Μ' ένα κλικ στην εικόνα όλες οι σχετικές αναρτήσεις
_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

5/08/2018

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (5-6 ΜΑΪΟΥ 2018)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἀρχιεπισκόπων καί Πατριαρχῶν ΚΠόλεως 
Ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν ἐν Ἁγίοις Ἀρχιεπισκόπων καί Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως, ὁ Σεβ. Συνοδικός Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, τήν Κυριακήν τῆς Σαμαρείτιδος, 6ην Μαΐου, προέστη τῆς ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ τελεσθείσης Θείας Λειτουργίας, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Βρυούλων κ. Παντελεήμονος, Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, Φωκίδος κ. Θεοκτίστου καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, καθ’ ἥν, σεπτῇ προτροπῇ, ἐτέλεσε τήν χειροτονίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀλεξάνδρου Κούτση, Θεολόγου, ἐκ τῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, εἰς διάκονον. 
Τόν πανηγυρικόν λόγον τῆς ἑορτῆς ἐξεφώνησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρος Β’, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Γουϊνέας κ. Γεώργιος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας - μέλη τῆς ἐν Ἀθήναις ἑδρευούσης Ἀδελφότητος αὐτῶν «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Maksym Vdovychenko, Προξένου, ἡ οἰκογένεια καί συγγενεῖς τοῦ νέου διακόνου καί πλῆθος πιστῶν ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐκ διαφόρων περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος. 
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου δεξίωσιν, ὡμίλησεν ὁ Ἐντιμολ. κ. Γεράσιμος Φωκᾶς, Ἄρχων Ὀρφανοτρόφος, Πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητος, ἀναφερθείς εἰς τά κατά τό παρελθόν ἔτος πεπραγμένα καί δραστηριότητας αὐτῆς καί ἐκφράσας τήν ἀφοσίωσιν καί τόν σεβασμόν τῶν μελῶν πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν καί τόν σεπτόν Προκαθήμενον αὐτῆς, καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, διαβιβάσας τήν εὐλογίαν καί τάς πατρικάς εὐχάς τοῦ Παναγιωτάτου εἰς τούς Ἐντιμολ. Ἄρχοντας Ὀφφικιαλίους καί διερμηνεύσας τήν Πατριαρχικήν εὐαρέσκειαν πρός αὐτούς διά τήν ἀπό μέρους των ποικιλότροπον συνεισφοράν εἰς τό διακονικόν ἔργον τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. 
Ἀκολούθως, ὁ χειροτονήσας ἀρχιερεύς, ἀπευθυνθείς διά νουθετηρίων λόγων πρός τόν νεοχειροτονηθέντα διάκονον ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, ηὐχήθη αὐτῷ πιστήν καί εὔορκον διακονίαν εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί διεβίβασεν αὐτῷ καί τοῖς οἰκείοις αὐτοῦ τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν. 
Ὁ νεοχειροτονηθείς διάκονος Ἀλέξανδρος ἀπαντῶν ἐξέφρασε διά καταλλήλου προσλαλιᾶς τά αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καί υἱϊκῆς ἀφοσιώσεως πρός τόν Παναγιώτατον καί ἐξεζήτησε τάς Πατριαρχι-κάς εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί τῇ εἰσόδῳ του εἰς τήν ἱερωσύνην. 
Τό ἑσπέρας τῆς προτεραίας, ὁ Παναγιώτατος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φωκίδος κ. Θεοκτίστου, ηὐλόγησε τό παρατεθέν ὑπό τῆς Ἀδελφότητος δεῖπνον ἐν τῷ Ἑστιατορίῳ «Borsa». 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγόριον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Ἀρχόντων Ὀφφικιαλίων ἐκ τῆς κατ’ αὐτόν Ἐπαρχίας. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δωδώνης κ. Χρυσόστομον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Σεραφείμ Κονίδου καί Εὐλαβ. Διακόνου κ. Παναγιώτου Παράσχη, Κληρικῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ζακύνθου.


- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φωκίδος κ. Θεόκτιστον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Διονυσίου Ἀναγνωστοπούλου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, καί Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀθανασίου Μελισσάρη, Καθηγητοῦ. 
- Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκα κ. Πανάρετον, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Ὀστιάριον τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Παῦλον Σταματίδην, Πρόεδρον τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας – Θρᾴκης. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Χριστοφόρον Σωφρονίου, Ἄρχοντα Ὑπομνηματογράφον, Καρδιολόγον, ἐκ Χαλκίδος. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ἀβραμίδην, γαμβρόν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κυροῦ Ἰακώβου, μετά τῶν τέκνων αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου, Ἰδ. Ὑπαλλήλου, καί Ἐλλογ. κ. Παναγιώτου, Ἐπ. Καθηγητοῦ ἐν τῷ Ἀμερικανικῷ Κολλεγίῳ Ἀθηνῶν, καί τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Γεωργίου, ἐκ Ξάνθης. 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Σπυρίδωνα Χαραλάμπους, Ἐκδότην, καί Ἰωάννην Δραμιτινόν, Ἀρχισυντάκτην τῆς ἐν Αὐστραλίᾳ Ὁμογενειακῆς Ἐφημερίδος «Ὁ Κόσμος», εἰς οὕς παρεχώρησε συνέντευξιν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἰωάννου Σκαλίδου, τέως Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων Ρεθύμνης καί Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Α’ Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας αὐτῆς, ἐκ τοῦ ὡς ἄνω Ἱ. Ναοῦ, τήν Παρασκευήν, 4ην Μαΐου. 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, κατά τό διοργανωθέν ὑπό τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἐν συνεργασίᾳ μετά τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἐπιστημονικόν Συνέδριον, ἐπί τοῦ θέματος «Λαϊκή εὐσέβεια τῆς Ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς», κατά τό διήμερον μετάξύ Δευτέρας, 7ης, καί Τρίτης, 8ης, τ.μ.. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Καισαρίου Χρόνη, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τῶν Κωνσταντίνου καί Φατμᾶς Ἀνανιάδου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων, τό Σάββατον, 5ην ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails