________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


8/07/2016

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ (5-7 Αυγούστου 2016)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, εὐθύς ὡς ἐπληροφορήθη τό τραγικόν τροχαῖον δυστύχημα, συνεπείᾳ τοῦ ὁποίου ἀπώλεσαν τήν ζωήν των αἱ μοναχαί Χριστονύμφη, Ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἠλιού Σερρῶν, καί Εὐπραξία, συνελυπήθη διά γράμματος τήν ἀπορφανισθεῖσαν ἀδελφότητα καί τόν Γέροντα αὐτῆς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἐχοροστάτησε: 
α) ἐν τῇ πανηγυρισάσῃ φερωνύμῳ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ τῆς νήσου Ἀντιγόνης, κατά τόν τελεσθέντα Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Παρασκευήν, 5ην Αὐγούστου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος καί πλεῖστοι πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως καί τῶν Νήσων. Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὡμίλησαν ὁ Μουσικολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιᾶνος, Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως - Πρόεδρος τῆς Κοινότητος Ἀντιγόνης, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἐν συνεχείᾳ μετέβη εἰς τό παρακείμενον Κοινοτικόν Κοιμητήριον τοῦ Προφήτου Ἠλιού, ἔνθα ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν διατελεσάντων Μητροπολιτῶν Πριγκηποννήσων καί ἁπάντων τῶν ἐν αὐτῷ ἀναπαυομένων ὁμογενῶν ἀδελφῶν ἡμῶν.
Τό ἑσπέρας ὁ Παναγιώτατος διεπεραιώθη εἰς τήν νῆσον Χάλκην καί ἀνῆλθεν εἰς τήνἹ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος, ἔνθα καί διενυκτέρευσεν, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἡγουμένου αὐτῆς, 
β) ἐν τῇ πανηγυρισάσῃ φερωνύμῳ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ τῆς νήσου Πρώτης, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ἑορτῆς, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας διένειμε τήν εὐλογηθεῖσαν σταφυλήν, εἶτα δέ ἐτέλεσεν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱ. Μονῆς τό καθιερωμένον Τρισάγιον ἐνώπιον τοῦ τάφου τοῦ Μ. Εὐεργέτου τοῦ Γένους ἡμῶν Συμεών Σινιόσογλου. 
Tόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολογ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγόριος. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐξοχ. κ. Ἀνδρέας Μιχαηλίδης, Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - νεοεκλεγείς Γενικός Γραμματεύς τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως Ὀρθοδοξίας, ὁ Ἐλλογιμ. κ. Κωνσταντῖνος Μυγδάλης, Σύμβουλος αὐτῆς, καί πλήθος πιστῶν ἐντεῦθεν. 
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱ. Μονῆς δεξίωσιν, καθ’ ἥν τόν Παναγιώτατον προσεφώνησεν ἡ Εὐγεν. κ. Μαίρη Ἀποστολίδου, Πρόεδρος τοῦ Δ. Σ. τῆς Παιδοπόλεως, ὁ Πατριάρχης συνανεστράφη μετά τῶν νεαρῶν ὁμογενῶν κατασκηνωτῶν τῆς Παιδοπόλεως, ὁμιλήσας πατρικῶς πρός αὐτούς, καί, ἀφοῦ καλωσώρισε τούς ἐξ Ἀθηνῶν ὑψηλούς ἐπισκέπτας, παρηκολούθησε τό ὑπό τῶν νέων ἐκτελεσθέν καλλιτεχνικόν πρόγραμμα. 
Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης, παρουσίᾳ καί τοῦ Ποιμενάρχου τῶν Νήσων, ηὐλόγησε τό παρατεθέν πρός τιμήν Αὐτοῦ γεῦμα, κατά τό ὁποῖον ὡμίλησε σχετικῶς ὁ Ἐξοχ. κ. Μιχαηλίδης, ἀναφερθείς εἰς τό ἔργον τῆς ὡς ἄνω Συνελεύσεως καί διαβιβάσας τά σέβη τῶν μελῶν αὐτῆς πρός τόν σεπτόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας, Ὅστις καί ἀπήντησε καταλλήλως. 


Πρό τῆς μεταβάσεως εἰς τήν ἀποβάθραν, ὁ Παναγιώτατος, κατόπιν σχετικῆς προσκλήσεως, μετέβη εἰς τάς ἐγκαταστάσεις τῆς ἐν τῇ αὐτῇ νήσῳ λειτουργούσης Παιδοπόλεως τῆς Ἀρμενικῆς Κοινότητος καί ηὐλόγησε τούς ὑπευθύνους καί τούς νέους κατασκηνωτάς αὐτῆς, εἶτα δέ ἐπεσκέφθη τόν παρακείμενον Ἀρμενικόν Ναόν «Najda Şadyan». 
Τό ἀπόγευμα ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν. 
* * * 
Τήν Κυριακήν, 7ην Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Κουσκουντζουκίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείαςκ. Μελίτωνος, καθ’ ἥν ἐτελέσθη τό τεσσαρακονθήμερον μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μ. Οἰκονόμου Νικολάου Πετροπέλλη, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, συλλυπηθείς τούς οἰκείους αὐτοῦ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τούς Ὁσιωτ. Ἱερομόναχον κ. Τιμόθεον καί Διάκονον κ. Εὐλόγιον, τοῦ ἐνταῦθα Μετοχίου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονος, ὑποβαλόντας τήν παράκλησιν ὅπως Οὗτος χοροστατήσῃ ἐν αὐτῷ, ἐπί τῇ, κατά τό παλαιόν ἡμερολόγιον, ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος. 
-Tόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Sergio Vlad, ἐκ τῆς ἐνταῦθα Ρουμανικῆς Παροικίας. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν «Demokrasive Şehitler Mitingi», εἰς ἥν κεντρικός ὁμιλητής ἦτο ὁ Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, Πρόεδρος τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, ἐν Υenikapı, τήν Κυριακήν, 7ην Αὐγούστου.
- Ὑπό τοῦ Ὁσιωτ. Πρωτεπιστάτου Βαρνάβα Βατοπαιδινοῦ, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου κυροῦ Ἱερεμίου, Καθηγουμένου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονος, ἐκ τοῦ Καθολικοῦ αὐτῆς, τήν Παρασκευήν, 5ην ἰδίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κασσιανοῦ Νότη, κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Alp Ağdemir καί Suna Avcı, ἐν Kadıköy, τό Σάββατον, 6η ντ.μ.. 
-  Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νικολάου Κρασᾶ, κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικαίας, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Σπυρίδωνος Ἰσοπούλου, τ. Προέδρου τοῦ Σωματείου «ΝέαΣινασός», ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καί Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Νικαίας Ἀττικῆς (Γ’ Νεκροταφεῖον Δήμου Ἀθηναίων), τήν Τετάρτην, 3ην ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails