________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


5/03/2010

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΚΠΟΛΕΩΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


Φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας

Ἡ ἑορτή τῶν ἐν Ἁγίοις Ἀρχιεπισκόπων καί Πατριαρχῶν ΚΠόλεως

Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν ἐν Ἁγίοις Ἀρχιεπισκόπων καί Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 1ης Μαΐου, καθ’ ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος καί Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τῆς ΡΚαθολικῆς Κινήσεως τῶν Focolari καί ἐξ Ἑλλάδος, πρός οὕς ἅπαντας ὡμίλησε καταλλήλως ὁ Πατριάρχης.
Τήν ἑπομένην, Κυριακήν τῆς Σαμαρείτιδος, 2αν ἰδίου, προέστη τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Δέρκων κ. Κωνσταντίνου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Μοσχονησίων κ. Ἀποστόλου, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου, Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολυκάρπου καί Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ.


Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβος.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος καί Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλη- σίας -μέλη τῆς Ἀδελφότητος «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σιγάλας, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, παράγοντες τῆς Ὁμογενείας καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.


Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ὡμίλησαν ὁ Πρόεδρος τῆς ὡς ἄνω Ἀδελφότητος Ἐντιμολ. κ. Ὀδυσσεύς Σασαγιάννης, Ἄρχων Πρωτέκδικος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί ὁ Πατριάρχης καταλλήλως τῇ περιστάσει.
Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ὑπό τῆς ὡς ἄνω Ἀδελφότητος ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Χίλτον, τό ὁποῖον ηὐλόγησεν ὁ Πατριάρχης.
5 σχόλια:

 1. Την Κυριακήν της Σαμαρείτιδος, κατ’ έτος, τελείται εν τω Οικουμενικώ Πατριαρχείω η εορτή της «συνάξεως» επί τη ιερά μνήμη «πάντων των εν Αγίοις Πατέρων ημών Αρχιεπισκόπων και Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως». Το πρώτον η εορτή αύτη εθεσπίσθη προτάσει του νυν ευκλεώς Πατριαρχούντος Αυθέντου και Δεσπότου ημών κ.κ. Βαρθολομαίου του Α΄. Ούτως η Α.Θ.Π., ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, άμα τη εκλογή Του εν έτει 1991, προέτεινεν εις την Ενδημούσαν Σύνοδον κατά την συνεδρίαν της 24ης Οκτωβρίου 1991 την θέσπισιν κοινής εορτής πάντων των προκατόχων Αυτού Αγίων Πατριαρχών, από του ιδρυτού της Βυζαντίδος Εκκλησίας, Πρωτοκλήτου Ανδρέου, και του υπ’ αυτού κατασταθέντος πρώτου επισκόπου αυτής Στάχυος(38-54μ.Χ.) έως και του Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίλλου του ΣΤ΄(1813-1818μ.Χ.) απαγχονισθέντος παρά την θύραν της Μητροπόλεως Ανδριανουπόλεως την 18ην Απριλίου 1821 - «Ούτω θα έχομεν την ευκαιρίαν ίνα επικαλούμεθα την χάριν και την προς Κύριον μεσιτείαν αυτών υπέρ της Μητρός Εκκλησίας και υπέρ ημών αυτών» είπεν ο Πατριάρχης ημών εις εκείνην την συνεδρίαν. Συνοδική δε αποφάσει, κατά την συνεδρίαν της Αγίας και Ιεράς Συνόδου της 19ης Νοεμβρίου 1991, εθεσπίσθη η εορτή αύτη και έκτοτε εορτάζεται πανηγυρικώς και εκκλησιοπρεπώς εις την καθέδραν του Οικουμενικού Πατριαρχείου και δη δια τελέσεως Πατριαρχικής και Συνοδικής Λειτουργίας, εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του τροπαιοφόρου. Συνετάγη δε επί τούτω και ιερά ακολουθία, υπό του αοιδίμου υμνογράφου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, Γερασίμου του Μικραγιαννανίτου, συμψαλλομένη κατά την Κυριακήν της Σαμαρείτιδος, μετά της του Πεντηκοσταρίου ακολουθίας, καθά το Τυπικόν της Μεγάλης Εκκλησίας διακελεύει. Ο δε, εκ των μελών της σεβασμίας Ιεραρχίας του Οικουμενικού Θρόνου, Μητροπολίτης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Χαλκιδικής, κ. Νικόδημος, εχάρισε εις την Μεγάλην Εκκλησίαν Ιεράν Εικόνα των Αγίων.

  ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

  Ηχος α΄. Της ερήμου πολίτης.

  «Βυζαντίου ποιμένες και περίδοξοι πρόεδροι, ώφθητε σοφοί Ιεράρχαι διαφόροις εν έτεσι΄ διό η Εκκλησία του Χριστού, υμών την πολιτείαν ευφημεί΄ δι’ αυτής γαρ φωστήρες περιφανείς, πυρσεύετε τους κράζοντας΄ δόξα τω ενισχύσαντι υμάς, δόξα τω στεφανώσαντι, δόξα τω βεβαιούντι δι’ υμών, πίστιν την Ορθόδοξον».

  Έτερον
  Ήχος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε.

  «Χορείαν την ένθεον, Ιεραρχών του Χριστού, συμφώνως τιμήσωμεν, ως Πατριάρχας σοφούς, και θείους εκφάντορας΄ ούτοι γαρ δεδεγμένοι, την του Πνεύματος αίγλην, ώφθησαν Εκκλησίας, αληθείς ποιμενάρχαι, πρεσβεύοντες τω Κυρίω, υπέρ των ψυχών ημών».

  ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ

  Ήχος δ΄. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.

  «Του Βυζαντίου τους αγίους ποιμένας, ως Ιεράρχας της Χριστού Εκκλησίας, και αρετών δοχεία πολυτίμητα, πάντες ευφημήσωμεν, εν μιά συμφωνία, προς αυτούς κραυγάζοντες΄ από πάσης ανάγκης, και επηρείας ρύσασθε ημάς, Αρχιεράρχαι Χριστού ενθεώτατοι».

  ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ

  Ήχος β΄.

  «Κωνσταντινουπόλεως τους σοφούς, και κλεινούς Ποιμένας, ευφημήσωμεν, οι πιστοί, τους εν διαφόροις, εκλάμψαντας τοις χρόνοις, ως Εκκλησίας στύλους και εδραιώματα».

  ΚΑΤΑ ΔΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑΝ ΗΜΕΡΑΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΩΡΑΝ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ, ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΥΛΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ-ΟΦΦΙΚΙΑΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ.

  ΕΙΗΣΑΝ ΔΕ ΤΑ ΕΤΗ ΤΟΥ ΤΑΝΥΝ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΤΟΥ Α΄, ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΕΥΧΑΙΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΕΙΑΙΣ ΤΗΣ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ-ΠΡΟΣΤΑΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΦΟΡΟΥ ΤΩΝ ΟΦΦΙΚΙΑΛΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ Μ.Χ.Ε.- ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ. ΑΜΗΝ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Παραθέτομεν, εις συνέχειαν του ως άνω ημετέρου σχολίου, κατάλογον πάντων των εν Αγίοις Αρχιεπισκόπων και Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, από του Στάχυος και έως της σήμερον, μετά χρονολογίας της Πατριαρχείας εκάστου και ημέρας μνήμης αυτού κατά το λειτουργικόν έτος:
  Και, εν πρώτοις, αναφέρομεν "τι εστί Πατριάρχης" κατά την "Επαναγωγήν" των αοιδίμων Αυτοκρατόρων Βασιλείου του Μακεδόνος και Λέοντος του Σοφού: "ο Πατριάρχης εστίν εικών ζώσα Χριστού και έμψυχος, δι' έργων και λόγων χαρακτηρίζουσα την αλήθειαν. Τέλος αυτώ, η των καταπεπιστευμένων ψυχών σωτηρία και το υπέρ της αληθείας και της εκδικήσεως των δογμάτων λαλείν ενώπιον Βασιλέως και ούκ αισχύνεσθαι".

  Απόστολος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος (ιδρυτής της εν Βυζαντίω Μεγάλης και Πρεσβυγενούς Εκκλησίας): Εξελθών εις το κήρυγμα μετά την Πεντηκοστήν, διήλθεν εκ λαών βαρβάρων καταγγέλων τον Χριστόν τοις αγνοούσι και πλανωμένοις και τα στίγματα του Χριστού εν τω σώματι αυτού διά πολλών κακώσεων δεξάμενος, ευηγγελίσθη την μέλλουσαν Βασιλεύσαι Πόλιν. Εις Αργυρούπολιν(σημερινόν Φουντουκλί)"δειμάμενος εκκλησίαν τον ένα των εβδομήκοντα μαθητών, Στάχυν ονόματι, εχειροτόνησεν του Βυζαντίου επίσκοπον".

  Έπεται ο κατάλογος των Αγίων Πατριαρχών:
  Στάχυς(38μ.Χ.-54μ.Χ.)31 Οκτωβρίου
  Ονήσιμος(54-68)15 Φεβρουαρίου
  Καστίνος(230-237)25 Ιανουαρίου
  Μητροφάνης Α΄(306-325)4 Ιουνίου
  Αλέξανδρος(325-337)30 Αυγούστου
  Παύλος Α΄(337-339,341-342,346-351)6 Νοεμβρίου
  Γρηγόριος ο Θεολόγος(379-381)25 Ιανουαρίου
  Νεκτάριος(381-397)11 Οκτωβρίου
  Ιωάννης ο Χρυσόστομος(398-404)13 Νοεμβρίου
  Αρσάκιος(404-405)11 Οκτωβρίου
  Αττικός(406-425)8 Ιανουαρίου
  Σισίννιος(426-427)11 Οκτωβρίου
  Μαξιμιλιανός(431-434)21 Απριλίου
  Πρόκλος(434-446)20 Νοεμβρίου
  Φλαβιανός(446-449)16 Φεβρουαρίου
  Ανατόλιος(449-458)3 Ιουλίου
  Γεννάδιος Α΄(458-471)17 Νοεμβρίου
  Μακεδόνιος Β΄(495-511)25 Απριλίου
  Ιωάννης Β΄(518-520)25 Αυγούστου
  Επιφάνιος(520-535)25 Αυγούστου
  Μηνάς(536-552)25 Αυγούστου
  Ευτύχιος(552-565,577-582)6 Απριλίου
  Ιωάννης Γ΄ο από σχολαστικών(565-577)21 Φεβρουαρίου
  Ιωάννης ο Νηστευτής(582-595)2 Σεπτεμβρίου
  Κυριακός(595-606)27 Οκτωβρίου
  Θωμάς Α΄(607-610)21 Μαρτίου
  Θωμάς Β΄(667-669)15 Νοεμβρίου
  Ιωάννης Ε΄(669-675)18 Αυγούστου
  Κωνσταντίνος Α΄(675-677)9 Αυγούστου
  Θεόδωρος Α΄(677-679,686-687)27 Δεκεμβρίου
  Γεώργιος Α΄(679-686)18 Αυγούστου
  Παύλος Γ΄(687-693)2 Σεπτεμβρίου(ή 30 Αυγούστου κατά τα έντυπα μηναία και τον συναξαριστήν)
  Καλλίνικος Α΄(693-705)23 Αυγούστου
  Κύρος(706-711)8 Ιανουαρίου
  Γερμανός Α΄(715-730)12 Μαίου
  Ταράσιος(784-806)25 Φεβρουαρίου
  Νικηφόρος Α΄(806-815)2 Ιουνίου
  Μεθόδιος Α΄(842-846)14 Ιουνίου
  Ιγνάτιος(846-858,867-877)23 Οκτωβρίου
  Φώτιος Α΄ ο Μέγας(858-868,877-886)6 Φεβρουαρίου
  Στέφανος Α΄(886-893)18 Μαίου
  Αντώνιος Β΄(893-901 ή μάλλον 895)12 Φεβρουαρίου
  Νικόλαος Α΄ ο Μυστικός(895-907,912-925)16 Μαίου
  Ευθύμιος(907-912)5 Αυγούστου
  Στέφανος Β΄(925-928)18 Ιουλίου
  Τρύφων(928-931)19 Απριλίου
  Πολύευκτος(956-970)5 Φεβρουαρίου
  Νικόλαος Β΄ο Χρυσοβέργης(984-996)16 Δεκεμβρίου
  Σέργιος Β΄(999-1019)12 Απριλίου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ

  Ευστάθιος(1020-1025)31 Μαίου
  Κωνσταντίνος Γ΄ο Λειχούδης(1059-1063)29 Ιουλίου
  Ιωάννης Η΄ ο Ξιφιλίνος(1063-1075)30 Αυγούστου
  Κοσμάς ο Ιεροσολυμίτης(1075-1081)2 Ιανουαρίου
  Λέων ο Στυππής(1134-1143)12 Νοεμβρίου
  Αρσένιος ο Αυτωρειανός(1255-1260,1261-1267)28 Οκτωβρίου
  Ιωσήφ Α΄(1267-1275,1282-1283)30 Οκτωβρίου
  Αθανάσιος Α΄(1289-1293,1304-1310)28 Οκτωβρίου
  Κάλλιστος Α΄(1350-1354,1355-1363)20 Ιουνίου
  Φιλόθεος ο Κόκκινος(1354-1355,1364-1376)11 Οκτωβρίου
  Κάλλιστος Β΄ο Ξανθόπουλος(1397)22 Νοεμβρίου
  Μάξιμος Γ΄(1476-1482)17 Νοεμβρίου
  Διονύσιος Α΄(1466-1472,1488-1490)23 Νοεμβρίου
  Νήφων Β΄(1486-1488,1497-1498 και 1502)11 Αυγούστου
  Παρθένιος Γ΄(1656-1657)24 Μαρτίου
  Γαβριήλ(1657)3 Δεκεμβρίου
  Γρηγόριος Ε΄(1797-1798,1806-1808,1818-1821)10 Απριλίου
  Κύριλλος ΣΤ΄(1813-1818)18 Απριλίου

  Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΔΕΝ ΚΛΕΙΝΕΙ ΕΔΩ! ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟΙ "ΩΝ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΣ ΓΙΝΩΣΚΕΙ". ΤΙΝΕΣ ΕΞ΄ΑΥΤΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΝ ΤΗΣ ΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑΝ Ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ ΚΑΙΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗ! Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΝ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΣΗ ΑΥΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΓΙΝΩΣΚΕΙ ΠΑΝΥ ΚΑΛΩΣ ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΤΑΓΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΟΡΕΙΑΝ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΑΥΤΗΣ. ΕΩΣ ΤΟΤΕ ΗΜΕΙΣ ΘΑ ΔΕΟΜΕΘΑ ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΣ, ΟΠΩΣ ΠΡΕΣΒΕΥΩΣΙ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΕΙΣ ΤΟ ΣΩΘΗΝΑΙ ΤΑΣ ΨΥΧΑΣ ΗΜΩΝ.ΑΜΗΝ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Παραθέτομεν, εις συνέχειαν του ως άνω ημετέρου σχολίου, κατάλογον πάντων των εν Αγίοις Αρχιεπισκόπων και Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, από του Στάχυος και έως της σήμερον, μετά χρονολογίας της Πατριαρχείας εκάστου και ημέρας μνήμης αυτού κατά το λειτουργικόν έτος:
  Και, εν πρώτοις, αναφέρομεν "τι εστί Πατριάρχης" κατά την "Επαναγωγήν" των αοιδίμων Αυτοκρατόρων Βασιλείου του Μακεδόνος και Λέοντος του Σοφού: "ο Πατριάρχης εστίν εικών ζώσα Χριστού και έμψυχος, δι' έργων και λόγων χαρακτηρίζουσα την αλήθειαν. Τέλος αυτώ, η των καταπεπιστευμένων ψυχών σωτηρία και το υπέρ της αληθείας και της εκδικήσεως των δογμάτων λαλείν ενώπιον Βασιλέως και ούκ αισχύνεσθαι".

  Αρχικώς, Ανδρέας ο Πρωτόκλητος Απόστολος, μετά την Πεντηκοστήν εξελθών εις το κήρυγμα, διέδραμε εκ λαών βαρβάρων, εις Πόντον, Φρυγίαν, Μυσίαν, Βιθυνίαν. Αλλά και εις Πόντον επανελθών και μόλις εκεί διαφυγών τον θάνατον, ανήλθεν έως Σκυθίας και κατόπιν κατήλθεν εις Θράκην, τον Χριστόν καταγγέλων τοις αγνοούσι και πλανωμένοις και τα στίγματα του Χριστού εν τω σώματι αυτού διά πολλών κακώσεων δεξάμενος, ευηγγελίσθη την μέλλουσαν Βασιλεύσαι Πόλιν. Εις Αργυρούπολιν(σημερινόν Φουντουκλί) «δειμάμενος εκκλησίαν τον ένα των εβδομήκοντα μαθητών, Στάχυν ονόματι, κεχειροτόνηκε του Βυζαντίου επίσκοπον»

  Έπεται ο κατάλογος των Αγίων Πατριαρχών:
  Στάχυς(38μ.Χ.-54μ.Χ.)31 Οκτωβρίου
  Ονήσιμος(54-68)15 Φεβρουαρίου
  Καστίνος(230-237)25 Ιανουαρίου
  Μητροφάνης Α΄(306-325)4 Ιουνίου
  Αλέξανδρος(325-337)30 Αυγούστου
  Παύλος Α΄(337-339,341-342,346-351)6 Νοεμβρίου
  Γρηγόριος ο Θεολόγος(379-381)25 Ιανουαρίου
  Νεκτάριος(381-397)11 Οκτωβρίου
  Ιωάννης ο Χρυσόστομος(398-404)13 Νοεμβρίου
  Αρσάκιος(404-405)11 Οκτωβρίου
  Αττικός(406-425)8 Ιανουαρίου
  Σισίννιος(426-427)11 Οκτωβρίου
  Μαξιμιλιανός(431-434)21 Απριλίου
  Πρόκλος(434-446)20 Νοεμβρίου
  Φλαβιανός(446-449)16 Φεβρουαρίου
  Ανατόλιος(449-458)3 Ιουλίου
  Γεννάδιος Α΄(458-471)17 Νοεμβρίου
  Μακεδόνιος Β΄(495-511)25 Απριλίου
  Ιωάννης Β΄(518-520)25 Αυγούστου
  Επιφάνιος(520-535)25 Αυγούστου
  Μηνάς(536-552)25 Αυγούστου
  Ευτύχιος(552-565,577-582)6 Απριλίου
  Ιωάννης Γ΄ο από σχολαστικών(565-577)21 Φεβρουαρίου
  Ιωάννης ο Νηστευτής(582-595)2 Σεπτεμβρίου
  Κυριακός(595-606)27 Οκτωβρίου
  Θωμάς Α΄(607-610)21 Μαρτίου
  Θωμάς Β΄(667-669)15 Νοεμβρίου
  Ιωάννης Ε΄(669-675)18 Αυγούστου
  Κωνσταντίνος Α΄(675-677)9 Αυγούστου
  Θεόδωρος Α΄(677-679,686-687)27 Δεκεμβρίου
  Γεώργιος Α΄(679-686)18 Αυγούστου
  Παύλος Γ΄(687-693)2 Σεπτεμβρίου(ή 30 Αυγούστου κατά τα έντυπα μηναία και τον συναξαριστήν)
  Καλλίνικος Α΄(693-705)23 Αυγούστου
  Κύρος(706-711)8 Ιανουαρίου
  Γερμανός Α΄(715-730)12 Μαίου
  Ταράσιος(784-806)25 Φεβρουαρίου
  Νικηφόρος Α΄(806-815)2 Ιουνίου
  Μεθόδιος Α΄(842-846)14 Ιουνίου
  Ιγνάτιος(846-858,867-877)23 Οκτωβρίου
  Φώτιος Α΄ ο Μέγας(858-868,877-886)6 Φεβρουαρίου
  Στέφανος Α΄(886-893)18 Μαίου
  Αντώνιος Β΄(893-901 ή μάλλον 895)12 Φεβρουαρίου
  Νικόλαος Α΄ ο Μυστικός(895-907,912-925)16 Μαίου
  Ευθύμιος(907-912)5 Αυγούστου
  Στέφανος Β΄(925-928)18 Ιουλίου
  Τρύφων(928-931)19 Απριλίου
  Πολύευκτος(956-970)5 Φεβρουαρίου
  Νικόλαος Β΄ο Χρυσοβέργης(984-996)16 Δεκεμβρίου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ

  Σέργιος Β΄(999-1019)12 Απριλίου
  Ευστάθιος(1020-1025)31 Μαίου
  Κωνσταντίνος Γ΄ο Λειχούδης(1059-1063)29 Ιουλίου
  Ιωάννης Η΄ ο Ξιφιλίνος(1063-1075)30 Αυγούστου
  Κοσμάς ο Ιεροσολυμίτης(1075-1081)2 Ιανουαρίου
  Λέων ο Στυππής(1134-1143)12 Νοεμβρίου
  Αρσένιος ο Αυτωρειανός(1255-1260,1261-1267)28 Οκτωβρίου
  Ιωσήφ Α΄(1267-1275,1282-1283)30 Οκτωβρίου
  Αθανάσιος Α΄(1289-1293,1304-1310)28 Οκτωβρίου
  Κάλλιστος Α΄(1350-1354,1355-1363)20 Ιουνίου
  Φιλόθεος ο Κόκκινος(1354-1355,1364-1376)11 Οκτωβρίου
  Κάλλιστος Β΄ο Ξανθόπουλος(1397)22 Νοεμβρίου
  Μάξιμος Γ΄(1476-1482)17 Νοεμβρίου
  Διονύσιος Α΄(1466-1472,1488-1490)23 Νοεμβρίου
  Νήφων Β΄(1486-1497 και 1502)11 Αυγούστου
  Παρθένιος Γ΄(1656-1657)24 Μαρτίου
  Γαβριήλ(1657)3 Δεκεμβρίου
  Γρηγόριος Ε΄(1797-1798,1806-1808,1818-1821)10 Απριλίου
  Κύριλλος ΣΤ΄(1813-1818)18 Απριλίου

  Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΔΕΝ ΚΛΕΙΝΕΙ ΕΔΩ! ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟΙ "ΩΝ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΣ ΓΙΝΩΣΚΕΙ". ΤΙΝΕΣ ΕΞ΄ΑΥΤΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΝ ΤΗΣ ΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑΝ Ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ ΚΑΙΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗ! Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΝ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΣΗ ΑΥΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΓΙΝΩΣΚΕΙ ΠΑΝΥ ΚΑΛΩΣ ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΤΑΓΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΟΡΕΙΑΝ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΑΥΤΗΣ. ΕΩΣ ΤΟΤΕ ΗΜΕΙΣ ΘΑ ΔΕΟΜΕΘΑ ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΣ, ΟΠΩΣ ΠΡΕΣΒΕΥΩΣΙ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΕΙΣ ΤΟ ΣΩΘΗΝΑΙ ΤΑΣ ΨΥΧΑΣ ΗΜΩΝ.ΑΜΗΝ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts with Thumbnails