________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


6/16/2015

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (ΦΩΤΟ)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, εἰς Καππαδοκίαν
Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 13ης Ἰουνίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, πραγματοποιῶν τό καθιερωθέν ἐτήσιον προσκύνημα εἰς Καππαδοκίαν, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Νεάπολιν (Nevşehir). 
Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας, προσεκύνησε μετά τῶν συνοδῶν Αὐτοῦ, εἰς τούς Ἱ. Ναούς τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, Ἁγίου Βασιλείου, Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί τήν προσφάτως ἀνακαινισθεῖσαν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Νικολάου ἐν Σινασσῷ. 
Τό ἑσπέρας, ἐτελέσθη εἰς τόν Ἱ. Ναόν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Γούρδουνος ἐν τῷ οἰκισμῷ Hamamlı τῆς Νίγδης, ὁ Ἑσπερινός, χοροστατούσης τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου. Κατ᾿ αὐτόν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ συνοδοί Αὐτοῦ Ἀρχιερεῖς Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος καί Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Νίκανδρος ὡς καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιος, ὁ Ἐξοχ. κ. Κυριακός Λουκάκης, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος αὐτῆς ἐν τῇ Πόλει, καί πλῆθος προσκυνητῶν ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐξ Ἑλλάδος, ἑλκόντων τήν καταγωγήν των ἐκ Καππαδοκίας, καί ἐξ Αὐστρίας. Μετά τήν ἀπόλυσιν ἐτελέσθη Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν πάντων τῶν ἐν Καππαδοκίᾳ τελειωθέντων καί ἀναπαυομένων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν, μεθ᾿ ὅ ὡμίλησεν ὁ Ἐξοχ. κ. Παναγιώτης Σκουρολιάκος, Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α., ἐκπροσωπῶν τήν Βουλήν τῶν Ἑλλήνων, καί ὁ Παναγιώτατος. 
Τήν ἐπαύριον, Κυριακήν, 14ην ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, προέστη τῆς ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Ἀνακοῦ (Kaymaklı) Θείας Λειτουργίας ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Νικάνδρου. Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Ἐξοχ. κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, πρῴην Ὑπουργός, Βουλευτής Ν.Δ., καί ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τούς Καππαδόκας Ἁγίους ὡς καί εἰς τήν ζωήν καί τήν εὐσέβειαν τῶν Καραμανλήδων. Παρέστησαν οἱ καί τήν προτεραίαν συμπροσευχηθέντες Διπλωμάται καί πολυάριθμοι πιστοί. 
Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ὁ Παναγιώτατος ἐπεσκέφθη ἐν τῷ γραφείῳ αὐτοῦ τόν Ἐντιμ. κ. Halit Elma, Δήμαρχον Kaymaklı, καί τήν μεσημβρίαν παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν πρός τιμήν Αὐτοῦ γεῦμα ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Ἐντιμολ. κ. Γρηγορίου Χατζηελευθεριάδου, Ἄρχοντος Ἀκτουαρίου. 
Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 15ης τ.μ., ὁ Παναγιώτατος μετά τῶν συνοδῶν Του ἐπέστρεψεν ἀεροπορικῶς ἐκ Nevşehir εἰς Πόλιν, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας, τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ παρουσίασιν τῆς εἰς τήν τουρκικήν γλῶσσαν μεταφράσεως τοῦ ὑπό τῶν Ἐκδόσεων «Φάρος» κυκλοφορηθέντος βιβλίου «Ὅσιος Παΐσιος ὁ Καππαδόκης», τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 15ης Ἰουνίου. 
* * * 
Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, ἐπί κεφαλῆς Ἱεραρχῶν, μελῶν τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς, καί Κληρικῶν συνεργατῶν αὐτῶν. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνον, ὑποβαλόντα σέβη ἐπί τῇ ἐκλογῇ καί χειροτονίᾳ αὐτοῦ, ὅν συνεχάρη Οὖτος εὐχηθείς εὐλογημένην ποιμαντορίαν, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χριστοφόρου Καλογήρου, Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Χρυσοστόμου, ἐκ τοῦ Κελλίου τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Κουτλουμουσιανῆς Σκήτης, καί Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Παπαδοπούλου. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σταῦρον Κοφινᾶν, Συντονιστήν τοῦ Δικτύου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν ποιμαντικήν διακονίαν εἰς τόν χῶρον ὑγείας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Παναγιώτην Καλογερόπουλον, ἄρτι διορισθέντα Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Νέῳ Δελχί. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Φοῖβον Ἀξιώτην καί κ. Χάρην Ν. Πατερουλάκην, ἐξ Ἀμερικῆς. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τό ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Προέδρου τοῦ Καζακστάν διοργανωθέν Ε´ Συνέδριον τοῦ Διαθρησκειακοῦ Ὀργανισμοῦ «Congress of Leaders of World and Traditional Religions» ἐν Ἀστάνα Καζακστάν, μεταξύ 10ης καί 11ης Ἰουνίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τά ἐγκαίνια ἐκθέσεως ἔργων τέχνης καί τήν ἀπονομήν βραβείων τοῦ Ἱδρύματος «İSMEK», τό Σάββατον, 13ην Ἰουνίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Μιχαήλ Ἰ. Γιουμουρτᾶ καί Δεσποίνης Σ. Τσομπάν, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, αὐθημερόν. 
- Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου, κατά τήν ἐφετεινήν «Μπομοντιάδα» τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ἐν τῷ ἑστιατορίῳ «Burç-BÜMED», τήν Δευτέραν, 15ην Ἰουνίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails