_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

11/13/2016

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (13 Νοεμβρίου 2016)

φωτογραφίες: Yani Kayakoparan 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Μηνᾶ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τόν τελεσθέντα Ἑσπερινόν τῆς Πέμπτης, 10ης Νοεμβρίου, καθ’ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐξοχ. κ. Τέρενς Κουΐκ, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ὁ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Σύμβουλος αὐτοῦ, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πιστοί ἐντεῦθεν. 
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί ὁ Παναγιώτατος, παρουσιάσας τόν κ. Ὑφυπουργόν καί ἐπιδαψιλεύσας ἐπί πάντας τάς σεπτάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας, εἶτα δέ ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ἀπό τοῦ Παραθρονίου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀρχιεπισκόπου Κων/πόλεως, τήν Κυριακήν, 13ην Νοεμβρίου. 
* * * 
Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 11ης Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί παρέστη κατά τά ἐγκαίνια τῆς ὑπό τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου συνδιοργανωθείσης ἐκθέσεως ζωγραφικῆς «Ὁ Βυζαντινός Κόσμος τοῦ Ἠλία Κοντοζαμάνη», ἀφιερωμένης εἰς τήν 25ην ἐπέτειον ἀπό τῆς χάριτι Θεοῦ ἐκλογῆς Αὐτοῦ εἰς τόν πρῶτον Θρόνον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὁμιλήσας καταλλήλως καί εὐχαριστήσας τούς συνδιοργανωτάς. 
* * * 
Τό Σάββατον, 12ην Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, ἡγήθη τῆς πρός τιμήν τῶν Καθηγητῶν καί τῶν μαθητῶν τῆς Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τῶν Ὁμογενειακῶν Σχολείων τῆς Πόλεως, τῶν φοιτητῶν Πανεπιστημίου, ὡς καί τῶν ἐξ Ἑλλάδος ἐνταῦθα παρεπιδημούντων καί ἐργαζομένων νέων, πραγματοποιηθείσης ἡμερησίας ἐκδρομῆς εἰς Τρίγλιαν (Trilye) καί εἰς Σιγήν (Kumyaka) τῆς Βιθυνίας, ἐπισκεφθείς ἐθιμοτυπικῶς τόν Ἐντιμ. κ. Hayri Türkyılmaz, Δήμαρχον Μουδανίων, προφρόνως παρεθέσαντα γεῦμα ἐν τῷ παραλιακῷ ἑστιατορίῳ «Μudanya Marina» πρός τιμήν τοῦ Παναγιωτάτου καί ἁπάντων τῶν συνοδῶν Αὐτοῦ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς, 13ης Νοεμβρίου, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Τόπκαπι τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον καί συνεχάρη καί ηὐχήθη αὐτῷ ἀδελφικῶς τά εἰκότα. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου, μετά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς ἐτέλεσε τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Τυάνων κυροῦ Φιλίππου, διατελέσαντος συνεργάτου Αὐτοῦ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σέβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ταρτού κ. Ἠλίαν, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐσθονίας. 
-  Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χαρίτωνα Ρυζιώτην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Βασιλείου. 
- Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Angel Velkov, ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς παροικίας, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Χρήστου Λιάζε, Ἀντιπροέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου κ. Δημητρίου Ἀθανάσωφ καί Ἐντιμ. κ. Lüben Şestakof, μελῶν αὐτῆς, καί τοῦ Μουσικολ. κ. Κυριακοῦ Λιάζε, Χοράρχου, προσκαλέσαντας Αὐτόν νά χοροστατήσῃ καί εὐλογήσῃ τήν παροικίαν αὐτῶν. 
- Τόν Ἐλλογιμ. κ. Χαρίλαον Πλατανάκην, Καθηγητήν Φιλοσοφίας τοῦ Πανεπιστημίου Koç. 
- Τoύς Ἐντιμ. κ.κ. Nicola Longo Dente, Διευθυντικόν Στέλεχος τῆς Τραπέζης «Yapı Kredi», καί Aldo Kaslowski, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Giovanna Delaini Manzini, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀρχέλαον Χατζηνικολάου, Ἐπαγγελματίαν, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας - Δροσινῆς Βορεοπούλου, τοῦ αὐταδέλφου αὐτῆς κ. Γεωργίου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἠλία Παναγιωτάκου, Δικηγόρου, ἐκ Θεσσαλονίκης, ἐκζητήσαντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν. 
- Τόν Μουσικολ. κ. Ραφαήλ Ζουμῆν, Τοπογράφον - Ἱεροψάλτην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰωάννας, ἐξ Ἐδέσσης, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Λυμπουρίδην, Οἰκονομολόγον, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Κοσσέναν, Ἀστυνομικόν, ἐκ Χίου. 
- Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ ἐν τῇ Πόλει Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ (Ε.Ρ.Θ.Ο.), ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Δαφνοπατίδου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Arto Saruhanyan, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Mari καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν κ. Artun. 
- Τάς Εὐγεν. κ.κ. Εὐαγγελίαν Πισκερᾶ καί Ἀρετήν Καλεσάκη, Δημοσιογράφους, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Hatice Ürün, Φωτογράφον, ἐντεῦθεν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, κατά τήν ἐν τῷ Ἀριστοτελείῳ Πανεπιστημίῳ πραγματοποιηθεῖσαν ἀναγόρευσιν τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου εἰς ἐπίτιμον διδάκτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς αὐτοῦ, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 10ης Νοεμβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, κατά τάς ἐν τῷ Καθολικῷ τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἀρκαδίου διοργανωθείσας ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου ἐπετειακάς ἐκδηλώσεις, ἐπί τῇ συμπληρώσει 150 ἐτῶν ἀπό τοῦ Ὁλοκαυτώματος, παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου, τήν Τρίτην, 8ην ἰδίου. 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου, κατά τάς ἐργασίας τῆς γενομένης ἐν τῷ Μεγάρῳ Μουσικῆς Θεσσαλονίκης ἐπιστημονικῆς ἡμερίδος «Βυζαντινή Θεσσαλονίκη», τό Σάββατον, 5ην Νοεμβρίου, ὡς καί κατά τό ἐν τῷ Ἱ. Προσκυνηματικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης τελεσθέν Πατριαρχικόν - Πολυαρχιερατικόν Συλλείτουργον, τήν ἑπομένην, 6ην τ.μ.. 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου, κατά τάς ἐργασίας τοῦ ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Ἀνωτάτῃ Ἐκκλησιαστικῇ Ἀκαδημίᾳ Κρήτης συγκληθέντος Διεθνοῦς Διαπανεπιστημιακοῦ Ἑλληνο-ρωσσικοῦ Συνεδρίου μέ θέμα «Ἡ ἱεραποστολική, φιλολογική καί πολιτιστική προσφορά τῶν Ἁγίων Ἱσαποστόλων Κυρίλλου καί Μεθοδίου στούς Σλάβους. Ἀφετηρία γιά τήν ἐμβάθυνση τῶν σχέσεων Ἑλλάδος - Ρωσσίας», τό Σάββατον, 5ην ἰδίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Βαΐας (Βέτας) Δ. Φραγκοπούλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τήν Παρασκευήν, 11ην τ.μ..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails