________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


12/13/2016

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟ ΜΕΤΟΧΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΦΩΤΟ)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 13ην τ. μ., ἐπί τῇ κατά τό ἰουλιανόν ἡμερολόγιον ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Βατοπαιδινῷ Μετοχίῳ κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐν μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος ἐκ τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Παροικίας καί τῇ συμπροσευχῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἄρτης κ. Καλλινίκου. Ἐν τῷ τέλει, ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Παροικίας Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκῆρυξ κ. Πανάρετος προσεφώνησε τόν Παναγιώτατον ἑλληνιστί καί ρωσσιστί, Ὅστις ἀπήντησεν ἐπικαλεσθείς τήν εὐλογίαν τοῦ Ἁγίου, μεταγλωττίζοντος τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Μετοχίου.
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ Μ. ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΟΣ π. ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ
Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, 
Ἡ ἐνταῦθα Σλαυόφωνος Ὀρθόδοξος Παροικία «ἐν ἑορτίῳ περιβολῇ καί ἐν ἰματισμῷ διαχρύσῳ», ὑποδέχεται τήν Ὑμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα μέ αἰσθήματα ἀπείρου χαρᾶς καί ὑποβάλλει διά τοῦ ὁμιλοῦντος τά διακατέχοντα αὐτήν αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης πρός τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην, τόν ἐπί 25ἐτίαν ὅλην θεοφιλῶς, στιβαρῶς καί πανευκλεῶς κρατοῦντα τούς οἴακας τῆς Πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας Κων/πόλεως, διά τό Ὑμέτερον στοργικόν ἐνδιαφέρον καί τήν ἀνύστακτον πατρικήν μέριμναν ὑπέρ τῶν παλαιῶν καί νέων μελῶν τῆς Παροικίας καί τῶν ἐν γένει Σλαυοφώνων Ὀρθοδόξων τῆς Πόλεως. 
Καλῶς ἤλθετε, Παναγιώτατε, εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, ὅπου τελεσιουργεῖται ἀνελλιπῶς καθ’ ἑκάστην Κυριακήν καί κατά τάς μεγάλας ἑορτάς, τό Μυστήριον τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων καί ἱερουργεῖται τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὑπό τάς πτέρυγας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, κατά τό ἀκολουθούμενον ὑπό τῶν Ρωσσικῆς παραδόσεως Ὀρθοδόξων παλαιόν (Ἰουλιανόν) Ἑορτολόγιον, πρός ἔμπρακτον ἀπόδειξιν τῆς ἀληθείας, ὅτι ὁ πανίερος θεσμός τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου δέν διαχωρίζει τούς πιστούς μέ βάσιν τήν ἐθνικότητα αὐτῶν, εἰς Ἕλληνας ἤ Σλαύους, ἀλλά ποιμαίνει φιλοστόργως πάντας τούς Ὀρθοδόξους, ἀποβλέπουσα εἰς τήν κοινήν πάντων ἡμῶν Ὀρθόδοξον πίστιν. 
Εὐλογήσατε, Παναγιώτατε, τούς πλησιοχώρους καί τούς μακρόθεν προσερχόμενους εἰς τάς Ἱεράς Ἀκολουθίας πιστούς, ὁ ἀριθμός τῶν ὁποίων σταδιακῶς αὐξάνεται, συνεπείᾳ τῆς διαδόσεως στούς κόλπους τῆς Παροικίας τῆς εἰδήσεως τοῦ διορισμοῦ ὑπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας μονίμου ἐφημερίου διά τάς λατρευτικάς ἀνάγκας αὐτῶν, μετά τήν μετάστασιν τοῦ σεβαστοῦ πατρός Συμεών εἰς τάς αἰωνίους Μονάς. Εὐλογήσατε τάς εὐγενεῖς κυρίας, αἱ ὁποῖαι ψάλλουν ἐμμελῶς εἰς ὅλας τάς Ἀκολουθίας, ἀφιλοκερδῶς, καθώς καί τούς νέους, οἱ ὁποῖοι ἐπικουροῦν τό ἔργον τοῦ ἱερέως οἰκειοθελῶς, ὡς ἱερόπαιδες. 
Εὐλογήσατε ὅσους διακονοῦν «τήν Λειτουργίαν μετά τήν Λειτουργίαν», εἰς τήν παρακειμένην αἴθουσαν, καθώς καί τάς προσκυνηματικάς ἐπισκέψεις, αἱ ὁποῖαι πραγματοποιοῦνται μετά τό πέρας τῆς Κυριακῆς Εὐχαριστίας, μέ σκοπόν τήν ἀλληλογνωριμίαν τῶν ἐκκλησιαζομένων, τήν σύσφιγξιν τῶν μεταξύ αὐτῶν σχέσεων καί τήν μύησίν των εἰς τήν Κωνσταντινουπολίτικην παράδοσιν.
Εὐλογήσατε, ἐπίσης, ὅσους προθύμως ἐξησφάλισαν τήν χρηματοδότησιν τῶν ἀπό τῶν ἀρχῶν τοῦ παρελθόντος μηνός Νοεμβρίου ἐκτελουμένων ἐπισκευαστικῶν ἐργασιῶν εἰς τούς χώρους τοῦ Ναοῦ. Εὐλογήσατε, τέλος, τόν ἐφημέριον τοῦ Ναοῦ, προκειμένου νά μεταδίδη οὗτος ἐξ ὅλης ψυχῆς, καρδίας καί διανοίας τό σωτήριον μήνυμα τῆς Ἐκκλησίας μας εἰς τούς Σλαυοφώνους Ὀρθοδόξους, ἱερουργῶν ἀκαταπαύστως ἐπί τοῦ ἱεροῦ θυσιαστηρίου καί σμιλεύων εἰς τάς ψυχάς τῶν ἀνθρώπων τήν πρός τόν Θεόν ἀγάπην καί πίστιν. 
Καί νῦν, Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, δεχθῆτε, εἰς ἀνάμνησιν τῆς σημερινῆς εὐλογητῆς Σας χοροστασίας ὡς ἐλάχιστον δεῖγμα εὐγνωμοσύνης, τό ταπεινόν τοῦτο δῶρον, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως τοῦ ἀργυροῦ Ἰωβηλαίου Σας εἰς τόν πανίερον Θρόνον τῆς Βασιλίδος τῶν Πόλεων, μετά τῆς παρακλήσεως νά μνημονεύητε ἐν ταῖς Πατριαρχικαῖς Σας προσευχαῖς καί τῶν τέκνων τῆς ἐνταῦθα Σλαβόφωνου Παροικίας. 
Ὡς εὖ παρέστητε, Παναγιώτατε! 


Κατά τήν ἀντιφώνησή Του ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ὑπογράμμισε ὅτι τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον εἶναι ἡ Μητέρα πολλῶν Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὀρθοδόξων Ἐθνῶν, τοῦτο δέ καταδεικνύεται μέχρι καί σήμερον, διά μέσου τῆς ἐμπράκτως ἐπιδεικνυμένης ποιμαντικῆς φροντίδος αὐτῆς πρός τούς Ὀρθοδόξους Βουλγάρους, Ρουμάνους, Γεωργιανούς καί Ρώσσους τῆς Πόλεως. 
Ἀναφερόμενος στό θέμα τῆς διαφορᾶς τῶν 13 ἡμερῶν μεταξύ παλαιοῦ καί ἰσχύοντος Ἡμερολογίου ἐτόνισεν ὅτι «ἡ ἱερά μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, τοῦ καί ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, ἑορτάζεται κατ΄ ἔτος εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον χωρίς τό παραμικρόν πρόβλημα τόσον τήν 30ήν Νοεμβρίου, ἐν Φαναρίῳ, ὅσον καί τήν 13ην Δεκεμβρίου, ἐν Γαλατᾷ διά τούς Σλαυοφώνους ἀδελφούς ἡμῶν». «Δυστυχῶς, ὅμως, ὡρισμένοι, ἐκμεταλλευόμενοι τήν διαφοράν ταύτην τῶν 13 ἡμερῶν, διαρρηγνύουν τόν χιτῶνα τῆς Ἐκκλησίας, δημιουργοῦντες αἰρέσεις καί σχίσματα», ἐνῷ, ἀπευθυνόμενος πρός τόν ἐκκλησιασθέντα Σεβ. Μητροπολίτην Ἄρτης, τόν ὁποῖον παρουσίασε στό ποίμνιον, εὐχηθείς εἰς αὐτόν καλήν Ποιμαντορίαν, παρετήρησε ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἶναι πληγωμένη ἀπό αἰρέσεις καί σχίσματα. 
Ἐξέφρασε ἑόρτιες εὐχές πρός τόν Μακ. Πατριάρχη Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας Κύριλλο, στόν ἑορτασμό τῶν 70ῶν γενεθλίων τοῦ ὁποίου ὁ Πατριάρχης ἀπέστειλε, ὡς ἐκπρόσωπόν Του, διακεκριμένον Ἱεράρχη τοῦ Θρόνου, ἐνῷ ὁ Ρῶσσος Πατριάρχης ἀπέστειλεν ἀπαντητικῶς, ὡς ἀντίδωρον, τήν ἀρχιερατικήν ράβδον, πού κρατοῦσε ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κατἀ τήν Χοροστασίαν Του. 
Τέλος, ἐξέφρασε τόν ἀποτροπιασμό Του, μλώντας ἑλληνιστί καί τουρκιστί, γιά τά τρομοκρατικά χτυπήματα, τά ὁποῖα ἐπεσκίασαν αὐτές τίς ἡμέρες τήν Πόλη, καί κατεδίκασε κάθε τρομοκρατική ἐνέργεια στρεφομένη κατά ἀθώων θυμάτων, γιά τίς ψυχές τῶν ὁποίων ὁ Πατριάρχης προσεύχεται.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails