Μ' ένα κλικ στην εικόνα όλες οι σχετικές αναρτήσεις
_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

8/10/2015

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (7-9 Αυγούστου 2015)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τόν Ἑσπερινόν καί τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον τῆς Παρασκευῆς, 7ης Αὐγούστου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Συνάδων κ. Διονυσίου, καί τήν τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 8ης ἰδίου, προεξάρχοντος τοῦ εἰρημένου Ἱεράρχου καί συνιερουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, καθ᾿ ἥν ἐτελέσθη τό ἐτήσιον Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Λύστρων κυροῦ Καλλινίκου. 
Κατ’ αὐτήν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, ἐπί κεφαλῆς τῶν Διπλωματικῶν Ἀντιπροσωπειῶν τῆς Ἑλλάδος παρά τοῖς ἐν Γενεύῃ Διεθνέσιν Ὀργανισμοῖς, ἀνεψιός τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου, λοιποί συγγενεῖς τοῦ ἐκλιπόντος ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν. 
Ἐπηκολούθησεν ἐπιμνημόσυνος δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, καθ’ ἥν ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης, ἐξάρας τήν προσωπικότητα καί τά χαρίσματα τοῦ ἀποιχομένου Ἱεράρχου. 
* * * 
Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 8ης Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, ἐπεσκέψατο τόν ἐν ταῖς νεοδμήτοις ἐγκαταστάσεσι τοῦ ἐν Topkapı «Koç Üniversitesi Hastanesi» νοσηλευόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Νικομηδείας κ. Ἰωακείμ, τήν δ’ ἑπομένην, Κυριακήν, 9ην ἰδίου, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ Liv τῆς Πόλεως συνεχίζοντα τήν θεραπείαν αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Εὐάγγελον Κεχριώτην, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Βοσπόρου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 9ην Αὐγούστου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ρωσσικῷ Μετοχίῳ, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος καί ἱαματικοῦ Παντελεήμονος, κατά τό παλαιόν ἡμερολόγιον, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, καθ’ ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ, πλῆθος πιστῶν ἐκ τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Κοινότητος καί προσκυνηταί ἐκ Καλαμάτας. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας καί ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὡμίλησε καταλλήλως ὁ Πατριάρχης, ἐπιδαψιλεύσας πᾶσι τοῖς προσελθοῦσι πιστοῖς τάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ παρακειμένῃ αἰθούσῃ τοῦ Μετοχίου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ, ἐξ Αὐστραλίας. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Ἀλέξανδρον Ἀλεξανδρῆν, Πρέσβυν, ἐκπρόσωπον τῆς Ἑλλάδος παρά τοῖς ἐν Γενεύῃ Διεθνέσιν Ὀργανισμοῖς, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Εὐφημίας. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Μichael Tishel, Διευθυντήν τῶν Τμημάτων «Crossroad» καί «Οffice of Vocation and Ministry» τοῦ ἐν τῇ ἐν Βοστώνῃ Η.Π.Α. Θεολογικῇ Σχολῇ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ λειτουργοῦντος Ἑλληνικοῦ Κολεγίου (Hellenic College), μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, ἐξ Ἀμερικῆς.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Πασσαδαῖον, Καθηγητήν, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Cynthia, ἐξ Ἀμερικῆς. 
- Τόν Ἐλλογ. Δρα. Παντελεήμονα Heinz Gstrein, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κυριακῆς Σουρμελῆ, τῆς ἐγγονῆς αὐτῶν Εὐγεν. δίδος Ρωσσάνας - Μαρίας καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Raphael Kömig, φοιτητοῦ, ἐξ Αὐστρίας. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Μαρίαν Παντελάρα, μετά τοῦ ἀναδεκτοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Καπαρίζα, φοιτητοῦ, ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ριχάρδον Σέρτζον, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Μαγδαληνῆς Μαγιόγλου, ἐκζητήσαντας τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Χατζῆν, γυμναστήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐσταθίας, ἐκπαιδευτικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Εὐφημίαν Πασχαλίδου, ἰδιοκτήτριαν βιβλιοπωλείων, ἐντεῦθεν. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ Χαριτωνίδου, Διερμηνέα, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Σοφίαν Κωστίδου, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Ὅμιλον ἐκ τοῦ Σώματος Ἑλλήνων Προσκόπων τοῦ Α’ Συστήματος Ἐδέσσης καί Χίου, πραγματοποιούντων προσκυνηματικήν ἐπίσκεψιν ἐν τῇ Πόλει. 
* * * 
Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Θεόδωρος ἐπεσκέψατο τόν ἐν τοῖς Νοσοκομείοις Βαλουκλῆ νοσηλευόμενον Πανοσιολ. Διάκονον κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails