ουνίας, η προσμονή της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου στην Κρήτη και άλλα εκατέρωθεν εκκλησιαστικά προβλήματα παραθεωρήθηκαν και οι επικριτές περιορίστηκαν στην επισήμανση ορισμένων ιστορικών γεγονότων, ειδικά μετά την δεκαετία του '70. Εκείνο που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση και δημιούργησε έντονα ερωτηματικά ήταν ο υπερτονισμός της συναντήσεως αυτής ως πρώτη μεταξύ Πάπα και Πατριάρχου μετά το Σχίσμα του 1054!!! Ίσως έγινε από σκοπιμότητα για την υποτίμηση των προηγηθέντων συναντήσεων Παπών και Οικουμενικών Πατριαρχών. 
Βέβαια η πραγματοποίηση της συνάντησης στην Κούβα έχει δύο αξιοπρόσεκτες βασικές πλευρές. Η μια αναφέρεται στην απόρριψη της Ευρώπης ως τόπου συνάντησης μεταξύ των δύο Προκαθημένων, λόγω των ιστορικών διαταραχών και διαιρέσεων. Η δεύτερη πλευρά βρίσκεται στην χώρα της Κούβας, ως νέο σημείο και ουδέτερο σημείο αναφοράς. Ειδικότερα η πραγματοποίηση της συνάντησης στο αεροδρόμιο και όχι σε κάποια Εκκλησία και οι συμβολισμοί της ανταλλαγής των δώρων, έδειξαν μια θέληση για περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων. 
Η Κοινή Δήλωση1 είναι το πρώτο δείγμα αυτής τη βελτίωσης των σχέσεων. Οι δύο Προκαθήμενοι επισημαίνοντας ορισμένα σύγχρονα προβλήματα, των διώξεων των Χριστιανών στην Ανατολή, του γάμου και της οικογένειας και άλλων, αναδεικνύουν και ορισμένα οικουμενικά στοιχεία. Οι υπογραφές στο τέλος της Κοινής Δηλώσεως για τον Φραγκίσκο ως "Επίσκοπο Ρώμης, Πάπα της Καθολικής Εκκλησίας'' και για τον Κύριλλο ως ''Πατριάρχης Μόσχας και πάσης Ρωσίας'', βρίσκονται με τον ιδιαίτερο τονισμό των χαρακτηρισμών ''αδελφοί'' (παράγρ 2), ''δύο Εκκλησίες", ( παράγρ. 1) και ''Χριστιανικές Εκκλησίες'' (παράγρ. 18). 
Μερικά από αυτά τα οικουμενικά στοιχεία με σύντομη αναφορά είναι τα εξής: 
- Η Κοινή Μαρτυρία. Στην Κοινή Δήλωση υπογραμμίζεται η από κοινού συνεργασία με αποφασιστικότητα για την ενότητα των Χριστιανών. Η υπογράμμιση της μετάθεσης της συνάντησης από τον "Παλαιό Κόσμο'' στον ''Νέο  Κόσμο'' ταυτίζεται με την κοινή εργασία μεταξύ Ορθοδόξων και Καθολικών (παράγρ 2-4), μας δίνει την εντύπωση ότι η σχέση αυτή υπάρχει από τώρα. Η αναγκαιότητα αυτής της κοινής πορείας βρίσκεται στο αγωνιώδες ερώτημα μιας κοινής, ισχυρής και ενωμένης Χριστιανικής Μαρτυρίας σε μια εποχή των αλλαγών (παράγρ. 3). 
- Ιστορικές διαιρέσεις. Τονίζεται η κοινή παράδοση της α' χιλιετίας για την στέρηση της από κοινού τελέσεως της Θείας Ευχαριστίας, Ορθοδόξων και Καθολικών. Ο χωρισμός αναφέρεται σε πληγές συγκρούσεων, του παρελθόντος και του πρόσφατου καιρού. Επίσης γίνεται λόγος για τις αντιθέσεις που κληρονομήθηκαν για την πίστη στον Τριαδικό Θεό. Διαμαρτυρία για την απώλεια της ενότητας ως συνέπειας της ανθρώπινης αδυναμίας και της αμαρτίας που διαπράχθηκε (παράγρ. 5). Επίσης τονίζεται η έννοια της αποκατάστασης της ενότητας (παράγρ 6). Ορθόδοξοι και Καθολικοί είναι ενωμένοι όχι μόνο από την παράδοση της α' χιλιετίας, αλλά και από την αποστολή τους στον κόσμο. Όχι μόνο ο αμοιβαίος σεβασμός είναι απαραίτητος, αλλά αποκλείεται κάθε είδους προσηλυτισμός (παράγρ 24). Ορθόδοξοι και Καθολικοί δεν είναι ανταγωνιστές, αλλά αδέλφια μεταξύ τους (παράγρ. 24). 
- Κοινή Παράδοση και Κοινοί Άγιοι. Η σύσφιξη των δεσμών επισημαίνεται με το μοίρασμα της ίδιας πνευματικής παράδοσης της α΄ χιλιετίας του Χριστιανισμού. Μάρτυρες αυτής της παράδοσης είναι η Παναγία Θεοτόκος και οι Άγιοι. Εκτός από αυτούς τους κοινούς Αγίους αναφέρονται και οι αναρίθμητοι μάρτυρες που αποτελούν τον ''σπόρο των Χριστιανών'' (παράγρ. 4). 
- Οι Σύγχρονοι Κοινοί Μάρτυρες. Οι Χριστιανοί που ανήκουν σε οποιαδήποτε Εκκλησία-Ομολογία, θυσίασαν την ζωή τους για την αλήθεια του Ευαγγελίου προτιμώντας τον θάνατο. Αυτοί αναφέρονται ως κοινοί μάρτυρες, με κοινό στοιχείο το ίδιο το μαρτύριο, αποτελούν μια υπόσχεση για την ενότητα των Χριστιανών (παράγρ. 12 και μια αναφορά στην θέση του Πάπα Φραγκίσκου για τον ''Οικουμενισμό του Αίματος"). 
- Διαθρησκειακός Διάλογος. Ο Διαθρησκειακός Διάλογος είναι απαραίτητος και συνάμα αναγκαίος, οι διαφορές στις θρησκευτικές αλήθειες δεν μπορεί να αποτελούν εμπόδιο για την ειρηνική διαβίωση. Καταδικάζονται βέβαια κάθε είδους εγκληματικές πράξεις (παράγρ 13).  
- Ουνία-Ουκρανία. Το θέμα της Ουνίας και της Ουκρανίας είναι δύο από τα ακανθώδη προβλήματα που έχουν διαταράξει τις σχέσεις Βατικανού και Ρωσίας. Το εκκλησιαστικό καθεστώς των Ανατολικών Ορθοδόξων Εκκλησιών που βρίσκονται σε κοινωνία με την Ρώμη, περισσότερο στην Ουκρανία, αποτελούσε το αίτιο της μετάθεσης και αναβολής της συνάντησης Πάπα Ρώμης και Πατριάρχου Ρωσίας. Το Πατριαρχείο Ρωσίας θεωρεί ως ''κανονικό έδαφος'', την Ουκρανία σε αντιστοιχία με τις Ανατολικές Ορθόδοξες Εκκλησίες, αλλά στην Κοινή Δήλωση αποφεύγεται μια άμεση διαφωνία. Αναφέρεται στο σχίσμα μεταξύ των Ορθοδόξων (παράγρ. 27). Ενώ τονίζεται ότι η "ουνία'' δεν αποτελεί μέθοδο αποκατάστασης της ενότητας, υπογραμμίζεται ότι κάθε εκκλησιαστική κοινότητα που εμφανίσθηκε έχει δικαίωμα να ασκεί την ποιμαντική διαποίμανση. Πάπας και Πατριάρχης ζητούν την συναίνεση αμφοτέρων των πλευρών και την ελευθερία να ανήκουν εκεί που θέλουν. Η λύση υπάρχει στην κανονική δομή (παράγρ.27-28). 
Η Κοινή Δήλωση εκ των πραγμάτων έχει έναν ιστορικό και οικουμενικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί κάποιο είδος πρωτοτυπίας αλλά περισσότερο μια προσπάθεια ανάδειξης της μονομερούς σχέσεως Βατικανού-Ρωσίας. Η επιλογή της στιγμής της συναντήσεως προσπαθεί να δώσει ένα προφίλ εκκλησιαστικού ηγέτου, στις παραμονές της συγκλήσεως της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Διαφαίνεται βέβαια μια λύση στο ουκρανικό ζήτημα.
Με απώτερο στόχο την σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου στην Κρήτη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης με ένα απλό αλλά στρατηγικό και βαρυσήμαντο μήνυμα στο twitter, υπομνημάτισε την πρώτη οικουμενική συνάντηση Πάπα Παύλου και Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρα το 1960. Υπενθύμισε με αυτόν τον τρόπο όμως, την σημασία του Προέδρου, δηλαδή της ''Primus Sedes'', της Πρώτης Έδρας, στο ''Primus Inter Pares'', που τονίζει πολλές φορές ο Πατριάρχης Ρωσίας και που αποτέλεσε το παράδειγμα προς μίμηση μετά από περίπου εξήντα χρόνια. 
____________________________________
1.Ορθόδοξη Ρωσική Εκκλησία, ''Joint Declaration of Pope Francis and Patriarch Kirill of Moscow and All Russia'', στο διαδίκτυο,https://mospat.ru/en/2016/02/13/news128178/.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΛΓΙΟΥ - Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΛΙΝΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ


Εκ της Ι. Μητροπόλεως Βελγίου
Στον Ιερό Ναό της Αγίας Ισαποστόλου Νίνας στο Eupen του Βελγίου λειτούργησε την Κυριακή 18 Ιουνίου 2017, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Αθηναγόρας. 
Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας τέλεσε την εις Πρεσβύτερον χειροτονία του Διακόνου π. Γεωργίου Μπουζίδη. Ο νέος Πρεσβύτερος είναι έγγαμος κληρικός, πατέρας δύο κοριτσιών, και ζούσε και εργαζόταν έως πρότινος στη Γερμανία ως κοινωνικός λειτουργός. Χειροτονήθηκε διάκονος πριν από περίπου επτά μήνες και πρόκειται σύντομα να αναλάβει την Γερμανόφωνη Ενορία του Eupen στο Γερμανόφωνο κομμάτι του Βελγίου. 
Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του έκανε λόγο για την αποστολή του ιερέως στο σύγχρονο κόσμο, ταυτίζοντας το κάθε άνθρωπο που ανταποκρίνεται στο Θείο κάλεσμα με τους Αποστόλους της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής (Κυριακή Β' Ματθαίου) που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Σωτήρος Χριστού. "Είναι η κλήση αυτή του Θεού που πηγάζει από την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτή τη χάρη που δημιουργεί τους Αποστόλους του Ευαγγελίου, που σε κάλεσε να γίνεις και εσύ Απόστολος στην ενορία που η Εκκλησία επέλεξε να διακονήσεις... Η αποστολή σου είναι να ενώνεις την ευχαριστιακή αυτή κοινότητα μεταξύ της και με τον Θεό.... Καλείσαι να γίνεις εκπρόσωπος των ανθρώπων στο ιερό Θυσιαστήριο. Καλείσαι να γίνεις καθοδηγητής και ποιμένας. Ένας ποιμένας που θα θυσιάζει τον εαυτό του για να κρατηθεί το ποίμνιό του ζωντανό...Έως σήμερα ήσουν κοινωνικός λειτουργός, τώρα γίνεσαι λειτουργός του Θεού και λαμβάνεις την ατίμητη ιερωσύνη. Δεν είναι μόνο τιμή αλλά κυρίως ευθύνη! Εύχομαι ολόψυχα να στηρίζεις εφεξής την πνευματική σου ζωή σε δύο πυλώνες. Στη διακονία του Θεού και στη διακονία των ανθρώπων...".


Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε τον απερχόμενο Προϊστάμενο της Ενορίας, π. Aurel Popescu, ο οποίος διηκόνησε πιστά την Ενορία και φρόντισε λίγο πριν αποχωρήσει να δώσει τη δυνατότητα στο Θεό και στον Μητροπολίτη του να φανερώσουν έναν άξιο διάδοχό του. Κατόπιν ευχαρίστησε τον πρώτο Εφημέριο της Ενορίας, π. Κωνσταντίνο Μύρων, κληρικό της γειτονικής Μητροπόλεως Γερμανίας και Πνευματικό πατέρα του π. Γεωργίου, ο οποίος έθεσε τα θεμέλια της Ενορίας και τώρα χαρίζει ένα από τα πνευματικά του παιδιά στη διακονία της Εκκλησίας. "Είναι μια ημέρα ιστορική για την Ενορία. Αλλάζει μεν σελίδα αλλά ο σκοπός και η αποστολή της παραμένουν ίδια. Η σωτηρία των πιστών και η ενότητα των κάθε προελεύσεως Ορθοδόξων της περιοχής!", τόνισε στο τέλος των ευχαριστιών απευθυνόμενος στον νέο Πρεσβύτερο.
Σημαντική επίσης ήταν η παρουσία του Ρωμαιοκαθολικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Eupen ο οποίος ενισχύει την Ενορία από την ίδρυση της και έσπευσε να συγχαρεί τον νέο Προϊστάμενό της γεγονός που εγγυάται τη συνέχεια της καλής συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης των δύο πλευρών. 
Στη συνέχεια στον αύλειο χώρο του Ναού υπήρξε δεξίωση για τη μεγάλη αυτή χαρά της Ενορίας.


Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΛΙΝΑΣ
Εορτάστηκε για πρώτη φορά στις 18/6, η μνήμη της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Αλένας ή Αλίνας στο όμορφο προάστειο των Βρυξελλών Dilbeek. 
Η Αγία Αλίνα έζησε στο γραφικό και πανέμορφο αυτό προάστειο της πόλεως των Βρυξελλών κατά τον 7ο αιώνα μ.Χ. Κόρη των Δουκών του Dilbeek, η Αλίνα ασπάστηκε, κρυφά από τους παγανιστές γονείς της, το χριστιανισμό, ερχόμενη σε επαφή με τον χριστιανό Ιερέα Amandus, Ιερέα του Αββαείου στο Forest/Vorst των Βρυξελλών. Όταν ο πατέρας της κατάλαβε ότι η κόρη του είχε γίνει χριστιανή, έστειλε τους στρατιώτες του να τη φέρουν πίσω σε αυτόν. Οι στρατιώτες την ακολούθησαν και προσπαθώντας να τη συλλάβουν, μια και αντιστάθηκε, της έκοψαν το ένα χέρι. Τότε η Αγία Αλίνα παρέδωσε τη ψυχή της στον Κύριο που τόσο αγάπησε, περίπου το 640 μ.Χ. 


Κατά προτροπή και απόφαση αγαθή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Αθηναγόρου, η νέα Ενορία του Dilbeek, που εξυπηρετεί τις λατρευτικές ανάγκες του ελληνόφωνου και φλαμανδόφωνου ποιμνίου της Επαρχίας της Φλαμανδικής Βραμβάνδης, αφιερώθηκε στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο τον Τροπαιοφόρο και στην Αγία Αλίνα, προστάτιδα της πόλεως του Dilbeek. 
Στο πρώτο Εορτασμό της Αγίας, προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας, κατόπιν παρακλήσεως του Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Αθηναγόρου, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος, Διευθυντής του Γραφείου εκπροσωπήσεως της Εκκλησίας της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς, ο οποίος και ανέλυσε έξοχα το νόημα και τα διδάγματα της ευαγγελικής περικοπής στο εκκλησίασμα. 
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο Ιερατικώς Προϊστάμενος του Ιερού Ναού, Πρωτοπρεσβύτερος κ. Ιωάννης Λύκος, αφού ανέφερε εν συντομία τον Βίο της τιμωμένης Αγίας, ευχαρίστησε θερμά το Θεοφιλέστατο κ. Πορφύριο για τη προσευχητική παρουσία του καθώς και όλους τους παρευρισκομένους πιστούς χριστιανούς καθώς και όλους εκείνους που με διαφόρους τρόπους βοήθησαν στο να πραγματοποιηθεί η μικρή γιορτή που ακολούθησε, στον κήπο του Ιερού Ναού με διάφορα νηστίσιμα εδέσματα και συνοδευόμενα από ελληνική μουσική.


Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ BOSE ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ


Τὸ δῶρο τῆς φιλοξενίας.
Αυτό είναι το θέμα του 25ου Συνεδρίου Ορθόδοξης Πνευματικότητας, που διοργανώνει η Μονή του Bose στην Βόρειο Ιταλία, από 6 - 9 Σεπτεμβρίου 2017.
Την εναρκτήρια ομιλία του Συνεδρίου θα κάνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, με θέμα: "Φιλοξενώντας τὴν ἀνθρωπότητα σὲ μία κατοικήσιμη γῆ".
Θα ακολουθήσει ομιλία του Πατριάρχου Αλεξανδρείας Θεοδώρου Β'. 
Παραθέτουμε στη συνέχεια το πλήρες πρόγραμμα του Συνεδρίου. 
XXV International Ecumenical Conference on Orthodox Spirituality in collaboratio n with Orthodox Churches Monastery of Bose 6- 9 September 2017 with the contribution of Piedmont Region - "The Gift of Hospitality."

Η ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ


Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Στυλιανός εξέδωσε εγκύκλιο για την περιφορά εκτάκτου δίσκου στους ναούς της Αρχιεπισκοπής υπέρ των σεισμόπληκτων αδελφών μας στη Μυτιλήνη. 
Ακολουθεί η εγκύκλιος του Αρχιεπισκόπου. 


6/20/2017

Συνάντηση του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετά τῶν ὑψηλῶν συνεκδήμων Αὐτοῦ, τό ἑσπέρας τῆς 19ης τ.μ. ἐπέστρεψεν ἐκ τοῦ ἐφετεινοῦ προσκυνήματος Αὐτοῦ εἰς τήν ἁγιοτόκον Καππαδοκίαν. 
* * * 
Ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Πορφύριον Μπικουβαράκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου Κρήτης. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Klaus Wölfer, Πρέσβυν τῆς Αὐστρίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Romana Königsbrun, Διευθυντρίας τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Χώρας ἐν τῇ Πόλει. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐάγγελον Κατσίμπραν, Ἄρχοντα Δεπουτᾶτον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Πρεβέζης. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιον Ἀγγελίδην, Ἄρχοντα Πριμηκήριον καί Πρόεδρον τῆς Ἐφορείας τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, καί τήν Ἐλλογ. κ. Βικτωρίαν Λαιμοπούλου, Λυκειάρχην αὐτῆς, μετά τῶν ἐφετεινῶν ἀποφοίτων αὐτῆς, οὕς ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε καί συνεχάρη πατρικῶς.
- Τόν Μουσικολ. κ. Γεώργιον Μπακόπουλον, Ἄρχοντα Β´ Δομέστικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀριστείδην Βικέτον, Δημοσιογράφον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παρχαρίδου, ἐκ Κύπρου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Χάλαν, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Ἀϊβάζην, Ἠθοποιόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Κορινθίου, Ἠθοποιοῦ, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Κωνσταντίνου Ντούμη καί ErdalHafız, Ξεναγῶν, ἐντεῦθεν. 
- Tόν Ἐντιμ. κ. Hayati Küçük, Πρόεδρον τοῦ Διεθνοῦς Ὀργανισμοῦ «Kafkas Vakfı», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Tamari, ἐντεῦθεν, καί τῶν Εὐγεν. κυριῶν Manana Tsutskiridze καί Neli Chkheidze, ἐκ Γεωργίας. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Τερέζαν Mousalem, μετά συγγενῶν αὐτῆς, ἐκ Χιλῆς, ἥν Οὗτος συνελυπήθη καί παρηγόρησε πατρικῶς ἐπί τῇ ἐπισυμβάσῃ τραγικῇ ἀπωλείᾳ τῶν τέκνων αὐτῆς Ἰακώβου καί Δαυίδ, ὑπέρ ὧν ἐτέλεσε τρισάγιον ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ. 
* * * 
Ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Βασιλείου Βουτέρου, Ἀντιπροέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Θωμᾶ Πετρουπόλεως, τήν Τρίτην, 20ήν Ἰουνίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τό ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. EgemenBağış, πρῴην Ὑπουργοῦ, ἐν τῷ Πτωχοκομείῳ Darülaceze παρατεθέν δεῖπνον (iftar), τήν Δευτέραν,19ην τ.μ..

ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΦΩΤΙΟΥ


ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΦΩΤΙΟΥ 
Ἐπί τῇ συμπληρώσει δεκαετίας ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γέροντος Ἡρακλείας κυροῦ Φωτίου τελεῖται, τό Σάββατον, 24ην τ.μ. Ἰουνίου, ἀρχιερατικόν μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου. 
Μετά τήν Θ. Λειτουργίαν θά παρατεθῇ ἐπιμνημόσυνος δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, ἐν συνεχείᾳ δέ ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης θά μεταβῇ εἰς τό Κοιμητήριον Ἁγίου Ἰγνατίου τῆς Κοινότητος Χαλκηδόνος καί θά τελέσῃ τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.

6/19/2017

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ


Φωτοστιγμές από το φετινό προσκύνημα του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου και του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Θεοφίλου, στη γη της Καππαδοκίας (17-19 Ιουνίου 2017). 
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης προχείρισε τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. Θεόδωρο Γιάγκου, σε Άρχοντα Οφφικιάλο της Μ.τ.Χ.Ε.


6/18/2017

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΣΙΝΑΣΟ ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ (ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ))


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος πραγματοποιεί και φέτος το καθιερωμένο ετήσιο προσκύνημά Του στην Καππαδοκία, συνοδευόμενος από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλο.
Σήμερα, Κυριακή 18 Ιουνίου 2017, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων λειτούργησε στον Ι. Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Σινασό, συμπροσευχομένου του Οικουμενικού Πατριάρχου. 
Με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλο συλλειτούργησαν ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Αρίσταρχος και ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου (της Εκκλησίας της Κύπρου) κ. Βασίλειος. Παρέστησαν επίσης συμπροσευχόμενοι:
ο Αρχιεπίσκοπος Ανθηδώνος Νεκτάριος, Επίτροπος του Παναγίου Τάφου στην Πόλη, οι Σεβ. Ρωμαιοκαθολικοί Αρχιεπίσκοποι -Μητροπολίτες Lecce κ. Domenico Umberto D'Ambrosio και Bari - Bitonto κ. Francesco Cacucci, ο Πανοσιολ. κ. Andrea Palmieri, στέλεχος του Ποντιφηκού Συμβουλίου για την προώθηση της ενότητος των Χριστιανών, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη Ευάγγελος Σέκερης, ο βουλευτής Μάξιμος Χαρακόπουλος , Άρχοντες της Μ.τ.Χ.Ε. και πιστοί από την Πόλη και το εξωτερικό. Related Posts with Thumbnails