_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

12/06/2014

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ (2-5 Δεκεμβρίου 2014)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Συνεχίζων τήν παραμονήν Αὐτοῦ εἰς Γενεύην, ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 3ης τρ.μ., παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «KEMPINSKI», εὐγενῶς προσφερθέν ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἑλβετίας, μέ τήν συμμετοχήν πολυπληθῶν μελῶν τῶν διαφόρων σωματείων, φορέων καί παραγόντων αὐτῆς, κατά τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου ἀντηλλάγησαν καί αἱ ἁρμόζουσαι τῇ περιστάσει ἐπίσημοι προπόσεις μεταξύ τοῦ ἀμφιτρύωνος, Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ἱερεμίου, καί τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας, ἀπευθύναντος πατρικόν χαιρετισμόν πρός τούς παρευρεθέντας, ἑλληνιστί καί γαλλιστί. Μεταξύ τῶν ἐκλεκτῶν συνδαιτυμόνων ἦσαν πολλοί κληρικοί, ὁ Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Βέρνῃ Ἐξοχ. κ. Χαράλαμπος Μάνεσης μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀγγέλου Ὑψηλάντου, Γ. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Γενεύῃ, ὡς καί οἱ ἐπί κεφαλῆς τῶν Διπλωματικῶν Ἀντιπροσωπειῶν τῆς Ἑλλάδος, τῆς Κύπρου καί τοῦ Βατικανοῦ παρά τοῖς ἐν Γενεύῃ Διεθνέσιν Ὀργανισμοῖς Ἐξοχ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Ἀνδρέας Ἰγνατίου καί Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Silvano Tomassi. 
Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Πέμπτης, 4ης Δεκεμβρίου, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέψατο τάς ἐγκαταστάσεις τοῦ ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Ὀρθοδόξου Κέντρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, προσκυνήσας εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἀποστόλου τῶν ἐθνῶν Παύλου, ἀκολούθως δέ μετέβη εἰς τόν περίβολον αὐτοῦ ἔνθα, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἀνδριανουπόλεως κυροῦ Δαμασκηνοῦ ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, διατελέσαντος πρώτου ποιμενάρχου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἑλβετίας ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτῆς ἐν ἔτει 1982 καί διά μίαν εἰκοσαετίαν. 
Κατά τήν παραμονήν Του εἰς τό Κέντρον, ὁ Παναγιώτατος ἔσχεν ἐπαφάς μετά τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Προσωπικοῦ τοῦ ἐν αὐτῷ λειτουργοῦντος ἀπό ἐτῶν καρποφόρως Ἰνστιτούτου Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας, ἐπιδαψιλεύσας πρός τούς Καθηγητάς καί τούς ἐκ διαφόρων χωρῶν προερχομένους φοιτητάς αὐτοῦ τήν Πατριαρχικήν Του εὐχήν καί τήν εὐλογίαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, εὐχηθείς πρός τούς τελευταίους ἀπρόσκοπτον τήν ὁλοκλήρωσιν τῶν σπουδῶν αὐτῶν, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίου, Προϊσταμένου τοῦ Κέντρου, καί τοῦ Ἐλλογιμ. Καθηγητοῦ κ. Βλασίου Φειδᾶ, Κοσμήτορος τοῦ Ἰνστιτούτου, ἐκφρασάντων τάς εὐγνώμονας εὐχαριστίας των διά τήν ἀνύστακτον μέριμναν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί τοῦ Προκαθημένου αὐτοῦ ὑπέρ τῆς εὐρύθμου καί ὁμαλῆς λειτουργίας τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ τούτου Ἱδρύματος, τό ὁποῖον προετοιμάζει φιλοτίμως στελέχη διά τάς ἀδελφάς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας. 
Εἰς τούς χώρους τοῦ Κέντρου προσῆλθεν ἐν συνεχείᾳ εἰς συνάντησιν μετά τοῦ ὑψηλοῦ ἐπισκέπτου ὁ Δήμαρχος Γενεύης Ἐντιμ. κ. Sami Kanaan, μετά τοῦ ὁποίου ὁ Παναγιώτατος ἔσχεν ἐπί μίαν ὥραν ἐγκάρδιον συνομιλίαν, παρουσίᾳ στελεχῶν τοῦ Κέντρου καί τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἑλβετίας, τοῦ Ποιμενάρχου αὐτῆς Σεβ. κ. Ἱερεμίου ἀναφερθέντος ἐν ἐκτάσει εἰς τάς πολλαπλᾶς δραστηριότητας τῆς Ἐπαρχίας του καί τῆς ἱερᾶς ταύτης στέγης τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἀντηλλάγησαν δέ καί ἀναμνηστικά δῶρα. Πρό τῆς ὁλοκληρώσεως τῆς ἐπισκέψεως ταύτης, ὁ κ. Δήμαρχος μετά τοῦ Πατριάρχου περιηγήθησαν εἰς τούς χώρους τοῦ Κέντρου, ἐπισκεφθέντες τό ἐκεῖ ὑπό τῶν Ὀρθοδόξων Ρουμάνων τῆς Γενεύης χρησιμοποιούμενον διά τάς λειτουργικάς των ἀνάγκας Ἱ. Παρεκκλήσιον τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί τό ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τοῦ Κέντρου στεγαζόμενον Μουσεῖον Χριστιανικῆς Τέχνης, ὅπου καί ἐθαύμασαν τά ἐκτιθέμενα ἔργα ἐκκλησιαστικῆς ζωγραφικῆς καί ἱερορραπτικῆς. 
Τήν μεσημβρίαν, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς τιμίας Συνοδείας Του, προσκληθείς ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Mehmet Ferden Çarıkçı, Μονίμου Ἀντιπροσώπου τῆς Τουρκίας παρά τοῖς ἐν Γενεύῃ Διεθνέσιν Ὀργανισμοῖς, μετέβη εἰς τήν πρεσβευτικήν κατοικίαν, ἔνθα παρεκάθησεν εἰς τό πρός τιμήν Του παρατεθέν γεῦμα, καθ’ ὅ ἀντηλλάγησαν προπόσεις καί ἀναμνηστικά δῶρα. 
Τό ἀπόγευμα, ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς τούς χώρους τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν (Π.Σ.Ε.), προϋπαντηθείς ἐν τῇ εἰσόδῳ ὑπό τοῦ ἀναπληρωτοῦ Γενικοῦ Γραμματέως αὐτοῦ Ἐντιμολ. κ. Γεωργίου Λαιμοπούλου, Μονίμου Ἀντιπροσώπου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρά τῷ Π.Σ.Ε. καί Ἄρχοντος Μ. Ἱερομνήμονος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὅστις ἐν συνεχείᾳ, ἐν τῇ μεγάλῃ αἰθούσῃ συνεδριάσεων, διά καταλλήλων λόγων καλωσώρισε τήν Α.Θ. Παναγιότητα ἐκ μέρους καί τοῦ ἀπουσιάζοντος εἰς τό ἐξωτερικόν δι’ ἀποστολήν Γ. Γραμματέως Αἰδεσιμολ. Δρ. Olav Fykse Tveit, παρουσίᾳ, μεταξύ ἄλλων, καί ἐκπροσώπων τῶν μετά τοῦ Συμβουλίου συστεγαζομένων λοιπῶν διεκκλησιαστικῶν ὀργανισμῶν. 
Κατά τήν πραγματοποιηθεῖσαν εἶτα ἐκδήλωσιν ὑπό τοῦ νεοσυστάτου Συλλόγου Ἑλλήνων ἐκ Κωνσταντινουπόλεως τῆς Ἑλβετίας τόν Πατριάρχην προσεφώνησεν ἡ Εὐγεν. κ. Dominique Morabito, Πρόεδρος αὐτοῦ, ἐν συνεχείᾳ δέ ἐπαρουσιάσθη τό βιβλίον Του μέ τίτλον «Συνάντησις μέ τό Μυστήριον» ὑπό τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, Προϊσταμένου τῆς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας τῶν ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ Ὀρθοδόξων Παροικιῶν Ρωσσικῆς Παραδόσεως, γαλλιστί, καί τῆς Εὐγεν. κ. Ρέας Πουρνάρα, ἑλληνιστί, ἐνῷ ὁ Αἰδεσιμολ. κ. Γεώργιος Τσέτσης, Μ. Πρωτοπρεσβύτερος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, συνετόνισε τήν ὅλην ἐκδήλωσιν. 
Ὁ Πατριάρχης, ἀπαντητικῶς εἰς τάς ἀνωτέρω προσφωνήσεις, ἀπηύθυνε σχετικήν ὁμιλίαν, γαλλιστί, πρός τήν ἐκλεκτήν ὁμήγυριν, εὐχαριστήσας τούς ὀργανωτάς καί διαβιβάσας εἰς ὅλους τήν στοργήν καί τήν εὐλογίαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί ἰδιαιτέρως εἰς τούς Κωνσταντινου-πολίτας τόν χαιρετισμόν τῆς περιωνύμου Γενετείρας αὐτῶν. 
Τό ἑσπέρας, ὁ Πατριάρχης παρεκάθησεν εἰς τό πρός τιμήν Του παρατεθέν ὑπό τοῦ προειρημένου Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτῶν δεῖπνον ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «MÉTROPOLE», ὅπου ὁμιλήσας καί πάλιν συνεχάρη τά ἐν Ἑλβετίᾳ διαβιοῦντα, δραστηριοποιούμενα καί προκόπτοντα κατά πάντα ἐκλεκτά μέλη τῆς Ρωμηοσύνης, ἀναφερθείς καί εἰς τήν πρόσφατον ἐπίσκεψιν τοῦ Πάπα εἰς τό Ἱερόν ἡμῶν Κέντρον. 
Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Παρασκευῆς, 5ης Δεκεμβρίου, ὁ σεπτός Προκαθήμενος μετά τῆς τιμίας Συνοδείας Του μετέβη εἰς τήν ἕδραν τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν (Ο.Η.Ε.) ἐν Γενεύῃ, ἔνθα ἐγένετο ἐγκαρδίως δεκτός ὑπό τοῦ ἐκτελοῦντος χρέη Γενικοῦ Διευθυντοῦ αὐτοῦ Ἐξοχ. κ. Michael Møller, παρουσίᾳ καί τοῦ Ἕλληνος Πρέσβεως παρά τῷ Ο.Η.Ε. Ἐξοχ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ. Κατά τήν συνάντησιν ταύτην ἀντηλλάγησαν ἀπόψεις ἐπί θεμάτων περιβαλλοντικοῦ καί διαθρησκειακοῦ ἐνδιαφέροντος, τοῦ Πατριάρχου, ἐν συνεχείᾳ, ὑπογράψαντος εἰς τό βιβλίον ἐπισκεπτῶν, εἰς ἀνάμνησιν τῆς ἐπισκέψεώς Του εἰς τόν Διεθνῆ τοῦτον Ὀργανισμόν, ὁ ὁποῖος ἀπό 70ετίας συμβάλλει εἰς τήν προώθησιν τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀσφαλείας ἀνά τήν ὑφήλιον. 
Πρό τῆς ὁλοκληρώσεως τῆς ἐν λόγῳ ἐπισκέψεως, ὁ Πατριάρχης περιηγήθη ἀλληλοδιαδόχως τάς αἰθούσας τῆς Διασκέψεως Ἀφοπλισμοῦ (Council Chamber), τῆς Συνελεύσεως (Assembly Hall) καί τοῦ Συμβουλίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, μή παραλείψας νά ἐπισκεφθῇ καί τήν Βιβλιοθήκην τῆς Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν, ἔνθα καί ὑπέγραψεν εἰς τό βιβλίον ἐπισκεπτῶν αὐτῆς. Ὁ Ἐξοχ. κ. Møller προσέφερεν ὡς δῶρον εἰς τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην του φάκελλον περιέχοντα ἀντίγραφα φυλασσομένων ἐν τῇ πλουσιωτάτῃ Βιβλιοθήκῃ ἱστορικῶν ἐγγράφων σχετιζομένων πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν περί αὐτό ἐν Τουρκίᾳ Ὁμογένειαν. 
Τήν μεσημβρίαν, γευματίσας παρά τῇ οἰκογενείᾳ τοῦ ἐν τῇ περιοχῇ κατοικοῦντος αὐταδέλφου Αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀντωνίου Ἀρχοντώνη, ὁ Παναγιώτατος μετά τῆς τιμίας Αὐτοῦ Συνοδείας ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν, πλήρης ἱκανοποιήσεως καί συγκινητικῶν βιωμάτων ἐξ ὅσων ἔζησε καί ἐδέχθη κατά τήν τετραήμερον παραμονήν Αὐτοῦ ἐν τῇ φιλοξένῳ καί πεπολιτισμένῃ Χώρᾳ τῆς Ἑλβετίας, προπεμφθείς καταλλήλως ἐν τῇ αἰθούσῃ διακεκριμένων προσώπων τοῦ διεθνοῦς ἀερολιμένος τῆς Γενεύης Cointrin ὑπό τοῦ οἰκείου ποιμενάρχου, τοῦ Βοηθοῦ αὐτοῦ Θεοφ. ἁγίου Λαμψάκου καί ἄλλων κληρικῶν του, τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, ἐκπροσώπου τοῦ Τούρκου Μονίμου Ἀντιπροσώπου κ.ἄ..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails