Μ' ένα κλικ στην εικόνα όλες οι σχετικές αναρτήσεις
_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

2/10/2018

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018)ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 9ης Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέψατο τόν οἰκουροῦντα Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον, εἰς ὅν ηὐχήθη ἀδελφικῶς ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον πρό τῆς Ἀπόκρεω (Ψυχοσάββατον), 10ην ἰδίου, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θ. Λειτουργίαν, ἐν τῷ τέλει τῆς ὁποίας ἐτέλεσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν πάντων τῶν ἀπ’ αἰῶνος κεκοιμημένων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, μνημονεύσας κατ’ ὄνομα τούς ὑπέρ ὧν προσεκομίσθησαν τά κόλλυβα.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 10ης Φεβρουαρίου, καθ’ ὅν συμπροσηυχήθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος καί Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, ὁ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένος Μητροπολίτης Σύμης κ. Χρυσόστομος, ὅμιλοι χορῳδιῶν ἐκ Μακεδονίας, συμμετασχόντες εἰς τό κατά τήν προτεραίαν διοργανωθέν ὑπό τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου «8ον Διεθνές Φεστιβάλ Χορῳδιῶν καί Χορευτικῶν Συλλόγων», ὡς καί μέλη ἐκ τοῦ Συλλόγου Μικρασιατῶν τοῦ Νομοῦ Πέλλης.
Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Παναγιώτατος, ἀπαντητικῶς πρός τήν εὐλαβῆ προσφώνησιν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἡρακλέους Τσακαλίδου, Προέδρου τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου τῆς «Ἑνώσεως Ποντίων Ὡραιοκάστρου καί Φίλων», ὡμίλησε καταλλήλως, καλωσορίσας ἐγκαρδίως καί πατρικῶς τούς προσκυνητάς καί ἀναφερθείς εἰς τήν προσφοράν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας κατά τόν Μακεδονικόν Ἁγῶνα, διά τῆς ἀποστολῆς δυναμικῶν Ἱεραρχῶν εἰς διαφόρους Ἱ. Μητροπόλεις τῶν «Νέων Χωρῶν», πρός προάσπισιν τῆς ἑλληνοορθοδόξου ἰδιοπροσωπίας καί παραδόσεως τῆς περιοχῆς ἐξ ἀλλοτρίων ἐπιβουλῶν.
Τέλος, ὁ Πατριάρχης ἐπαρουσίασε πρός τούς πιστούς τούς παρισταμένους ἁγίους Ἀρχιερεῖς ἐκ Δωδεκανήσου, εὐχηθείς ἰδιαιτέρως πρός τόν πρότριτα ἀναδειχθέντα εἰς Μητροπολίτην Σύμης Ἐψηφισμένον κ. Χρυσόστομον ἀγλαόκαρπον καί πολυχρόνιον ποιμαντορίαν, ἐπωφεληθείς δέ τῆς εὐκαιρίας ἀνεφέρθη καί εἰς τήν στοργικήν προσφοράν καί κανονικήν προστασίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρός τά Δωδεκάνησα, ἰδιαιτέρως κατά τήν περίοδον τῆς Ἰταλοκρατίας.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Θεοφιλ. Εὐαγγελικόν Ἐπίσκοπον Στουτγάρδης κ. July Frank Otfried, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου στελεχῶν τῆς ὑπ’ αὐτόν Ἐκκλησίας, ἐκ Γερμανίας.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ναθαναήλ, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ἰβήρων, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βασιλείου Γοντικάκη, Προηγουμένου αὐτῆς.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Πέτρον Βασιλειάδην, Ὁμότιμον Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Κέντρου Οἰκουμενικῶν, Ἱεραποστολικῶν καί Περιβαλλοντικῶν Μελετῶν «Μητροπολίτης Παντελεήμων Παπαγεωργίου», μετά τῆς συζύγου του Ἐλλογ. κ. Μαρίνης, ἐκ Θεσσαλονίκης.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Μήτραν, Δικηγόρον, πρῴην Βουλευτήν, ἐκ Κατερίνης.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ἀγγελετόπουλον, Σύμβουλον Ἐπικοινωνίας τοῦ Ὑπουργείου Ψηφιακῆς Πολιτικῆς, Τηλεπικοινωνιῶν καί Ἐνημερώσεως, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Χαραλάμπους Θεοδωρέλη – Ρήγα, Φιλολόγου, ἐκζητήσαντος τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίους αὐτοῦ, καί Γεωργίου Μπενλίσοϊ, Ὑπευθύνου τοῦ Ἐκδοτικοῦ Οἴκου «Ἱστός», ἐντεῦθεν.
- Τό Ἐντιμ. κ. Στράτον Καφετζῆν, Τραπεζικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, ἐξ Ἐδέσσης.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ματθαῖον Καζαμίαν, ἐκ Κώου.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κυριακόν Χατζηστεφάνου, Συντηρητήν Ἔργων Τέχνης, Ξεναγόν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Χρηστάκην, Παραολυμπιονίκην, Μέλος τοῦ Δ. Σ. τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας – Θράκης, ἐκ Θεσσαλονίκης.
- Τούς αὐταδέλφους Χαράλαμπον καί Φώτιον Νεοχωρίτην, ἐκ Θεσσαλονίκης, οὕς καί ηὐλόγησεν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου, κατά τήν, ἐπί τῇ συμπληρώσει πεντηκονταετίας ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς ΡΚαθολικῆς Κοινότητος τοῦ «Sant’ Egidio», τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Καρδιναλίου Pietro Parolin, Πρωθυπουργοῦ τοῦ Κράτους τοῦ Βατικανοῦ, Θείαν Λειτουργίαν, ἐν τῇ ἐν Λατερανῷ Βασιλικῇ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 10ης Φεβρουαρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails