________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


12/08/2014

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ (6-7 Δεκεμβρίου 2014)

Ο Πατριάρχης στον Άγιο Νικόλαο Τζιμπαλή - φώτο αρχείου: Ν. Μαγγίνας

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου, Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, τοῦ Θαυματουργοῦ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Τζιμπαλῆ, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τό Σάββατον, 6ην Δεκεμβρίου.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ καί Σεβαστείας κ. Δημήτριος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ Κρήτης καί Καζακστάν, καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις, καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου ‒ Κερατίου Κόλπου, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἠλίας Γιόφογλου, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προικοννήσου, ὁ Ἐντιμ. κ. Πέτρος Ποδάρας, Συγγραφεύς, καί ὁ Πατριάρχης Ὅστις συνεχάρη ἐκ μέρους πάντων τῶν ἐκκλησιασθέντων τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήριά του Ἐξοχ. κ. Πρέσβυν. 
* * * 
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος μετά τῆς ἐν τῇ Πόλει Σεβασμίας Ἱεραρχίας παρεκάθησεν εἰς τό ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Νικολάου Ματθιουδάκη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος, παρατεθέν δεῖπνον ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 7ης τ.μ., χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ. 
Ἐν τῷ τέλει ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Σάββα Μελοπούλου, στελέχους τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ (ΕΡ.Θ.Ο.), παρουσίᾳ τῶν μελῶν τοῦ Δ. Σ. αὐτοῦ. 
Τό ἀπόγευμα, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμον κ. Νικόλαον Πετροπέλλην, Ἀρχειοφύλακα τῶν Πατριαρχείων, καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα. 
Ἐν συνεχείᾳ, παρέστη εἰς τό ὑπό τοῦ ὡς ἄνω Συνδέσμου διοργανωθέν ἐν τῇ ἐν Φερίκιοϊ ἕδρᾳ αὐτοῦ πνευματικόν μνημόσυνον εἰς μνήμην καί πρός τιμήν τοῦ ἀειμνήστου Σάββα Μελοπούλου, Σκηνοθέτου. 

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
-Τόν Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλον κ. Ἀμβρόσιον, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
-Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γεώργιον Δορμπαράκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Σοφίας, τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Σταμούλην, Ἐκδότην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀλεξάνδρας καί τῶν υἱῶν αὐτῶν Ἐντιμ. κ. κ. Βασιλείου καί Φωτίου, καί τήν Εὐγεν. κ. Σοφίαν Λιβάνη, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις των, τόν Ἐλλογ. κ. Σάββαν Παναγιωτίδην, Καθηγητήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μ. τοῦ Γένους Σχολῇ, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαον Σενκοποπόφσκυ, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, Νικόλαον Σῶζον, ἐκ τῶν Μαγείρων αὐτοῦ, Νικόλαον Σεβσεβμέ καί Στυλιανόν Μπερμπέρην, Παραδομεστίκους τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, καί Νικόλαον Καλαμάρην, ἐντεῦθεν. 
- Τούς Ἐλλογ. κ. Πέτρον Ποδάραν, Συγγραφέα, ἐξ Ἀθηνῶν, καί κ. Ἰωάννην Ρῖζον, Μαθηματικόν, ἐξ Εὐβοίας. 
 * * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, κατά τήν ὑπό τῶν Θρησκευτικῶν Ἀρχηγῶν τελετήν ὑπογραφῆς κοινῆς Διακηρύξεως κατά τῆς συγχρόνου δουλείας, ἐν Βατικανῷ, τήν Τρίτην, 2αν Δεκεμβρίου, παγκόσμιον ἡμέραν κατά τῆς ἀνθρωπίνης δουλείας. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά: 
α) τήν ὑπό τῆς Εὐγεν. κυρίας Adriana Ciamba, Γεν. Προξένου τῆς Ρουμανίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν ἐπί τῆ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας, ἐν τῷ ἐν Σισλί ξενοδοχείῳ «Marriot» τήν Πέμπτην, 4ην Δεκεμβρίου, καί 
β) τά ἐγκαίνια τῆς ὑπό τοῦ Συνδέσμου Φωτογράφων καί Καλλιτεχνῶν Ἀγκύρας (AFSAD) καί Σχεδίου Νοτιοανατολικῆς Ἀνατολῆς (GAP) ὀργανωθείσης ἐκθέσεως φωτογραφίας ὑπό τόν τίτλον «ΑΜΕΝ», ἐν τῷ ἐν Ταξείμ ξενοδοχείῳ «The Marmara», τήν Τετάρτην, 3ην ἰδίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τοῦ Ζαππείου Λυκείου Χριστουγεννιάτικην ἑορταγοράν, ἐν τῇ αἰθούσῃ ὑποδοχῶν αὐτοῦ, τήν Κυριακήν, 7ην τ.μ. .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails