_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

1/12/2017

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΡΧΟΝΤΑ ΜΑΪΣΤΟΡΑ


ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΙΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ 
ΤΟΥ ΑΙ. ΚΩΤΑΚΗ 
ΕΙΣ ΤΟΝ Ι. ΝΑΟΝ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΟΥΣΓΟΥΝΤΖΟΥΚΙΟΥ 
(2.1.2017) 
ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 
"Δρυὸς πεσούσης, πᾶς ἀνὴρ ξυλεύεται". 
(Μένανδρος) 
Μέρες τώρα ἡ χώρα μας πλήττεται ἀπὸ φοβερὰν καὶ θεομηνιακὴν κακοκαιρίαν: Χιόνες πολλαί, παγετοὶ κ.ἄ., μὲ ἀπρόβλεπτες καὶ καταστροφικὲς συνέπειες ἐπί τῆς χλωρίδος τῆς φύσεως καὶ ἔργων τοῦ ἀλαζόνος ἀνθρώπου (διακοπὴ ρεύματος, ὕδατος, χάος εἰς τὴν τροχαίαν, ἀποκλεισμὸς περιοχῶν, κρήμνιση οἰκιῶν κ.ἄ.). 
Ἐντὸς τῆς δίνης λοιπὸν αὐτῆς ἐκρημνίσθη καὶ μία μεγαλοπρεπὴς δρῦς: ὁ Ἄρχων Μαΐστωρ τῆς Ἱ. Μ. Χαλκηδόνος Αἰμίλιος Κωτάκης (Kotam). Καὶ τὸ πέσιμο αὐτὸ ἐτάραξεν πάντας ἡμᾶς. Διότι ὁ Ἄρχων ἀνῆκε εἰς τὴν παλαιὰν γενεὰν τῶν Ἐφοροεπιτρόπων, μὲ τοὺς ὁποίους δὲν ἔχουν σχεδὸν καμμίαν σχέσιν, ὁρισμένοι τοὐλάχιστον ἐκ τῶν νεωτέρων. Εἰργάσθη ἐπὶ ἥμισυν αἰῶνα εἰς τὴν Ἐφοροεπιτροπὴν τῆς Κοινότητος Κουσγουντζουκίου, τῆς ὁποίας διετέλεσε Πρόεδρος ἐπὶ 25 συναπτὰ ἔτη μὲ πολλοὺς ἀγῶνας καὶ ἀγωνίας. Εἶχε δὲ ὡς hobby του κατὰ τοὺς χειμερινοὺς μῆνας, τὴν θήραν τῶν εὐγεύστων "πουρναρόψαρων" (ἀγριοχοίρων). 
Ὁ Ἄρχων, γόνος Μεσαχωρίου (Ὀρτάκιοϊ), ἐγεννήθη τὸ 1932. Ἦτο ξυλουργὸς ἐκ μικρᾶς ἡλικίας καὶ κατασκευαστὴς βιτρινῶν, ἀσχολούμενος εἶτα καὶ ἐρασιτεχνικῶς μὲ τὴν ἐπιπλοποιΐαν. Ἔργα του εὑρίσκονται καὶ εἰς τὸν ναὸν τοῦτον, συχνάκις ὅμως γενόμενα δι' αὐτεπιστασίας, ἄνευ συγκαταθέσεως καὶ ἐγκρίσεως ὑπὸ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, ἡ ὁποία βεβαίως, καθὼς καὶ ἄλλαι οὐκ ὀλίγαι, δὲν διέθετε πάντοτε καὶ ἀνάλογον εἰδικὸν προσωπικὸν ἢ δὲν ἐνδιεφέρετο διὰ ταῦτα θέματα! Τὸ φαινόμενον τοῦτο τυγχάνει παλαιόν -καὶ δυστυχῶς συνεχίζεται-, ὀφειλόμενον εἰς τὸν ζῆλον οὐ κατ' ἐπίγνωσιν τῶν διαχειριζομένων καὶ ἐκτελούντων αὐτά, τὰς αἰωνίους ὡς μὴ ὤφελεν κυριαρχικὰς διενέξεις κλήρου καὶ λαϊκῶν παραγόντων, καὶ ἄλλα πολλά, συνέπεια τῶν ὁποίων εἶναι καὶ τὰ ποικίλα, ἀρχιτεκτονικά, εἰκονογραφικὰ καὶ ἄλλα συντηρητικά "ἐκτρώματα", τὰ ὁποῖα "κοσμοῦν" καὶ ναοὺς τῆς Ἱ. Μ. Χαλκηδόνος. Προβληματικὰ δὲ τὰ εἰσηγούμενα καὶ ὑλοποιούμενα ὑπὸ ξένων κλιμακίων γενικῶς, λόγῳ τοῦ ἐπικρατοῦντος μερκαντιλιστικοῦ συνήθως πνεύματος καὶ μόνον.
Πάντως ὁ Ἄρχων Μαΐστωρ διεκρίνετο μὲ τὸ ἐνδιαφέρον του διὰ τὰ μνημεῖα καὶ κειμήλια τῶν ἐκκλησιῶν, τὸ σθένος καὶ τὴν μαχητικότητά του διὰ τὴν διασφάλισιν καὶ ὀρθὴν ἀξιοποίησιν τῆς Κοινοτικῆς Περιουσίας ἄνευ πομπωδῶν διαφημίσεων. Ἦτο αὐταρχικός, ὀλιγόλογος, ἀποφασιστικὸς καὶ ἐργαζόμενος μετ' ἐπιμονῆς καὶ συνεπείας, ἔμπειρος, προσεκτικὸς καὶ ἀνυποχώρητος. 
Διὸ καὶ ἡ Ἱ. Μητρόπολις τοῦ ἀπένειμε τὸ Ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Μαΐστωρος, καὶ ἐκφράζει τὴν βαθείαν λύπην της διὰ τὴν ἀπώλειάν του μέσα εἰς τοὺς δυσχειμέρους τούτους καιροὺς εἰς τοὺς ὁποίους ζῶμεν, καὶ τὴν λειψανδρίαν, ἡ ὁποία μαστίζει τὸ ὁμογενειακὸν στοιχεῖον μας. 
Ἀναπαύου λοιπὸν τώρα ἐν εἰρήνῃ ἀγαπητὲ Ἄρχον. Εἴη ἡ μνήμη σου αἰωνία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails