________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


9/06/2018

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (6 Σεπτεμβρίου 2018)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 5ης Σεπτεμβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, καί τοῦ Ἱερολογ. Ἀρχιδιακόνου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννου Χρυσαυγῆ, Καθηγητοῦ, μετέβη εἰς τό ἐν Πέραν Πολιτιστικόν Κέντρον «GRAND PERA» καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Petr Mares, Γεν. Προξένου τῆς Τσεχίας ἐν τῇ Πόλει, διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν, ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς συμπληρώσεως ἑκατονταετίας ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Τσεχοσλοβακίας, καθ’ ἥν ἐξετελέσθη μουσικόν πρόγραμμα ὑπό τῆς Τουρκικῆς Φιλαρμονικῆς Ὀρχήστρας Νέων. 
* * * 
Ἡ. Α. Θ. Παναγιότης διεβίβασε καταλλήλως τήν συμπάθειαν καί τάς ἀδελφικάς Αὐτῆς εὐχάς τῷ Σεβ. Μητροπολίτῃ Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόρᾳ, ὑποβληθέντι εἰς ἐγχείρησιν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ «Εὐαγγελισμός» τῶν Ἀθηνῶν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Ὁσιώτ. Σύγκελλον κ. Ἄνθιμον Ἠλιάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Ἀλέξανδρον Οἰκονόμου, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κων/πόλεως. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλέξανδρον Ἰωσηφίδην, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἑλβετίας, μετά τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Πλουμῆς, ἐκ Λωζάννης. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου Φασιόλο, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰταλίας, κατά τάς ἐργασίας τοῦ 26ου Διεθνοῦς Συνεδρίου Ὀρθοδόξου Πνευματικότητος, ἐπί τοῦ θέματος «Διάκρισις καί χριστιανικός βίος», ἐν ταῖς ἐγκαταστάσεσι τῆς Μονῆς τοῦ Bose, μεταξύ 5ης καί 8ης Σεπτεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails