________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


4/05/2015

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 2015 ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά: 
α) Τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 4ης Ἀπριλίου, καθ᾿ ὅν ἐκκλησιάσθησαν καθ᾿ ὅν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Χορευτικοῦ, Καλλιτεχνικοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου «ΧοροΚώς». 
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Παναγιώτατος ἐχειροθέτησε τόν ἐκ τῶν Πατριαρχικῶν Χορῶν Μουσικολ. κ. Γεώργιον Μπακόπουλον εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Β´ Δομεστίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὅν καί ἐδέχθη ἐν συνεχείᾳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας, εὐλογήσας καί συγχαρείς αὐτούς. 
β) Τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς τῶν Βαΐων, 5ης τ. μ., ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου. 
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, Διάκονος κ. Ἰωακείμ. 
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος καί Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πολυπληθεῖς ὅμιλοι Καθηγητῶν καί μαθητῶν μετά τῶν γονέων των, ἐκ τῶν 1ου Λυκείου Κοζάνης, 1ου καί 7ου Δημοτικῶν Σχολείων Ἀλεξανδρουπόλεως καί τοῦ Κολλεγίου «Δελασάλ» Θεσσαλονίκης, ὡς καί πλεῖστοι προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος καί πιστοί ἐντεῦθεν. 
γ) Τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου, τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας. 
* * * 
Τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, ἐπεσκέφθη εἰς τό ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικόν Πατριαρχεῖον τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Aram Ateşyan, Γεν. Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον, περιστοιχούμενον ὑπό τῶν προκρίτων τῆς Ἀρμενικῆς Κοινότητος, καί μετέφερε τάς συγχαρητηρίους εὐχάς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Ὁμογενείας ἐπί τῷ Πάσχα αὐτῶν. 
Ἐν συνεχείᾳ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Ἀρμενικῷ Νοσοκομείῳ Surp Pirgiç ἀπό τινων ἐτῶν νοσηλευόμενον Μακ. Πατριάρχην τῶν ἐν Τουρκίᾳ Ἀρμενίων κ. Μεσρώπ Β´ ὅν καί ἠσπάσθη ἀδελφικῶς καί προσευχητικῶς. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γεώργιον Λαδουκάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης. 
- Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, Καθηγητήν, κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, ἐξ Ἀμερικῆς. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀνδρέαν Λιβέρην, Ἄρχοντα Πρωτονοτάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Πάολας, τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Νικολάου καί τῆς μνηστῆς αὐτοῦ, ἐξ Ἀμερικῆς. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Χρῆστον Χαρίσην, Δημήτριον Τσουκᾶτον καί Σταῦρον Τρικόπουλον, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Κωστίδην, Δημοσιογράφον, μετά τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ κυρίας Σοφίας Χριστοπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Vedat Atasoy, ἰδιοκτήτην τοῦ ἐνταῦθα τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ «İz Tv». 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Mayda Saris, Ἐκδότριαν, ἐντεῦθεν. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Κουτάντον καί Χρῆστον Ζαχαριουδάκην, ἐκ Κρήτης. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. Θεμιστοκλῆ Μπουρολιᾶν, Ταξίαρχον Πολεμικῆς Ἀεροπορίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γαλατείας, κ. Ἀντώνιον Πανίδην, Σμήναρχον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς, κ. Νικόλαον Νικολόπουλον, Σμήναρχον, καί κ. Βασίλειον Γεροβασίλην, Ἀντισμήναρχον, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παπαηλίαν, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Ἑλένης, Δικηγόρους, καί τῶν τέκνων των Εὐαγγέλου καί Ἀνδρονίκης-Μαρίνης, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Stoyan Denchev, Πρύτανιν τοῦ ἐν Σόφιᾳ Πανεπιστημίου Βιβλιοθηκονομικῶν Σπουδῶν καί Τεχνολογιῶν Ἐνημερώσεως, μετά τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. κ. Plamen Teodosiev καί Veselin Bojilov καί τῆς Ἐλλογ. κυρίας Svetla Shapkalova, συνοδευομένους ὑπό τῆς Εὐγεν. κυρίας Zornitsa Apostolova, Στελέχους τοῦ ἐν τῇ Πόλει Γεν. Προξενείου τῆς Βουλγαρίας. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῷ Πάσχα τῶν ἑτεροδόξων ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Ayazpaşa ἕδρᾳ τῶν Συροκαθολικῶν. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐν Harbiye ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, λειτουργίαν. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικῷ Πατριαρχικῷ Ναῷ τῆς Θεοτόκου, λειτουργίαν. 
Ἐπίσης ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου - Ἐμπορικοῦ Λυκείου πασχαλινήν ἑορταγοράν, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτοῦ, τό Σάββατον, 4ην Ἀπριλίου. 
- Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου, κατά τήν ὑπό τοῦ Μικρασιατικοῦ Συλλόγου Ν. Εὐκαρπίας «Οὐσάκ», παρουσίασιν τοῦ μουσικοχορευτικοῦ δρωμένου «Ἀπ᾿ τό Οὐσάκ στήν Κιουτάχεια», ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ ΕΡ.Θ.Ο., αὐθημερόν. 
- Καταλλήλως δέ, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Καθηγητρίας τῶν ἐν τῇ Πόλει Ἐκπαιδευτηρίων ἡμῶν Μαγδαληνῆς Ἀλεξανδρίδου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Π. Φαλήρου, τήν Πέμπτην, 2αν τ.μ..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails