________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


1/15/2014

Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΝΤΟΥΑΡΙΑΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
ΤΗΣ Α. ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΝΤΟΥΑΡΙΑΣ 
Προκειμένου ὅπως πραγματοποιήσῃ τό πρῶτον μετά τήν ἐκλογήν καί ἐνθρόνισιν αὐτοῦ ἐπίσημον ἐπίσκεψιν πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον, μεταξύ 13ης καί 14ης Ἰανουαρίου, ἡ Αὐτοῦ Χάρις, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας καί Πριμᾶτος πάσης Ἀγγλίας κ. Justin Portal Welby, ἀφίχθη ἐκ Λονδίνου, τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 13ης ἰδίου, εἰς τήν Πόλιν, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Canon κ. Leslie Natnaniel, Γραμματέως αὐτοῦ. 
Τήν Α. Χάριν ὑπεδέχθησαν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Θεόδωρος, οἵτινες συνώδευσαν Αὐτήν εἰς τό ξενοδοχεῖον Intercontinental. 
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας προσῆλθε μετά τοῦ συνοδοῦ αὐτοῦ εἰς τά Πατριαρχεῖα, εἰς τήν εἴσοδον τῶν ὁποίων ἐγένετο εἰς αὐτούς ἐπίσημος ὑποδοχή ὑπό τῶν κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί ἀκολούθως ὡδηγήθησαν εἰς τήν Αἴθουσαν τοῦ Θρόνου, ἔνθα ἐγένοντο δεκτοί ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου καί ἀντηλλάγησαν ἐπίσημοι προσφωνήσεις καί ἀναμνηστικά δῶρα μεταξύ τῶν δύο ἐκκλησιαστικῶν ἡγετῶν. 
Ἐπηκολούθησεν ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Τραπέζῃ, καθ’ὅ ἐγένοντο προπόσεις, καί κατ’ἰδίαν συνάντησις μεταξύ τῶν δύο ἀνδρῶν ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ, ἐνῷ ἐν συνεχείᾳ ἡ Α. Χάρις συνειργάσθη μετά τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Διαχριστιανικῶν Ζητημάτων, παρόντος καί τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγορίου, Ἀποκρισιαρίου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρά τῷ Λάμπεθ. Μετά τήν λῆξιν τῆς συνεργασίας ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας προσεκύνησεν εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν, τό δέ ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἐδόθη ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξένου τῆς Μ. Βρεταννίας Ἐντιμ. κ. Leigh Turner δεξίωσις, πρός τιμήν τῆς Αὐτοῦ Χάριτος, ἐν τῷ Γενικῷ Προξενείῳ τῆς χώρας, καί ἐν συνεχείᾳ παρετέθη δεῖπνον ἐν τῷ καταλύματι Αὐτῆς. 
Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, 14ης ἰδίου, ἡ Α. Χάρις, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου καί τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Νήφωνος, ἐπεσκέψατο τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ἔνθα ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Προέδρου τῆς Ἐφορείας τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, καί τοῦ Ἡγουμένου αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, ἀνταλλαγεισῶν καταλλήλων προσφωνήσεων. 
Τήν μεσημβρίαν, μετά τήν ἐπίσκεψιν εἰς Ἁγίαν Σοφίαν, παρετέθη γεῦμα ἐν τῷ ἐν Φλωρίοις ἑστιατορίῳ Beyti, εἶτα δέ ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας ἀνεχώρησεν εἰς τά ἴδια, προπεμφθείς ἐν τῷ ἀεροδομίῳ τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Μαξίμου. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
-Τούς Σεβ. Ἱεράρχας Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγόριον, Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνον, Ρόδου κ. Κύριλλον, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ καί Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Yusuf Çetin, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ ἐν Ἀργεντινῇ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Χρυσοστόμου καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Sait Susin, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ἐνταῦθα βακουφίου αὐτῶν, καί Besim Tahincioğlu, ἐκφράσαντας τά συγχαρητήρια αὐτῶν ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου. 
- Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Αἰδεσιμ. κ. Yusuf Sağ, Χωροεπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Zeki Basademir, Προέδρου τοῦ περί αὐτόν Συμβουλίου, καί Edip Özaltın, Γραμματέως αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Θ. Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου-Καθηγητήν, ἐντεῦθεν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Τριανταφυλλιάν Κάφτογλου, Πρόεδρον τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν Χαλκηδόνος, μετά τοῦ Ἐντιμ. συζύγου αὐτῆς κ. Φαίδωνος, ἐπιδώσαντες Αὐτῷ τό ἡμερολόγιον τοῦ ἀρξαμένου ἔτους 2014 τῆς ὑπ’αὐτήν Ἀδελφότητος. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς πίττας τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, τῆς εἰσδοχῆς τῶν νέων ἀποφοίτων αὐτοῦ εἰς τόν Σύνδεσμον καί τῆς βραβεύσεως τῶν ἀριστούχων μαθητῶν αὐτοῦ τῆς σχολικῆς περιόδου 2012-2013, ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Συνδέσμου, τήν Τρίτην, 14ην Ἰανουαρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails