Μ' ένα κλικ στην εικόνα όλες οι σχετικές αναρτήσεις
_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

5/02/2018

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (1-2 ΜΑΪΟΥ 2018)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Tήν Τρίτην, 1ην ἀρξαμένου μηνός Μαΐου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Ἐξοχ. Πρέσβεων τῆς Μ. Βρεταννίας καί τῆς Σερβίας ἐν Ἀγκύρᾳ κ.κ. Dominick Chilcott καί Zoran Marković, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν κ. Τατιάνας, καί τοῦ ζεύγους İbrahim καί Sevda Yazıcı, Ἐπιχειρηματιῶν, ἐκ Πόλεως, διεπεραιώθη εἰς Χάλκην καί ἐπεσκέφθη τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Ἡγουμένου αὐτῆς, Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, καί τῆς περί αὐτόν ἀδελφότητος. 
Κατά τήν ὀλιγόωρον ἐκεῖ παραμονήν Του, ὁ Παναγιώτατος συνανεστράφη ἐν τῷ Συνοδικῷ τῆς Ἱ. Μονῆς μεθ’ ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Ὀργανισμοῦ «AHEPA», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὑπάτου Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Carl R. Hollister, ὅστις ἐξεδήλωσε τήν ὑποστήριξιν τοῦ ὑπ’ αὐτόν Ὀργανισμοῦ ὑπέρ τῶν καταβαλλομένων ὑπό τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας προσπαθειῶν διά τήν ἐπαναλειτουργίαν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης. 
Ὁ Πατριάρχης, εὐλογήσας τό παρατεθέν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ γεῦμα, ἐπέστρεψεν αὐθημερόν τό ἀπόγευμα εἰς τήν Πόλιν. 
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χαρίτωνα Ρυζιώτην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρυσόστομον Βολάντην, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἑλβετίας, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Andrey Boytsov, ἐκ Ρώμης.
- Tήν Εὐγεν. κ. Jennifer Davis, Γεν. Πρόξενον τῶν Η.Π.Α. ἐν τῇ Πόλει, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Andy Abell, Συμβούλου ἐπί Πολιτικῶν καί Οἰκονομικῶν Θεμάτων.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Hüseyin Can Başer, Μηχανολόγον – Μηχανικόν, ἐξ Ἀτταλείας (Antalya).
- Τόν Ἐντιμ. κ. Korhan Keserci, Διευθυντήν τοῦ ἐν Unkapanı Ὑποκαταστήματος τῆς Τραπέζης «Garanti», μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Eşref Kocabatak καί τῆς Εὐγεν. κ. Betül Sevim, Στελεχῶν αὐτῆς.
- Tόν Ἐλλογ. κ. Στέφανον Salzman, Γραμματέα τοῦ Ἀγγλικοῦ Γραφείου τῶν Πατριαρχείων.
-Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Ὀργανισμοῦ «AHEPA», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὑπάτου Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Carl R. Hollister.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails