________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


11/11/2019

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (11 Νοεμβρίου 2019)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, τό Σάββατον, 9ην Νοεμβρίου, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ γραφείῳ αὐτοῦ τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐστράτιον Ζεγκίνην, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα. 
* * * 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 9ης Νοεμβρίου, ἐν τῷ τέλει τοῦ ὁποίου ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κυροῦ Νεκταρίου καί Πέτρας καί Χερρονήσου κυροῦ Νεκταρίου καί τοῦ πρότριτα κοιμηθέντος Ἱερομονάχου Νεκταρίου Νικολοῦ, πρῴην Μ. Συγκέλλου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς 10ης ἰδίου, καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μύρων κ. Χρυσόστομος καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, πιστοί ἐντεῦθεν καί πολυπληθεῖς ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, ἐκ Σερβίας, ἐκ Μολδαβίας καί ἀλλαχόθεν. 


Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Μηνᾶ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τόν τελεσθέντα Ἑσπερινόν τῆς Κυριακῆς, 10ης Νοεμβρίου, καθ’ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Ἰάκωβος Krochak. 
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, εἶτα δέ ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ. 
* * * 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, ὑποβαλόντα σέβη ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Συμεών Σολταρίδην, ἐκ Κομοτηνῆς. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀδαμάντιον Κομβόπουλον, Καθηγητήν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου. 
* * * 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου πρῴην Περιστερίου κυροῦ Χρυσοστόμου, ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Περιστερίου, τό Σάββατον, 9ην Νοεμβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Πλάτωνος Κρικρῆ, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τελετήν ἐπιδόσεως Τιμητικοῦ Τόμου εἰς τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Ὑπομνηματογράφον κ. Μηνά Ἀλεξιάδην, Ὁμότιμον Καθηγητήν τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν αὐτοῦ, τήν Δευτέραν, 11ην τ.μ.. 
- Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀθανασίου Μελισσάρη, κατά τάς διοργανωθείσας ἐπετειακάς ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φωκίδος κ. Θεοκτίστου, ἐπί τῇ συμπληρώσει δεκαετίας ἀπό τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας αὐτοῦ, ἐν τῷ Πνευματικῷ Κέντρῳ Ἀμφίσσης, τήν Κυριακήν, 10ην ἰδίου. 
-  Καταλλήλως δέ, κατά τήν 19ην τελετήν ἀπονομῆς βραβείων τοῦ ΡΚαθολικοῦ Ἱδρύματος «Giuseppe Sciacca», ἐν τῇ ἐν τῷ Βατικανῷ Αἰθούσῃ Τελετῶν τοῦ Ποντιφικοῦ Πανεπιστημίου «Urbaniana», τό Σάββατον, 9ην ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails