_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

10/28/2013

Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΜΕΛΙΤΩΝΑ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ


"ΑΠΟ-ΛΗΘΗ-ΩΣΙΣ" ΜΝΗΜΗΣ 
ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 
"Ἡ μνήμη εἶναι τὸ θησαυροφυλάκιον καὶ ἡ διάσωσις τῶν πάντων". 
(Κικέρων) 
Εἰσηγήσει τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου τὴν 24ην Σεπτεμβρίου τ.ἔ. διοργανώθη εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ἱ. Ναὸν Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος ἐκδήλωσις ἐπὶ τῇ 100ῇ ἐπετείῳ ἀπὸ τῆς γεννήσεως τοῦ μακαριστοῦ καὶ διαπρεποῦς Ἱεράρχου Γέροντος Χαλκηδόνος Μελίτωνος, τοῦ κλεΐσαντος τὴν Ἱ. Μητρόπολιν Χαλκηδόνος καὶ οὐχὶ μόνον, καὶ γενικότερον τὸν Θρόνον. 
Αὕτη ἤρχισεν μὲ τὸν Ἑσπερινὸν εἰς τὸν μεγαλοπρεπῆ τοῦτον ναόν, χοροστατούσης τῆς Α.Θ.Π., μετὰ τὸ τέλος τοῦ ὁποίου ἐγένοντο εἰδικαὶ περὶ τοῦ Γέροντος Ὁμιλίαι ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου, τοῦ εὐλαβῶς ὑποσημειωμένου ὑπὸ τὸν τίτλον: "Μελιτώνια βιογραφικὰ ρινήματα" καὶ τοῦ ἁγίου Φιλαδελφείας ὑπὸ τὸν τίτλον: "Ὁ σιγῶν καὶ λέγων τὰ καίρια", ἁπάντων πνευματικῶν τέκνων τοῦ Γερομελίτωνος, οἱ ὁποῖοι εἶχον τὸ προνόμιον νὰ τὸν βιώσουν ἐκ τοῦ σύνεγγις καὶ νὰ διδαχθῶσιν πολλὰ ἐξ αὐτοῦ. 
Οὕτω οἱ ὁμιληταὶ εἶχον τὴν δυνατότητα νὰ πλησιάσουν τὸν πολιὸν πατέρα των ἀπὸ ποικίλας ὄψεις καὶ προοπτικὰς καὶ νὰ περιγράψουν πως, ἔστω καὶ συντόμως, καίρια σημεῖα τῆς πολυσχιδοῦς καὶ ἀνεπαναλήπτου προσωπικότητος, καθὼς καὶ τοῦ ποικίλου καὶ σημαντικοῦ ποιμαντικοῦ, διορθοδόξου, διαχριστιανικοῦ καὶ διαθρησκειακοῦ του ἔργου. Βλέπει δέ τις καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην, πόσον εὐχερὲς καὶ εὐχάριστον εἶναι νὰ ἀντλεῖ ἐκ μιᾶς πλουσίας καὶ ἀνεξαντλήτου πηγῆς καὶ οὐχὶ ἐκ μιᾶς εἰς ἀποξήρανσιν καὶ ἀποτελμάτωσιν εὑρισκομένης. 
Παρίσταντο Ἱεράρχαι, κληρικοὶ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, οἱ "τὰ πρῶτα φέροντες" τῆς Χαλκηδόνος καὶ τῆς ὁμογενείας καὶ πολλοὶ ἐκπαιδευτικοί, ὡς γνωστὸν ἰδιαιτέρως εὐεργετηθέντες ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου, φίλοι καὶ ἴσως μή, αὐτοῦ. 
Μετὰ τὸν Ἑσπερινὸν ὑπῆρχεν πλουσία δεξίωσις εἰς τὴν κοινοτικὴν αἴθουσαν, τὸ δὲ ἑσπέρας δεῖπνον εἰς τὸ ἐν τῷ Μοδίῳ Deniz Külübü, διὰ τὴν Συντονιστικὴν Ἐπιτροπὴν Χαλκηδόνος, ἡ ὁποία μὲ ἀγάπην περιβάλλει τὴν Ἱ. Μητρόπολιν, εἰς τὸ ὁποῖον παρεκάθησεν προσκληθεὶς μεταξὺ ἄλλων καὶ ὁ νομάρχης τῆς Χαλκηδόνος B. Kurubal. 
Ἐντύπωσιν πάντως ἐνεποίησεν ἡ σιγὴ τοῦ ἐγχωρίου καὶ μὴ τύπου καὶ οὐχὶ μόνον, ἠθελημένη ἢ οὔ, καὶ οὐχὶ πρωτόγνωρος, περὶ τὴν σεμνὴν ταύτην καὶ ὀφειλετικὴν ἐκδήλωσιν, ἐνῶ συνήθως προβάλλονται συχνάκις γεγονότα ὅλως ἀσήμαντα, περιθωριακὰ καὶ δῆθεν πολιτισμικά. Ἢ μήπως καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον τεκμαίρεται ἡ κιβδηλότης τῶν διαφημιζομένων "πραγματικῶν" αἰσθημάτων; 
Ἀναπαύου ἐν εἰρήνῃ πολυσέβαστε Γέροντα

1 σχόλιο:

  1. Θὰ μᾶς ὑποχρεώνατε, τόσον ὁ λόγιος Ἱεράρχης, ὁ Ἅγιος Χαλκηδόνος, ἀλλὰ κι Ἐσύ, άγαπητέ Παναγιώτη, ἄν βλέπαμε στὴν φίλη σελίδα Σου τὶς ὁμιλίες γιὰ τὸν ὄντως κορυφαῖο Ἱεράρχη τῆς Μ. τ. Ε., κυρὸ Μελίτωνα, τὶς ὁποῖες μνημονεύει ὁ Σεβασμιώτατος διάδοχός του κύριος Ἀθανασιος.π. κων. ν. καλλιανός

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts with Thumbnails