Μ' ένα κλικ στην εικόνα όλες οι σχετικές αναρτήσεις
_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

2/25/2018

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΕΝΝΗ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἀναχώρησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος 

Τό ἀπόγευμα τῆς σήμερον, Kυριακῆς, 25ης Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Βιέννην, προκειμένου ἵνα, κατόπιν ἐπισήμου προσκλήσεως, συμμετάσχῃ ὡς κεντρικός ὁμιλητής εἰς τό διοργανούμενον ὑπό τοῦ Διαθρησκειακοῦ Ἱδρύματος «ΚAICIID Dialogue Center» διεθνές συνέδριον, ἐπί τοῦ θέματος «Promoting peacful coexistence and common citizenship».
Κατά τάς ἐργασίας τοῦ συνεδρίου, ὁ Παναγιώτατος, περιστοιχούμενος καί ὑπό τῶν ἐν τῇ Αὐστριακῇ Πρωτευούσῃ προστεθησομένων εἰς τήν Συνοδείαν Αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολιτῶν Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, μέλους τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΚAICIID, καί Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου, θά συναντηθῇ μετά Θρησκευτικῶν Ἡγετῶν καί ἐκπροσώπων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν, συμμετεχόντων εἰς τήν διεθνοῦς ἐμβελεί-ας συνάντησιν ταύτην, ἐνῷ θά ἔχῃ ἰδιαιτέραν συνάντησιν καί συνομιλίαν μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Sebastian Kurz, νέου Καγγελαρίου τῆς Χώρας.
Παραλλήλως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης θά εὐλογήσῃ ἐκ τοῦ σύνεγγυς τό ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Αὐστρίας ἐπιτελούμενον ἐκκλησιαστικόν ἔργον διά τῆς συμμετοχῆς Αὐτῆς εἰς διαφόρους ἐκδηλώσεις, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ, ἰδίως, τῆς συμπληρώσεως 50ετίας ἀπό τῆς ψηφίσεως καί ἰσχύος τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Νόμου ἀναγνωρίσεως ἐν Αὐστρίᾳ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος ὑπογραμμίζει τόν συντονιστικόν ρόλον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τοῦ Ἐκπροσώπου αὐτοῦ ἐν τῇ Χώρᾳ.
Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆ οἰκογενείας τοῦ ἀνεψιοῦ Αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Ἀναστασιάδη, θά μεταβῇ εἰς τά περίχωρα τοῦ Salzburg δι’ ὀλιγοήμερον ἀνάπαυσιν, θά ἐπιστρέψῃ δέ, σύν Θεῷ, εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ τό ἀπόγευμα τῆς 5ης ἐπικειμένου μηνός Μαρτίου διά νά προεδρεύσῃ, ἀπό τῆς ἑπομένης, τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. Καθήκοντα Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ ἀνέθεσεν εἰς τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Δέρκων κ. Ἀπόστολον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails