_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

11/16/2014

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑ ΡΕΥΜΑ (ΦΩΤΟ)

Φωτογραφίες από την σημερινή Πατριαρχική Χοροστασία στο Μέγα Ρεύμα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε: 
α) Ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 15ης Νοεμβρίου, καθ᾽ ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι Καθηγηταί καί μαθηταί τῆς Γερμανικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν καί τοῦ 2ου Γεν. Λυκείου Χίου «Λιβάνειο», πιστοί ἐκ Γιαννιτσῶν ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Αὐγερινοῦ Ἠλία, καί ὅμιλος Ξεναγῶν ἐκ Κρήτης. Ἐν τῷ τέλει ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν θυμάτων τροχαίων ἀτυχημάτων ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς παγκοσμίου ἡμέρας μνήμης αὐτῶν. 
β) Ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Μεγάλου Ρεύματος κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Κυριακήν, 16ην ἰδίου. Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Νήφων Τσιμαλῆς. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, οἱ Ἐξοχ. κ. Ἀνδρέας Λοβέρδος, Ὑπουργός Παιδείας καί Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, πολυάριθμοι προσκυνηταί ἐκ Λίνδου Ρόδου καί πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως. 
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἀνέγνω τό εἰθισμένον Τρισάγιον πρό τοῦ ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ τάφου τῶν ἀοιδίμων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν Σωφρονίου Β’, Γαβριήλ Δ’, Κωνσταντίου Β’ καί Γρηγορίου Στ’, δεηθείς καί ὑπέρ τῶν ἀειμνήστων Ἱεραρχῶν Ἡλιουπόλεως καί Θείρων Γενναδίου, Προικοννήσου Φιλοθέου, Σκοπέλου Ἀλεξάνδρου καί Τυάνων Φιλίππου, διακονησάντων ἐν τῇ Περιφερείᾳ Βοσπόρου. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ, καθ᾽ ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Πέτρος Μπαζγκάρλο, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἐκθέσας τά πεπραγμένα αὐτῆς κατά τό λῆγον ἔτος, ἡ Εὐγεν. κ. Λωξάνδρα Δημοπούλου, Πρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος, ὁ Πατριάρχης καί ὁ κ. Ὑπουργός. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, καί τῶν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνος Χατζηαναστασίου καί Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Κώτσια, ἐκ τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ ὡς ἄνω Ἱ. Ναοῦ. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, παρουσιάσαντα Αὐτῷ τόν ἄρτι χειροτονηθέντα ὑπ᾿ αὐτοῦ διά τάς ἀνάγκας τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Βασίλειον Ἰωαννίδην. 
- Τούς Θεοφιλ. Ἐπισκόπους Μπαρναούλ καί Ἀλταΐ κ. Σέργιον καί Γκορνοαλταΐσκ καί Τσεμάλ κ. Καλλίστρατον, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Ρωσσίας, μετά Κληρικῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰγνάτιον Ζακάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως. 
- Τόν Μουσικολ. κ. Στυλιανόν Φλοῖκον, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί τάς εὐγνώμονας εὐχαριστίας ἐπί τῇ προαγωγῇ του εἰς Ἄρχοντα Α’ Δομέστικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Νικόλαον Χριστοδουλάκην, πρῴην Ὑπουργόν, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Γεωργίας Μαχαίρα, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Θωμᾶν Σαββίδην, Καθηγητήν ἐν τῷ Ἀριστοτελείῳ Πανεπιστημίῳ Θεσσαλονίκης. Τήν Ἐλλογ. κ. Εὐγενίαν Καλογέρου, Ἐκπαιδευτικόν ἐν τῷ Ζαππείῳ Λυκείῳ. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Μάριον Κάτσικαν, Μάριον Κοσμίδην, Ἀθανάσιον Μανώλην καί Χαράλαμπον Καραθάνον, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τάς Εὐγεν. Δίδας Μυρτώ Σωφρονίου, Ἑλένην Σκούπα καί Ἑλένην Μπούμπα, ἐξ Ἀθηνῶν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, διεβίβασε καταλλήλως τάς εὐχάς Αὐτοῦ διά ταχεῖαν ἀνάρρωσιν εἰς τόν ἐν τῷ ἐν Okmeydanı Νοσοκομείῳ «Memorial» νοσηλευόμενον Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Στέλιαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails