________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


2/11/2013

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΤΟΥ ΙΜΒΡΟ ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 9ης Φεβρουαρίου, καθ’ ὅν παρέστησαν ὅμιλοι μαθητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, πρός οὕς ὡμίλησε πατρικῶς ὁ Παναγιώτατος, ὡς καί ὁ συμπροσευχηθείς Σεβ. Μητροπολίτης Τορόντο κ. Σωτήριος, ἐνῶ τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 10ην ἰδίου, ἐπί τῆ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους τοῦ Θαυματουργοῦ, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν πανηγυρίσαντα ὁμώνυμον Ἱερόν Ναόν τῆς Κοινότητος Βεβεκίου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν. 
Ἐκκλησιάσθησαν προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαατσῆς, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις. 
- Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 11ης Φεβρουαρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Φωτογράφου-Δημοσιογράφου, καί τοῦ Ἀρχικλητῆρος Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τήν γενέτειραν Αὐτοῦ νῆσον Ἴμβρον, πρός ὀλιγοήμερον παραμονήν. 
- Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Μάξιμος μετέβη εἰς τό ἐνταῦθα Γενικόν Προξενεῖον τῆς Σερβίας καί ὑπέγραψεν ἐν τῷ ἀνοιγέντι βιβλίῳ τῶν συλλυπητηρίων ἐπί τῷ θανάτῳ τοῦ ἀειμνήστου Γενικοῦ Προξένου Miroslav Prcović. 
- Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τορόντο κ. Σωτήριον. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Γουΐννιπεγκ καί Μητροπολίτην Καναδᾶ κ. Γεώργιον, μετά τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Edmonton κ. Ἱλαρίωνος καί Κρατείας κ. Ἀνδρέου καί ὁμίλου Κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς ἐν Καναδᾷ Οὐκρανικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, οἵτινες συνειργάσθησαν μετά τῆς ἐπί τῶν Διορθοδόξων Ζητημάτων Ἐπιτροπῆς. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Σωτήριον Βαρναλίδην, Ἄρχοντα Ὑπομνηματογράφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παυλίνας, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Δημητριάδην, Σύμβουλον Πρεσβείας Α’ ἐν τῇ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης Γκουλούση. 
- Τόν Ἐλλογιμ. κ. Γεώργιον Πρεβελάκην, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Σορβόννης. 
- Τούς Ἐλλογ. κ. Emre Öktem καί Ethem Tolga, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Χαραλάμπην Ρήγαν, Φιλόλογον, ἐντεῦθεν, ᾧτινι καί ηὐχήθη πατρικῶς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Κωνσταντίναν Καρακασώνη, Ἰατρόν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Ὅμιλον ἐκ τῆς γυναικείας ὁμάδος πετοσφαιρίσεως «ΓΑΣ Ἀναγέννησις Ἄρτης», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ προέδρου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Κρανιώτου. 
- Ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τοῦ Γενικοῦ Λυκείου Συκουρίου καί τοῦ Λυκείου Γόννων Λαρίσης. 
- Ὅμιλον μαθητῶν τῆς Γ’τάξεως τοῦ Γενικοῦ Λυκείου Δομενίκου Λαρίσης καί τοῦ Λυκείου Μακρυχωρίου Λαρίσης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Δούρλαρην, Νεωκόρον τῶν Πατριαρχείων, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀποχωρήσει αὐτοῦ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά: 
- Τήν ἔναρξιν τῆς ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ ΡΚαθολικῷ ναῷ τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου τῆς Παδούης διοργανουμένης ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Reuben Gauci, Γενικοῦ Προξένου τῆς Μάλτας ἐν τῇ Πόλει, ἐκθέσεως εἰς μνήμην τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου, τήν Κυριακήν, 10ην Φεβρουαρίου. 
- Τό ἐν τῷ Πτωχοκομείῳ τῆς Πόλεως «Darülazece» πραγματοποιηθέν Συμπόσιον ἐπί τῆ συμπληρώσει 95 ἐτῶν ἀπό τοῦ θανάτου τοῦ Σουλτάνου Abdülhamid Β’, αὐθημερόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails