________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


4/25/2013

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ (25.4.2013)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 25ης Ἀπριλίου, ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Νέας Ἰερσέης κ. Εὐαγγέλου καί Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τῆς Κοινότητος Κουσκουντζουκίου καί ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μάρκου Ἀποστολίδου, ἐκ τῶν Ἱδρυτῶν τῆς Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου (Kızılay), τῇ παρουσίᾳ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, Ποιμενάρχου τῆς Ἐπαρχίας, καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, τοῦ Ἐντιμ. κ. Ahmet Lütfi Akkar, Προέδρου τοῦ Kızılay, καί ἄλλων μελῶν αὐτοῦ ἐκ διαφόρων περιοχῶν τῆς Πόλεως καί τῆς Ἴμβρου, τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχου τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, καθώς καί Καθηγητῶν καί μαθητῶν αὐτοῦ. Ὡμίλησαν ὁ Ἐλλογ. κ. Λυκειάρχης, ὁ Ἐντιμ. κ. Ahmet Lütfi Akkar καί ὁ Πατριάρχης, ἐξάραντες τήν προσωπικότητα τοῦ ἀειμνήστου. 
Ἐπηκολούθησε γεῦμα εὐγενῶς παρατεθέν ὑπό τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος ἐν τῷ ἑστιατορίῳ Bridge. 
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Παναγιώτατος ἐπεσκέψατο ἐν τῷ Νοσοκομείῳ Florence Nightingale τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ψευτέλην, ὑποβληθέντα εἰς μεταμόσχευσιν ἥπατος, καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτῷ τάς πατρικάς Αὐτοῦ εὐχάς διά ταχεῖαν ἀνάρρωσιν. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
-Τόν Ἐξοχ. κ. Victor Tvircun, Γενικόν Γραμματέα τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Μαύρης Θαλάσσης, ὑποβαλόντα σέβη ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Gábor Kiss, Γενικόν Πρόξενον τῆς Οὑγγαρίας ἐνταῦθα, κομίσαντα ἐπίσημον Γράμμα τῆς Kυβερνήσεως αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννην Μυλόπουλον, Πρύτανιν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά τῆς Ἐλλογ. κ. Ἐλπίδος Κολοκυθᾶ, Καθηγητρίας τοῦ ἐκεῖ Πολυτεχνείου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Γκουροβανίδην, Δικηγόρον, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Murat Suluoğlu, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἴμβρῳ Παραρτήματος τοῦ Kızılay καί τῆς ἐν αὐτῇ Ἀθλητικῆς Λέσχης, μετά μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. 
-Ὅμιλον ἐκ τοῦ Ἱδρύματος παιδικῆς ἑστίας-πνευματικοῦ κέντρου «Ἄσυλο τοῦ παιδιοῦ», ἐκ Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Μαίρης Εὐθυμιάδου. 
-Τόν Ἐλλογ. κ. Ἄγγελον Συρίγον, Καθηγητήν τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου, μεθ᾽ ὁμίλου φοιτητῶν αὐτοῦ. 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά: 
- Τήν ἔναρξιν τῆς ἐν τῷ Μουσείῳ Sakıp Sabancı διοργανουμένης ἐκθέσεως, μέ θέμα: «The 1001 Faces of Orientalism», τήν Τετάρτην, 24ην Ἀπριλίου. 
- Τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἀλεξάνδρας Χατζηαναστασίου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, αὐθημερόν. 
- Τήν ἔναρξιν τῆς ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ διοργανουμένης ὁμαδικῆς εἰκαστικῆς ἐκθέσεως μέ τίτλον: «ΤΙΩ ΕΙΛΑΡ 6-Ἀνοίγοντας τά φτερά», τήν Πέμπτην, 25ην ἰδίου. 
- Τήν ἐν τῇ Ζαππείῳ Σχολῇ πραγματοποιηθεῖσαν ὑπό τοῦ 4ου Γυμνασίου Ἀγρινίου θεατρικήν παράστασιν τοῦ ἔργου τοῦ Σοφοκλέους «Ἀντιγόνη», αὐθημερόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails