________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


8/20/2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ FRANCOIS HOLLANDE ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ


Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον – Γαλλική Δημοκρατία

Ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης ὁ Πρόεδρος τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας κ. François Hollande, εἰς ἀπάντησιν πρός τό συγχαρητήριον Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου ἐπί τῇ προσφάτῳ ἐκλογῇ του εἰς τό ὕπατον ἀξίωμα τῆς Χώρας του, ἀπέστειλεν Αὐτῷ τό κάτωθι εὐχαριστήριον Γράμμα μετά προσκλήσεως ὅπως τόν ἐπισκεφθῇ εἰς Παρισίους: 

«LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
Paris, le 26 Juillet 2012 
Sainteté, 
J’ai bien reçu Votre chaleureux message de félicitations à la suite de mon accession à la Présidence de la République française et je Vous en remercie vivement. 
Croyez bien que je suis déterminé à maintenir et à développer encore les relations historiques d’amitié et de compréhension qui existent entre la France et le Patriarcat œcuménique, grâce notamment à la force de vos liens personnels avec notre pays et au caractère humaniste de votre engagement pastoral à travers le monde. Je serai également très attentif, dans le respect des principes et des règles de la laïcité, à ce que l’orthodoxie puisse occuper, en France, toute la place qui est la sienne. 
J’espère qu’il me sera donné de pouvoir aborder avec Vous ces sujets, ainsi que ceux liés à l’actualité internationale, lors d’une visite que Vous pourriez effectuer à Paris au moment qui Vous paraîtra le plus opportun. 
Je vous prie d’agréer, Votre Sainteté, l’expression de ma très haute considération. 
Bien a vous, 
François HOLLANDE 
Sa Sainteté Bartholomée 1er 
Patriarche œcuménique de Constantinople 
Istanbul (Turquie) 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 Ἐν Παρισίοις, τῇ 26ῃ Ἰουλίου 2012 
Παναγιώτατε, 
Ἔλαβον τήν θερμήν ἐπιστολήν Σας μέ τάς συγχαρητηρίους εὐχάς ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων μου ὡς Προέδρου τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας καί εἰλικρινῶς Σᾶς εὐχαριστῶ διά τοῦτο. 
Πιστέψτε με ὅτι εἶμαι ἀποφασισμένος νά διατηρήσω καί νά ἀναπτύξω περαιτέρω τάς ἱστορικάς σχέσεις φιλίας καί κατανοήσεως μεταξύ τῆς Γαλλίας καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, χάρις εἰς τήν δύναμιν τῆς προσωπικῆς σχέσεώς Σας μέ τήν χώραν μας, καθώς καί τῆς ἀνθρωπιστικοῦ χαρακτῆρος ποιμαντικῆς Σας εἰς ὅλον τόν κόσμον. 
Θά εἶμαι, ἐπίσης, πολύ προσεκτικός ὡς πρός τήν τήρησιν τῶν ἀρχῶν καί τῶν κανόνων τοῦ κοσμικοῦ κράτους, οὕτως ὥστε καί ἡ Ὀρθοδοξία νά δυνηθῇ νά καταλάβῃ εἰς τήν Γαλλίαν κάθε θέσιν, ἡ ὁποία τῆς ἀνήκει. 
Ἐλπίζω ὅτι θά εἶμαι εἰς θέσιν νά μπορέσω νά συζητήσω μαζί Σας αὐτά τά θέματα πού σχετίζονται μέ τά τρέχοντα διεθνῆ ζητήματα, κατά τήν διάρκειαν μιᾶς ἐπισκέψεως πού θά δύνασθε νά πραγματοποιήσητε εἰς Παρισίους, τήν στιγμήν, τήν πλέον κατάλληλον δι’Ὑμᾶς. 
Σᾶς παρακαλῶ νά δεχθῆτε, Παναγιώτατε, τήν ἔκφρασιν τῆς βαθυτάτης ἐκτιμήσεώς μου. 
Ὑμέτερος 
François HOLLANDE 
Τῇ Αὐτοῦ Θειοτάτῃ Παναγιότητι, 
Τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ Κωνσταντινουπόλεως 
κ.κ. Βαρθολομαίῳ τῷ Α΄ 
Εἰς τήν Πόλιν (Τουρκίαν)".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails