_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

7/06/2014

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (2-6 Ιουλίου 2014)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
- Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννου Χρυσαυγῆ, παρέστη εἰς τήν δεξίωσιν τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῶν Η.Π.Α. ἐπί τῇ Ἡμέρᾳ τῆς Ἀνεξαρτησίας αὐτῶν, τό ἑσπέρας τῆς 2ας τ. .μ Ἰουλίου.
- Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν ἑσπέραν τῆς Πέμπτης, 3ης τ.μ., συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Νικάνδρου καί τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου τοῦ Οικουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννου Χρυσαυγῆ, μετέβη εἰς τό Πανεπιστήμιον Bilgi, ἔνθα εἰς τό τέλος τῆς σχετικῆς τελετῆς ηὐλόγησε καί συνεχάρη πατρικῶς τήν ἐκ τῶν ἐφετεινῶν ἀποφοίτων τοῦ Τμήματος αὐτοῦ Διεθνῶν Σχέσεων Ἐλλογ. δίδα Σουλτάναν Δεμιρτζόγλου, θυγατέρα τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Μ. Ρεφερενδαρίου καί Λυκειάρχου τοῦ Ζωγραφείου κ. Ἰωάννου Δεμιρτζόγλου καί τῆς Ἐλλογ. κ. Ἐλισάβετ Σαλταμάρα.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 5ης Ἰουλίου, καθ’ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιος, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐν Ἄρτῃ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου «ΤΑ ΠΡΑΜΑΝΤΑ», ὡς καί ὅμιλος μαθητῶν ἐκ Σαλαμῖνος, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους.
Τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 6ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης μετέβη μεθ᾿ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Κυπαρισσᾶ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Ἀνδρέας.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἰορδάνου κ. Θεοφύλακτος, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου νέων ἐξ Ἱεροσολύμων, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ Καλαμάτας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Εὐθυμίου Θεοδωροπούλου, ὅμιλος νέων ἐκ τῆς ἐνοριακῆς Νεανικῆς Ἑστίας τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου Ἀμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμου κ. Κωνσταντίνου Χατζηευαγγελίδου, ὅμιλος προσκυνητῶν ἑλληνικῆς καταγωγῆς ἐξ Ἀργεντινῆς καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θ. Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας κυροῦ Βλαδιμήρου, ἐν συνεχείᾳ δέ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί ὁ Πατριάρχης.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ναοῦ, καθ’ἥν ὁ ἐξ Ἱεροσολύμων ὅμιλος νέων καί τά μέλη τῆς ὡς ἄνω Νεανικῆς Ἑστίας ἐξετέλεσαν καλλιτεχνικόν πρόγραμμα.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
-Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Δορυλαίου κ. Νίκανδρον, ἐξ Αὐστραλίας.
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γεώργιον Θεοδωρῆν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, μεθ̉ ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Δημητρίου.
- Ὅμιλον μελῶν τῆς Χορῳδίας Μουσικοφίλων Καλαμαριᾶς «Βυζαντινό Ἀναλόγιο», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Μουσικολ. κ. Ἀντωνίου Πετροπούλου, ἐπιδώσαντας Αὐτῷ ψηφιακόν δῖσκον ἀφιερωθέντα εἰς τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον.
- Τούς Ἐλλογ. κ. André Bingelli καί κ. Matthieu Cassin, καί τήν Ἐλλογ. κ. Marie Cronier, στελέχη τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐρεύνης καί Ἱστορίας Κειμένων, ἐκ Παρισίων.
- Τούς Ἐντιμ. κ. Muammer Şahin, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Enver καί τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιον.
- Τόν Πανιερ. Ἐπίσκοπον Μοζαμβίκης κ. Ἰωάννην, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Διονυσίου Πάλμα, ἐκ Ζακύνθου, καί Ἀργυρίου Στεργιοπούλου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
- Τούς Ὁσιωτ. Παχώμιον Ἱερομόναχον καί Μελέτιον Μοναχόν, ἐκ Σόφιας.
- Τήν Ἐξοχ. κ. Δανάην Κουμανάκου, Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Μόσχᾳ.
- Τά Διοικητικά Συμβούλια τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Ἰμβρίων καί τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας-Θρᾴκης, μετά τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Μ. Χαρτοφύλακος κ. Παντελεήμονος Βίγκα, τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Ἀστρακᾶ, Προξένου ἐν τῇ Πόλει, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Σταύρου Γιωλτζόγλου, Συντονιστοῦ Ἐκπαιδεύσεως ἐν τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος.
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Adem Avcı, Διευθυντήν Νεκροταφείων τοῦ Δήμου Μεγαλοπόλεως, καί Tayfun Karali, Δικηγόρον-Στέλεχος τοῦ ὡς ἄνω Δήμου.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Ντόβαν, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιον Ταρίναν, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Thano Masters, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Vicky, ἐκ Detroit Η.Π.Α. .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails