________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


3/07/2012

Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΑΛΚΗΣΤΗΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΡΚΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ


Ρεπορτάζ-φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 4 Μαρτίου 2012 στο Συνεδριακό Κέντρο Haliç  η μουσική παράσταση «Ένα πιάνο, Μία φωνή»  με την γνωστή τραγουδίστρια Άλκηστη Πρωτοψάλτη και το μουσικό και συνθέτη Στέφανο Κορκολή.
Η συναυλία που ήταν προγραμματισμένη να γίνει τον  περασμένο Οκτώβριο με αφορμή την συμπλήρωση των είκοσι ετών από της αναρρήσεως του Οικουμενικού Πατριάρχη στον Οικουμενικό θρόνο και η οποία είχε αναβληθεί εξαιτίας έκτακτων γεγονότων, πραγματοποιήθηκε τελικά την ημέρα του εορτασμού της Ορθοδοξίας στο πλαίσιο της καθιερωμένης μουσικής εκδήλωσης που πραγματοποιεί κάθε χρόνο την ίδια μέρα το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και παραβρέθηκαν ιεράρχες του Θρόνου, ο Πρέσβης κ. Χρυσανθόπουλος, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Πόλη Νίκος Ματθιουδάκης, η Πρόξενος της Ελλάδας στην Αδριανούπολη Αικατερίνη Βαρβαρίγου αλλά και πλήθος ομογενών και επισκεπτών, που ξεπερνούσαν τα 700 άτομα. Οι δύο καλλιτέχνες με την ερμηνεία τους συνεπήραν το κοινό, το οποίο τους χειροκρότησε με ενθουσιασμό.
Την εκδήλωση προλόγισε ο π. Δοσίθεος Αναγνωστόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε και στην καλλιτεχνική πορεία των δύο μουσικών, και έκλεισε ο Πατριάρχης με κατάλληλη ομιλία, την οποία δημοσιεύουμε στη συνέχεια.
Χορηγοί της εκδήλωσης υπό τον συντονισμό του Συνδέσμου Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυμάτων ήταν οι Ολυμπιακές Αερογραμμές και το Haliç Kongre Merkezi.

Ὁμιλία 
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου
Μετά τήν Δοθεῖσαν
ἐπί τῇ Κυριακῇ τῆς Ὀρθοδοξίας Συναυλίαν
(Πόλις, 4 Μαρτίου 2012)

Ἱερώτατοι Ἅγιοι Ἀδελφοί,
Ἐντιμότατε κύριε Γενικὲ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος,
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Πρώτη Κυριακὴ τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, πρώτη Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν σήμερον, καὶ ἡ Ἐκκλησία μας ἑώρτασεν ἕνα μεγάλον καὶ ἱστορικὸν θρίαμβον αὐτῆς, τὸν θρίαμβον τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ἔναντι τῆς αἱρετικῆς διδασκαλίας τῶν εἰκονομάχων, τὸν θρίαμβον τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἱερῶν της εἰκόνων ἔναντι τῶν πολεμίων των, τὸν θρίαμβον τῆς συνοδικῆς κατοχυρώσεως τῆς πίστεώς της νὰ τιμᾷ ἐν εἰκονίσμασι τὸ θεανδρικὸν πρόσωπον τοῦ Κυρίου, τῆς Θεοτόκου καὶ τῶν Ἁγίων της ἔναντι ὅσων ἐπιχειροῦσαν νὰ τὴν ἀποστερήσουν τοῦ δικαιώματος αὐτοῦ.
Τὴν ἀνάμνησιν τοῦ θριάμβου τούτου ἑωρτάσαμεν καὶ ἡμεῖς σήμερον πανηγυρικῶς εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, λιτανεύσαντες ἐν τιμῇ καὶ σεβασμῷ, ἀλλὰ καὶ ἐν ἀρρήτῳ χαρᾷ καὶ εὐφροσύνῃ, τὰς ἁγίας καὶ ἱερὰς εἰκόνας, συμμετέχοντες οὕτως εἰς τὴν χαρὰν τῆς Ἐκκλησίας διὰ τὴν ἐπικράτησιν τῆς ἀληθείας καὶ τὴν ἐξέλασιν τοῦ ψεύδους.

Ὁ πανηγυρικὸς καὶ χαρμόσυνος τόνος τὸν ὁποῖον προσδίδει  ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἰς τὴν ἀνάμνησιν τοῦ γεγονότος τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἱερῶν εἰκόνων, ἐπισυμβάντος κατὰ τὴν πρώτην Κυριακὴν τῶν Νηστειῶν τοῦ ἔτους 843, εὑρίσκεται, διὰ τὸν ἐπιπολαίως κρίνοντα, εἰς ἀντίθεσιν πρὸς τὸν πένθιμον καὶ κατανυκτικὸν χαρακτῆρα τῆς περιόδου εἰς τὴν ὁποίαν ἑορτάζεται, τοὐτέστι τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Τοῦτο ὅμως οὐδόλως ἀνταποκρίνεται πρὸς τὴν πραγματικότητα, διότι χαρὰ καὶ λύπη, πένθος καὶ εὐφροσύνη, συνοχὴ καρδίας καὶ πνευματικὴ ἀγαλλίασις, συνυπάρχουν μοναδικῶς εἰς τὴν ζωὴν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας καὶ εἰς τὸ περιβάλλον τῆς Ὀρθοδόξου πνευματικότητος, ὁ δὲ συνδυασμὸς τούτων ἐκφράζει τὸ ἀληθὲς καὶ γνήσιον βίωμα τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, καθ᾽ ὅσον εἰς αὐτὴν χαρὰ καὶ λύπη δὲν ἐξαρτῶνται ἀπὸ ἐξωτερικοὺς παράγοντας ἀλλὰ ἀποτελοῦν προϊὸν τῆς πνευματικῆς ἀσκήσεως καὶ ἐργασίας τοῦ ἔσω ἀνθρώπου, τὴν χαρὰν τοῦ ὁποίου, κατὰ τὴν διαβεβαίωσιν τοῦ Κυρίου, «οὐδεὶς αἴρει» ἀπ᾽ αὐτοῦ.
Ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτοῦ νὰ ἐκφράσῃ τὴν χαρὰν τῆς μεγάλης ταύτης ἑορτῆς τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ πέραν τοῦ λειτουργικοῦ χώρου καὶ χρόνου, συμφώνως πρὸς τὴν προτροπὴν τοῦ ἱεροῦ ὑμνογράφου «σκιρτήσατε, κροτήσατε, μετ᾽ εὐφροσύνης ᾄσατε», τὸ Οἰκουμενικόν μας Πατριαρχεῖον ὀργανώνει κατὰ τὴν σημερινὴν ἡμέραν μίαν μουσικὴν ἐκδήλωσιν μὲ σκοπὸν νὰ προσφέρῃ εἰς τὰ εὐσεβῆ αὐτοῦ τέκνα, τὰ ὁποῖα προσέρχονται ἀθρόως διὰ νὰ τιμήσουν μετὰ τῶν ἐνταῦθα ὁμογενῶν, εἰς τὰς αὐλὰς τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, τὴν μεγάλην ἑορτὴν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλὰ καὶ μετὰ τῶν πολλῶν φίλων αὐτοῦ ἐντεῦθεν καὶ ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, νὰ προσφέρῃ -λέγομεν- μίαν εὐκαιρίαν χαρᾶς καὶ μετ᾽ ἀλλήλων ἐπικοινωνίας.
Διὰ τὴν ἀποψινὴν συναυλίαν ἔχομεν τὴν μεγάλην χαρὰν καὶ τιμὴν νὰ ὑποδεχώμεθα εἰς τὴν Πόλιν μας τὴν διακεκριμένην καλλιτέχνιδα, κ. Ἄλκηστιν Πρωτοψάλτη, τέκνον τῆς Ἀλεξανδρινῆς Ὁμογενείας, καὶ τὸν διαπρεπῆ συνθέτην καὶ πιανίσταν κ. Στέφανον Κορκολῆν, οἱ ὁποῖοι, συμμετέχοντες διὰ τοῦ τρόπου αὐτοῦ εἰς τὴν ζωὴν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τῆς ἐδῶ ὁμογενείας, μᾶς μετέφεραν, διὰ τῶν ἐναρμονίων ἤχων καὶ τῶν ἀΰλων χρωμάτων τῆς φωνῆς καὶ τῆς μουσικῆς των, εἰκόνας καὶ ἀναμνήσεις ἄλλων ἐποχῶν, εἰκόνας καὶ ἀναμνήσεις τῆς ψυχῆς μας αἱ ὁποῖαι εἶναι διαχρονικαὶ καὶ μόνιμοι. Διότι ἡ μουσικὴ εἶναι πρωτίστως ἡ ἐκφραζομένη ἁρμονία τῆς ψυχῆς, ποὺ ὅταν δὲν παραποιῆται ἐξ ἐμπαθῶν ἐπιρροῶν, ἀποτελεῖ αἶνον καὶ δοξολογίαν πρὸς τὸν Θεόν, ὁ Ὁποῖος ἐποίησε τὰ πάντα «καλὰ λίαν» καὶ ἔπλασε τὸν ἄνθρωπον «κατ᾽εἰκόνα καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν» Αὐτοῦ.
Ἐκφράζομεν τὰς θερμὰς εὐχαριστίας μας εἰς τοὺς ἐκλεκτοὺς καλλιτέχνας, εἰς τὸν Σύνδεσμον Ὑποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικῶν Ἱδρυμάτων διὰ τὴν πολύτιμον συμβολήν του, εἰς τὰς Ὀλυμπιακὰς Ἀερογραμμάς, εἰς ὅλους τοὺς συντελεστὰς τῆς μουσικῆς αὐτῆς ἐκδηλώσεως καὶ εἰς ὅλους σας διὰ τὴν παρουσίαν σας ἀπόψε ἐδῶ, καὶ εὐχόμεθα εἰς ὅλους καλὴν καὶ εὐλογημένην Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, μαζὶ μὲ τὴν διάπυρον εὐχὴν ὅπως ἀξιωθῶμεν νὰ ἑορτάσωμεν εἰρηνικὸν καὶ εὐφρόσυνον Ἅγιον Πάσχα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails