_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

9/28/2014

Ο ΙΤΑΛΙΑΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΣΤΗΝ ΣΛΑΒΙΚΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

Εκ της Ι. Μητροπόλεως Ιταλίας και Μελίτης

Μητροπολίτης Ιταλίας και Μελίτης Γεννάδιος: «Ο παλαιός θεοσεβισμός και η νέα εκκοσμίκευσις, ψυχοφθόροι και ζημιοφόροι πραγματικότητες, διαφθείρουν και εκμηδενίζουν την ελευθέραν προσωπικότητα του ανθρώπου». 
Διά δευτέραν φοράν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιταλίας και Μελίτης κ. Γεννάδιος επεσκέφθη την νέα ενορία εις την Βενετικήν γην, η οποία εις παρελθόντας αιώνας ανήκεν εις την ονομαστήν και ενδοξοτάτην Δημοκρατίαν της Γαληνοτάτης, ιδρυθείσα προ δύο περίπου ετών, με εφημέριον τον Πρωτοπρεσβύτερον Ανατόλιον Bitca, εκ Μολδαβίας καταγόμενον. 
Η εκκλησία είναι αφιερωμένη εις τό Γενέθλιον της Υπεραγίας Θεοτόκου καί τελεί τάς Ιεράς Ακολουθίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας κατά το Παλαιόν Ημερολόγιον. Εορτάζουσα, και μετ’ αυτής όλοι οι Ορθόδοξοι της μεγαλωνύμου αυτής Ευρωπαϊκής περιοχής, ένθα μέχρι σήμερον ενθυμίζει και μυρίζει Βυζάντιον, την Πόλιν του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την ευκλεεστάτην και ενδοξοτάτην Πόλιν της Χριστανοσύνης, την πόλιν της Υπερμάχου Στρατηγού, την Προστάτην Της, την Δέσποιναν του Κόσμου και Μητέρα της Ζωής, η χαρά και η αγαλλίασις αυτών, αλλά και η κατάνυξις και η συγκίνησις αυτών, υπήρξαν σωστική δύναμις και ζωηφόρος ανάστασις εις το δύσκολον μονοπάτι της πορείας αυτών. 


Η εκκλησία, πλήρης χάριτος και αγιασμού, αλλά και Ορθοδόξων, ενηγκαλίσθη και εχαιρέτισε μέ αγάπην και εμπιστοσύνην το Ορθόδοξον πλήρωμα του Θεού. 
Το εκκλησίασμα ήκουσε με προσοχήν και ενδιαφέρον το απλούστατον, αλλά και πλούσιον εις περιεχόμενον κήρυγμα, ποιμαντικής και πνευματικής αξίας, του αιδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου Ανατολίου, ο οποίος με ζήλον ένθεον, με εντιμότητα, με ιεραποστολικόν πνεύμα, αγωνίζεται, αναζητεί τον άνθρωπον, ευρίσκει αυτόν και καθοδηγεί αυτόν εις τον δρόμον της σωτηρίας και της μακαριότητος. Παρά την Σλαυικήν αυτών καταγωγήν, ολόκληρος η Ενορία είναι αφοσιωμένη και πιστή εις την Αγίαν του Χριστού Μεγάλην Εκκλησίαν, τούτο δε αποτελεί, όπως και εις τας άλλας ενορίας των Μεταναστών, ξεχωριστή διακονία της Ορθοδόξου Μητροπόλεως Ιταλίας και Μελίτης, η οποία επιτελεί ένα υπέρλαμπρον κοινωνικόν έργον μεγίστης σημασίας, προσφορά πολυτιμοτάτη υπέρ της ευνομίας, της ειρήνης, της καλής συνυπάρξεως και συμβιώσεως των πιστών και, γενικώς, όλων των ανθρώπων. 


Εις τον εόρτιον λόγον του, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιταλίας και Μελίτης κ. Γεννάδιος εσταμάτησε όλως ιδιαιτέρως εις τα δύο μεγάλα κακά, τά οποία εμφανίζονται πλέον ισχυρά εις το προσκήνιον της καθημερινής ζωής, ψυχοφθόρα και ζημιοφόρα διά την μελλοντικήν πρόοδον και ανάπτυξιν του ανθρώπου, τουτέστιν εις τον παλαιόν Θεοσεβισμόν και την σημερινήν εκκοσμίκευσιν, αμφότερα δε ανενόχλητα και ωθούμενα καταλλήλως υπό των υλιστικών αντιχρίστων οργάνων, ήρχισαν να κατακτούν έδαφος και να δημιουργούν διαιρέσεις και σκορπίζουν τον όλεθρον. Μοναδική λύσις, μοναδική διέξοδος, μοναδική ελπίς, είναι ο Σωτήρ Χριστός, ο οποίος εδωκε το Αίμα Του, το οποίον είναι «φάρμακον αθανασίας», κατά τον άγιον Ιγνάτιον τον Θεοφόρον, διά να σωθεί ο άνθρωπος και εισέλθει εις την Βασιλείαν των Ουρανών, ένθα η μακαριότης και η αιώνιος Ζωή.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails