________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


9/02/2016

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ 2016 ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ 
Μεθ̉ ἱεροπρεπείας καί ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ ἑορτή τῆς νέας Ἰνδικτιῶνος καί ἡ Σύναξις πρός τιμήν καί μνήμην τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Παμμακαρίστου, ἧς ἡ ἱερά εἰκών τεθησαύρισται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ὡς καί ἡ ἡμέρα προσευχῶν ὑπέρ τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ Περιβάλλοντος. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἐχοροστάτησε τήν παραμονήν τῆς ἑορτῆς, Τετάρτην, 31ην λ.μ. Αὐγούστου, ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν, εἰς τόν ὁποῖον ἐκκλησιάσθησαν πλεῖστοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὅμιλος Θεολόγων ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Σεβ. ΡΚαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου Bamberg Γερμανίας κ. Ludwig Schick During, πρός οὕς ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης γερμανιστί, καί πιστοί ἐντεῦθεν. 


Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Παναγιώτατος ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Μεγάλου Ρήτορος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας τόν Πρέσβυν ἐ.τ. Ἐξοχ. κ. Ἀλέξανδρον Ἀλεξανδρῆν, διατελέσαντα πρό ἐτῶν Γεν. Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ἧς τυγχάνει γόνος καί ἀνάστημα. Ὁ Πατριάρχης προσεφώνησε τόν νέον Ἄρχοντα διά θερμῶν λόγων ἀναφερθείς εἰς τήν προσφοράν αὐτοῦ εἰς τά Γράμματα καί τήν ἱστορικήν ἔρευναν, οὗτος δέ ἀπήντησεν ἐκφράσας τήν βαθεῖαν εὐγνωμοσύνην τουπρός τόν σεπτόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας καἰ ἀναφερθείς εἰς τούς δεσμούς του μετά τῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων. 


Τήν ἑπομένην, Πέμπτην, 1ην Σεπτεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ Θείαν Λειτουργίαν, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου, Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβροσίου, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, Ἀτλάντας κ. Ἀλεξίου, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Συνάδων κ. Διονυσίου, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Δαρδανελλίων κ. Νικήτα, Σασίμων κ. Γενναδίου, Ντητρόϊτ κ. Νικολάου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Ἁγίου Φραγκίσκου κ. Γερασίμου, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Φωκίδος κ. Θεοκτίστου, Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, Κεφαλληνίας κ. Δημητρίου καί τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Χαριουπόλεως κ. Ἰωάννου. 
Μετά τό Ἱ. Εὐαγγέλιον ἀνεγνώσθη, ἀπό τοῦ Ἱ. Ἄμβωνος, Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἐπί τῇ ἡμέρᾳ προσευχῶν ὑπέρ τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ Περιβάλλοντος, ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματεύοντος τῆς Ἁγίας καί ἹερᾶςΣυνόδου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνοςκ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, ὁ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος τῶν ἐν τῇ Πόλει ΡΚαθολικῶν κ. Ruben Tierrablanca, Κληρικοί, πλεῖστοι Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, οἱ Ἐξοχ. Πρέσβεις κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Ἄρχων Μ. Ρήτωρ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐφημίας, καί κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος αὐτῆς, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν. 
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτελέσθη ἡ καθιερωμένη τελετή τῆς Ἰνδίκτου, ἀνεγνώσθη ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ἡ νενομισμένη εὐχή καί Πρᾶξις τῆς νέας Ι´ Ἰνδικτιῶνος, ὑπογραφεῖσα ἀκολούθως ὑπ᾿ Αὐτοῦ τε καί ὑπό τῶν συγχοροστατησάντων ἁγίων Ἀρχιερέων, οἵτινες ἀντήλλαξαν μετ᾿ Αὐτοῦ τόν ἐν Χριστῷ ἀσπασμόν, ἐπί τῷ νέῳ ἐκκλησιαστικῷ ἔτει. 


Εἶτα, ὁ Πατριάρχης ἡγίασε τό ἐκκλησίασμα διά τοῦ Ἁγιασμοῦ τῆς 1ης τοῦ μηνός καί ηὐχήθη εἰς πάντας εὐλογημένον ἀπό Θεοῦ καί τῆς Παμμακαρίστου Θεοτόκου τόν νέον ἐκκλησιαστικόν ἐνιαυτόν. 
Τήν μεσηβρίαν παρετέθη ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, ἑόρτιος Τράπεζα. 
* * *
 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιον Καραμπίνην, Ἄρχοντα Πρωτομαΐστορα, Πρύτανιν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης, ἀνακοινώσαντα εἰς τόν Πατριάρχην ὅτι ἡ Σύγκλητος ἀπεφάσισεν ὁμοφώνως ὅπως ἀπονείμῃ Αὐτῷ τό ἀπονεμόμενον διά πρώτην φοράν Χρυσοῦν Μετάλλιον τοῦ κατ᾽ αὐτόν Πανεπιστημίου, καί τούς Ἐλλογ. κ. κ. Φώτιον Μάρην, Ἀντιπρύτανιν, καί Πασχάλην Βαλσαμίδην, Ἐπίκουρον Καθηγητήν. 
- Τούς Ἐξοχ. κ. Παναγῆν Δρακουλόγκωναν, Ἀντιπεριφερειάρχην Περιφερειακῆς Ἑνότητος Κεφαλληνίας-Ἰθάκης,καί κ. Σπυρίδωνα Γαλιατσᾶτον, Ἀντιπεριφερειάρχην Τομέως Τουρισμοῦ Ἰονίων Νήσων. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Ἄϊτον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας, Ἐκπαιδευτικούς, ἐξ Ἀμυνταίου Φλωρίνης. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης,ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν ἐν τῷ ΡΚθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τελεσθεῖσαν Ἀκολουθίαν, ἐπί τῇ 1ῃ Σεπτεμβρίου, ἡμέρᾳ προσευχῶν διά τό φυσικόν περιβάλλον, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 1ης τ.μ. . 


- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κασσιανοῦ Νότη, κατά τό ὑπό τοῦ Κόμματος τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως C.H.P. διοργανωθέν φεστιβάλ ἐπί τῇ παγκοσμίῳ ἡμέρᾳ διά τήν εἰρήνην, (1 Σεπτεμβρίου), τῇ παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου τοῦ Κόμματος Ἐξοχ. κ. Kemal Kılıçdaroğlu, ἐνAtaşehir, αὐθημερόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails