Μ' ένα κλικ στην εικόνα όλες οι σχετικές αναρτήσεις
_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

8/25/2016

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (25 Αυγούστου 2016)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, πληροφορηθείς περί τῆς ἰατρικῆς ἐπεμβάσεως, ἥν ὑπέστη προσφάτως ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Β’ ἐν Νοσηλευτικῷ Ἱδρύματι τῆς Θεσσαλονίκης, ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς μετά τῆς Α. Μακαριότητος καί ἐξέφρασεν Αὐτῇ τάς ἀδελφικάς Του εὐχάς διά πλήρη ἀνάρρωσιν καί ταχεῖαν ἀνάληψιν τῶν Πρωθιεραρχικῶν Αὐτῆς καθηκόντων, ἐπ’ ἀγαθῷ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς μεγαλονήσου ταύτης.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῷ ἀκούσματι τοῦ ἐπισυμβάντος φονικοῦ σεισμοῦ, δι’ οὗ ἐπλήγη ἡ περιοχή τῆς Κεντρικῆς Ἰταλίας, ἀπέστειλε Πατριαρχικόν Γράμμα συμπαθείας πρός τόν Ἐξοχ. κ. Luigi Mattiolo, Πρέσβυν τῆς Ἰταλίας ἐν Ἀγκύρᾳ, ἐκφράσας πρός τε τόν Ἐξοχώτατον καί δι’ αὐτοῦ πρός τήν Ἔντιμον Ἰταλικήν Κυβέρνησιν τά συλλυπητήρια τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί Αὐτοῦ προσωπικῶς διά τήν ἀπώλειαν δεκάδων ἀθώων θυμάτων, ὡς καί τάς εὐχάς Αὐτοῦ διά ταχεῖαν ἀνάρρωσιν τῶν τραυματιῶν καί ἄνωθεν ἐνίσχυσιν τοῦ Ἰταλικοῦ ἔθνους.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ πληροφορίᾳ τῆς τρομοκρατικῆς ἐπιθέσεως ἐναντίον τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως τῆς Τουρκίας Ἐξοχ. κ. Kemal Kılıçdaroğlu ἀπηύθυνεν αὐτῷ καί τῷ ὑπ’ αὐτόν Κόμματι (CHP) διά σεπτοῦ Πατριαρχικοῦ Γράμματος τήν συμπάθειαν Αὐτοῦ καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. 
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Ἰακώβου Ροδίτου καί Ἱερολογ. Διακόνου κ. Φιλοθέου Tomczewski.
- Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Ἱεραπόλεως κ. Ἀντώνιον, μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Παμφίλου κ. Δανιήλ, ἐξ Ἀμερικῆς.
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου - Κερατίου Κόλπου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
- Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σαμουήλ Ἐφέν, διακονοῦντα ἐν Χάλκῃ, καί τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Ἀλέξανδρον Οἰκονόμου, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κων/πόλεως.
- Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Εὐάγγελον Γρηγοριάδην, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, κομίσαντα Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Μαρίας καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Βασιλείου, ἐξαιτησαμένου τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ μεταβάσει αὐτοῦ εἰς Ἀμερικήν, πρός πραγματοποίησιν προπτυχιακῶν σπουδῶν ἐν τῇ ἐν Βοστώνῃ Θεολογικῇ Σχολῇ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (Holy Cross).
- Τούς Ἐξοχ. κ.κ. Luigi Mattiolo καί Gábor Kiss, Πρέσβεις τῆς Ἰταλίας καί τῆς Οὑγγαρίας, ἀντιστοίχως, ἐν Ἀγκύρᾳ.
- Τόν Ἐλλογιμ. κ. Δημήτριον Ζῶτον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογιμ. κ. Αἰκατερίνης, Καθηγητάς ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μ. τοῦ Γένους Σχολῇ, καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Κωνσταντίνου, ὅν ηὐλόγησεν ὁ Πατριάρχης ἐπί τῇ προσφάτῳ βαπτίσει αὐτοῦ.
-  Τόν Ἐντιμ. κ. Vasil Hamevi, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Φραντζῆν, Ταμίαν τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἐντιμ. κ. Ἠλία καί τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. Δίδος Ἀναστασίας Νίκα, ἐξαιτησαμένων τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ζήσην Τσούμπον, Φωτογράφον, καί Σωτήριον Τσελέν, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίκαν Στέλγια, ἐκφράσασαν εὐγνώμονας εὐχαριστίας διά τήν ἐπιδειχθεῖσαν Πατριαρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῇ προσφάτῳ ἐκδημίᾳ τοῦ συζύγου αὐτῆς ἀειμνήστου Ἀντωνίου, διατελέσαντος Γραμματέως τῶν Πατριαρχείων, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Κωνσταντίνου, ἐντεῦθεν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails