_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

6/01/2015

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ - ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ Μ.τ.Χ.Ε. Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ

φώτο: Ν. Μαγγίνας (Απογευματινή Κωνσταντινουπόλεως 1-6-2015)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου τῶν ψυχῶν, 30ῆς τ.μ., ἐν τῷ τέλει τῆς ὁποίας ἐτέλεσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον, ἀναγνώσας τάς συγχωρητικάς εὐχάς καί τά ὀνόματα τῶν ὑπέρ ὧν προσεκομίσθησαν τά κόλλυβα. 
* * * 
Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ μεγάλῃ ἑορτῇ τῆς Πεντηκοστῆς, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, καθ᾿ ὅν ἐκκλησιάσθη μεταξύ ἄλλων καί ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Λυκείου Ἑλληνίδων Ξάνθης, προέστη δέ τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς, 31ης ἰδίου, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταρασίου, Καλλιουπόλεεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου. 
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀναγνώσας καί τάς εὐχάς τῆς Γονυκλισίας. 
Εἶτα, ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Γένους τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Μπαμπινιώτην, Καθηγητήν Γλωσσολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί τ. Πρύτανιν αὐτοῦ, ὅν προσεφώνησε διά τιμητικῶν καί ἐπαινετικῶν λόγων, τοῦ νέου Ἄρχοντος ἀντιφωνήσαντος μέ βαθυστόχαστον ὁμιλίαν. 
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος καί Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, ὁ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Γκιουλέκας, πρῴην Ὑπουργός, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος καί Γερμανίας καί πιστοί ἐντεῦθεν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τοῦ Πανοσιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου κ. Προδρόμου Ἀναστασιάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ προσεχεῖ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Ἀναγνωστόπουλον, ἐκ Μ. Βρεταννίας. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Παναγιώτην Τσουμπακλῆν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Νεκταρίου Neuss. 
- Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν ἱερέα κ. Carmine Donnici καί τήν Εὐγεν. κ. Angela Caliaro, ἐκ τῆς ἐνταῦθα Κινήσεως τῶν Φοκολάρι. 
- Τούς Ἐλλογ. κ. Θεόδωρον Πιτταρᾶν, Λέκτορα Ἰατρικῆς, ἐξ Ἀθηνῶν, καί κ. Θεόδωρον Ἀλεξόπουλον, Καθηγητήν Θεολογίας, ἐκ Βιέννης. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Ἐλισάβετ Σαλταμάρα, Καθηγήτριαν, ἐντεῦθεν, μετά τῆς αὐταδέλφης αὐτῆς Εὐγεν. κ. Ἰουλίας καί τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Θεοφάνους, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Χρῆστον Τεάζην, Καθηγητήν Πανεπιστημίου ἐν Ἀγκύρᾳ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀριστείδην Τσιάτσιον, ἐκ τῶν ὑπαλλήλων τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος. - Τάς Εὐγεν. κυρίας Μαριάνθην Ν. Ἀρχοντώνη καί Γλυκερίαν Καντώνια, ἐκ Λαρίσης. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Ὄλγαν Μούσιου - Μυλωνᾶ, Πρόεδρον τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Φλωρίνης, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Νίκου, Ἰατροῦ, ἐκ Καβάλας, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Φωτίου, καί τῆς Ἐλλογ. κ. Μαριαλένας - Λυδίας Μπέλτσου, Ἐκπαιδευτικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Νήφωνος, κατά τό συγκληθέν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «Issachar Fund» συνέδριον μέ θέμα « Δημιουργία, ἡ κοινή μας κληρονομία» ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Wyndham Istanbul Old City», ὁμιλήσαντος ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, τήν Πέμπτην, 28ην Μαΐου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τό ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Park Bosphorus» παρατεθέν δεῖπνον τῶν ἐφετεινῶν ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, καί τῶν Ζαππείου καί Ζωγραφείου Λυκείων, τό Σάββατον, 30ήν ἰδίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν ἀπονομήν βραβείων τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου τῆς Πόλεως, τῇ ὑψηλῇ παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Çırağan», τήν Κυριακήν, 31ην λ.μ. .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails