________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


10/16/2012

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ (ΦΩΤΟ)

Φωτογραφίες από τη L'Osservatore Romano 

Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου εἰς τό Βατικανόν 
Ἀνταποκρινόμενος εἰς ἀδελφικήν πρόσκλησιν τῆς Αὐτοῦ Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Βενεδίκτου ΙϚ' ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μετέβη τήν 10ην Ὀκτωβρίου 2012 εἰς Ρώμην προκειμένου νά συμμετάσχῃ εἰς τόν ἑορτασμόν τῆς συμπληρώσεως 50 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τῆς Β΄ Βατικανῆς Συνόδου (11 Ὀκτωβρίου 1962) ἐπί τοῦ μακαριστοῦ Πάπα Ἰωάννου ΚΓ΄. Συνοδοί τοῦ Πατριάρχου κατά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην ἦσαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος καί Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ μετά τοῦ Ἀρχικλητῆρος Ἐντιμ. κ. Συμεών Φραντζελᾶ. 
Τόν Πατριάρχην ὑπεδέχθη ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ Fiumicino Παπική Ἀντιπροσωπεία ἥτις καί συνώδευσεν Αὐτόν εἰς τό κατάλυμά Του ἐν τῷ ἐν τῷ Βατικανῷ "Οἴκῳ τῆς Ἁγίας Μάρθας". 
Τό ἑσπέρας ἡ Α. Θ. Παναγιότης καί οἱ συνοδοί Αὐτῆς παρεκάθησαν εἰς δεῖπνον παρατεθέν ὑπό τοῦ ἐν Ἰταλίᾳ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Μιχαήλ Καμπάνη. 


Τήν ἑπομένην, Πέμπτην, ὁ Πατριάρχης καί οἱ σύν Αὐτῷ παρέστησαν εἰς τήν λειτουργίαν τήν ὁποίαν ἐτέλεσεν ἐπί τῆς Πλατείας τοῦ Ἁγίου Πέτρου ἡ Α. Ἁγιότης, ἥτις ἐν ἀρχῇ τῆς ὁμιλίας αὐτῆς ἀπηύθυνεν ἰδιαίτερον χαιρετισμόν καί εὐχαριστίας εἰς τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην καί εἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπον Καντουαρίας διά τήν τιμητικήν παρουσίαν αὐτῶν εἰς τό ἑορταστικόν αὐτό γεγονός τῆς ΡΚαθολικῆς Ἐκκλησίας. Εἰς τό τέλος τῆς λειτουργίας κατά τό πρόγραμμα ὁ Πατριάρχης ἐξεφώνησεν ἰταλιστί τήν ὁμιλίαν Αὐτοῦ ἀναφερθείς εἰς τήν Β΄ Βατικανήν Σύνοδον καί τάς μεταρρυθμίσεις αὐτῆς, ἰδιαιτέρως εἰς τόν χῶρον τῆς οἰκουμενικῆς κινήσεως. 


Σημειωτέον, ὅτι εἰς τήν θείαν λειτουργίαν ταύτην μετέσχον ὡς συλλειτουργοί τοῦ Πάπα ἤ παρέστησαν ἐν συμπροσευχῇ τά μέλη τῆς Συνόδου τῶν ἐπισκόπων τῆς ΡΚαθολικῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία συνεδριάζει τάς ἡμέρας αὐτάς (ἐπί τρεῖς ἑβδομάδας) ἐν Ρώμῃ καί εἰς τήν ὁποίαν τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐκπροσωπεῖ ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέων. 
Τήν μεσημβρίαν ὁ Παναγιώτατος καί οἱ συνοδοί Του προσκληθέντες παρεκάθησαν εἰς γεῦμα, τό ὁποῖον παρέθεσε πρός τιμήν των ὁ παρά τῷ Βατικανῷ Πρέσβυς τῆς Τουρκίας Ἐξοχ. κ. Kenan Gürsoy. Καί ἐνταῦθα, ὡς καί ἐν τῇ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος, ἀντηλλάγησαν θερμαί προπόσεις μεταξύ τῶν ἀμφιτρυόνων καί τῆς Α. Θ. Παναγιότητος. 
Τό ἑσπέρας ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. Kurt Koch, Πρόεδρος τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου ἐπί τῆς προωθήσεως τῆς Ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν, παρέθεσεν ἔν τινι Ἑστιατορίῳ τῆς Ρώμης ἐπίσημον δεῖπνον πρός τιμήν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τῆς Α. Χάριτος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καντουαρίας Δρος Rowan Williams καί τῶν συνοδῶν αὐτῶν.

Τήν Παρασκευήν, 12ην ἰδίου, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας εἶχον ἰδιαιτέραν συνάντησιν καί συνεργασίαν κατά τήν διάρκειαν τοῦ προγεύματός των ἐν τῷ Οἴκῳ τῆς Ἁγίας Μάρθας, ἐνῷ ἀργότερον καί ὥραν 12.00 μεσημβρινήν ἐπραγματοποιήθη ἰδιαιτέρα συνάντησις καί συνομιλία Πάπα-Πατριάρχου ἐν τῇ Βιβλιοθήκῃ τοῦ πρώτου, μεθ᾿ ἥν ἐκλήθησαν καί τά μέλη τῆς Πατριαρχικῆς συνοδείας, ἀντηλλάγησαν δῶρα καί ἐλήφθησαν ἀναμνηστικαί φωτογραφίαι, τῆς ὅλης συναντήσεως μαγνητοσκοπηθείσης. 


Ἀκολούθως ὁ Πάπας καί ὁ Πατριάρχης παρεκάθησαν εἰς γεῦμα ἐν τῇ "Αἰθούσῃ Παῦλος ὁ Ϛ΄", ὁμοῦ μετά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καντουαρίας καί τῶν περίπου 300 μελῶν τῆς Συνόδου τῶν Ἐπισκόπων, ἐκπροσωπούντων ὅλας τάς ἐν τῷ κόσμῳ Ἐπισκοπικάς Συνελεύσεις τῆς ΡΚαθολικῆς Ἐκκλησίας. 
Τό ἀπόγευμα ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν δι᾿ ἀεροσκάφους τῶν Τουρκικῶν Ἀερογραμμῶν, ὡς καί κατά τήν μετάβασιν εἰς Ρώμην, προπεμφθείς τιμητικῶς καί ὑπαντηθείς κατά τήν ἄφιξιν ὑπό τοῦ Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου.


2 σχόλια:

  1. Συγχαίρω για την προβολή του θέματος. Πουθενά, εκτός ίσως της ανακοίνωσης της επίσκεψης, δεν κάλυψαν το σημαντικό γεγονός της επίσκεψης του Πατριάρχου. Ασχολούνται μόνο με το ποιός θα γίνει Δεσπότης....
    Συγχαρητήρια ξανά!
    Γ.Κ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts with Thumbnails