_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

1/06/2014

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 

ΤΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ 
Μετά πάσης ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ μεγάλη ἑορτή τῶν Θεοφανείων. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἕνεκα ἐλαφρᾶς ἀδιαθεσίας, παρέστη συμπροσευχόμενος, ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν τελεσθεῖσαν πολυαρχιερατικήν Θ. Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς, τήν Δευτέραν, 6ην Ἰανουαρίου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ καί συλλειτουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα, Δράμας κ. Παύλου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου. 
Ἐν τῷ τέλει τῆς Δοξολογίας, ὁ προεξάρχων Ἀρχιερεύς ἐτέλεσε τόν Μέγαν Ἁγιασμόν. 
Κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Πέργης κ. Εὐάγγελος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Βαρβαρήγου, Προξένου ἐν Ἀδριανουπόλει, ὁ Ἐξοχ. κ. Γαβριήλ Ἀβραμίδης ἐκ Θεσσαλονίκης, καί ἡ Ἐξοχ. κυρία Ραχήλ Μακρῆ, ἐκ Κοζάνης, Βουλευταί τοῦ Κόμματος «Ἀνεξάρτητοι Ἕλληνες», ἄλλοι ἐπίσημοι, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
Μετά τήν Ἀπόλυσιν, Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησε τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Μελισσανίδην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν, εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Κουροπαλάτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἀνταλλαγεισῶν σχετικῶν ὁμιλιῶν. 
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, περιστοιχούμενος ὑπό τῶν ὡς ἄνω Σεβ. Ἀρχιερέων καί τοῦ λοιποῦ Ἱ. Κλήρου, καί τῶν κωδώνων κρουομένων χαρμοσύνως, μετέβη ἐν πομπῇ εἰς τήν ἀποβάθραν τοῦ Φαναρίου, ἐκ τῆς ὁποίας προέστη τῆς τελετῆς τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τόν Κεράτειον Κόλπον καί ηὐλόγησε τό συγκεντρωθέν πλῆθος τῶν πιστῶν. Τόν Σταυρόν ἀνέσυρεν ἐκ τῆς θαλάσσης ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Ἀλεξανδρίδης, ἐκ Πτολεμαΐδος, εἰς ὅν καί ἀπενεμήθη χρυσοῦς Σταυρός, καθώς καί ἄλλα ἱερά ἐνθύμια εἰς τούς ὑπολοίπους κολυμβητάς. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
-  Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Σταυρουπόλεως καί Νεαπόλεως κ. Βαρνάβαν καί Δράμας κ. Παῦλον, μετά τοῦ Ἑντιμολ. κ. Δημητρίου Μελισσανίδου. 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Θεόφιλον Βουλκίδην, Νικόλαον Μανδώνην, Δημοσιογράφον, Ἀθανάσιον Οὐζούνην καί Ἀθανάσιον Δεληγιάννην, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Efkan Başkan, ἐκ Τραπεζοῦντος. 
* * * 
Ἐκ μέρους τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός καί ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν μετέβησαν εἰς τό ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικόν Πατριαρχεῖον καί συνεχάρησαν τῷ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπῳ κ. Aram Ateşyan καί τοῖς συγκεντρωθεῖσι προεστῶσι τῆς Ἀρμενικῆς Παροικίας, ἐπί ταῖς ἑορταῖς τῆς Θείας Ἐπιφανείας. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, κατά τήν ἐν τῶ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου δοθεῖσαν συναυλίαν τῆς χορῳδίας γυναικῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως «Ἁγία Κασσιανή ἡ Ὑμνογράφος», μέ τίτλον «Ἡ προσδοκία τῶν Ἐθνῶν», τήν Παρασκευήν, 3ην Ἰανουαρίου. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά: 
- Τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Σωτηρίας Νάνη, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τήν Πέμπτην, 2αν Ἰανουαρίου. 
- Τήν ἐν τῇ ἐν Maslak Αἰθούσῃ Συναυλιῶν TİM δοθεῖσαν συναυλίαν τοῦ μουσικοῦ συνόλου Cafe Aman İstanbul, τό Σάββατον, 4ην τρ.μ.. 
- Τήν ὑπό τοῦ Συλλόγου Παραπληγικῶν Τουρκίας ὀργανωθεῖσαν μουσικοχορευτικήν ἐκδήλωσιν, ἐν τῷ ἐν Ataköy Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Yunus Emre», τήν Κυριακήν, 5ην ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails