________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


7/25/2013

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΑΠΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ὁ Πατριάρχης πρός τόν Ὑπουργόν Ἐξωτερικῶν 
Τήν Τετάρτην, 24ην τ.μ., ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς πρός τόν Ὑπουργόν Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας Ἐξοχ. κ. Ahmet Davutoğlu διά τό θέμα τῶν ἀπαχθέντων καί εἰσέτι ἀγνοουμένων δύο Μητροπολιτῶν ἐν Συρίᾳ, κατόπιν τῶν δημοσιευθεισῶν κατ’αὐτάς πληροφοριῶν περί ἐκτελέσεως αὐτῶν, ἐκφράσας τήν συνεχιζομένην ἀγωνίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί παρακαλέσας τήν Α. Ἐξοχότητα νά ἐξαντλήσῃ ὅλα τά εἰς τήν διάθεσιν αὐτῆς μέσα διά τόν ἐντοπισμόν καί τήν ἀπελεύθερωσιν αὐτῶν. 
Ὁ κ. Ὑπουργός διεβεβαίωσε τήν Α.Θ.Παναγιότητα ὅτι ἡ Τουρκική Κυβέρνησις ἐνδιαφέρεται διά τούς δύο Ἱεράρχας ὡσάν νά ἐπρόκειτο περί ἰδίων αὐτῆς πολιτῶν, καίτοι τό γεγονός τῆς ἀπαγωγῆς συνέβη ἐκτός συνόρων τῆς Χώρας, καί ὅτι αἱ προσπάθειαι αὐτῆς θά συνεχισθοῦν μέχρι τοῦ ἐλπιζομένου αἰσίου τέλους τῆς περιπετείας των. 
* * * 
Τήν Τετάρτην, 24ην τ.μ., ἑορτήν τοῦ Ἀπολογητοῦ Ἀθηναγόρου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης συμπροσηυχήθη ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Σταυροδρομίου κατά τήν τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου Θ. Λειτουργίαν, ᾧτινι καί συνεχάρη διά τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ. 
Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἡ Α.Θ.Παναγιότης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ προκατόχου Αὐτῆς μακαριστοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου. 
* * * 
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ ἐν Βαλατᾷ Ἑβραϊκῷ Νοσοκομείῳ τόν ὑποβληθέντα εἰς ἐγχείρησιν Ἐντιμ. κ. Ἀβραάμ Κατραντζῆν, ἐκ τῶν ὁδηγῶν τῶν Πατριαρχείων, καί ηὐλόγησεν αὐτόν, εὐχηθείς ταχεῖαν ἀνάρρωσιν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Παντελεήμονα Μανουσάκην, Ἀθηναγόραν Σουπουρτζῆν, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, κ. Δωρόθεον Κιούσην καί κ. Γρηγόριον Λιέπουρην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ. 
- Ὅμιλον Φοιτητῶν ἐκ τοῦ ἐν Ἰταλίᾳ Ποντιφικοῦ Σεμιναρίου «ΠΙΟΣ ΙΑ’», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ρκαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Luigi Renna, Πρυτάνεως. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμονα Βίγκαν, Ἄρχοντα Μ. Χαρτοφύλακα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, καί τούς Ἐντιμ. κ.κ. Χρυσοβαλάντην Τζαβίδην καί Παρασκευᾶν Μαΐν, Γραμματεῖς τῶν Πατριαρχείων, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Χρῆστον Στρατάκην, Ἄρχοντα Νοτάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Η.Π.Α., μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας. Τόν Ἐντιμ. κ. Kubilay Güler, καί τάς Εὐγενεστάτας κυρίας Aylin Alhan καί Nurseli Nemli, Στελέχη τῆς Τραπέζης «Türk Ekonomi Bankası».
-Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Nazım Çarpar, Ἀρχιτέκτονα-Μηχανικόν, καί Mustafa Ünal, ἐντεῦθεν. 
- Τάς Εὐγεν. κυρίας Καλλιόπην Λαιμοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Beral Madra, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰσίδωρον Ἀνδρῶνον, Ἀεροπόρον, ἐξ Ἱσπανίας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Θεοδόσην Καρακατσίδην, ἐξ Ἴμβρου. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά: 
- Τήν ἐν τῇ ἐν Sultanahmet Λέσχῃ Marmara διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mehmet Atalay, Προέδρου τοῦ Ἱδρύματος Τύπου καί Ἐνημερώσεως, ἐκδήλωσιν καί τό ἐν συνεχείᾳ δεῖπνον (iftar), ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως 105 ἐτῶν ἀπό τῆς καταργήσεως τῆς λογοκρισίας τοῦ Τύπου, τήν Τετάρτην, 24ην Ἰουλίου. 
- Τήν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Turgay Olcayto, Προέδρου τῆς Ἑνώσεως Δημοσιογράφων Τουρκίας, διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν, ἐπ’εὐκαιρίᾳ τῆς ὡς ἄνω ἐπετείου, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ The Marmara, αὐθημερόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails