_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

1/02/2014

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2014 ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Η ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ 
Μεθ᾿ ἱεροπρεπείας καί ἐν ἑορταστικῇ ἀτμοσφαίρᾳ ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ 1η τοῦ ἀνατείλαντος ἔτους 2014. 
Κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς παραμονῆς, Τρίτης, 31ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γ. Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γ. Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, Γ. Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Πέργης κ. Εὐαγγέλου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Σασίμων κ. Γενναδίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, καί οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Συνάδων κ. Διονύσιος καί Ἀβύδου κ. Κύριλλος. 
Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη τούς ἁγίους Ἀρχιερεῖς, μετά τῶν ὁποίων ἀντήλλαξε τόν ἑόρτιον ἀσπασμόν, καί εὐλογήσας ἔκοψε καί διένειμεν αὐτοῖς τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν, τοῦ ἐν αὐτῇ χρυσοῦ νομίσματος λαχόντος εἰς τό τεμάχιον τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Συνάδων κ. Διονυσίου. 
Ἐπηκολούθησεν ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ, κατά τό ἔθος, ἡ ἐπίσημος ἀκρόασις τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, καθ᾿ ἥν, ἐξ ὀνόματος τῶν κληρικῶν καί λαϊκῶν ὑπαλλήλων αὐτῆς, προσεφώνησε τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, καί ἀντεφώνησεν ὁ Πατριάρχης. Ἐν συνεχείᾳ ὑπέβαλον τά ἑόρτια σεβάσματα αὐτῶν οἱ Πατριαρχικοί ὑπάλληλοι, ἡγουμένου τοῦ Ἀρχικλητῆρος. 
Ἀμέσως μετά τήν ἀκρόασιν ταύτην, ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ἐγένετο ἡ τελετή τῆς κοπῆς τῆς πίττας τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ὑπό τοῦ Πατριάρχου, ἐνῶ οἱ μαθηταί τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς ἔψαλλον τά πατροπαράδοτα κάλαντα καί ἄλλα ἑόρτια ᾄσματα. Τό χρυσοῦν νόμισμα ἔλαχεν εἰς τόν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βησσαρίωνα. 
Τό ἑσπέρας, ὁ Πατριάρχης συνεδείπνησε, κατά τήν τάξιν, μετά τῶν ἐσωκατακοίλων κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί τῶν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις φιλοξενουμένων τάς ἡμέρας ταύτας κληρικῶν.
Τήν Τετάρτην, 1ην Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς κατά σάρκα Περιτομῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γ. Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος καί Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πολλοί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
Ἐν συνεχείᾳ οἱ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς καί οἱ ἐκκλησιασθέντες ἀνῆλθον εἰς τήν Αἴθουσαν τοῦ Θρόνου, ἔνθα κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐπί τῷ Νέῳ Ἔτει δεξιώσεως προσεφώνησαν τόν Πατριάρχην, ἐκ μέρους μέν τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ἐξ ὀνόματος δέ τῶν ἐνταῦθα Ὀφφικιάλων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιος Ἀγγελίδης, Ἄρχων Πριμικήριος, τοῦ Πατριάρχου ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως καί ἀναφερθέντος εἰς τάς κατά τό παρελθόν ἔτος ἱεράς Αὐτοῦ ἀποδημίας καί λοιπάς δραστηριότητας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί εἰς τάς κατά τό νέον ἔτος 2014 προγραμματιζομένας τοιαύτας. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, ἐξ Ἀμερικῆς, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Δημήτριον Συμεωνίδην καί Κωνσταντῖνον Καλλέντζην, Ἐπιχειρηματίας, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails