________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


11/15/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


Ανακοινωθέν 
Μετά χαρᾶς ἀνακοινοῦται ὅτι ὁ Ἐξοχώτατος Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς Michael R. Pompeo προτίθεται, μέ πρωτοβουλίαν του, νά ἐπισκεφθῇ τήν ἕδραν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τήν Τρίτην, 17ην τ.μ. Νοεμβρίου, πρᾶγμα τό ὁποῖον ἀποτελεῖ χαράν καί τιμήν διά τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν Κωνσταντινουπόλεως. 
Ὑπενθυμίζεται ὅτι κατά τό παρελθόν καί ἄλλοι Ὑπουργοί Ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α. ἐπεσκέφθησαν τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ὅπως οἱ Madeline Albright, John Kerry καί Hillary Clinton. 
Αἱ ἐπισκέψεις αὐταί δεικνύουν τήν σπουδαιότητα καί τό κύρος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὡς θεσμοῦ μέ ἱστορίαν πολλῶν αἰώνων καί πολύτιμον προσφοράν καί συμβολήν εἰς τόν πανανθρώπινον πολιτισμόν. 
Ὁ κ. Ὑπουργός, ἐπισκεπτόμενος τό Φανάριον, ἐπιθυμεῖ νά συζητήσῃ μέ τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον θέματα τῶν θεμελιωδῶν δικαιωμάτων καί τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, διά τήν ἑδραίωσιν τῆς ὁποίας ἀνά τόν κόσμον ἐνδιαφέρονται, ὡς γνωστόν, ἀνέκαθεν αἱ Η.Π.Α.. 
Συναφῶς σημειοῦται, ὅτι τόν Φεβρουάριον 2019 ὁ Ἐξοχ. Ὑπουργός κ. Pompeo εἶχε προσκαλέσει τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην εἰς Οὐάσιγκτων διά νά συζητήσουν καί νά ἀνταλλάξουν ἀπόψεις ἐπί παρομοίων θεμάτων ἀπασχολούντων σήμερον τήν ἀνθρωπότητα, ὡς ὁ ρόλος τῶν θρησκειῶν εἰς τήν ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης καί τῆς σταθερότητος εἰς τόν κόσμον, ἀλλ᾿ αἱ ὑποχρεώσεις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τότε δέν ἐπέτρεψαν τήν πραγματοποίησιν τῆς συναντήσεως ἐκείνης ἐν Ἀμερικῇ. 
Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐκφράζει τήν ἱκανοποίησίν του διά τήν ἐπικειμένην ὑψηλήν αὐτήν ἐπίσκεψιν εἰς τήν ἕδραν αὐτοῦ καί εὐχαριστεῖ τόν κ. Ὑπουργόν διότι ἐνέταξεν αὐτήν μέσα εἰς τό πρόγραμμα τῆς δεκαημέρου περιοδείας του εἰς τήν Εὐρώπην καί τήν Μέσην Ἀνατολήν. 
Ἐν Φαναρίῳ, τῇ 15ῃ Νοεμβρίου 2020 
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

We are pleased to announce that the Hon. Michael R. Pompeo, United States Secretary of State, will at his initiative visit the See of the Ecumenical Patriarchate this Tuesday, November 17, which is the source of joy and honor for the Mother Church of Constantinople. 
We recall that in the past, other U.S. Secretaries of State have also visited the Ecumenical Patriarchate, such as Madeline Albright, John Kerry, and Hillary Clinton. 
Such visits demonstrate the significance and standing of the Ecumenical Patriarchate as an institution with a history of many centuries, with an invaluable offering and contribution to global civilization.
During his visit to the Phanar, the Secretary expects to discuss with His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew issues of fundamental rights and religious freedom, on which, as known, the United States has always been interested in consolidating throughout the world. 
In this context, we note that in February, 2019, Secretary Pompeo had invited the Ecumenical Patriarch to Washington, DC, to discuss and exchange views on similar issues of concern to humanity today, including the role of religions in establishing peace and stability in the world. However, at the time, the obligations of His All-Holiness prevented that meeting from taking place in the United States. 
The Ecumenical Patriarchate expresses its satisfaction for this forthcoming high visit to its See and its gratitude to the U.S. Secretary of State for incorporating it in the schedule of his ten-day journey to Europe and the Middle East. 
At the Phanar, November 15, 2020 
From the Chief Secretariat of the Holy and Sacred Synod

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails