_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

3/29/2017

ΦΑΝΑΡΙ: ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΘΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

«Ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄ συρόμενος στην αγχόνη» - Λεπτομέρεια από τον πίνακα του Νικηφόρου Λύτρα

Γράφει ο Θεολόγος-Εκκλησιαστικός Ιστορικός-Νομικός Ιωάννης Ελ. Σιδηράς 
ΜΑΡΤΥΡΙΚΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΘΥΣΙΕΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 
• Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και Ευαγγελισμός του μαρτυρικού Γένους μας 
• Το Οικουμενικό Πατριαρχείο υπήρξε η μόνη κιβωτός σωτηρίας του Γένους μας

3/28/2017

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ - 28 Μαρτίου 2017 (ΦΩΤΟ)

Ο Κωνσταντίνος Μπακογιάννης στον Οικουμενικό Πατριάρχη

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρύσανθον Δημητριάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Σωφρόνιον Συκάκην, Ἐφημέριον τῆς Ἱ. Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, καί τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Εὐάγγελον Γρηγοριάδην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον Μεσαχώρου, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀποστολόπουλον, Ἄρχοντα Μ. Χαρτοφύλακα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ἱστορικόν, Διευθυντήν Ἐρευνῶν τοῦ Ε.Ι.Ε., μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀνδρομάχης, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννην Δεμιρτζόγλου, Ἄρχοντα Μ. Ρεφερενδάριον, Λυκειάρχην τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, καί τόν Ἐλλογ. κ. Εὐστράτιον Γεωργιάδην, Καθηγητήν Φυσικῆς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σμαραγδῆς. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνον Μπακογιάννην, Περιφερειάρχην Στερεᾶς Ἑλλάδος, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Ταγκαλέγκα, Ἀντιπεριφερειάρχου, καί τῆς Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας Σοφρώνη, εἰδικῆς Συμβούλου. 

Ο Δήμαρχος Αρτάκης με συνεργάτες του και ο κ. Ιωάννης Ρίζος στον Πατριάρχη.
Σκοπός της επισκέψεως η προετοιμασία για την Πατριαρχική Λειτουργία και φέτος στην Κύζικο. 


- Τόν Ἐντιμ. κ. Hüseyin Sarı, Δήμαρχον Erdek (Ἀρτάκης), μετά τοῦ Ἐντιμ κ. Oktay Irmak καί τῆς Εὐγεν. κ. Arzu Kutucu, συνεργατῶν αὐτοῦ, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Ρίζου, Μαθηματικοῦ-Συγγραφέως, ἐκ Χαλκίδος. 
- Τούς Ἐλλογ. κ. Νικόλαον Τσαφταρίδην Καθηγητήν Πανεπιστημίου, Σύμβουλον ἐν τῷ Ὑπουργείῳ Παιδείας, Ἐρεύνης καί Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος, καί κ. Παῦλον Χαραμῆν, Ἀντιπρόεδρον τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Νεραντζούλην, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Γεωργίας, ἐξ Ἀμερικῆς. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Δαντίλην καί κ. Λυκοῦργον Μαρκούδην, συνεργάτας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς, κομίσαντας Αὐτῷ ἀναμνηστικόν δῶρον ἐπί τῇ 25ετηρίδι τῆς Πατριαρχίας Του ἐκ μέρους τοῦ Ποιμενάρχου των. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Πελαγίαν Πισιριτζῆ, Πρόεδρον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς Τενέδου, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Λεονταρίδου, Πυροσβέστου, ἐκ Λαρίσης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Ρομπόπουλον, Δημοσιογράφον - Ἐκδότην τῆς Ὁμογενειακῆς ἐφημερίδος «Ἠχώ». Τήν Εὐγεν. κ. Χριστίναν Λαζαρίδου, ἐκ Σμύρνης.

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΛΩΘΕΝΤΟΣ Ι. ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ


ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 
"ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν." 
(Μάρκ. 16, 6)

Ἦτο εὐλογία Θεοῦ νὰ συνοδεύσω τὴν Α.Θ.Π. τὸν Πατριάρχην μας Βαρθολομαῖον εἰς τὰ ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου καὶ τὸν εὐχαριστῶ θερμῶς δι' αὐτό. Τοῦ ἔργου δηλονότι τῆς συντηρήσεως, ἀναστηλώσεως καὶ ἀποκαταστάσεως τοῦ ἱερωτέρου τούτου Μνημείου σύμπαντος τοῦ Χριστιανισμοῦ. 
Ἡ ἰδέα καὶ ὑλοποίησις τοῦ σπουδαίου τούτου καὶ ἀπαραιτήτου ἐγχειρήματος, λόγῳ τῶν ὑπαρχουσῶν φθορῶν, ὀφείλεται εἰς τὴν δεξιὰν πρωτοβουλίαν τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Θεοφίλου Γ΄, ὁ ὁποῖος ἐκάλεσε ἐπισήμως τὴν Α.Θ.Π., καὶ ἐπέτυχε κατόπιν μεγάλων, ὡς συνήθως,δυσχερειῶν συμφωνίαν μετὰ τῶν Φραγκισκανῶν καὶ τῶν Ἀρμενίων, οὕτως ὥστε νὰ διατηρηθεῖ ἡ ἑλληνικότης τῶν ἐπεμβάσεων κατὰ τὰ ἀπαράγραπτα δικαιώματα καὶ προνόμια τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς τὸ καθεστὼς τῶν Ἁγίων Τόπων. Τὸ γεγονὸς τοῦτο ἀφ' ἑνὸς ἐδήλου τὴν ἐφικτὴν συνεργασίαν τῶν τριῶν Χριστιανικῶν Κοινοτήτων, ἀφ΄ ἑτέρου δὲ τὴν διακριτικὴν συμβολὴν τοῦ Κράτους τοῦ Ἰσραὴλ εἰς τὸν τομέα τῆς εἰρήνης καὶ συναλληλίας μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, ἀνεξαρτήτως φυλῆς καὶ θρησκεύματος. 
Αἱ γενόμεναι ἐργασίαι διήρκεσαν οὐχὶ ἐπὶ μακρόν, ἀλλὰ ἐπὶ ὀκτὼ περίπου μήνας (Μάρτιος 2015) κατόπιν συστηματικῆς προετοιμασίας ὑπὸ τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν τῆς καθηγ. Ἀ. Μοροπούλου καὶ τῶν καθηγητῶν εἰδικῶν γνωστικῶν ἀντικειμένων Ε. Κορρέ, Α. Γεωργοπούλου, Σ. Συράκου, Χ. Μουζάκη καὶ κλιμακίου ἐκ 50 συνεργατῶν, εἰς διάφορα στάδια. Ἡ τελευταία συντήρησις τοῦ Μνημείου ἐγένετο μετὰ τὴν τῆς τῶν Σταυροφόρων (1099-1187), ὑπὸ τοῦ κάλφα Μονομάχου, οὕτινος ἀπεκαλύφθη καὶ ἡ ἐπιγραφή. 
Τὸ ὅλον ἔργον ἐκόστισε περὶ τὰ 3,5 ἑκατομμύρια δολαρίων, τὰ ὁποῖα ἐξησφαλίσθησαν ὑπὸ δωρητῶν πρωτίστως δὲ τῆς Ἰωάννας Μαρίας (Mica) Ertegün, ρουμανικῆς καταγωγῆς χαριέσσης "φυσικῆς ἀριστοκρατίσσης" καὶ προστάτιδος τῶν ἀνθρωπιστικῶν σπουδῶν καὶ ἱδρυμάτων, συζύγου τοῦ Ahmet Ertegün (+2006), διαπρεποῦς ἐπιχειρηματίου ἐν Η.Π.Α. εἰς τὸν τομέα κυρίως τῆς μουσικῆς, ἡ ὁποία προσέφερεν τὸ ποσὸν τῶν 1.153.900 δολαρίων, τῆς Ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, τῆς Α.Θ.Π. καὶ τῶν περίπου τεσσαράκοντα ἑτέρων δωρητῶν (Μητροπολιτῶν, Ἱ. Μονῶν, κληρικῶν, λαϊκῶν, Τραπεζῶν, Ἐταιρειῶν κλπ.). 
Ἡ τελετὴ τῶν Ἐγκαινίων ἐγένετο τὴν πρωΐαν τῆς Τετάρτης (22.3) καθ' ἣν ἑόρταζε καὶ ὁ Μακαριώτατος, ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ καταρτισθέντος προγράμματος, παρόντος καὶ τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀ. Τσίπρα. Διεξήχθη δὲ πρὸ τοῦ Ἱ. Κουβουκλίου, ἐν μέσῳ τῶν θρησκευτικῶν και κρατικῶν Ἀρχῶν καὶ μεγάλου πλήθους. Κατ' αὐτὴν ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης Θεόφιλος, ὁ Φύλαξ τῶν Ἁγίων Τόπων, ὁ Ἀρμένιος Πατριάρχης, ὁ Νούντσιος καὶ ἡ Α.Θ.Π. Μεταξὺ δὲ τῶν ὁμιλιῶν παρεμβάλλοντο ὕμνοι χορωδιῶν τῶν Ὀρθοδόξων, τῶν Φραγκισκανῶν καὶ τῶν Ἀρμενίων. Ἐπηκολούθησεν εἰς τὴν Αἴθουσαν τοῦ Θρόνου ἐνημέρωσις (briefing) τῆς Ἀ. Μοροπούλου μετὰ διαφανειῶν ἐπὶ τῆς γενομένης κατόπιν πολλῶν μελετῶν πολυσχιδοῦς ἐργασίας, τῆς ὁποίας τὸ κείμενον καταγραφῶν ἀνέρχεται περὶ τὰς 1.000 σελίδας. Εἶτα ὡμίλησεν ὁ Ἐξοχ. Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀ. Τσίπρας λίαν εὐστόχως καὶ ἐπηκολούθησεν δεξίωσις. 
Τὴν ἑπομένην ἡ Α.Θ.Π. μετὰ τῆς Συνοδείας αὐτῆς, μετέβη διὰ νὰ προσκυνήσει εἰς τὸν Πανάγιον Τάφον. Ἦτο δὲ συγκλονιστικὸν νὰ βλέπει τις τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην γονυπετῆ ἐπὶ τοῦ Τάφου τοῦ Χριστοῦ νὰ προσεύχεται ἐπὶ ἡμίσιαν ὥραν ὑπὲρ τοῦ σύμπαντος κόσμου, μετὰ δὲ εἰς τὸν Λίθον, ὅπου ἐναπετέθη τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου μετὰ τὴν Σταύρωσιν καὶ τέλος εἰς τὸν Κρανίου Τόπον τὸν Φρικτὸν Γολγοθᾶ. Ἐκεῖ ὁ Παναγιώτατος εἰσῆλθεν εἰς τὴν στενοτάτην κρύπτην διὰ νὰ προσκυνήσει. Εἶτα δὲ μετὰ τῆς Συνοδείας του ἐπεσκέφθη, παρελθόντων ἔνδεκα ἐτῶν, τὸν πρ. Πατριάρχην Εἰρηναῖον, γενόμενος δεκτὸς μετὰ μεγάλης χαρᾶς καὶ συγκινήσεως εἰς τὸ κατάλυμα τοῦ "ἐγκλείστου αὐτοῦ μάρτυρος τῆς ὀρθοδόξου πίστεως". Τὸ ἑσπέρας δὲ παρετέθη εἰς τὸ Ξενοδοχεῖον τῶν Ρ/Καθολικῶν ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, ἐπίσημον δεῖπνον. 
Ἡ γενομένη ἐργασία ἐπὶ τοῦ Ἱ. Κουβουκλίου, ἀπεκάλυψεν τοιχογραφίας (fresco) εἰς τὴν ὀροφὴν του, ἠμαυρωμένας, ὡς συνήθως, ἐκ τῶν κηρῶν καὶ τοῦ θυμιάματος, ἠνοίχθη καὶ πάλιν! -Κύριε ἐλέησον- ἡ πλάξ τοῦ Τάφου τοῦ Σωτῆρος, ὅτε εὑρέθη ἑτέρα τῶν Σταυροφόρων, ἐνῶ κάτωθεν αὐτῆς ὑπῆρχον μπάζα! Κάτωθεν τέλος αὐτῶν ὑπῆρχε ὁ βράχος κατερχόμενος ἐκ δεξιῶν, ὅπου ἐναπετέθη τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου. Τότε δέ, κατὰ τὴν μαρτυρίαν τῶν ἐπιστημόνων, "ἐσταμάτησεν ἡ περαιτέρω λειτουργία τῶν εἰδικῶν των μηχανημάτων". Στιγμαὶ ἱστορικαί, συνταρακτικαί, ἀνεπανάληπτοι. Ἐπίσης εὑρέθησαν σημαντικαὶ ἐπιγραφαί καθαρισθεῖσαι καὶ ἀποκατασταθεῖσαι1. Ἀντικατεστάθησαν σεσαθρωμένα τμήματα τοίχων, κιόνων, ὀρθομαρμαρώσεων, opus sectile, συνετηρήθησαν τοιχογραφίαι καὶ ἀνάγλυφοι παραστάσεις μαρμαρίνων πλακῶν κ.ἄ. 
Βεβαίως ἀπομένουν εἰσέτι πολλὰ καὶ σοβαρότατα προβλήματα περὶ τὰ θεμέλια τοῦ Ἱ. Κουβουκλίου, πρωτίστως δὲ ἡ στεγανοποίησις αὐτῶν ἀπὸ τῆς ὑγρασίας καὶ τῶν ὑδάτων διὰ τῆς κατασκευῆς drenaj, πρᾶγμα διὰ τὸ ὁποῖον ἡ ἁρμοδία ἐπὶ τῶν ἀρχαιοτήτων ὑπηρεσία τοῦ Κράτους ἀσφαλῶς δὲν θὰ παράσχει εὐκόλως τὰ ἀπαιτουμένας πρὸς τοῦτο ἀδείας, λόγῳ καὶ τῶν προγενεστέρων πλημμελῶν ἀνασκαφῶν, τὰ ὁποῖα ὅμως ἀποτελοῦν μέγαν κίνδυνον διὰ τὴν στατικὴν τοῦ Ἱ. Κουβουκλίου. Διὰ τοῦτο ἄλλωστε φαίνεται, ὅτι ἡ ἀναστήλωσις ἤρχισεν ἐκ τῶν ἄνω καὶ οὐχὶ ἐκ τῶν κάτω, πρᾶγμα ἀρκούντως προβληματικόν. 
Ἡ τελετὴ τῶν ἐγκαινίων, ὡς ἦτο φυσικόν, ἐκαλύφθη πάραυτα ὑπὸ τῶν ΜΜΕ. 
Πάντως ὀφείλονται συγχαρητήρια εἰς τὸν Μακαριώτατον καὶ τὴν Ἁγιοταφικὴν Ἀδελφότητα, διὰ τὸ μέγα τοῦτο ἐγχείρημα, τὸ ὁποῖον συνιστᾶ ἱστορικὴν τομὴν εἰς τὴν πολύπλαγκτον ἱστορίαν τοῦ Παναγίου, Θεοδέγμωνος καὶ Ζωοποιοῦ Τάφου καὶ γενικότερον τοῦ Χριστιανισμοῦ. 
______________________________________________ 
1- National Technical University of Athens, Presentation of the Completion of the Rehabilitation of the Holy Aedicule, Ἱεροσόλυμα, 22 Μαρτίου 2017. D. K. Eisenbud, Thousands visit restored site of Jesus's tomb in Old City church, The Jerusalem Post ἀρ. 25735, 23.3.(2017) 4.


ΤΑ 30ΧΡΟΝΑ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ (ΦΩΤΟ)


30 χρόνια Αρχιερατείας Προκαθημένου Εσθονικής Εκκλησίας κ. Στεφάνου 
Με εκκλησιαστική σεμνότητα ο Σεβ. Μητροπολίτης Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας εόρτασε την Κυριακή 26 Μαρτίου 2017, την επέτειο της αρχιερατικής του χειροτονίας στον Ιερό Καθεδρικό Ναό των Αγίων Συμεών και Άννας στην Ταλλίνη. Μαζί με τον Σεβασμιώτατο συλλειτούργησε και ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος, ο πρωτοσυγκελλεύων πρωτοπρεσβύτερος Ματθίας Πάλλη και κληρικοί της Αρχιεπισκοπής Ταλλίνης. Ο Σεβασμιώτατος στο τέλος της Θείας Λειτουργίας έδωσε το οφφίκιο του Οικονόμου σε τέσσερις κληρικούς παροτρύνοντάς τους να συνεχίσουν να εργάζονται στον αμπελώνα του Χριστού σαν πιστοί στρατιώτες, έτοιμοι για τη μάχη υπέρ των συμφερόντων της Εκκλησίας και του ποιμνίου. 


Τον εορτάζοντα Μητροπολίτη προσφώνησε εκ μέρους των Ιεραρχών της Εσθονίας, των κληρικών και του ποιμνίου ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος, o οποίος υπογράμμισε,με θερμούς και ευγνώμονες λόγους, την προσφορά του τιμώμενου Ιεράρχη στην Εσθονία αλλά και στην Ορθοδοξία γενικότερα. Συγκεκριμένα ο Θεοφιλέστατος σημείωσε: «Δοξάζουμε το Θεό και μνημονεύουμε με ευγνωμοσύνη τον μακαριστό Πατριάρχη Δημήτριο και τον μακαριστό Γέροντά σας Μητροπολίτη Γαλλίας Μελέτιο, οι οποίοι σας εξέλεξαν επίσκοπο Ναζιανζού πριν 30 ολόκληρα χρόνια, το 1987. Εκφράζουμε και την ευγνωμοσύνη μας και στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο που σας ανέθεσε την ποιμαντική διακυβέρνηση της Αυτονόμου Εκκλησίας της Εσθονίας και για το λόγο αυτό σας έχουμε κοντά μας. Οι καρποί της πορείας σας και της προσφοράς σας είναι ανυπολόγιστοι. Αν θέλουμε να δώσουμε μία εικόνα για την 30χρονη πορεία σας τότε θα χρησιμοποιούσαμε αυτή του Εσθονού γεωργού. Σαν τον γεωργό που με πολλή υπομονή και αγάπη σκαλίζει και οργώνει το χωράφι του όλη μέρα και με καρτερία περιμένει τον καρπό, έτσι κι εσείς σαν φιλόμοχθος γεωργός εργάζεστε στο γεώργιο της Εκκλησίας για 30 ολόκληρα χρόνια εκ των οποίων τα 18 στην ευλογημένη εσθονική γη. Σας ευχαριστούμε για όσα φανερά και αφανή έχετε προσφέρει στην Εκκλησία και ευχόμαστε να συνεχίσετε την ενεργό και δυναμική σας παρουσία για πολλά πολλά χρόνια ακόμη προς δόξαν Θεού και Εκκλησίας». 


Το λόγο στη συνέχεια έλαβε ο πρωτοσυγκελλεύων π. Ματθίας ο οποίος ευχαρίστησε τον τιμώμενο Πρωθιεράρχη υπογραμμίζοντας κυρίως την μέριμνά του για την ίδρυση και συγκρότηση της ενορίας του Αγίου Συμεών αλλά και για την εκ βάθρων ανακαίνιση του Ναού αυτού. 
Ο Σεβασμιώτατος κ. Στέφανος, εμφανώς συγκινημένος, ευχαρίστησε τον άγιο Χριστουπόλεως για τους αγαπητικούς του λόγους. Αναφέρθηκε κατόπιν με ευγνωμοσύνη στα πρόσωπα του Μητροπολίτου Μελετίου και των Πατριαρχών Δημητρίου και Βαρθολομαίου, ενώ ιδιαιτέρως υπογράμμισε τη σημασία του ποιμνίου για την πορεία του και τη ζωή του. Συγκεκριμένα απευθυνόμενος στο παρευρισκόμενο ποίμνιο τόνισε ότι «σε στιγμές δυσκολίας εσείς με στηρίξατε και σήμερα βρίσκομαι εδώ στην Εσθονία διότι εσείς με επιλέξατε και με ζητήσατε να έρθω εδώ. Σας αγαπώ πολύ και είμαι ανάμεσά σας. Δεν σκέφτομαι ποτέ να φύγω από την ενεργό υπηρεσία διότι αναλογίζομαι τι θα απολογηθώ σε όλους εσάς που με αγαπάτε και με επιλέξατε». 
Ο Σεβασμιώτατος, τέλος, ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκομένους τους ιερείς και το ευλαβή λαό. Ακολούθησε μικρή δεξίωση κατά την οποία ο Σεβασμιώτατος δέχθηκε τις ευχές του κλήρου και του λαού.

Εκ της Εκκλησίας της Εσθονίας

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΛΓΙΟΥ (22-26 Μαρτίου 2017)


Διορθόδοξο Συλλείτουργο στο Rotterdam της Ολλανδίας 
Δυναμική Ορθόδοξη Μαρτυρία στις Κάτω Χώρες 
Το τρίτο κατά σειρά Διορθόδοξο Συλλείτουργο τελέσθηκε την Κυριακή 26 Μαρτίου 2017 στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου Rotterdam Ολλανδίας της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου. 
Όπως έχει καθιερωθεί, μετά την Κυριακή της Ορθοδοξίας στις Βρυξέλλες, τελείται Διορθόδοξη Θεία Λειτουργία στο Λουξεμβούργο την Β´ Κυριακή των Νηστειών, και τέλος σήμερα, Δ´ Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής οι Ορθόδοξοι της Ολλανδίας συλλειτούργησαν και κοινώνησαν του Κοινού Ποτηρίου δίνοντας στην Χώρα αυτή μία δυναμική ορθόδοξη μαρτυρία. 
Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο οικείος Επίσκοπος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Αθηναγόρας, παραστατούμενος από τον Αρχιεπίσκοπο Σίμωνα (Πατριαρχείο Μόσχας) και τον Χωρεπίσκοπο Νεαπόλεως κ. Πορφύριο (Εκκλησία Κύπρου) καθώς και από πλήθος κληρικών των Ορθοδόξων Παρουσιών στις Κάτω Χώρες. Τη Θεία Λειτουργία λάμπρυναν με τις κατανυκτικές μελωδίες τους, η ελληνόφωνη χορωδία της ενορίας του Rotterdam, η ολλανδόφωνη χορωδία της ενορίας του Eindhoven, καθώς και αραβόφωνοι ιεροψάλτες, αποδίδοντας ύμνους σε διάφορες γλώσσες. 


Τον θείο λόγο κήρυξε ο Αιδεσ. Πρεσβύτερος Μιχαήλ Bakker, ο οποίος μίλησε για την μεγάλη προσωπικότητα του Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου, συγγραφέως της Κλίμακος, τονίζοντας την αγωνιστικότητα που πρέπει να διακατέχει τον χριστιανό, ώστε να ανεβαίνει τα σκαλοπάτια της πνευματικής ζωής για να φτάσει στο στόχο του, τη σωτηρία. Η πάλη του σύγχρονου ανθρώπου στις δυσκολίες των καιρών, καθιστά την ανάβαση στη νοητή κλίμακα της ζωής και της πορείας του πιστού δυσκολότερη, αλλά η ελπίδα της Αναστάσεως κάνει την ανηφόρα λιγότερο κοπιαστική.
Ανάμεσα στο πολυπληθές εκκλησίασμα διακρίνονταν, ο Εξοχώτατος Πρέσβυς της Ελλάδος στην Ολλανδία κ. Δημήτριος Χρονόπουλος, ο Εξοχώτατος Πρέσβυς της Γεωργίας και ο Πρόξενος της Κύπρου στην Ολλανδία. 
Στο τέλος της Ευχαριστιακής Συνάξεως ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας εξέφρασε τη χαρά του για τη σύναξη αυτή όλων των Ορθοδόξων, γεγονός σημαντικό για την καλή συνεργασία των δικαιοδοσιών, την μυστηριακή ενότητα των πιστών, του σώματος της Εκκλησίας, λίγο πριν την μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης, το Άγιο Πάσχα.


ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
Δέηση τελέσθηκε τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2017 στο Ρωμαιοκαθολικό Παρεκκλήσιο του Αεροδρομίου των Βρυξελλών για τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης που συνέβη ακριβώς ένα χρόνο πριν, παρουσία του Μητροπολίτου Βελγίου κ. Αθηναγόρου, και εκπροσώπων των άλλων Χριστιανικών Εκκλησιών. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης στην ομιλία του, εκτός της βαθείας θλίψης του για τα θύματα του τραγικού αυτού συμβάντος, καθώς και τη συμπαράσταση του στις οικογένειες τους, ευχήθηκε για την κατά Θεόν ειρήνη και ομόνοια στο κράτος του Βελγίου, αλλά και σε όλο τον κόσμο. 
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ακολούθησε πορεία ειρήνης με τη συμμετοχή των Αρχηγών των Θρησκειών του Βελγίου, του Υπουργού Δικαιοσύνης και Θρησκευμάτων κ. Koen Geens,καθώς και κληρικών και πιστών των τριών μονοθεϊστικών Θρησκειών, όπου δόθηκε ένα ηχηρό μήνυμα ειρήνης, αρμονικής συνύπαρξης και αλληλεγγύης.

Εκ της Ι. Μητροπόλεως Βελγίου

3/27/2017

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (26 Μαρτίου 2017)

φωτό: Yani Kayakoparan 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς Δ´ τῶν Νηστειῶν, 26ης Μαρτίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων, Ἀρχειοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων.


Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Φωκᾶ Μεσαχώρου, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος Σῖσκος, Βιβλιοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἐφραίμ, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Βατοπαιδίου, μετά τῶν ἐκ τῶν μελῶν τῆς Ἀδελφότητος αὐτῆς Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Εὐδοκίμου καί Μοναχοῦ κ. Ἀρσενίου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Ἀνδρώνην καί τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Γιαχνάκη, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τούς Ἐξοχ. κ. Ἀνδρέαν Μιχαηλίδην, Βουλευτήν ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Χίου, Ἰατρόν, Γεν. Γραμματέα τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως Ὀρθοδοξίας, καί Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Μυγδάλην, Σύμβουλον αὐτῆς. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Καλτσίδην, Ἱερορράπτην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Ζιώγα, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Ο ΣΜΥΡΝΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΣΤΟ ΓΕΝΕΣΙΟ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΔΙΠΛΟΚΙΟΝΙΟΥ (ΦΩΤΟ)


Τήν Κυριακήν, 26 Μαρτίου 2017, Δ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ἐτελέσθη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Διπλοκιονίου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖο, ὁ ὁποῖος ἀνταπεκρίθη σέ ἀπευθυνθεῖσα πρός αὐτόν πρόσκληση ἐκ μέρους τοῦ νέου Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Κοινότητος ταύτης, Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Καισαρίου Χρόνη. Ὁ ἱερουργήσας Ἀρχιερεύς εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἐπικοινωνήσει μέ τά μέλη τῆς Κοινότητος καί τούς ἐκκλησιασθέντας στό Ναό τοῦτο πιστούς, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἐκπαιδευτικοί τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί ὁ Ἐλλογιμ. κ. Σταῦρος Γιολτζόγλου, Συντονιστής Ἐκπαιδεύσεως. Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβ. κ. Βαρθολομαῖος ἀναφέρθηκε στό ἔργο τοῦ τιμωμένου κατά τήν Δ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν μεγάλου πατρός τῆς Ἐκκλησίας μας Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναίτου "Κλίμαξ" καί προέτρεψε τούς πιστούς νά ἀνέλθουν τήν κλίμακα αὐτή τῶν ἀρετῶν, τῆς ὁποίας κατάληξη εἶναι ἡ συνάντηση μετά τοῦ ἀγαπωμένου Νυμφίου τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος ὑπέδειξε τήν ὁδό τῶν ἀρετῶν ὄχι ὡς ἀποστεωμένο καθῆκον ἀλλά ὡς ζωογόνο ἀνάγκη τῶν ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν τήν μετά τοῦ πλησίον ἐν ἀγάπῃ συμπορεία, ἐν μέσῳ βεβαίως τῶν συγχρόνων δυσκολιῶν καί περισπασμῶν, πρός τήν σωτηρίαν τους, ἀλλά καί τήν κατά Θεόν, πρωτίστως, ἀλλά καί τήν, συμφώνως πρός τήν διδασκαλίαν Του, κατ' ἄνθρωπον προκοπήν τους. 
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐπηκολούθησε δεξίωση στήν Κοινοτική Αἴθουσα, κατά τήν ὁποίαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης ηὐχήθη στούς παρισταμένους καλόν τό ὑπόλοιπον τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς καί καλόν Πάσχα.


Ο ΚΑΛΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΜΑΔΥΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΟ ΝΙΧΩΡΙ (ΦΩΤΟ)


Ι. ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
26ῃ Μαρτίου, Δ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, Ἰωάννου τῆς Κλίμακος: 
Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου, ἱερουργοῦντoς τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καὶ Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος τῶν Πατριαρχείων. 
Ακολούθησε δεξίωση στην Κοινοτική Αίθουσα. 


3/26/2017

ΠΑΝΔΗΜΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΟΝ Ι. ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΦΕΡΙΚΙΟΪ (ΦΩΤΟ)


Πάνδημο Αρχιερατικό Μνημόσυνο, τελέστηκε σήμερα, Κυριακή 26 Μαρτίου 2017 (Δ΄ Νηστειών), στον Ιερό Ναό Αγίων Δώδεκα Αποστόλων της Κοινότητος Φερίκιοϊ "ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σασίμων, κ. Γενναδίου, Ἐπόπτου τῆς Περιφερείας ἡμῶν, ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν κεκοιμημένων ἀοιδίμων Πατριαρχῶν, Ἀρχιερέων, ἱερέων, ἱεροδιακόνων, ἱεροψαλτῶν καὶ διακονητῶν• τῶν ἀειμνήστων Κτιτόρων, Μεγάλων Εὐεργετῶν, Εὐεργετῶν, δωρητῶν, συνδρομητῶν καὶ ἀφιερωτῶν• τῶν πάλαι Ἐφοροεπιτρόπων, διδασκάλων καὶ διδασκαλισσῶν καὶ μαθητῶν, ὣς καὶ πάντων τῶν ἁπανταχοῦ τῆς Γῆς ἀναπαυομένων εὐσεβῶν τέκνων τῆς Κοινότητος ἡμῶν", σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Κοινότητος.
Επακολούθησε "Ἐπιμνημόσυνος Δέησις ἐπὶ τοῦ κενοταφίου τοῦ αὐλογύρου καὶ δεξίωσις εἰς τὴν παρακειμένην Κοινοτικὴν Αἴθουσαν."


Related Posts with Thumbnails