________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


12/07/2011

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΕΣ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου, Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, τοῦ Θαυματουργοῦ, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Δευτέραν, 5ην Δεκεμβρίου.
Παρίσταντο συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεινικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησε τόν Ἐλλογιμ. Καθηγητήν κ. Νικόλαον Οὐζούνογλου, Πρόεδρον τῆς ἐν Ἀθήναις Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν, εἰς τό ὀφίκκιον τοῦ Ἄρχοντος Προστάτου τῶν Γραμμάτων, ἀπαντήσαντα εἰς τήν προσφώνησιν τοῦ Πατριάρχου καί ὑποβαλόντα τάς υἱϊκάς εὐχαριστίας διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν.

Ἐν συνεχείᾳ, ὡμίλησαν ὁ Μουσικολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιάνος, Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς ΚΠόλεως-Καθηγητής, καί Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ,
β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Τζιμπαλῆ, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Τρίτην, 6ην ἰδίου.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Σεβαστείας κ. Δημήτριος, ὁ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος Ζήλων κ. Σεβαστιανός, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, ᾧτινι καί ηὐχήθη ὁ Πατριάρχης ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ὅμιλος Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ Γ’Λυκείου Δράμας καί τοῦ Λυκείου Τυρνάβου, ἄλλοι προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις, καθ’ ἥν ὡμίλησεν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Πατριάρχης.


* * *
Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 6ης τ. μ., ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, καί οἱ ἐν τῇ Πόλει Σεβ. Μητροπολῖται, ἀνταποκρινόμενοι εἰς πρόφρονα πρόσκλησιν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Ματθιουδάκη, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, παρεκάθησαν εἰς δεῖπνον ἐν τῇ ἐν Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ Προξενικῇ κατοικίᾳ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails