________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


3/31/2013

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ (29-31 Μαρτίου 2013)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Εκκλησιαστικαί Ειδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά: 
α) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων τῆς Παρασκευῆς, 29ης Μαρτίου, μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς ὁποίας ἀνέγνωσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἀργολίδος κυροῦ Ἰακώβου, καί 
β) τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Β´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, καθ’ ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελος, ὅμιλοι μαθητῶν ἐκ τοῦ 2ου Γενικοῦ Λυκείου Ναυπάκτου, τοῦ Γυμνασίου Ἄνω Βιάννου Κρήτης καί τοῦ 2ου Δημοτικοῦ Σχολείου Πολίχνης Θεσσαλονίκης, καθώς καί προσκυνηταί ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως καί Διδυμοτείχου, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε καταλλήλως. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 30ῆς Μαρτίου, καθ’ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελος καί ὅμιλοι μαθητῶν ἐκ Θεσσαλονίκης, Κατερίνης καί Ναυπάκτου, τούς ὁποίους ὁ Παναγιώτατος καλωσώρισε πατρικῶς, ἐνῶ τήν ἑπομένην, Β΄ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, 31ην ἰδίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίων Θεοδώρων τῆς Κοινότητος Βλάγκας, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ διαγενομένῃ πανηγύρει αὐτοῦ. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὅμιλος φοιτητῶν ἐκ τῆς Σχολῆς Οἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, καθώς καί πιστοί ἐντεῦθεν. Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ἡ Ἐλλογιμ. κ. Ἔρση Ἀμπατζῆ-Κάλφογλου, Καθηγήτρια, Πρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος, ἡ Ἐλλογ. κ. Δέσποινα Βασιλειάδου, Ἐκπαιδευτικός τῆς Κοινοτικῆς Σχολῆς, καί ὁ Πατριάρχης, ὁ Ὁποῖος καί συνεχάρη πατρικῶς τούς μαθητάς διά τήν παρουσίασιν πλουσίου καλλιτεχνικοῦ προγράμματος. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου Παλαιοῦ Μπάνιου, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ’ ὅν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος Σίσκος. 
Ο Μητροπολίτης Διδυμοτείχου στον Πατριάρχη
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνόν, μεθ’ ὁμίλου Κληρικῶν ἐκ τῆς κατ’αὐτόν Ἐπαρχίας, τοῦ Ἐντιμ. κ. Enis İşbilen, Δημάρχου Uzunköprü, καί τῆς Εὐγεν. κ. Çiğdem Zağra, Ἀρχιτέκτονος, καί συνεργατῶν αὐτῶν. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. κ. Χαραλάμπους Μπέργκε, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ἁγιάσματος Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Καλαμάρη Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, προσκαλέσαντας Αὐτόν ὅπως χοροστατήσῃ, κατ’ ἔθος παλαιόν, ἐν τῷ ἱστορικῷ Ἱ. Ἁγιάσματι, κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῆς Γ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον. 
- Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Nikolaus Wyrwoll, ἐκ Regensburg, μετά τῆς Ἐλλογιμ. κ. Barbara Hallensleben, Καθηγητρίας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Fribourg. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Δημήτριον Καρύγιαννην, Ὁμοσπονδιακόν Βουλευτήν ἐκ Καναδᾶ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαντᾶ, συνεργάτου αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Νικόλαον Kass, Στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α. 
- Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Εckart Law, ἐκ Μονάχου. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Ἀντωνίου, Διευθυντήν τῆς Ἑλληνικῆς Ραδιοφωνίας, καί Νικόλαον Παπαχρήστου, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Ὁμίλους Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ 1ου Λυκείου Ναυπάκτου, τοῦ 1ου Γενικοῦ Λυκείου Ἐλευθερίου–Κορδελιοῦ Θεσσαλονίκης, τοῦ 2ου Γενικοῦ Λυκείου Ἰλίου Ἀθηνῶν, τοῦ 5ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, τοῦ 12ου Δημοτικοῦ Σχολείου Κατερίνης, τοῦ 5ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης καί τοῦ 28ου Γενικοῦ Λυκείου Θεσσαλονίκης. 
- Ὅμιλον ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Μεταγγιτσίου Χαλκιδικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ κ. Ἰωάννου Ἀλεξίου. 
- Τάς Εὐγενεστάτας κυρίας Sevgi Cemani καί Serap Tuncer, Στελέχη τῆς Τραπέζης Garanti. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Κασιμάκην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Παπαδημητρίου καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Μαριάννης, ἐκ Βρυξελλῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Κορομηνᾶν, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως, μετά τῆς οἰκογενείας καί οἰκείων αὐτοῦ, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τῇ τελεσθείσῃ ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ βαπτίσει τοῦ τέκνου αὐτοῦ. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νικηφόρου Ψυχλούδη, Ἡγουμένου τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν ὀργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας-Θρᾴκης ἡμερίδα ἐπί τοῦ θέματος: «Δικαιώματα τῆς Ἑλληνορθοδόξου Μειονότητος Ἴμβρου καί Τενέδου», ἐν τῷ πνευματικῶ κέντρῳ τῆς ὡς ἄνω Ἑνώσεως, τό Σάββατον, 30ήν Μαρτίου. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ Μ. Ρεύματος πραγματοποιηθεῖσαν μουσικοχορευτικήν παράστασιν τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Μεταγγιτσίου Χαλκιδικῆς, τήν Παρασκευήν, 29ην Μαρτίου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῷ Πάσχα τῶν ἑτεροδόξων ἐξεπροσωπήθη κατά: 
Τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικῷ Πατριαρχικῷ Ναῷ τῆς Θεοτόκου, λειτουργίαν. Τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐν Harbiye ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, λειτουργίαν. 
Τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐν Aynalıçeşme Εὐαγγελικῷ Γερμανικῷ Ναῷ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, λειτουργίαν. 
Τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐν Kumbaracı «Κριμαϊκῷ Ναῷ» τῶν Ἀγγλικανῶν, λειτουργίαν. 
Τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Ayazpaşa ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν. 
Τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Hamalbaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Χαλδαίων ΡΚαθολικῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails