________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


2/02/2015

Γέρων Χαλκηδόνος Αθανάσιος: Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ


ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ΚΑΙ ΙΝΔΟΥΪΣΤΟ – ΠΑΠΑΔΙΕΣ! 
ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 
"Ἐκ πείρας γνωρίζομεν ὅτι, 
αἱ γυναῖκες εἴτε ἀγαπῶσαι εἴτε ἀγαπώμεναι, 
ἀπομυζοῦν κατὰ δύναμιν τοὺς ἄνδρας" 
(Phaedrus) 
Ὡς γνωστόν, τὸ θέμα τῆς χειροτονίας τῶν γυναικῶν εἰς τὸ ἱερατικὸν ἢ καὶ ἐπισκοπικὸν ἀξίωμα, ἀποτελεῖ ἓν λίαν ἀκανθῶδες πρόβλημα, τὸ ὁποῖον δημιουργεῖ ὄχι μόνον ρήγματα ἐντὸς τῶν "Ἐκκλησιῶν" αἱ ὁποῖαι τὸ ἐφαρμόζουν ὡς εἰς τὴν Ἀγγλικανικήν, ἀλλὰ καὶ δυσχεραίνει ἀφαντάστως καὶ τὸν θεολογικὸν διάλογον μεταξὺ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τῶν λοιπῶν ὡς τῆς Ἀγγλικανικῆς, τῆς Εὐαγγελικῆς, τῆς Μετερρυθμισμένης καὶ ἄλλων ἀναδενδράδων τοῦ Προτεσταντισμοῦ. 
Ἔχει μάλιστα χυθεῖ πολλὴ φαιὰ οὐσία, συνεκλήθησαν συνέδρια καὶ ἡ βιβλιογραφία ἐπὶ τοῦ θέματος εἶναι πλουσία. Ὑπάρχουν δὲ πρωτίστως οἱ θεολογικοὶ λόγοι, ὅμως ἀκολουθοῦν ἐντόνως οἱ φεμινιστικοὶ τοιοῦτοι καὶ οἱ τῆς ἀνάγκης, τουτέστιν ἡ ἔλλειψις ἱερέων τοῦθ’ ὅπερ παρατηρεῖται ἐν Εὐρώπῃ, ὡς ἐν Γερμανίᾳ, Ἀγγλίᾳ, Σουηδίᾳ καὶ οὐχὶ μόνον. Τοῦτο ὀφείλεται βεβαίως εἰς τὰς πενιχρὰς κλήσεις, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰς "σοφὰς" ρυθμίσεις ἀνεγκεφάλων τινῶν καρεκλοκενταύρων ἐκ λόγων οἰκονομικῶν! ἢ καὶ ἐκκλησιαστικῆς ἀποδιοργανώσεως! Καὶ τὸ πρᾶγμα τοῦτο ὁδηγεῖ εἰς τὴν συρρίκνωσιν τῶν κοινοτήτων ἢ καὶ τὴν δημιουργίαν "νέων" ἐξωθρησκειακῶν κινημάτων ἄνευ ἱερατείου διὰ τῆς "σκηνοθεσίας" κατὰ νέον τρόπον τῶν παλαιῶν τελετῶν καὶ τῆς δημιουργίας ἰδίου, προσωπικοῦ τελετουργικοῦ, ὅπως γάμου εἰς τὴν θάλασσαν, βαπτίσματος ἄνευ κληρικοῦ, τελετῶν ἀποφοιτήσεως εἰς τὴν Ὄπεραν κ.ο.κ., χρησιμοποιουμένης πρὸς τοῦτο καί τινος "τελεταρχίσσης"! Αὐτὸ δὲ ὑπενθυμίζει τοὺς Bespopovtsy (ἄνευ ἱερέων Παλαιοπίστους τῶν Ρώς), ἔχον καὶ θεολογικοὺς λόγους, καταπολεμοῦντας τὸ "μονοπώλιον" τοῦ κλήρου. Κύριος δὲ εἶδε ἐὰν ἡ ἀνάγκη αὐτὴ "δὲν γονατίσει καὶ ἄλλους", καθὼς τοὺς ἐξηνάγκασε καὶ εἰς ἄλλα θέματα νὰ θέσουν οἶνον "κεκραμένον" ἀντὶ τοῦ "ἀκράτου"! 
Ὅμως τὸ πρόβλημα ἔχει λάβει καὶ διαθρησκειακὰς παραμέτρους ὡς εἰς τὰς Ἰνδίας, ὅπου λήγει μία παράδοσις 900 ἐτῶν. Εἰς τὸν ναὸν Vithoba ἐν Pandharpur, ἕνα τῶν μεγαλυτέρων Ἰνδουϊστικῶν εἰς τὸ δυτικοϊνδικὸν ὁμοσπονδιακὸν κράτος Maharashtra, ἐπιτρέπεται διὰ πρώτην φορὰν ἡ χειροτονία γυναικῶν ἀνηκουσῶν εἰς τὴν φυλετικὴν τάξιν (Kasta) τῆς περιοχῆς. Ὁ Πρόεδρος τοῦ συμβουλίου τοῦ ναοῦ ἀιτιολόγησε τὸ ἄνοιγμα τοῦτο, διὰ τοῦ ὅτι "οὐδεμία κάστα ἢ ὁμὰς προσώπων δύναται νὰ ἀπαιτήσει μονοπώλιον διὰ τὴν λειτουργίαν". Ἓν ἕτερον σημαντικὸν ἰνδουϊστικὸν ἱερὸν προσκύνημα εἰς τὴν πόλιν Kolhapur, μόλις πρὸ τριῶν ἐτῶν ἐπέτρεψε γυναῖκας ὡς ἐπισκέπτριας εἰς αὐτό. Πρότερον, ἐπὶ 1100 ἔτη μόνον ἄνδρες ἠμποροῦσαν νὰ ἐπισκεφθοῦν τὸν ναὸν Mahalakshmi1
Ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς ἔχομεν τὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας, ἔνθα ἰσχύει τὸ "ἄβατον". Μήπως ὅπως σήμερον ὅτε τὰ πάντα ἀλλάσσουν καὶ ἐκφυλίζονται, συντελέσουν ἡμέραν τινὰ εἰς τὴν "ἄρσιν" αὐτοῦ, τὴν ὁποίαν, ὡς μὴ ὤφελεν Εὐρωπαῖοι ἡμῶν κομπάρσοι, ἐξ’ ὧν ἱκανὰ "βέλτιστα" ἐκπορεύονται καὶ μαϊμουδικῶς ὑπὸ πολλῶν ἀπομιμοῦνται, καὶ πολλαὶ "Χάριτες" θεοῦσαι καὶ μὴ διακαῶς ἐπιθυμοῦν; Κύριε βοήθει ἡμῖν! 
___________________________ 
1- Hindu - Priesterin, Publik-Forum 11 (2014) 37.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails