_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

6/12/2015

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΙΤΑΛΙΑΣ (ΦΩΤΟ)

Εκ της Ι. Μητροπόλεως Ιταλίας και Μελίτης
Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ: Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. SERGIO MATTARELLA 
Μετά πάσης ἐπιβλητικότητος, ἀλλ’ ὅμως καί βαθέως κεχαραγμένης τῆς πολιτισμένης καί λαμπροτάτης Realtà τῆς Δημοκρατίας εἰς τάς καρδίας τῶν Εὐρωπαίων Ἰταλῶν, ἡ ἱστορική καί χαρμόσυνος ἡμέρα τῆς Δημοκρατίας ἑωρτάσθη, μέ συναντήσεις καί τελετάς, αἱ ὁποῖαι ἔλαβον χώραν εἰς τά παλαίφατα Giardini del Quirinale, τῆς Αἰωνίας Πόλεως, Ρώμης, ἐνώπιον μεγάλων Προσωπικοτήτων, κρατικῶν Ἀρχῶν, Δικαστικῶν, Ἐπιστημόνων, Δημοσιογράφων, Καλλιτεχνῶν καί τοῦ Ἐκπροσώπου τῆς Α.Α. τοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου, Mons. Adriano Bernardini. 
Εἰς τήν ἱστορικήν καί πρώτην ταύτην, ἀπό πλευρᾶς Ἰταλίας, ἐπέτειον προσεκλήθην καί ἔλαβε μέρος καί ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος, ὁ ὁποῖος ηὐχήθη ἑορτίως εἰς τήν Α. Εξοχότητα τόν Πρόεδρον τῆς Ἰταλικῆς Δημοκρατίας κ. Sergio Mattarella καί διεβίβασε τάς διαπύρους εὐχάς τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου πρός Αὐτόν. 
Μετά τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου εἶχε τιμητικήν συνομιλίαν, ἡ ὁποία περιεστράφη περί τό παγκόσμιον θέμα τοῦ «Διαλόγου», ὅλως ἰδιαιτέρως ἐγένετο λόγος σχετικά μέ τόν «Διάλογον τῆς Ἀγάπης» καί τόν «Θεολογικόν Διάλογον», καί μάλιστα ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέπτυξε τό ἱστορικόν περιεχόμενον τῆς περιφήμου «Medaglia degli Incontri a Gerusalemme», τῆς ὅλης ὑποθέσεως ἐμφανισθείς ὁ Ἐξοχώτατος Πρόεδρος βαθύς γνώστης αὐτῆς, καί ἄριστος συνομιλητής καί ἐπί τῶν ἐκκλησιαστικῶν καί θρησκευτικῶν θεμάτων.
Κατά τήν συνάντησιν ταύτην, ἐκτός τοῦ Προέδρου τῆς Ἰταλικῆς Δημοκρατίας, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας συνήντησεν, ἐχαιρέτισε, συνωμίλησε καί ηὐχήθη τά εἰκότα καί ἐπεκοινώνησε μέ προσωπικότητας μεγίστης περιωπῆς, αἱ ὁποῖαι κατέκλυσαν τά μεγαλοπρεπῆ ἀνοιξιάτικα «Giardini Quirinale» ἔνθα ὁ Πρόεδρος ἔχει ἕδραν καί ἐκεῖθεν διοικεῖ τόν πολιτισμένον καί δημοκρατικόν λαόν τῆς Ἰταλίας, ἔχων τήν Αἰωνίαν Πόλιν, τήν Ρώμην, τήν περιώνυμον πόλιν τῆς Φλωρεντίας, τό Βυζάντιον τῆς Δύσεως, τήν Βενετίαν, τήν ἄλλοτε πρωτεύουσαν τῆς Repubblica Serenissima, τήν πόλιν τῆς Arte καί τῆς Cultura, τήν παγκόσμιον πόλιν τῆς εἰρήνης καί τοῦ διαλόγου. 
Εἰς τήν Συνάντησιν ταύτην ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος συνῳδεύετο ὑπό τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἀνατολίου Μπίτκα, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς ἐκκλησίας εἰς Mestre Βενετίας: «Τό Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου».

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΚΚΙΝΟΝ ΜΕ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ κ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΔΡΑΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ 
Μέσα εἰς μίαν τιμητικήν ἀτμόσφαιραν ἐκτιμήσεως καί χαρᾶς, μέσα εἰς ἕνα κλίμα πατριωτικῆς συγκινήσεως καί ὑπερηφανείας, ἔγινε τήν Τετάρτην 3 Ἰουνίου, εἰς τήν Αἴθουσαν τοῦ Θρόνου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἐν Βενετίᾳ ἡ συνάντησις τοῦ Ἐξοχ. Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ κ. Μιχαήλ Κόκκινου μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου. 
Ὁ Γενικός Γραμματεύς, λαμπρός γόνος Ροδίων, ἐπεσκέφθη τόν Μητροπολίτην μας, γνήσιον τέκνον τῆς Ρόδου ἐπίσης, διά νά χαιρετίσῃ αὐτόν καί συνομιλήσῃ μετ’ αὐτοῦ ἐπί σειρά προβλημάτων τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τοῦ Γένους μας, καί νά γίνῃ κοινωνός ἐκ τοῦ πλησίον τοῦ ἐπιμόχθου καί ἀγωνιστικοῦ, ἀλλά καί θαυμασίου ἔργου τοῦ Μητροπολίτου μας, τό ὁποῖον έπιτελείται μέσα εἰς τήν καρδίαν τοῦ Ρωμαιοκαθολικισμοῦ. 
Ὁ Γενικός Γραμματεύς κ. Μιχαήλ Κόκκινος, λαμπρότατον τέκνον τοῦ μεγάλου Ροδίου πατριώτου καί ἀρίστου Δημάρχου τῶν Ροδίων κ. Μάνου Κόκκινου, δικηγόρου, ὁ ὁποῖος, μεταξύ τῶν ἄλλων, διωργάνωσε καί τάς ἐπιβλητικάς καί ὑψίστης σημασίας ἑορτάς καί ἐκδηλώσεις ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Ρόδου, τῆς ὁποίας ἡ ἵδρυσις σημειοῦται πρό δύο χιλιάδων τετρακοσίων ἐτῶν, δικηγόρος καί αὐτός, μέ τούς ἀξιοθαυμάστους Συνεργάτας του, μᾶς ἐχαροποίησαν καί ἐπλήρωσαν τάς καρδίας μας ἀληθινῆς εὐχαριστήσεως καί γαληνιαίας ἐμπιστοσύνης. 
Ὁ Γενικός Γραμματεύς κ. Μιχαήλ Κόκκινος, μέ τούς ὑπερόχους Συνεργάτας του (κ. Χριστίνα Βαγενᾶ, κ. Παπαδάτου, κ. Παπαχρήστου καί κ. Πλευράκη) ἐνεθουσίασαν ὅλους μας διά τήν πίστιν, ἀφοσίωσιν καί ἀγωνιστικότητα αὐτῶν εἰς τό σπουδαιότατον αὐτῶν ἔργον διά τήν ἀληθινήν πρόοδον, τήν σταθεράν ἀνάπτυξιν καί ἀνάστασιν τῆς φιλτάτης Πατρίδος μας. 
Η συγκινητική καί ἐξόχως καλλιέπουσα προσφώνησις τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην μας κ. Γεννάδιον, πλήρης ὑπερόχων καί θαυμασμοῦ λόγων, εὐχαρίστησαν αὐτόν διά τό μέγα ἔργον του ὑπέρ τῶν Ἑλλήνων ἀδελφῶν μας καί γενικά ὑπέρ τοῦ εὐσεβοῦς Γένους μας. 
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος ἀντεφώνησε καταλλήλως καί, μάλιστα, ὑπεγράμμισε τρία σημεῖα, μεγίστης σημασίας: 
1. Ἡ ἀδιάκοπος προσευχή μας διά τήν μεγάλην Πατρίδα μας, 
2. Ἡ ἀπόκτησις ἐκκλησιῶν καί ἡ ἵδρυσις ἐνοριῶν, ἐκάστη τῶν ὁποίων ἔχει σχολεῖον «Ἑλληνικῆς Γλώσσης» καί «Ὀρθοδόξου Πίστεως». Ἡ Μητρόπολις Ἰταλίας καί Μελίτης εἴχε κάποτε μόνον ἕξι ἐνορίας καί σήμερον ἔχει περί τάς ἑβδομήκοντα, εἷχε μόνο 6 ἱερεῖς καί τώρα ἔχει περί τούς 68 καί 8 ὑποψηφιους. Χάρις εἰς τήν Ὀρθόδοξον Μητρόπολιν Ἰταλίας καί Μελίτης ἔγινε ἡ ἀναγέννησις τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδοξίας μέσα εἰς τό κέντρον τοῦ Ρωμαιοκαθολικισμοῦ. Ἡ διαφύλαξις καί προβολή τῆς ἀμωμήτου Πίστεώς μας, καθώς καί ἡ διάδοσις τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης, εἶναι ὁ πρῶτος σκοπός τῆς Μητροπόλεώς μας. Ἡ Μητρόπολις εἶναι ἰσχυρά καί ἀκλόνητος «Γέφυρα ἀγάπης, εἰρήνης, ἐλπίδος καί συμβιώσεως», ὅχι μόνο μεταξύ τῶν Χριστιανῶν καί μετά τῶν ἄλλων θρησκειῶν, ἀλλά καί μέ κάθε ἄνθρωπον καλῆς θελήσεως. 
3. Τό θέμα τῶν Ὀρθοδόξων Μεταναστῶν, πρός τούς ὁποίους προσφέρει πλεῖστα ἀγαθά ἡ Ὀρθόδοξος Μητρόπολις Ἰταλίας καί Μελίτης. Δημιουργεῖ δι’ αὐτούς ἐνοριας, συμβούλια καί διορίζει ἱερεῖς ἀναλόγως τῆς καταγωγῆς τῶν πιστῶν τῆς ἐνορίας. Ἡ συμβουλή, ἡ παραμυθία, ἡ ἔμπρακτος ἀγάπη καί ἡ εὐαγγελική συμπεριφορά μέ βοήθειαν, συμπαράστασιν καί προστασίαν, προσφέρονται ἀπό τήν Μητρόπολιν πρός αὐτούς. Ἡ κοινωνική αὐτή προσφορά τῆς Μητροπόλεως θαυμάζεται ἀπό ξένους καί ἡμετέρους. 
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Γεννάδιος ἐσημείωσε μέ σαφήνειαν τήν τάχιστα πραγματοποιηθεῖσαν πρός τούς Ἀποδήμους Ἕλληνας τῆς Ἰταλίας ἐπίσκεψιν τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως. «Πράγματι, ἀνέφερεν ὁ Ποιμενάρχης μας, μετά ἀπό πλεῖστα ἔτη, ὁλόκληρος ὁ Ἑλληνισμός τῆς Ἰταλίας, καί αὐτή ἡ Ὀρθόδοξος Μητρόπολις, δέχονται, διά πρώτην φοράν ὕστερα ἀπό πολύν καιρόν, ἐκπρόσωπον τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως. «Εὖγε» εἰς τόν Γενικόν Γραμματέα τοῦ Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ ὁ ὁποῖος ἔλαβε τήν πατριωτικήν ἀπόφασιν νά πραγματοποιήσῃ τά πολιτιστικά καί πατριωτικά αὐτά ταξείδια διά νά ἐπικοινωνήσῃ μέ ἕνα Διαμέρισμα τῆς Εὐρώπης, τό ὁποῖον ἔχει στενοτάτας σχέσεις μέ τήν Ἱστορίαν, τόν Πολιτισμόν καί τήν Μεγάλην Ἑλλάδα, τήν νοτιοτέραν αὐτήν πολιτειακά καί πολιτιστικά Εὐρωπαϊκήν Περιφέρειαν τῆς Ἰταλικῆς Χερσονήσου, μέ τάς Βυζαντινάς Καλαβρίας καί τήν Ἀπουλίαν, καί οὕτω νά λύσῃ τήν σιωπήν». 
Εἰς τήν φιλικήν καί πολιτισμένην αὐτήν συνάντησιν εἰς τήν Ἕδραν τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως παρίστατο ὁ Ἐντιμότατος Πρόξενος τῆς Βενετίας κ. Συμεών Λυναρδάκης, καθώς καί ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως κ. Εὐάγγελος Ὑφαντίδης, Ἀρχιμανρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. 
Εἰς τόν Γενικόν Γραμματέα τοῦ Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ κ. Μιχαήλ Κόκκινον, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας προσέφερεν τό ἱστορικόν «Μετάλλιον» τῶν Συναντήσεων εἰς Ἱεροσόλυμα μεταξύ τῶν Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως καί τῶν Παπῶν Ρώμης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails