_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

10/24/2014

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (23 & 24 Οκτωβρίου 2014)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐμνήσθη διά Τρισαγίου ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ τῶν μακαριστῶν Μητροπολιτῶν Γέροντος Δέρκων Ἰακώβου καί Ἰκονίου Ἰακώβου, διατελέσαντος Σχολάρχου Αὐτοῦ ἐν Χάλκῃ, καί Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Ἰακώβου, συμπολίτου καί συγγενοῦς Αὐτοῦ, καί ἐδεήθη ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν αὐτῶν ἐν χώρᾳ Ζώντων. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δαρδανελλίων κ. Νικήτα, τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 24ης τ.μ., μετέβη εἰς τήν Πατριαρχικήν Μ. τοῦ Γένους Σχολήν καί ἐκήρυξε διά καταλλήλου ὁμιλίας τήν ἔναρξιν τοῦ μαθητικοῦ συνεδρίου «Ἐξερευνώντας τήν πόλη μου...Περιβάλλον, ἄνθρωπος καί κοινωνία στά ἀστικά κέντρα τοῦ 21ου αἰώνα-Ἑλλάδα καί Τουρκία» τῇ συμμετοχῇ σχολείων ἐξ Ἑλλάδος. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Ἀγγλικανόν Ἐπίσκοπον κ. Paul Hewett, ἐξ Η.Π.Α., μετά τῶν συνοδῶν αὐτοῦ. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Ἀναγνωστόπουλον, ἐκ Μ. Βρεταννίας. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀντώνιον Χατζόπουλον, Δρα Θεολογίας, ἐντεῦθεν. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Κυριακήν Ἀ. Κετέογλου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Μιράνταν Σιούτη, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Νικολαΐδου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δαρδανελλίων κ. Νικήταν, ἐξ Ἀμερικῆς. 
- Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐξ Αὐστραλίας καί Νέας Ζηλανδίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Sergei Shatvoy, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μελίτωνα Μπέλλον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ρόδου. 
- Ὅμιλον Φραγκισκανῶν μοναχῶν ἐκ διαφόρων χωρῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιωτ. ΡΚαθολικοῦ ἱερέως κ. Ruben Tierrablanca, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Ἀργυρώ Καλαμάρη, ἐκ Καναδᾶ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Metin Karaman, Ἀρχαιοπώλην, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Ἰ. Γκαλίτσην, ἐκ τῆς Πόλεως. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Πριγκήπου Θείαν Λειτουργίαν, ἱερουργήσαντος τοῦ ἀγαγόντος τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, τήν Πέμπτην, 23ην Ὀκτωβρίου. 
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τήν Α. Σεβασμιότητα τόν ἑορτάσαντα Ἱεράρχην καί συγχαρείς ἀδελφικῶς ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα.

Με τον εορτάσαντα τα ονομαστήριά του Μητροπολίτη Πριγκηποννήσων Ιάκωβο, συλλειτούργησαν
οι Μητροπολίτες Διδυμοτείχου Δαμασκηνός και Αρκαλοχωρίου Ανδρέας 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Πολωνίας διοργανωθεῖσαν συναυλίαν ἐπί τῇ 600ῇ ἐπετείῳ συνάψεως διπλωματικῶν σχέσεων Πολωνίας-Τουρκίας, ἐν Ἁγίᾳ Εἰρήνῃ, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 24ης Ὀκτωβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Balázs Hendrich, Γεν. Προξένου τῆς Οὑγγαρίας, δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας καί τῇ ἀνακηρύξει ἐν αὐτῇ τῆς Δημοκρατίας, ἐν τῷ ἐν Levent «İş Sanat Kültür Merkezi», αὐθημερόν. 
- Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Γρηγορίου Φραγκάκη, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐπί τῇ ὡς ἄνω ἐπετείῳ τῆς Πολωνίας ἐκθέσεως, ἐν τῷ «Μουσείῳ Πέραν» (Pera Müzesi), τήν Πέμπτην, 23ην ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails