_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

11/19/2013

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (18-19 Νοεμβρίου 2013)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ὁ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Γκιουλέκας, Ὑφυπουργός Παιδείας καί Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος, εἰς τά Πατριαρχεῖα 
Τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 18ης Νοεμβρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐδέξατο ἐντός ἐγκαρδίου κλίματος τόν Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνον Γκιουλέκαν, Ὑφυπουργόν Παιδείας καί Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Νικολάου Ματθιουδάκη, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί συνεργατῶν αὐτοῦ, οἱ ὁποῖοι μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Ὑφυπουργοῦ παρεκάθησαν εἰς τό Πατριαρχικόν ἄριστον. Εἰς τόν Ἐξοχώτατον ἀπεδόθησαν αἱ προβλεπόμεναι τιμαί. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἐμμανουήλ Χατζηγιακουμῆ, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Γεωργίου Μπακοπούλου καί Χαραλάμπους Καλαπανίδου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Οὐζούνογλου, Ἄρχοντα Προστάτην τῶν Γραμμάτων, Πρόεδρον τῆς ἐν Ἀθήναις Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν, καί τόν Ἐντιμ. κ. Cem Sofuoğlu, Δικηγόρον, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Σκόνδραν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ζωῆς Γκαμπλέτσα, ἐξ Ἀθηνῶν, ἐκ μέρους τῆς Ἑνώσεως Ἑλλήνων Τραγουδιστῶν. 
- Ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἑλληνοαμερικανικοῦ Κολλεγίου «Ἀνατόλια», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Λήδας Ἀντωνίου. 
- Ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἐκπαιδευτηρίων «Μαντουλίδου», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Σοφίας Νικολουδάκη. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Krumov, ἐκ Σόφιας, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰβάν Δημητρώφ, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Nick Grono, Πρόεδρον τῆς Ὀργανώσεως «Walk Free Foundation», ἐξ Αὐστραλίας. 
Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 18ης Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ Προξενικῷ Μεγάρῳ τῆς Γαλλίας δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἀφίξει εἰς τήν Πόλιν τῆς νέας Γεν. Προξένου τῆς Χώρας Εὐγεν. κ. Muriel Domenach, παρουσίᾳ τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρέσβεως αὐτῆς Ἐξοχ. κ. Laurent Bili. 
* * * 
Ἐπί τῇ μετακομιδῇ τῶν ὀστῶν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἰκονίου κυροῦ Ἰακώβου ἐκ Θεσσαλονίκης, τήν Τρίτην, 19ην Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιερέως καί Σχολάρχου Αὐτοῦ ἐν Χάλκῃ, καθ’ὅ παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μιλήτου κ. Ἀπόστολος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νικηφόρος Ψυχλούδης, Ἡγούμενος τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, μεριμνήσας διά τήν μεταφοράν ἐνταῦθα τῶν ὀστῶν τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιερέως. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Βασιλικοῖς Χαλκιδικῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας. Τόν ὡς ἄνω Ἡγούμενον κ. Νικηφόρον Ψυχλούδην, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Ταλιαδούρου, Φοιτητοῦ Θεολογίας. 
- Τήν Ἐλλογιμ. κ. Μερόπην Ἀναστασιάδου, Καθηγήτριαν ἐκ Γαλλίας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Σταῦρον Κιλτσικσίζ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δόμνης καί τοῦ τέκνου αὐτῶν, ἐντεῦθεν. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Παναγιώτου Καραλάζου, Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων-Προέδρου τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν Ἱερῶν Ναῶν Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τζιμπαλῆ καί Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Μουχλίου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τήν Τρίτην, 19ην ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails