_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

6/07/2015

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΣΤΗ ΣΗΛΥΒΡΙΑ (ΦΩΤΟ)

Φωτογραφίες: Δήμος Σηλυβρίας

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πάντων, 7ην Ἰουνίου, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπα. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος διένειμεν εἰς τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα τό ἀντίδωρον καί ἀναμνηστικούς σταυρούς. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 6ην τ.μ., μετέβη εἰς Σηλυβρίαν, μετά τῶν Σεβ. Συνοδικῶν Μητροπολιτῶν Σύμης κ. Χρυσοστόμου, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταρασίου, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου καί Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπα, ἀδελφικῇ προσκλήσει τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου. Κατά τήν ὀλιγόωρον παραμονήν των ἐκεῖσε ἐπεσκέφθησαν τόν Ἐντιμ. κ. Özcan Isıklar, Δήμαρχον Σηλυβρίας, τόν χῶρον τῆς οἰκίας τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου καί τήν ἀκρόπολιν τῆς πόλεως ἔνθα εὑρίσκετο ὁ Ναός τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος καί τό Ρωμαίηκον Κοιμητήριον. 
Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ὑπό τοῦ ἁγ. Σηλυβρίας γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου καί τῶν ἁγ. Ἀρχιερέων, οἵτινες ἐν συνεχείᾳ ἐπεσκέφθησαν τούς Ἐπιβάτας καί τά ἐν αὐτοῖς ἱστορικά Ἀρχιγένεια Ἐκπαιδευτήρια. 


Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἷκον τόν Σεβ. Μητροπολίτην Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα. 
Ἀκολούθως, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ συμμετοχῆς τήν ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾶ διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων διάλεξιν τοῦ Ἐλλογ. κ. Χαριλάου Πλατανάκη, Καθηγητοῦ Φιλοσοφίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «Koç», μέ θέμα: «Μειονότητες: Ὁ ρόλος καί ἡ θέσις των εἰς μίαν δημοκρατικήν κοινωνίαν». Ἐπηκολούθησε μουσικόν πρόγραμμα καί δεξίωσις. 
* * * 
Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 7ης Ἰουνίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς ἐκλογικόν κέντρον τοῦ Δήμου Fatih καί ἔκαμε χρῆσιν τῆς ψήφου Αὐτοῦ κατά τάς διεξαχθείσας βουλευτικάς ἐκλογάς ἐν Τουρκίᾳ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ. 
- Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδίου Καραλῆ. 
- Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, Καθηγητήν, κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, ἐξ Ἀμερικῆς. 
- Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Fuchs Gotthard, Καθηγητήν Θεολογίας, ἐκ Γερμανίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου διανοουμένων εἰδικῶν εἰς θέματα μυστικῆς θεολογίας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κυριακόν Βελόπουλον, πρῴην Βουλευτήν τοῦ Κόμματος ΛΑ.Ο.Σ., ἐκ Θεσσαλονίκης. μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Καβαλιέρου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Νικολάου Τσελέπην, Ἰατρόν-Χειρουργόν, ἐξ Ἑλβετίας. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Μιχαήλ Μπαλκῆν, συνταξιοῦχον Καθηγητήν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Εὐγενίαν Καλογέρου, Μαθηματικόν ἐν τῇ Ζαππείῳ Σχολῇ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Γ. Βασιλοκωνσταντάκην, Νομικόν, ἐκ Παρισίων. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Kyrus, Ἀρχιτέκτονα, καί κ. Ἀντώνιον Cook, Ἰατρόν, ἐξ Ἀμερικῆς. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Χάρην Μαριολῆν, Χρῆστον Ζαρκάδαν, Ἰωάννην Παπαλέκαν καί Διογένην Παπαθεοχάρην, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Μάριον Ἠλιάδην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
-Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, κατά τήν ὑπό τοῦ Δήμου Σηλυβρίας διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν «Börek Festivalı», εἰς τό χωρίον Δελλιῶναι (Ortaköy), τό Σάββατον, 6ην Ἰουνίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν ἐν τῷ ἐν τοῖς χώροις τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ὁλλανδίας Προτεσταντικῷ ναῷ λειτουργίαν, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει ἐντεῦθεν τοῦ Αἰδεσιμ. Πάστορος κ. Benjamin Van Rensburg, τό Σάββατον, 6ην Ἰουνίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν τελετήν ἀποφοιτήσεως τῶν ἐφετεινῶν τελειοφοίτων τῆς Ζαππείου Σχολῆς, ἐν τῇ θεατρικῇ αἰθούσῃ αὐτῆς, τήν Τετάρτην, 3ην ἰδίου.

1 σχόλιο:

  1. Αρχιμ. Ιωακείμ Οικονομίκος. Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Ι. Μ. Κίτρους.8 Ιουνίου 2015 - 10:16 π.μ.

    Η Μητρόπολη Σηλυβρίας, αποκτά και πάλι ζωή. Ύστερα από την ευλογημένη εκλογή σε Μητροπολίτη του Μεγάλου Αρχιδιακόνου Μαξίμου, ο νέος Μητροπολίτης αγωνίζεται να φέρει και πάλι την παλαιά δόξα και αίγλη της Σηλυβρίας. Οι επισκέψεις του, οι Θείες Λειτουργίες και οι άλλες ακολουθίες τις οποίες έχει κάνει, τα προσκυνηματικά ταξίδια πολλών Σηλυβριανών και όχι μόνο, και τώρα η επίσκεψη του Πατριάρχου μας με τους Συνοδικούς Αρχιερείς, δείχνει πώς κάτι γίνεται, και κάτι αλλάζει. Αυτό βέβαια φαίνεται και από τις άλλες Μητροπόλεις του Θρόνου, όπου νέα παιδιά έχουν εκλεγεί και προσπαθούν για την ανάδειξη της ιστορίας των Μητροπόλεων τους. Ο Θεός να τους ευλογεί και να τους ενισχύει.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts with Thumbnails