_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

5/09/2010

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΓΑΜΟ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ


Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου

εἰς Σμύρνην καί Πέργαμον.


Ἡ ἐφετεινή πασχάλιος ποιμαντορική ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου εἰς τήν Σμύρνην ἐπραγματοποιήθη κατά τάς ἡμέρας 7 – 9 Μαΐου.

Οὕτω, τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 7ης τ.μ., ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τήν Σμύρνην, ἐκ τοῦ ἀεροδρομίου τῆς ὁποίας κατηυθύνθη εἰς Κρήνην (Çeşme) ὅπου προσεκύνησεν εἰς τόν ὑπό ἀνακαίνισιν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους καί ἔψαλε τό ἀπολυτίκιόν του, ἐκεῖθεν δέ εἰς τήν Κάτω Παναγιάν (Çiflikköy) ὅπου ἐπεσκέφθη τό σωζόμενον Ὀστεοφυλάκιον ἐν τῷ χώρῳ τοῦ ποτε Χριστιανικοῦ Κοιμητηρίου. Ἐν συνεχείᾳ ὁ Πατριάρχης μετά τῶν σύν Αὐτῷ μετέβησαν εἰς Ἁγίαν Παρασκευήν (Dalyan) καί ἐπεσκέφθησαν τόν Ναόν τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, χρησιμοποιούμενον σήμερον ὡς τέμενος, ὡς καί τό Παρεκκλήσιον τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Τελευταῖος σταθμός τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἦσαν τά Ἀλάτσατα (Alaçatı), ὅπου τόν Πατριάρχην ὑπεδέχθη ὁ κ. Δήμαρχος, συνοδεύσας Αὐτόν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, ἐν τῷ ὁποίῳ παρεσχέθησαν πληροφορίαι ὑπό τοῦ ἐργολάβου τοῦ ἀναλαβόντος τήν ἐν ἐξελίξει ἀνακαίνισιν αὐτοῦ. Ἐκεῖ ὁ Πατριάρχης ἔψαλε τό "Φῶς ἱλαρόν" καί μετά τό δεῖπνον εἰς τά Ἀλάτσατα ἅπαντες ἐπέστρεψαν εἰς Σμύρνην, ὅπου κατέλυσαν εἰς τό ξενοδοχεῖον Swissôtel Grand Efes.

Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Σαββάτου, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς Πέργαμον καί συμπροσηυχήθη κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, τελεσθεῖσαν εἰς τά ἐρείπια τῆς ὁμωνύμου βασιλικῆς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου. Παρέστησαν ἐπίσης συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ζακύνθου κ. Χρυσόστομος, ἡ ἐν Σμύρνῃ Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος Εὐγεν. κ. Χαρά Σκολαρίκου, συνοδεύσασα τήν Α.Θ.Παναγιότητα ἀπό τῆς ἀφίξεως μέχρι τῆς ἀναχωρήσεως Αὐτῆς ἐκ Σμύρνης, καί πολλοί πιστοί ἐλθόντες ἐξ Ἀθηνῶν, Δράμας, Βεροίας, Θεσσαλονίκης καί Μυτιλήνης. Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν πάντων τῶν ἐν Περγάμῳ καί τῇ περιοχῇ ἀναπαυομένων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν, "τῶν τε εἰρηνικῶς κοιμηθέντων καί τῶν μαρτυρικῶς τελειωθέντων", καί ὡμίλησε πρός τό ἐκκλησίασμα, ἀπαντήσας καί εἰς τήν προσφώνησιν τοῦ προεξάρχοντος οἰκείου Ποιμενάρχου, τόν ὁποῖον καί συνεχάρη διά τά ὀνομαστήριά του. Μετά τό γεῦμα, τό ὁποῖον παρέθεσεν ὁ τελευταῖος ἐπί τῇ ἑορτῇ του, ὁ Πατριάρχης καί οἱ συνοδοί Αὐτοῦ ἐξεναγήθησαν εἰς τό Μουσεῖον τῆς Περγάμου, μεθ’ ὅ ἐπέστρεψαν εἰς Σμύρνην. Ἐκεῖ ἡ Α.Θ.Παναγιότης ἀντεπεσκέφθη ἐν τῇ ἕδρᾳ του τόν πρό τινος ἐπισκεφθέντα Αὐτήν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις Ἐντιμ. κ. Ekrem Demirtaş, ἀπό ἐτῶν Πρόεδρον τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου Σμύρνης καί ἔνθερμον ὑποστηρικτήν τῆς Τουρκοελληνικῆς φιλίας καί συνεργασίας, ἐν συνεχείᾳ δέ παρηκολούθησε, κατόπιν ἐπισήμου προσκλήσεως, τήν συναυλίαν τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Alsancak καί τῆς ἐκ Λέσβου ἐλθούσης Μικτῆς Χορῳδίας, ὀργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δημάρχου Bayraklı, ὁμιλήσας ἐν τῷ τέλει αὐτῆς διά βραχέων.

Τήν Κυριακήν, 9ην τ. μ., ἡ Α.Θ.Παναγιότης ἐχοροστάτησε κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ ἐν Σμύρνῃ Ἱ. Ναῷ τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς, ὁμιλήσας πρός τό ἐκκλησίασμα καί τελέσας Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ ἐπί σειράν ἐτῶν διατελέσαντος Ἐφημερίου αὐτοῦ ἀειμνήστου π. Τιμοθέου Ἀργουδάρη καί πάντων τῶν ἐν τῷ Ὀρθοδόξῳ Κοιμητηρίῳ τῆς πόλεως ἀναπαυομένων.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ναοῦ καί εἶτα ἐπίσημον γεῦμα ἐν ἑστιατορίῳ τῆς πόλεως, παρατεθέντα ὑπό τῆς κ. Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος, τῇ συμμετοχῇ τῶν ὡς ἄνω δύο Ἱεραρχῶν, τῆς Πατριαρχικῆς συνοδείας, τοῦ παρεπιδημοῦντος Βουλευτοῦ Β’ Θεσσαλονίκης τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Γερανίδου, τῆς κ. Ἀντινομάρχου Λέσβου καί πάντων τῶν ἐργαζομένων ἐν τῷ ἐν Σμύρνῃ Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος.

Μετά τήν ἐπακολουθήσασαν ἐπίσκεψιν εἰς τόν ὡσαύτως ἀνακαινιζόμενον Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Βουκόλου, Ἐπισκόπου Σμύρνης, ἐν τῷ ὁποίῳ ἐψάλη τό "Χριστός Ἀνέστη", ὁ Πατριάρχης καί οἱ μετ’ Αὐτοῦ ἐπέστρεψαν ἀεροπορικῶς εἰς τήν Πόλιν.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails