_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

11/17/2017

Διεθνές Θεολογικό Συνέδριο με θέμα τη Συνοδικότητα στο Fribourg


Το Μεταπτυχιακό Ινστιτούτο Ορθοδόξου Θεολογίας τού εν Σαμπεζύ Γενεύης Ορθοδόξου Κέντρου τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, σε συνεργασία με το Τμήμα Θεολογίας τού Πανεπιστημίου τού Φριβούργου, το Ινστιτούτο Οικουμενικών Σπουδών (ISO) τού ως άνω Πανεπιστημίου και τη Διεθνή Ακαδημία Επιστημών Θρησκείας (AISR), πραγματοποιεί μεταξύ 16 και 18 Νοεμβρίου, στο Μεγάλο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου του Φριβούργου, Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Synodality and its implementation – a theological “topos” for the Church in East and West» (Η Συνοδικότητα και η εφαρμογή της – ένας θεολογικός «τόπος» για την Εκκλησία σε Ανατολή και Δύση). 
Το Διεθνές Συνέδριο ξεκίνησε τις εργασίες του με την ανάγνωση του Μηνύματος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Στον Χαιρετισμό τής Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος υπογραμμιζόταν η σημασία τής Συνοδικότητας, ἡ ὁποία: «ἀποτελεῖ κεντρικὴν διάστασιν τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας. Κατὰ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιολογίαν, ἡ Ἐκκλησία εἶναι “οὐσιαστικῶς συνοδική”. Μόνον ἐπ’ αὐτῆς τῆς ἐκκλησιολογικῆς θεωρήσεως τῆς συνοδικῆς φύσεως τῆς Ἐκκλησίας εἶναι δυνατὴ ἡ κατανόησις τῆς λειτουργίας τῶν συνόδων ἐν αὐτῇ. Ἡ ἐν Κρήτῃ, κατὰ Ἰούνιον 2016, συνελθοῦσα Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος, ἔκφρασις τῆς ἀδιαταράκτου συνοδικῆς συνειδήσεως καὶ τῆς βαθείας συνοδικῆς πείρας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, διὰ τῶν ἀποφάσεων αὐτῆς, ἐξέφρασεν ἐπικαίρως τὴν ἐκκλησιολογικὴν αὐτοσυνειδησίαν τῆς Ὀρθοδοξίας, την πιστότητα εἰς τὴν ζῶσαν ἐν αὐτῇ διηνεκῶς παράδοσιν τῆς ἀληθείας, ἐπανεβεβαίωσεν ὅτι ἐπὶ ὅλων τῶν ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων ἰσχύει ἡ αὐθεντία τῶν σχετικῶν συνοδικῶν ἀποφάσεων καὶ ἐδημιούργησε νέον ἐνδιαφέρον, διαχριστιανικῶς, διὰ τὴν ἀρχὴν τῆς συνοδικότητος καὶ διὰ τὸν συνοδικὸν θεσμόν. Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος ἀποτελεῖ ἀξονικὸ γεγονὸς εἰς τὴν σύγχρονον παρουσίαν καὶ πορείαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τὸ ὁποῖον ἀφορᾷ κατὰ τρόπον ἄμεσον εἰς τὴν ταυτότητα τῆς Ἐκκλησίας, εἰς τὰς διορθοδόξους σχέσεις, εἰς τοὺς διαχριστιανικοὺς διαλόγους καὶ εἰς τὴν συνάντησίν της μὲ τὸν σύγχρονον κόσμον». 


Στο τέλος του Μηνύματος τής Α.Θ.Π. εκφράζονται η ιδιαιτέρα χαρά για τον νέο αυτό αγλαό καρπό της αγαστής συνεργασίας του Πανεπιστημίου του Φριβούργου με το Μεταπτυχιακό Ινστιτούτο Ορθοδόξου Θεολογίας του Σαμπεζύ, καθώς και ευχές για επιτυχή διεξαγωγή του διεθνούς Συνεδρίου, λυσιτελείς διαβουλεύσεις και θεάρεστο καρποφορία «πρὸς δόξαν τοῦ μεγαλοδώρου Θεοῦ καὶ ἐπ’ ἀγαθῷ τῶν ἐν διαλόγῳ ἀγάπης καὶ ἀληθείας Ἐκκλησιῶν ἡμῶν». 
Ἀκολούθησε ο Χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελβετίας κ. Ιερεμίου, Προϊσταμένου τού εν Σαμπεζύ Γενεύης Ορθοδόξου Κέντρου τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε: «Ὁ συνοδικὸς θεσμὸς ὑπῆρξε γιὰ τὶς δύο Ἐκκλησίες ἡ μόνη ὁδὸς γιὰ τὴν ὑπεράσπιση ὄχι μόνο τῆς παραδεδομένης πίστεως ἀπὸ ὁποιεσδήποτε αἱρετικὲς παρεκκλίσεις, ἀλλὰ καὶ τῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ ἀνεπιθύμητες θεολογικὲς συγχύσεις ἤ αὐθαίρετες ἐκκλησιαστικὲς πράξεις. Ὑπὸ τὴν ἔννοια αὐτή, ἡ συνοδικὴ συνείδηση παρέμεινε ἀλώβητη στὶς δύο Ἐκκλησίες καὶ μετὰ τὸ σχίσμα τοῦ ΙΑ’ αἰῶνα τόσο γιὰ τὴν ἐσωτερική τους λειτουργία, ὅσο καὶ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ τὶς ἀλλεπάλληλες ἑνωτικὲς πρωτοβουλίες». 
Ο Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε και αυτός την ιδιαίτερη χαρά του, γιατί στο Θεολογικό αυτό Συνέδριο συμμετέχουν όχι μόνο οι έγκριτοι καθηγητές των τριών συνεργαζομένων για μία ολόκληρη εικοσαετία Θεολογικών Ιδρυμάτων και άλλοι ειδικοί εισηγητές, αλλά και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, όπως επίσης και αρκετοί απόφοιτοι τού πρωτοποριακού τριμερούς μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών τού Σαμπεζύ, «οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τὴ νέα γενεὰ θεολόγων μὲ ὁρατὴ τὴν προοπτικὴ ἀποκαταστάσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας, μὲ γνώμονα τὴν ὀρθοδοξία τῆς πίστεως καὶ τὸν σύνδεσμο τῆς ἀγάπης». 


Στο Διεθνές Συνέδριο έχουν προσκληθεί Ομιλητές από όλες τις κατά τόπους Αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και από τις Αρχαίες Ανατολικές Εκκλησίες.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails