Μ' ένα κλικ στην εικόνα όλες οι σχετικές αναρτήσεις
_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

2/09/2018

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΥΜΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


Το Μικρό και Μεγάλο Μήνυμα του εψηφισμένου Μητροπολίτη Σύμης 
Ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχου και των μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου 
Ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και των μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου προσήλθε σήμερα το μεσημέρι, 9 Φεβρουαρίου, ο εψηφισμένος Μητροπολίτης Σύμης Χρυσόστομος ώστε να αποδεχθεί την εκλογή του με το μικρό Μήνυμα. 
«Τα κύματα του Βοσπόρου και της Προποντίδος μετέφεραν προχθές εις τα Δωδεκάνησα το χαρμόσυνον άγγελμα της, χάριτι Θεού και τιμίαις ψήφοις των αγίων συνοδικών αρχιερέων, ημετέρα δε εισηγήσει και προβλήσει, επαξίας παμψηφεί εκλογής σου ως ποιμενάρχου της Επαρχίας Σύμης, Χάλκης, Τήλου και Καστελλορίζου», ανέφερε στην προσφώνησή του, προς τον εψηφισμένο Μητροπολίτη Σύμης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος τον συνεχάρη, τον ευλόγησε και τον υποδέχθηκε στη σεπτή χορεία των Ιεραρχών του πανίερου Οικουμενικού Θρόνου. 


«Οποία τιμή διά σε, οποία χαρά δι᾿ ημάς! Και το τελευταίον τούτο, η χαρά μας διά σε, Θεοφιλέστατε, είναι πλήρως δεδικαιολογημένη, διότι προ πολλού έφθασεν ενταύθα η φήμη σου ως πιστού οικονόμου των μυστηρίων Θεού, ως προθύμου και πειθαρχικού συμπαραστάτου εις το έργον του αδελφού αγίου Κώου και Νισύρου, ως ευσεβούς και φιλαγίου τέως Αγιορείτου μοναχού, ο οποίος και μετά την επιστροφήν εις τον κόσμον δεν έπαυσες και να επιστρέφης νοερώς και προσευχητικώς εις τον ιερόν Άθωνα, ένθεν λαμβάνεις πνευματικήν δύναμιν και έμπνευσιν διά να διακονής τον Θεόν, την αγίαν Εκκλησίαν Του και τον ηγαπημένον του Θεού, τον άνθρωπον», είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και συνέχισε: «Διαδέχεσαι εις τας ερατεινάς νήσους της θεοσώστου Επαρχίας σου ένα καλόν καγαθόν ποιμενάρχην, τον συμπολίτην ημών Χρυσόστομον Δημητριάδην, εκ του χωρίου των πλέον ευσεβών κατοίκων της Ίμβρου, τον πρώτον πνευματικόν πατέρα και προστάτην της νεοσυστάτου Ιεράς Μητροπόλεως Σύμης, ο οποίος, παρά τα πολλά προβλήματα που συνήντησεν, ιδιαιτέρως εις τας αρχάς της ποιμαντορίας του, επετέλεσεν αξιόλογον έργον, διό και άρχοντες και αρχόμενοι κάτοικοι των νήσων του τον προέπεμψαν εις την αιωνιότητα με άλγος και πόνον πολύν. Συ τώρα θα τους παραμυθήσης, θα τους οικοδομήσης περαιτέρω κατά Χριστόν, θα τους αγαπήσης και θα αγαπηθής υπ᾿ αυτών, θα συνεχίσης και θα επαυξήσης το θεάρεστον έργον του αειμνήστου προκατόχου σου κυρού Χρυσοστόμου, του σκληρώς δοκιμασθέντος κατά το, τέλος του επιγείου βίου αυτού. 


Από την προσευχήν σου εις το Άγιον Όρος και από την δράσιν σου εις τα Δωδεκάνησα έχεις λάβει εφόδια και έχεις αποκτήσει πείραν, και μάλιστα ως διακονήσας παρά τω εκλεκτώ και πεφιλημένω αδελφώ Ναθαναήλ, ο οποίος βαθύτατα σε εκτιμά και υπερλίαν σε αγαπά και επί τα ίχνη του οποίου ως στοργικού ποιμενάρχου να πορευθής και συ έχων αυτόν ως πρότυπον Ευαγγελικού ποιμένος. 
Και πάντοτε να καλλιεργής τον ιερόν σύνδεσμον των ευλαβών Δωδεκανησίων μετά της ποτνίας Μητρός πάντων ημών Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, που είναι η θερμή και φωτεινή εστία του φέγγους της Ορθοδοξίας. 
Από αυτό το φέγγος φωτιζόμενοι και καθοδηγούμενοι άπαντες ημείς ενταύθα, αγαπητέ Χρυσόστομε, πορευόμεθα διά μέσου της ιστορίας, διασχίζοντες τα ερέβη «του σκότους του αιώνος τούτου» και υπερβαίνοντες τα εκάστοτε προσκόμματα του υπεναντίου, ως αποθνήσκοντες και ιδού ζώμεν. 
Πορεύου, λοιπόν, και συ εις την νέαν υψηλήν αποστολήν σου, «σπουδάζων τηρείν την Ενότητα του Πνεύματος εν τω συνδέσμω της ειρήνης». Πορεύου «διά του ευαγγελίου, ου εμένου διάκονος κατά την δωρεάν της χάριτος του Θεού την δοθείσάν σοι κατά την ενέργειαν της δυνάμεως αυτού». 
Η Μήτηρ Εκκλησία θα είναι πάντοτε εις το πλευρόν σου, βακτηρία και στήριγμά σου, ιδιαιτέρως εις τας δυσκόλους στιγμάς της ποιμαντορίας σου, και όλοι ημείς οι τιμώντές σε σήμερον θα είμεθα έτοιμοι και να συμπάσχωμεν μαζί σου, όπου αν ήθελε δεήσει, αλλά και σεμνυνόμενοι και καυχώμενοι διά σε και διά το έργον σου, περί της επιτυχίας του οποίου είμεθα βέβαιοι γνωρίζοντες τας αρετάς σου. Άξιος!». 


Στην αντιφώνησή του ο εψηφισμένος Μητροπολίτης Σύμης Χρυσόστομος εξέφρασε προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη την εγκάρδια ευγνωμοσύνη του για την πρόκριση αλλά και προς τους Συνοδικούς Αρχιερείς για τη θετική ανταπόκριση στην ευμενή εισήγηση του Προέδρου τους. 
Στη συνέχεια, στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου παρουσία των Συνοδικών Αρχιερέων, της Πατριαρχικής Αυλής αλλά και άλλων κληρικών και λαϊκών προσκυνητών, ο εψηφισμένος Μητροπολίτης Σύμης τέλεσε την Ακολουθία του Μεγάλου Μηνύματος, κατά την οποία του ανακοινώθηκε εν εκκλησία η εκλογή του, στην οποία και απάντησε με το κείμενο της Ευχαριστίας για την γενομένη πρόκριση της Εκκλησίας προς το πρόσωπό του, αποδεχόμενος το γεγονός με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη. 
Μετά το πέρας του Μεγάλου Μηνύματος ο εψηφισμένος Μητροπολίτης Σύμης δέχθηκε τα συγχαρητήρια και τις ευχές όλων των παρισταμένων.
Από το Γραφείο Τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
φωτογραφίες: Νίκος Μαγγίνας / Οικουμενικό Πατριαρχείο


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολογ. Διακόνου αὐτοῦ κ. Ἀμβροσίου Καμπούρογλου. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐφηφισμένον Μητροπολίτην Σύμης κ. Χρυσόστομον, ὑποβαλόντα εὐγνώμονας εὐχαριστίας καί υἱϊκά σέβη ἐπί τῇ ἐκλογῇ αὐτοῦ εἰς τήν Ἐπαρχίαν ταύτην τοῦ Θρόνου, ὅν συνεχάρη ὁ Πατριάρχης εὐχηθείς αὐτῷ ἀφνειᾶ ποιμαντορίαν. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Δημήτριον Σάεθ Καρμπό, Γεν. Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱσπανίας κ. Πορτογαλίας. 
- Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Ἔκδικον κ. Θεόδωρον Παναγόπουλον, Ὁμότιμον Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Πειραιῶς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μαρίας Ἑλένης Κόρσου, Ὁμοτίμου Καθηγητρίας τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀριστείδην Βικέτον, Δημοσιογράφον, ἐκ Κύπρου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Παναρέτου, κατά τήν ἔναρξιν τοῦ διοργανωθέντος ὑπό τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου «8ου Διεθνοῦς Φεστι-βάλ Χορῳδιῶν καί Χορευτικῶν Συλλόγων», πραγματοποιηθεῖσαν ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτοῦ, τήν Παρασκευήν, 9ην Φεβρουαρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails