_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

1/01/2015

Η ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ (Το ανακοινωθέν του Φαναρίου)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Η ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ 
Μεθ᾿ ἱεροπρεπείας καί ἐν ἑορταστικῇ ἀτμοσφαίρᾳ ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ 1η τοῦ ἀνατείλαντος ἔτους 2015. 
Κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς παραμονῆς, Τετάρτης, 31ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Σασίμων κ. Γενναδίου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος καί Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Συνάδων κ. Διονύσιος καί Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι καί πλεῖστοι πιστοί ἐντεῦθεν ὡς καί προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.


Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη τούς ἁγίους Ἀρχιερεῖς μετά τῶν ὁποίων ἀντήλλαξε τόν ἑόρτιον ἀσπασμόν, καί εὐλογήσας διένειμεν αὐτοῖς τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν, τοῦ ἐν αὐτῇ χρυσοῦ νομίσματος λαχόντος εἰς τό τεμάχιον τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου.
Ἐπηκολούθησεν ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ ἡ ἐπίσημος ἀκρόασις τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, καθ᾿ ἥν, ἐξ ὀνόματος τῶν Κληρικῶν καί λαϊκῶν ὑπαλλήλων αὐτῆς, προσεφώνησε τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Πατριάρχην, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, καί ἀντεφώνησεν ὁ Πατριάρχης. Ἐν συνεχείᾳ ὑπέβαλον τά ἑόρτια σεβάσματα αὐτῶν οἱ Πατριαρχικοί ὑπάλληλοι. 
Μετά ταῦτα, ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ἐγένετο ἡ τελετή τῆς κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ὑπό τοῦ Πατριάρχου, ἐνῶ οἱ μαθηταί τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς ἔψαλλον τά πατροπαράδοτα κάλαντα καί ἄλλα ἑόρτια ᾄσματα. Τό χρυσοῦν νόμισμα ἔλαχεν εἰς τήν Εὐγεν. κ. Εὐγενίαν Verzea, ἐκ Ρουμανίας. 
Τό ἑσπέρας, ὁ Πατριάρχης συνεδείπνησε, κατά τό ἔθος, μετά τῶν κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί φιλοξενουμένων κληρικῶν. 
Τήν ἑπομένην, Πέμπτην 1ην Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Μ. Βασιλείου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πολλοί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
Ἐν συνεχείᾳ οἱ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς καί οἱ ἐκκλησιασθέντες ἀνῆλθον εἰς τήν Αἴθουσαν τοῦ Θρόνου, ἔνθα κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐπισήμου ἐπί τῷ Νέῳ Ἔτει δεξιώσεως προσεφώνησαν τόν Πατριάρχην, ἐκ μέρους μέν τῆς σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ἐξ ὀνόματος δέ τῶν ἐνταῦθα Ὀφφικιαλίων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννης Δεμιρτζόγλου, Ἄρχων Μ. Ρεφερενδάριος, Λυκειάρχης τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, τοῦ Πατριάρχου ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως ἐπί τῷ ἀρξαμένῳ Νέῳ Ἔτει, καί ἀναφερθέντος εἰς τά μείζονα γεγονότα τῆς ζωῆς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας κατά τό παρελθόν ἔτος. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Filüksinos Yusuf Çetin, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Αἰδεσιμ. ἱερέως κ. Mihail Töre, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Sait Süsin, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ἐνταῦθα ναοῦ αὐτῶν, μετά μελῶν αὐτῆς, ἐκφράσαντας τά συγχαρητήρια αὐτῶν ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Εἰρηναῖον Λαφτσῆν, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως, μεθ᾽ὁμίλου προσκυνητῶν. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πολύκαρπον Θεοφάνους, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Λάζαρον Γεωργίου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λεμεσοῦ. 
- Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Βασίλειον Κομνηνόν, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶς καί τῆς ἐγγονῆς αὐτοῦ δίδος Ἀλεξάνδρας Χριστοφῆ. 
- Τόν Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Χατζηγιάννην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Περιστερίου, μετά τοῦ ἐγγονοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Λιάσκου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ματθαίου Τζουλιάνου μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης. 
- Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Βασίλειον Ἰωαννίδην, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντα σέβη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Κορίνας. 
-Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Πορφύριον Καρατζῖκον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. Ἐπίσης, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν τόν Ἐλλογ. κ. Βασίλειον Κυρόπουλον μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Σωκράτους καί τόν Ἐντιμ. κ. Χριστοφῆν Χειράκην, ἐκ τῶν ὑπαλλήλων τῶν Πατριαρχείων. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Ζῶτον, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Αἰκατερίνης Κ. Καγιάντελεν, Καθηγητάς ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μ. τοῦ Γένους Σχολῇ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παναγιώτου μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης καί τήν Εὐγεν. δίδα Ζουλιέτ Καμπουριάν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Ἐκμεκτσίογλου μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Πασχάλη, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστάθιον Γιόφογλου μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Βλάχου, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Θεμιστοκλόπουλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης Παπαπροκοπίου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Κωνσταντόπουλον μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης καί τῶν τέκνων αὐτῶν Μαρίου - Ταξιάρχου καί Κωνσταντίνου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Alessandro Speciale, Δημοσιογράφον, ἐκ Γερμανίας. 
-Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Πολατίδην, Χημικόν Μηχανικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἑλένης Βαλαβάνη, Καθηγητρίας Πανεπιστημίου, καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails